11.06.2021 20:22:50
11.06.2021 21:25:00
លក់
0.01
1.40987
1.40978
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160344174
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 20:22:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40987
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 21:25:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40978
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
11.06.2021 20:58:18
11.06.2021 21:25:00
លក់
0.01
1.41028
1.40978
ចំណេញ
0.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160344358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 20:58:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 21:25:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40978
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.40 USD
11.06.2021 20:16:02
11.06.2021 21:25:00
លក់
0.01
1.40971
1.40978
ចំណេញ
-0.17 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160344169
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 20:16:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40971
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 21:25:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40978
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.17 USD
11.06.2021 20:31:55
11.06.2021 21:25:00
លក់
0.01
1.41008
1.40978
ចំណេញ
0.20 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160344255
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 20:31:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41008
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 21:25:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40978
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.20 USD
11.06.2021 21:01:48
11.06.2021 21:25:00
លក់
0.01
1.41048
1.40978
ចំណេញ
0.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160344654
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 21:01:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41048
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 21:25:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40978
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.60 USD
11.06.2021 20:08:01
11.06.2021 20:15:45
លក់
0.01
1.40993
1.4097
ចំណេញ
0.13 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160344038
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 20:08:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.4097
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.13 USD
11.06.2021 20:11:20
11.06.2021 20:15:45
លក់
0.01
1.41007
1.4097
ចំណេញ
0.27 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160344040
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 20:11:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41007
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.4097
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.27 USD
11.06.2021 17:34:46
11.06.2021 20:15:22
ទិញ
0.01
0.85775
0.85799
ចំណេញ
0.14 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#160337086
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:34:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85775
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:15:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85799
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.14 USD
11.06.2021 17:54:29
11.06.2021 20:15:22
ទិញ
0.01
0.85732
0.85799
ចំណេញ
0.74 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#160339684
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:54:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85732
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:15:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85799
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.74 USD
11.06.2021 17:04:02
11.06.2021 20:15:22
ទិញ
0.01
0.85796
0.85799
ចំណេញ
-0.16 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#160336723
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:04:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85796
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:15:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85799
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
11.06.2021 17:50:15
11.06.2021 20:15:22
ទិញ
0.01
0.85753
0.85799
ចំណេញ
0.45 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#160338684
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:50:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85753
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:15:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85799
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.45 USD
11.06.2021 17:57:13
11.06.2021 20:15:22
ទិញ
0.01
0.85719
0.85799
ចំណេញ
0.93 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#160339903
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:57:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85719
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:15:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85799
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.93 USD
11.06.2021 16:58:02
11.06.2021 20:15:22
ទិញ
0.01
0.85816
0.85799
ចំណេញ
-0.44 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#160336719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 16:58:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85816
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:15:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85799
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.44 USD
11.06.2021 20:02:05
11.06.2021 20:07:08
លក់
0.01
1.41017
1.40987
ចំណេញ
0.20 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160343921
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 20:02:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41017
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:07:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.20 USD
11.06.2021 19:14:18
11.06.2021 20:02:40
លក់
0.01
1.20969
1.2094
ចំណេញ
0.19 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160343169
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 19:14:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20969
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:02:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2094
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.19 USD
11.06.2021 19:19:35
11.06.2021 20:02:40
លក់
0.01
1.20993
1.2094
ចំណេញ
0.43 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160343225
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 19:19:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:02:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2094
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.43 USD
11.06.2021 19:13:01
11.06.2021 20:02:40
លក់
0.01
1.20949
1.2094
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160343168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 19:13:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:02:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2094
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
11.06.2021 19:15:13
11.06.2021 20:01:33
លក់
0.01
1.41075
1.41035
ចំណេញ
0.30 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160343187
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 19:15:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41075
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:01:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41035
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.30 USD
11.06.2021 19:18:22
11.06.2021 20:01:33
លក់
0.01
1.41093
1.41035
ចំណេញ
0.48 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160343262
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 19:18:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41093
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:01:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41035
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.48 USD
11.06.2021 19:13:28
11.06.2021 20:01:33
លក់
0.01
1.41055
1.41035
ចំណេញ
0.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160343140
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 19:13:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41055
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:01:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41035
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.10 USD
11.06.2021 19:12:01
11.06.2021 20:01:33
លក់
0.01
1.41035
1.41035
ចំណេញ
-0.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160343137
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 19:12:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:01:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41035
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
11.06.2021 18:26:12
11.06.2021 19:12:56
លក់
0.01
1.20983
1.20951
ចំណេញ
0.22 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160341785
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:26:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20983
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:12:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20951
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.22 USD
11.06.2021 18:23:53
11.06.2021 19:12:56
លក់
0.01
1.20963
1.20951
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160341339
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:23:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20963
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:12:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20951
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.02 USD
11.06.2021 18:27:04
11.06.2021 19:12:56
លក់
0.01
1.21005
1.20951
ចំណេញ
0.44 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160341893
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:27:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21005
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:12:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20951
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.44 USD
11.06.2021 18:19:00
11.06.2021 19:12:56
លក់
0.01
1.20934
1.20951
ចំណេញ
-0.27 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160341330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:19:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20934
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:12:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20951
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.27 USD
11.06.2021 18:39:02
11.06.2021 19:12:56
លក់
0.01
1.21022
1.20951
ចំណេញ
0.61 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160341943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:39:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21022
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:12:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20951
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.61 USD
11.06.2021 19:04:00
11.06.2021 19:11:52
លក់
0.01
0.76919
0.76889
ចំណេញ
0.20 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#160342964
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 19:04:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76919
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:11:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.76889
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.20 USD
11.06.2021 19:07:31
11.06.2021 19:11:39
លក់
0.01
1.41094
1.41054
ចំណេញ
0.30 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160342972
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 19:07:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41094
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:11:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.30 USD
11.06.2021 19:04:03
11.06.2021 19:11:39
លក់
0.01
1.41074
1.41054
ចំណេញ
0.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160342967
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 19:04:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41074
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:11:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.10 USD
11.06.2021 18:45:26
11.06.2021 19:03:54
លក់
0.01
0.76971
0.76922
ចំណេញ
0.39 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#160342007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:45:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76971
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:03:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.76922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.39 USD
11.06.2021 18:28:25
11.06.2021 19:03:54
លក់
0.01
0.76952
0.76922
ចំណេញ
0.20 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#160341904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:28:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76952
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:03:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.76922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.20 USD
11.06.2021 18:26:28
11.06.2021 19:03:54
លក់
0.01
0.76932
0.76922
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#160341383
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:26:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:03:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.76922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.00 USD
11.06.2021 18:49:42
11.06.2021 19:03:54
លក់
0.01
0.7699
0.76922
ចំណេញ
0.58 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#160342566
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:49:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7699
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:03:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.76922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.58 USD
11.06.2021 18:19:03
11.06.2021 19:03:54
លក់
0.01
0.76913
0.76922
ចំណេញ
-0.19 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#160341343
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:19:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76913
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:03:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.76922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.19 USD
11.06.2021 18:27:28
11.06.2021 19:03:27
លក់
0.01
1.41132
1.4108
ចំណេញ
0.42 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160341932
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:27:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:03:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.4108
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.42 USD
11.06.2021 18:28:25
11.06.2021 19:03:27
លក់
0.01
1.41151
1.4108
ចំណេញ
0.61 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160341963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:28:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:03:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.4108
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.61 USD
11.06.2021 18:26:31
11.06.2021 19:03:27
លក់
0.01
1.41089
1.4108
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160341652
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:26:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41089
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:03:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.4108
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
11.06.2021 18:26:51
11.06.2021 19:03:27
លក់
0.01
1.41109
1.4108
ចំណេញ
0.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160341910
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:26:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41109
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:03:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.4108
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.19 USD
11.06.2021 18:22:01
11.06.2021 19:03:27
លក់
0.01
1.41069
1.4108
ចំណេញ
-0.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160341647
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:22:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41069
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:03:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.4108
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.21 USD
10.06.2021 15:32:00
11.06.2021 18:21:14
លក់
0.01
1.40967
1.41074
ចំណេញ
-1.17 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160295516
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:32:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40967
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:21:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.17 USD
10.06.2021 15:32:03
11.06.2021 18:21:12
លក់
0.01
1.40985
1.41072
ចំណេញ
-0.97 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160295531
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:32:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40985
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:21:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.97 USD
10.06.2021 15:32:06
11.06.2021 18:21:12
លក់
0.01
1.41018
1.41072
ចំណេញ
-0.64 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160295547
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:32:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41018
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:21:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.64 USD
10.06.2021 15:33:09
11.06.2021 18:21:11
លក់
0.01
1.41084
1.41072
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160295585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:33:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41084
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:21:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.06.2021 15:33:25
11.06.2021 18:21:11
លក់
0.01
1.41103
1.41072
ចំណេញ
0.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160295722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:33:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41103
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:21:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.21 USD
10.06.2021 15:32:09
11.06.2021 18:21:11
លក់
0.01
1.41035
1.41072
ចំណេញ
-0.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160295566
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:32:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:21:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.47 USD
10.06.2021 15:33:30
11.06.2021 18:21:09
លក់
0.01
1.41115
1.41072
ចំណេញ
0.33 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160295772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:33:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41115
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:21:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.33 USD
10.06.2021 15:33:57
11.06.2021 18:21:07
លក់
0.01
1.41142
1.41075
ចំណេញ
0.57 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160295784
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:33:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41142
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:21:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41075
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.57 USD
10.06.2021 15:34:05
11.06.2021 18:21:05
លក់
0.01
1.41172
1.41059
ចំណេញ
1.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160295850
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 15:34:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41172
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:21:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41059
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.03 USD
11.06.2021 17:55:02
11.06.2021 18:18:43
លក់
0.01
0.85737
0.85715
ចំណេញ
0.11 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#160339943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.85737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:18:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85715
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.11 USD
11.06.2021 18:01:59
11.06.2021 18:18:43
លក់
0.01
0.85761
0.85715
ចំណេញ
0.45 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#160339950
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:01:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.85761
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:18:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85715
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.45 USD