07.05.2021 15:31:00
07.05.2021 18:32:48
ទិញ
0.01
0.78043
0.78503
ចំណេញ
4.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159531203
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:31:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.78043
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 18:32:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.78503
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.50 USD
07.05.2021 15:33:00
07.05.2021 17:30:38
ទិញ
0.01
1.39493
1.39693
ចំណេញ
1.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159531641
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:33:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39493
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 17:30:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39693
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.90 USD
07.05.2021 16:41:10
07.05.2021 17:30:38
ទិញ
0.01
1.39193
1.39693
ចំណេញ
4.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159531658
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 16:41:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 17:30:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39693
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.90 USD
07.05.2021 15:33:00
07.05.2021 17:22:23
ទិញ
0.01
1.21331
1.21431
ចំណេញ
0.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159531637
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:33:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21331
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 17:22:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21431
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.90 USD
07.05.2021 16:29:19
07.05.2021 17:22:23
ទិញ
0.01
1.21031
1.21431
ចំណេញ
3.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159531651
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 16:29:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21031
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 17:22:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21431
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.90 USD
05.05.2021 17:51:02
07.05.2021 15:37:31
ទិញ
0.01
0.72146
0.72636
ចំណេញ
4.80 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159477828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 17:51:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72146
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:37:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72636
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.80 USD
07.05.2021 10:16:00
07.05.2021 15:32:44
ទិញ
0.01
1.20869
1.21269
ចំណេញ
3.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159524496
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 10:16:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:32:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21269
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.90 USD
07.05.2021 14:37:17
07.05.2021 15:32:41
ទិញ
0.01
1.38979
1.39479
ចំណេញ
4.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159524389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 14:37:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38979
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:32:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.90 USD
07.05.2021 10:15:00
07.05.2021 15:32:41
ទិញ
0.01
1.39279
1.39479
ចំណេញ
1.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159524379
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 10:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39279
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:32:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.90 USD
06.05.2021 10:04:01
07.05.2021 15:30:35
ទិញ
0.01
0.77498
0.77958
ចំណេញ
4.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159491237
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 10:04:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77498
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 15:30:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77958
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.50 USD
06.05.2021 12:29:00
07.05.2021 10:15:59
ទិញ
0.01
1.20466
1.20866
ចំណេញ
3.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159496310
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 12:29:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20466
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:15:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.90 USD
06.05.2021 15:17:47
07.05.2021 10:14:22
ទិញ
0.01
1.39065
1.39265
ចំណេញ
1.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159499650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 15:17:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39065
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39265
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.90 USD
06.05.2021 14:10:00
07.05.2021 10:14:22
ទិញ
0.01
1.39365
1.39265
ចំណេញ
-1.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159499644
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 14:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39365
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39265
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.10 USD
06.05.2021 17:09:25
07.05.2021 10:14:22
ទិញ
0.02
1.38765
1.39265
ចំណេញ
9.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159502064
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 17:09:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38765
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.39265
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
9.80 USD
06.05.2021 14:03:00
06.05.2021 17:19:01
លក់
0.01
1.38848
1.38648
ចំណេញ
1.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159498987
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 14:03:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38848
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 17:19:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38648
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.90 USD
06.05.2021 14:04:59
06.05.2021 17:19:01
លក់
0.01
1.39148
1.38648
ចំណេញ
4.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159498991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 14:04:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39148
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 17:19:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38648
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.90 USD
05.05.2021 12:11:33
06.05.2021 14:09:32
ទិញ
0.01
1.38817
1.39317
ចំណេញ
4.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159454845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 12:11:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 14:09:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.90 USD
05.05.2021 06:20:00
06.05.2021 14:09:32
ទិញ
0.01
1.39117
1.39317
ចំណេញ
1.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159454844
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 06:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39117
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 14:09:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.90 USD
04.05.2021 10:26:00
06.05.2021 14:02:06
លក់
0.01
1.38549
1.38649
ចំណេញ
-1.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159376621
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 10:26:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 14:02:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.10 USD
05.05.2021 13:20:19
06.05.2021 14:02:06
លក់
0.02
1.39149
1.38649
ចំណេញ
9.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159394541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 13:20:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39149
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 14:02:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
9.80 USD
04.05.2021 11:39:41
06.05.2021 14:02:06
លក់
0.01
1.38849
1.38649
ចំណេញ
1.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159376627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 11:39:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38849
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 14:02:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.90 USD
04.05.2021 11:58:41
06.05.2021 14:00:17
ទិញ
0.01
0.86542
0.86722
ចំណេញ
2.30 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#159097445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 11:58:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 14:00:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86722
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.30 USD
23.04.2021 00:00:04
06.05.2021 14:00:17
ទិញ
0.01
0.86842
0.86722
ចំណេញ
-1.86 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#159097443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 00:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86842
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 14:00:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86722
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.86 USD
05.05.2021 18:46:44
06.05.2021 14:00:17
ទិញ
0.01
0.86242
0.86722
ចំណេញ
6.47 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#159399076
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 18:46:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86242
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 14:00:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86722
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
6.47 USD
30.04.2021 17:05:40
06.05.2021 12:28:19
ទិញ
0.05
1.20673
1.20473
ចំណេញ
-10.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159265522
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 17:05:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 12:28:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.20473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-10.50 USD
30.04.2021 11:01:17
06.05.2021 12:28:19
ទិញ
0.02
1.20973
1.20473
ចំណេញ
-10.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159221482
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 11:01:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20973
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 12:28:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-10.20 USD
30.04.2021 17:56:49
06.05.2021 12:28:19
ទិញ
0.12
1.20373
1.20473
ចំណេញ
10.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159276382
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 17:56:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20373
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 12:28:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.20473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.20 USD
ចំណេញ
10.80 USD
28.04.2021 21:42:00
06.05.2021 12:28:19
ទិញ
0.02
1.21273
1.20473
ចំណេញ
-16.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159221480
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2021 21:42:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21273
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 12:28:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-16.20 USD
04.05.2021 10:41:31
06.05.2021 12:28:19
ទិញ
0.31
1.20073
1.20473
ចំណេញ
120.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159279144
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 10:41:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20073
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
124.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 12:28:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.31
ចេញ
1.20473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.10 USD
ចំណេញ
120.90 USD
06.05.2021 05:49:26
06.05.2021 10:03:56
ទិញ
0.01
0.7704
0.775
ចំណេញ
4.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159453923
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 05:49:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 10:03:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.50 USD
05.05.2021 05:01:01
06.05.2021 10:03:56
ទិញ
0.01
0.7735
0.775
ចំណេញ
1.40 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159453921
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 05:01:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7735
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 10:03:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.40 USD
05.05.2021 17:47:57
06.05.2021 05:49:27
លក់
0.01
0.77499
0.77039
ចំណេញ
4.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159379423
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 17:47:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77499
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 05:49:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77039
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.50 USD
04.05.2021 10:36:00
06.05.2021 05:49:27
លក់
0.01
0.77189
0.77039
ចំណេញ
1.40 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159379416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 10:36:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 05:49:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77039
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.40 USD
05.05.2021 01:46:00
05.05.2021 17:50:49
ទិញ
0.01
0.71649
0.72139
ចំណេញ
4.80 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159449493
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 01:46:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71649
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 17:50:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72139
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.80 USD
04.05.2021 10:06:01
05.05.2021 10:08:27
លក់
0.01
1.20279
1.19879
ចំណេញ
3.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159371138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 10:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20279
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 10:08:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.90 USD
03.05.2021 17:06:00
05.05.2021 06:19:03
ទិញ
0.01
1.39209
1.39109
ចំណេញ
-1.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159341669
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 17:06:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39209
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 06:19:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.10 USD
04.05.2021 10:09:11
05.05.2021 06:19:03
ទិញ
0.02
1.38609
1.39109
ចំណេញ
9.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159351901
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 10:09:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38609
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 06:19:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.39109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
9.80 USD
04.05.2021 04:23:04
05.05.2021 06:19:03
ទិញ
0.01
1.38909
1.39109
ចំណេញ
1.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159341675
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 04:23:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38909
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 06:19:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.90 USD
03.05.2021 17:05:00
05.05.2021 05:00:18
ទិញ
0.01
0.77498
0.77338
ចំណេញ
-1.70 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159341604
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 17:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77498
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 05:00:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77338
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.70 USD
04.05.2021 18:11:55
05.05.2021 05:00:18
ទិញ
0.01
0.76878
0.77338
ចំណេញ
4.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159379385
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:11:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.76878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 05:00:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77338
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.50 USD
04.05.2021 10:35:51
05.05.2021 05:00:18
ទិញ
0.01
0.77188
0.77338
ចំណេញ
1.40 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159341606
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 10:35:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77188
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 05:00:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77338
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.40 USD
04.05.2021 10:40:23
05.05.2021 01:45:15
ទិញ
0.01
0.71466
0.71656
ចំណេញ
1.80 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159355806
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 10:40:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71466
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 01:45:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.80 USD
04.05.2021 14:48:49
05.05.2021 01:45:15
ទិញ
0.03
0.71166
0.71656
ចំណេញ
14.40 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159380396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 14:48:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 01:45:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.71656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
14.40 USD
03.05.2021 21:16:00
05.05.2021 01:45:15
ទិញ
0.01
0.72066
0.71656
ចំណេញ
-4.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159347501
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 21:16:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72066
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 01:45:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.20 USD
04.05.2021 08:00:33
05.05.2021 01:45:15
ទិញ
0.01
0.71766
0.71656
ចំណេញ
-1.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159347504
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 08:00:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71766
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 01:45:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.20 USD
30.04.2021 17:19:00
04.05.2021 10:35:35
លក់
0.01
0.7735
0.772
ចំណេញ
1.40 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159277149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 17:19:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7735
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 10:35:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.772
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.40 USD
03.05.2021 21:21:59
04.05.2021 10:35:35
លក់
0.01
0.7766
0.772
ចំណេញ
4.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159277152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 21:21:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7766
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 10:35:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.772
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.50 USD
03.05.2021 17:51:19
04.05.2021 10:32:14
លក់
0.01
0.72032
0.71542
ចំណេញ
4.80 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159300717
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 17:51:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72032
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 10:32:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71542
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.80 USD
03.05.2021 00:01:05
04.05.2021 10:32:14
លក់
0.01
0.7173200000000001
0.71542
ចំណេញ
1.80 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159300711
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 00:01:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7173200000000001
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 10:32:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71542
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.80 USD
03.05.2021 16:56:53
04.05.2021 10:25:57
លក់
0.06
1.39053
1.38553
ចំណេញ
29.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159335132
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 16:56:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39053
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
30.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 10:25:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.38553
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
29.40 USD