15.06.2020 22:03:32
22.10.2020 12:37:02
លក់
0.01
1.0677
1.06582
ចំណេញ
1.25 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#57470333
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2020 22:03:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 12:37:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06582
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.25 USD
28.04.2020 04:14:38
21.10.2020 10:20:56
លក់
0.01
1.072
1.07021
ចំណេញ
1.19 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#55487055
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2020 04:14:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 10:20:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.19 USD
01.06.2020 08:24:20
19.10.2020 15:16:45
លក់
0.01
1.0782
1.07107
ចំណេញ
4.74 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#56846386
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2020 08:24:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0782
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 15:16:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07107
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.74 USD
07.10.2020 11:16:54
19.10.2020 10:51:05
លក់
0.02
124.459
123.591
ចំណេញ
16.47 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#63214280
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2020 11:16:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
124.459
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 10:51:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
123.591
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.47 USD
29.09.2020 17:26:57
15.10.2020 13:58:49
លក់
0.01
124
123.336
ចំណេញ
6.31 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#62127281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2020 17:26:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
124
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 13:58:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
123.336
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.31 USD
17.09.2020 04:30:39
15.10.2020 02:30:54
លក់
0.01
1.086
1.07325
ចំណេញ
8.49 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#61251472
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2020 04:30:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.086
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 02:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.49 USD
25.09.2020 17:06:01
05.10.2020 12:33:30
លក់
0.01
1.7786
1.7687
ចំណេញ
6.58 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#62635235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.09.2020 17:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7786
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2020 12:33:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.7687
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.58 USD
25.09.2020 15:05:05
28.09.2020 13:48:52
ទិញ
0.01
1.2738
1.29014
ចំណេញ
16.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#62635257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.09.2020 15:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 13:48:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.29014
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.34 USD
17.09.2020 13:32:29
28.09.2020 03:07:21
លក់
0.01
1.1795
1.16319
ចំណេញ
16.31 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#62174432
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2020 13:32:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 03:07:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16319
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.31 USD
06.08.2020 14:02:02
24.09.2020 17:30:13
លក់
0.01
1.18381
1.16471
ចំណេញ
19.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#60047782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2020 14:02:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18381
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2020 17:30:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16471
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
19.10 USD
09.09.2020 15:49:46
21.09.2020 12:13:58
លក់
0.01
125.28
122.994
ចំណេញ
21.93 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#61743411
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2020 15:49:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
125.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 12:13:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
122.994
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
21.93 USD
10.09.2020 15:37:40
16.09.2020 18:09:44
លក់
0.01
126.04
124.145
ចំណេញ
18.07 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#61298221
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2020 15:37:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
126.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2020 18:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
124.145
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
18.07 USD
11.09.2020 12:05:19
16.09.2020 17:20:25
លក់
0.01
0.9289
0.91182
ចំណេញ
22.17 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#61882937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2020 12:05:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9289
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2020 17:20:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91182
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
22.17 USD
12.08.2020 17:57:58
14.09.2020 01:32:09
លក់
0.01
1.3055
1.28052
ចំណេញ
24.98 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#60305551
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2020 17:57:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3055
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2020 01:32:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28052
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
24.98 USD
04.09.2020 19:52:56
08.09.2020 23:49:59
លក់
0.01
1.3243
1.2983
ចំណេញ
26.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#61573479
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2020 19:52:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
26.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2020 23:49:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2983
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
26.00 USD
31.08.2020 17:55:13
08.09.2020 13:01:06
លក់
0.01
1.337
1.30604
ចំណេញ
30.96 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#61246061
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2020 17:55:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.337
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
30.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2020 13:01:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30604
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
30.96 USD
27.05.2020 10:19:40
03.09.2020 00:56:37
លក់
0.01
0.891
0.88816
ចំណេញ
3.79 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#56647500
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2020 10:19:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.891
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 00:56:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88816
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.79 USD
20.05.2020 05:56:47
02.09.2020 14:04:06
លក់
0.01
0.892
0.88818
ចំណេញ
5.10 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#56389127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2020 05:56:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.892
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2020 14:04:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88818
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.10 USD
19.05.2020 00:45:58
02.09.2020 04:01:50
លក់
0.01
0.895
0.89
ចំណេញ
6.69 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#56335242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2020 00:45:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.895
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2020 04:01:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.69 USD
20.08.2020 10:46:02
28.08.2020 01:42:55
លក់
0.01
1.8095
1.78033
ចំណេញ
19.37 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#60696824
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2020 10:46:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.8095
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.08.2020 01:42:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.78033
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
19.37 USD
19.02.2020 17:11:43
17.08.2020 12:57:05
លក់
0.01
1.3245
1.32284
ចំណេញ
1.25 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#53029497
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.02.2020 17:11:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3245
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2020 12:57:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.32284
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.25 USD
18.02.2020 11:13:54
17.08.2020 06:53:05
លក់
0.02
1.3268
1.32561
ចំណេញ
1.80 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#52986867
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2020 11:13:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3268
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2020 06:53:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.32561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.80 USD
10.02.2020 06:14:30
13.08.2020 18:54:21
លក់
0.01
1.3296
1.32231
ចំណេញ
5.51 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#52865313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2020 06:14:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3296
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2020 18:54:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.32231
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.51 USD
27.02.2020 08:32:50
12.08.2020 17:10:01
លក់
0.01
1.33376
1.32762
ចំណេញ
4.62 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#53395126
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.02.2020 08:32:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2020 17:10:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.32762
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.62 USD
09.07.2020 00:59:09
12.08.2020 17:09:54
លក់
0.02
0.8885
0.87195
ចំណេញ
24.94 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#58551769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2020 00:59:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8885
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2020 17:09:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.87195
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
24.94 USD
22.06.2020 09:01:30
31.07.2020 16:58:26
លក់
0.01
0.9045
0.89882
ចំណេញ
7.47 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#57440209
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2020 09:01:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.07.2020 16:58:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89882
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.47 USD
02.06.2020 09:02:17
13.07.2020 18:52:45
លក់
0.01
1.0818
1.06136
ចំណេញ
13.45 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#56644102
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2020 09:02:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0818
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.07.2020 18:52:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06136
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.45 USD
03.07.2020 16:10:30
06.07.2020 16:29:46
ទិញ
0.01
1.24551
1.25059
ចំណេញ
5.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#58321969
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.07.2020 16:10:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24551
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2020 16:29:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25059
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.08 USD
22.06.2020 06:39:13
02.07.2020 10:40:45
ទិញ
0.01
1.23727
1.24959
ចំណេញ
12.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#57739106
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2020 06:39:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23727
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2020 10:40:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
12.32 USD
22.06.2020 15:02:00
02.07.2020 09:40:06
ទិញ
0.01
1.24074
1.25
ចំណេញ
9.26 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#57770519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2020 15:02:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24074
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2020 09:40:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.26 USD
22.06.2020 04:30:05
02.07.2020 09:39:23
ទិញ
0.01
1.23637
1.25021
ចំណេញ
13.84 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#57733617
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2020 04:30:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23637
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2020 09:39:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.84 USD
23.06.2020 15:08:01
29.06.2020 13:21:35
លក់
0.01
1.1314
1.12809
ចំណេញ
3.31 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#57699508
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2020 15:08:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1314
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2020 13:21:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.12809
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.31 USD
12.06.2020 11:07:11
19.06.2020 12:15:22
លក់
0.01
121.44
119.93
ចំណេញ
14.12 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#57383024
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.06.2020 11:07:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
121.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.06.2020 12:15:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
119.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.12 USD
04.06.2020 15:36:54
19.06.2020 12:15:13
លក់
0.01
122.118
119.925
ចំណេញ
20.50 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#57060631
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2020 15:36:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
122.118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.06.2020 12:15:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
119.925
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.50 USD
09.06.2020 15:13:37
19.06.2020 12:15:09
លក់
0.01
1.129
1.12137
ចំណេញ
7.63 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#57075926
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2020 15:13:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.129
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.06.2020 12:15:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.12137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.63 USD
04.06.2020 14:54:53
18.06.2020 16:54:42
លក់
0.01
1.2562
1.24257
ចំណេញ
13.63 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#57049438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2020 14:54:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2562
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2020 16:54:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24257
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.63 USD
04.06.2020 15:50:45
18.06.2020 16:54:38
លក់
0.01
1.2535
1.24257
ចំណេញ
10.93 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#57060733
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2020 15:50:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2535
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2020 16:54:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24257
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.93 USD
16.06.2020 05:30:57
17.06.2020 15:46:08
លក់
0.01
1.265
1.25497
ចំណេញ
10.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#57470281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2020 05:30:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.265
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2020 15:46:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25497
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.03 USD
04.06.2020 14:56:29
15.06.2020 13:07:43
លក់
0.01
122.59
120.78
ចំណេញ
16.87 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#56943408
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2020 14:56:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
122.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2020 13:07:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
120.78
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.87 USD
09.06.2020 16:35:38
15.06.2020 09:05:28
លក់
0.01
1.2687
1.246
ចំណេញ
22.70 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#57197287
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2020 16:35:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2687
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2020 09:05:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
22.70 USD
08.03.2020 23:00:03
04.06.2020 18:08:11
លក់
0.02
1.3508
1.34973
ចំណេញ
1.59 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#53426863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2020 23:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3508
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2020 18:08:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.34973
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.59 USD
01.05.2020 08:05:17
03.06.2020 05:33:03
ទិញ
0.01
1.25664
1.25735
ចំណេញ
0.71 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#55694200
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.05.2020 08:05:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25664
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2020 05:33:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25735
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.71 USD
05.03.2020 08:08:21
03.06.2020 04:12:24
លក់
0.01
1.76542
1.7432
ចំណេញ
14.28 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#53772657
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2020 08:08:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.76542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2020 04:12:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.7432
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.28 USD
28.02.2020 08:26:54
03.06.2020 04:12:24
លក់
0.01
1.7622
1.7432
ចំណេញ
12.21 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#53432038
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.02.2020 08:26:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7622
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2020 04:12:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.7432
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
12.21 USD
30.04.2020 19:30:25
03.06.2020 04:12:24
លក់
0.01
1.7827
1.7432
ចំណេញ
25.38 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#55651043
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2020 19:30:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7827
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2020 04:12:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.7432
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
25.38 USD
27.05.2020 03:21:20
02.06.2020 23:34:31
លក់
0.01
1.7743
1.7543
ចំណេញ
12.73 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#56644099
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2020 03:21:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2020 23:34:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.7543
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
12.73 USD
11.03.2020 08:08:54
01.06.2020 18:58:42
លក់
0.01
1.3714
1.36041
ចំណេញ
8.08 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#53928014
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2020 08:08:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2020 18:58:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36041
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.08 USD
27.05.2020 13:07:30
01.06.2020 17:27:46
ទិញ
0.01
1.2335
1.2465
ចំណេញ
13.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#56665802
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2020 13:07:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2335
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2020 17:27:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2465
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.00 USD
15.04.2020 13:29:16
01.06.2020 10:51:35
លក់
0.01
1.4042
1.36826
ចំណេញ
26.27 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#55136038
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2020 13:29:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.4042
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
26.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2020 10:51:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36826
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
26.27 USD
17.01.2020 16:40:25
29.05.2020 18:32:40
ទិញ
0.01
1.07467
1.06913
ចំណេញ
-5.76 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#52406919
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.01.2020 16:40:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.05.2020 18:32:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.76 USD