20.01.2021 17:08:18
05.04.2021 18:13:32
លក់
0.01
0.7155
0.70661
ចំណេញ
8.89 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#68107306
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.01.2021 17:08:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7155
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 18:13:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70661
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.89 USD
06.11.2020 12:50:02
25.03.2021 18:59:51
លក់
0.01
1.187
1.1764
ចំណេញ
10.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#64786265
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.11.2020 12:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.187
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2021 18:59:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1764
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.60 USD
25.11.2020 10:13:03
25.03.2021 18:59:51
លក់
0.01
1.1922
1.1764
ចំណេញ
15.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#62482689
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.11.2020 10:13:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1922
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2021 18:59:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1764
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.80 USD
20.01.2021 09:17:37
26.02.2021 18:20:30
លក់
0.01
0.774
0.77232
ចំណេញ
1.68 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#68009108
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.01.2021 09:17:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.774
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 18:20:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77232
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.68 USD
20.01.2021 10:44:15
25.02.2021 14:20:55
លក់
0.01
1.2137
1.22335
ចំណេញ
-9.65 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#68160888
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.01.2021 10:44:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2137
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 14:20:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22335
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.65 USD
05.05.2020 09:27:02
05.02.2021 02:06:34
លក់
0.01
0.8752
0.87508
ចំណេញ
0.16 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#55794251
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2020 09:27:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8752
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 02:06:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.87508
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
07.01.2021 08:16:13
18.01.2021 08:08:03
លក់
0.02
1.2315
1.20757
ចំណេញ
47.86 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#67544986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2021 08:16:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2315
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
47.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.01.2021 08:08:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
47.86 USD
14.12.2020 09:42:15
21.12.2020 13:37:42
លក់
0.01
1.338
1.32677
ចំណេញ
11.23 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#66500093
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.12.2020 09:42:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.338
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2020 13:37:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.32677
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.23 USD
14.12.2020 23:29:18
17.12.2020 09:13:49
លក់
0.01
1.215
1.2236
ចំណេញ
-8.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#66551937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.12.2020 23:29:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.12.2020 09:13:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2236
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.60 USD
10.11.2020 11:40:09
11.12.2020 15:13:05
លក់
0.01
1.324
1.3141
ចំណេញ
9.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#64946001
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.11.2020 11:40:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.324
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.12.2020 15:13:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3141
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.90 USD
01.12.2020 13:47:57
11.12.2020 15:12:55
លក់
0.01
1.3342
1.3138
ចំណេញ
20.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#65960154
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 13:47:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3342
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.12.2020 15:12:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3138
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.40 USD
16.04.2020 09:23:45
19.11.2020 16:11:53
លក់
0.01
1.055
1.05434
ចំណេញ
0.46 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#55169093
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2020 09:23:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.055
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2020 16:11:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.05434
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
01.07.2020 12:44:32
10.11.2020 11:09:20
លក់
0.01
1.7374
1.73251
ចំណេញ
3.35 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#58188370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 12:44:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7374
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.11.2020 11:09:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.73251
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.35 USD
07.09.2020 15:46:29
04.11.2020 00:02:00
លក់
0.01
0.898
0.89766
ចំណេញ
0.44 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#61630835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2020 15:46:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.11.2020 00:02:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89766
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
30.09.2020 10:02:08
02.11.2020 10:53:41
លក់
0.01
1.174
1.16303
ចំណេញ
10.97 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#62810344
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 10:02:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.174
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.11.2020 10:53:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16303
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.97 USD
14.10.2020 14:38:49
02.11.2020 10:53:34
លក់
0.02
1.29841
1.28614
ចំណេញ
24.54 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#63717433
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 14:38:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29841
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.11.2020 10:53:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.28614
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
24.54 USD
21.10.2020 15:31:11
02.11.2020 01:20:26
លក់
0.01
1.309
1.29322
ចំណេញ
15.78 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#62112907
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 15:31:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.309
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.11.2020 01:20:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.29322
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.78 USD
21.10.2020 04:45:32
29.10.2020 17:16:57
លក់
0.01
1.1838
1.167
ចំណេញ
16.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#64022623
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 04:45:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1838
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 17:16:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.167
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.80 USD
15.07.2020 01:04:53
29.10.2020 17:16:48
លក់
0.01
122.37
121.97
ចំណេញ
3.83 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#58317945
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2020 01:04:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
122.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 17:16:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
121.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.83 USD
21.10.2020 09:27:18
29.10.2020 17:16:40
លក់
0.01
1.1859
1.167
ចំណេញ
18.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#63995532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 09:27:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1859
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 17:16:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.167
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
18.90 USD
07.10.2020 09:17:13
28.10.2020 11:40:23
លក់
0.01
124.15
122.508
ចំណេញ
15.75 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#63181185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2020 09:17:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
124.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.10.2020 11:40:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
122.508
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.75 USD
15.06.2020 22:03:32
22.10.2020 12:37:02
លក់
0.01
1.0677
1.06582
ចំណេញ
1.25 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#57470333
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2020 22:03:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 12:37:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.06582
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.25 USD
28.04.2020 04:14:38
21.10.2020 10:20:56
លក់
0.01
1.072
1.07021
ចំណេញ
1.19 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#55487055
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2020 04:14:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 10:20:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.19 USD
01.06.2020 08:24:20
19.10.2020 15:16:45
លក់
0.01
1.0782
1.07107
ចំណេញ
4.74 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#56846386
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2020 08:24:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0782
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 15:16:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07107
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.74 USD
07.10.2020 11:16:54
19.10.2020 10:51:05
លក់
0.02
124.459
123.591
ចំណេញ
16.47 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#63214280
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2020 11:16:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
124.459
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2020 10:51:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
123.591
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.47 USD
29.09.2020 17:26:57
15.10.2020 13:58:49
លក់
0.01
124
123.336
ចំណេញ
6.31 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#62127281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2020 17:26:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
124
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 13:58:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
123.336
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.31 USD
17.09.2020 04:30:39
15.10.2020 02:30:54
លក់
0.01
1.086
1.07325
ចំណេញ
8.49 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#61251472
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2020 04:30:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.086
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 02:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.49 USD
25.09.2020 17:06:01
05.10.2020 12:33:30
លក់
0.01
1.7786
1.7687
ចំណេញ
6.58 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#62635235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.09.2020 17:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7786
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2020 12:33:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.7687
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.58 USD
25.09.2020 15:05:05
28.09.2020 13:48:52
ទិញ
0.01
1.2738
1.29014
ចំណេញ
16.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#62635257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.09.2020 15:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 13:48:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.29014
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.34 USD
17.09.2020 13:32:29
28.09.2020 03:07:21
លក់
0.01
1.1795
1.16319
ចំណេញ
16.31 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#62174432
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2020 13:32:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 03:07:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16319
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.31 USD
06.08.2020 14:02:02
24.09.2020 17:30:13
លក់
0.01
1.18381
1.16471
ចំណេញ
19.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#60047782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2020 14:02:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18381
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2020 17:30:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16471
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
19.10 USD
09.09.2020 15:49:46
21.09.2020 12:13:58
លក់
0.01
125.28
122.994
ចំណេញ
21.93 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#61743411
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2020 15:49:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
125.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 12:13:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
122.994
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
21.93 USD
10.09.2020 15:37:40
16.09.2020 18:09:44
លក់
0.01
126.04
124.145
ចំណេញ
18.07 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#61298221
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2020 15:37:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
126.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2020 18:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
124.145
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
18.07 USD
11.09.2020 12:05:19
16.09.2020 17:20:25
លក់
0.01
0.9289
0.91182
ចំណេញ
22.17 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#61882937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2020 12:05:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9289
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2020 17:20:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91182
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
22.17 USD
12.08.2020 17:57:58
14.09.2020 01:32:09
លក់
0.01
1.3055
1.28052
ចំណេញ
24.98 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#60305551
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2020 17:57:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3055
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2020 01:32:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28052
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
24.98 USD
04.09.2020 19:52:56
08.09.2020 23:49:59
លក់
0.01
1.3243
1.2983
ចំណេញ
26.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#61573479
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2020 19:52:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
26.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2020 23:49:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2983
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
26.00 USD
31.08.2020 17:55:13
08.09.2020 13:01:06
លក់
0.01
1.337
1.30604
ចំណេញ
30.96 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#61246061
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2020 17:55:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.337
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
30.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2020 13:01:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30604
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
30.96 USD
27.05.2020 10:19:40
03.09.2020 00:56:37
លក់
0.01
0.891
0.88816
ចំណេញ
3.79 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#56647500
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2020 10:19:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.891
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 00:56:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88816
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.79 USD
20.05.2020 05:56:47
02.09.2020 14:04:06
លក់
0.01
0.892
0.88818
ចំណេញ
5.10 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#56389127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2020 05:56:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.892
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2020 14:04:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88818
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.10 USD
19.05.2020 00:45:58
02.09.2020 04:01:50
លក់
0.01
0.895
0.89
ចំណេញ
6.69 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#56335242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2020 00:45:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.895
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2020 04:01:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.69 USD