22.10.2020 12:34:30
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.02
1.30895
1.31095
ចំណេញ
3.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149766012
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 12:34:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30895
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.31095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.80 USD
21.10.2020 18:06:01
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.01
1.31495
1.31095
ចំណេញ
-4.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149733938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31495
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.31095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.10 USD
22.10.2020 10:09:02
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.01
1.31195
1.31095
ចំណេញ
-1.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149734029
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 10:09:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31195
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.31095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.10 USD
23.10.2020 03:32:42
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.06
1.30595
1.31095
ចំណេញ
29.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149772089
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 03:32:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30595
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
30.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.31095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
29.40 USD
22.10.2020 19:57:28
23.10.2020 09:02:41
លក់
0.01
1.31026
1.30526
ចំណេញ
4.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149785442
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 19:57:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31026
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 09:02:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30526
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.90 USD
22.10.2020 17:24:00
23.10.2020 09:02:41
លក់
0.01
1.30726
1.30526
ចំណេញ
1.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149785416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 17:24:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 09:02:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30526
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.90 USD
22.10.2020 12:40:01
23.10.2020 03:32:54
លក់
0.01
1.18313
1.17913
ចំណេញ
3.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149772316
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 12:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18313
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 03:32:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.90 USD
22.10.2020 07:10:33
23.10.2020 01:38:02
ទិញ
0.01
0.70879
0.71339
ចំណេញ
4.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149733945
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 07:10:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70879
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71339
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.50 USD
21.10.2020 18:06:00
23.10.2020 01:38:02
ទិញ
0.01
0.71189
0.71339
ចំណេញ
1.40 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149733895
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71339
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.40 USD
21.10.2020 18:06:00
22.10.2020 20:15:45
ទិញ
0.01
0.6667
0.6686
ចំណេញ
1.80 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#149733896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6667
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 20:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.6686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.80 USD
22.10.2020 03:13:54
22.10.2020 20:15:45
ទិញ
0.01
0.6637
0.6686
ចំណេញ
4.80 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#149733979
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 03:13:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6637
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 20:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.6686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.80 USD
22.10.2020 05:49:00
22.10.2020 17:23:19
លក់
0.01
1.31255
1.30755
ចំណេញ
4.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149758990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 05:49:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 17:23:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.90 USD
21.10.2020 18:05:04
22.10.2020 12:39:32
លក់
0.01
1.18725
1.18325
ចំណេញ
3.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149733491
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 12:39:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.90 USD
21.10.2020 19:26:09
22.10.2020 05:48:59
លក់
0.02
1.31755
1.31255
ចំណេញ
9.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149733569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 19:26:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31755
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 05:48:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.31255
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
9.80 USD
21.10.2020 18:05:04
22.10.2020 05:48:59
លក់
0.02
1.31455
1.31255
ចំណេញ
3.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149733490
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31455
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 05:48:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.31255
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.80 USD
12.03.2020 23:00:00
13.03.2020 09:38:38
លក់
0.01
1.25652
1.25917
ចំណេញ
-2.75 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#128882904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 23:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25652
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:38:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.75 USD
13.03.2020 09:05:20
13.03.2020 09:38:38
ទិញ
0.01
1.25797
1.25912
ចំណេញ
1.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#128905596
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2020 09:05:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25797
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:38:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25912
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.05 USD
09.03.2020 12:22:11
13.03.2020 09:38:28
ទិញ
0.01
1.06235
1.05636
ចំណេញ
-6.54 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#128382527
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2020 12:22:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.06235
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:38:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.05636
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-6.54 USD
12.03.2020 04:08:46
13.03.2020 09:38:28
លក់
0.01
1.05617
1.05642
ចំណេញ
-0.46 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#128760415
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 04:08:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.05617
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:38:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.05642
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.46 USD
09.03.2020 12:32:00
13.03.2020 09:38:27
ទិញ
0.01
1.05875
1.05637
ចំណេញ
-2.72 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#128384752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2020 12:32:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.05875
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:38:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.05637
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.72 USD
12.03.2020 10:27:56
13.03.2020 09:38:26
ទិញ
0.01
1.05511
1.05638
ចំណេញ
1.14 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#128797699
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 10:27:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.05511
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:38:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.05638
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.14 USD
12.03.2020 21:00:00
13.03.2020 09:38:13
លក់
0.01
0.94564
0.94415
ចំណេញ
1.48 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128878410
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 21:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.94564
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:38:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94415
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.48 USD
12.03.2020 17:41:00
13.03.2020 09:38:13
ទិញ
0.01
0.95033
0.94406
ចំណេញ
-6.74 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128852547
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 17:41:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.95033
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:38:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94406
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-6.74 USD
12.03.2020 19:29:35
13.03.2020 09:38:12
ទិញ
0.01
0.94665
0.94406
ចំណេញ
-2.84 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128870242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 19:29:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94665
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:38:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94406
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.84 USD
12.03.2020 22:14:41
13.03.2020 09:38:11
ទិញ
0.01
0.94302
0.94407
ចំណេញ
1.01 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#128880559
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 22:14:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.94302
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:38:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94407
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.01 USD
13.03.2020 09:24:56
13.03.2020 09:37:46
លក់
0.01
1.38524
1.38304
ចំណេញ
1.49 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#128907182
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2020 09:24:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38524
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38304
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.49 USD
12.03.2020 22:47:19
13.03.2020 09:37:46
ទិញ
0.01
1.39564
1.38293
ចំណេញ
-9.29 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#128882425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 22:47:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39564
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38293
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-9.29 USD
13.03.2020 06:32:07
13.03.2020 09:37:45
ទិញ
0.01
1.39092
1.38288
ចំណេញ
-5.91 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#128897493
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2020 06:32:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39092
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38288
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.91 USD
13.03.2020 09:18:09
13.03.2020 09:37:44
ទិញ
0.01
1.38618
1.38288
ចំណេញ
-2.49 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#128906579
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2020 09:18:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38618
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38288
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.49 USD
12.03.2020 22:38:39
13.03.2020 09:37:23
លក់
0.01
1.02289
1.02643
ចំណេញ
-2.38 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#128881939
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 22:38:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.02289
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.02643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.38 USD
12.03.2020 23:17:57
13.03.2020 09:37:22
លក់
0.01
1.02558
1.02642
ចំណេញ
-0.72 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#128883339
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 23:17:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.02558
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.02642
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.72 USD
12.03.2020 23:57:22
13.03.2020 09:37:22
លក់
0.01
1.02806
1.02642
ចំណេញ
0.81 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#128883916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 23:57:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.02806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.02642
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.81 USD
13.03.2020 00:00:21
13.03.2020 09:37:21
ទិញ
0.01
1.02833
1.02629
ចំណេញ
-1.45 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#128884074
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2020 00:00:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.02833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.02629
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.45 USD
13.03.2020 00:20:40
13.03.2020 09:37:20
ទិញ
0.01
1.02553
1.0263
ចំណេញ
0.27 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#128884347
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2020 00:20:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.02553
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.0263
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.27 USD
12.03.2020 23:00:01
13.03.2020 09:37:12
លក់
0.01
0.60906
0.6143
ចំណេញ
-5.34 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#128882927
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 23:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.60906
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.6143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-5.34 USD
12.03.2020 23:40:06
13.03.2020 09:37:11
លក់
0.01
0.61216
0.6143
ចំណេញ
-2.24 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#128883675
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 23:40:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.61216
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.6143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.24 USD
13.03.2020 03:31:51
13.03.2020 09:37:10
លក់
0.01
0.6155
0.61393
ចំណេញ
1.47 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#128890360
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2020 03:31:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.6155
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.61393
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.47 USD
12.03.2020 20:00:01
13.03.2020 09:37:09
ទិញ
0.01
0.61763
0.61381
ចំណេញ
-3.92 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#128874135
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 20:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.61763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.61381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-3.92 USD
12.03.2020 22:31:01
13.03.2020 09:37:08
ទិញ
0.01
0.61142
0.61377
ចំណេញ
2.25 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#128881280
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 22:31:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.61142
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.61377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.25 USD
12.03.2020 20:59:19
13.03.2020 09:37:08
ទិញ
0.01
0.61453
0.61381
ចំណេញ
-0.82 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#128878311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 20:59:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.61453
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:37:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.61381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.82 USD
12.03.2020 22:31:55
13.03.2020 09:36:49
លក់
0.01
0.62545
0.62987
ចំណេញ
-4.52 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#128881383
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 22:31:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.62545
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:36:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.62987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.52 USD
12.03.2020 23:28:13
13.03.2020 09:36:49
លក់
0.01
0.6283
0.62987
ចំណេញ
-1.67 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#128883488
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 23:28:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.6283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:36:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.62987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.67 USD
12.03.2020 23:58:02
13.03.2020 09:36:48
លក់
0.01
0.63103
0.62987
ចំណេញ
1.06 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#128883984
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 23:58:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.63103
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:36:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.62987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.06 USD
13.03.2020 06:41:50
13.03.2020 09:36:47
ទិញ
0.01
0.63228
0.62981
ចំណេញ
-2.57 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#128898021
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2020 06:41:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.63228
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:36:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.62981
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.57 USD
13.03.2020 07:56:49
13.03.2020 09:36:46
ទិញ
0.01
0.62954
0.62978
ចំណេញ
0.14 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#128901444
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2020 07:56:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.62954
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:36:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.62978
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.14 USD
13.03.2020 03:00:00
13.03.2020 09:36:23
លក់
0.01
1.11664
1.11893
ចំណេញ
-2.39 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#128889105
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2020 03:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.11664
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:36:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.11893
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.39 USD
13.03.2020 04:58:38
13.03.2020 09:36:22
លក់
0.01
1.12026
1.11897
ចំណេញ
1.19 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#128893663
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.03.2020 04:58:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.12026
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:36:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.11897
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.19 USD
12.03.2020 20:00:01
13.03.2020 09:36:21
ទិញ
0.01
1.11857
1.11897
ចំណេញ
0.30 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#128874140
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 20:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.11857
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:36:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.11897
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.30 USD
12.03.2020 22:31:59
13.03.2020 09:24:55
លក់
0.03
1.39361
1.38537
ចំណេញ
17.54 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#128881451
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 22:31:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39361
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:24:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38537
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
17.54 USD
12.03.2020 19:00:02
13.03.2020 09:24:55
លក់
0.01
1.37466
1.38537
ចំណេញ
-7.83 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#128865309
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2020 19:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37466
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.03.2020 09:24:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38537
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-7.83 USD