22.10.2021 12:02:00
22.10.2021 12:23:46
លក់
0.01
0.84263
0.8426
ចំណេញ
-0.16 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164646441
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 12:02:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84263
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:23:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
22.10.2021 12:05:15
22.10.2021 12:23:46
លក់
0.01
0.84307
0.8426
ចំណេញ
0.45 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164646480
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 12:05:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84307
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:23:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.45 USD
22.10.2021 12:02:50
22.10.2021 12:23:46
លក់
0.01
0.84283
0.8426
ចំណេញ
0.12 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164646445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 12:02:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:23:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.12 USD
22.10.2021 12:05:27
22.10.2021 12:23:46
លក់
0.01
0.84326
0.8426
ចំណេញ
0.71 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164646563
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 12:05:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84326
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:23:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.71 USD
22.10.2021 10:01:48
22.10.2021 12:01:36
លក់
0.01
0.84379
0.84281
ចំណេញ
1.15 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164641546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 10:01:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84379
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:01:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.15 USD
22.10.2021 04:13:00
22.10.2021 12:01:36
លក់
0.01
0.84234
0.84281
ចំណេញ
-0.85 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164636081
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 04:13:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84234
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:01:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.85 USD
22.10.2021 05:07:31
22.10.2021 12:01:36
លក់
0.01
0.84274
0.84281
ចំណេញ
-0.30 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164636840
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 05:07:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84274
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:01:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.30 USD
22.10.2021 05:46:30
22.10.2021 12:01:36
លក់
0.01
0.84313
0.84281
ចំណេញ
0.24 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164637543
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 05:46:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84313
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:01:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.24 USD
22.10.2021 09:32:15
22.10.2021 12:01:36
លក់
0.01
0.84354
0.84281
ចំណេញ
0.80 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164641480
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 09:32:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84354
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:01:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.80 USD
22.10.2021 10:06:11
22.10.2021 12:01:36
លក់
0.01
0.844
0.84281
ចំណេញ
1.44 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164642719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 10:06:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.844
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:01:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.44 USD
22.10.2021 04:47:54
22.10.2021 12:01:36
លក់
0.01
0.84254
0.84281
ចំណេញ
-0.58 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164636083
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 04:47:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84254
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:01:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.58 USD
22.10.2021 05:25:35
22.10.2021 12:01:36
លក់
0.01
0.84293
0.84281
ចំណេញ
-0.04 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164637210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 05:25:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84293
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:01:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
22.10.2021 09:30:29
22.10.2021 12:01:36
លក់
0.01
0.84333
0.84281
ចំណេញ
0.51 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164637967
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 09:30:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84333
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:01:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.51 USD
22.10.2021 03:01:11
22.10.2021 04:12:19
លក់
0.01
0.843
0.84249
ចំណេញ
0.51 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164632412
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 03:01:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.843
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 04:12:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.51 USD
22.10.2021 00:00:07
22.10.2021 04:12:19
លក់
0.01
0.84228
0.84249
ចំណេញ
-0.49 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164632378
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 00:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84228
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 04:12:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.49 USD
22.10.2021 03:45:02
22.10.2021 04:12:19
លក់
0.01
0.84321
0.84249
ចំណេញ
0.80 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164634766
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 03:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84321
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 04:12:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.80 USD
21.10.2021 04:29:35
21.10.2021 10:50:36
លក់
0.01
0.84322
0.84308
ចំណេញ
0.00 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164603733
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 04:29:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84322
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:50:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.10.2021 05:28:57
21.10.2021 10:50:36
លក់
0.01
0.84362
0.84308
ចំណេញ
0.55 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164605408
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 05:28:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84362
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:50:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.55 USD
21.10.2021 09:27:33
21.10.2021 10:50:36
លក់
0.01
0.84402
0.84308
ចំណេញ
1.10 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164610530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 09:27:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84402
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:50:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.10 USD
20.10.2021 21:00:00
21.10.2021 10:50:36
លក់
0.01
0.84262
0.84308
ចំណេញ
-0.83 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164598859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 21:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84262
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:50:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.83 USD
21.10.2021 02:42:56
21.10.2021 10:50:36
លក់
0.01
0.84301
0.84308
ចំណេញ
-0.29 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164598938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 02:42:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84301
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:50:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.29 USD
21.10.2021 04:41:27
21.10.2021 10:50:36
លក់
0.01
0.84342
0.84308
ចំណេញ
0.27 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164605187
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 04:41:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84342
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:50:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.27 USD
21.10.2021 08:54:11
21.10.2021 10:50:36
លក់
0.01
0.84382
0.84308
ចំណេញ
0.83 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164606365
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 08:54:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84382
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:50:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.83 USD
21.10.2021 09:43:09
21.10.2021 10:50:36
លក់
0.01
0.84426
0.84308
ចំណេញ
1.43 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164611409
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 09:43:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:50:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.43 USD
20.10.2021 21:03:53
21.10.2021 10:50:36
លក់
0.01
0.84281
0.84308
ចំណេញ
-0.57 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164598896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 21:03:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84281
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:50:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.57 USD
20.10.2021 19:40:05
20.10.2021 20:59:47
លក់
0.01
0.84294
0.8426
ចំណេញ
0.27 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164597599
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 19:40:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84294
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 20:59:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.27 USD
20.10.2021 18:59:00
20.10.2021 19:39:52
លក់
0.01
0.84238
0.84298
ចំណេញ
-1.03 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164596901
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 18:59:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84238
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 19:39:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84298
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.03 USD
20.10.2021 19:08:23
20.10.2021 19:39:52
លក់
0.01
0.84278
0.84298
ចំណេញ
-0.48 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164596961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 19:08:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84278
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 19:39:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84298
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.48 USD
20.10.2021 19:37:07
20.10.2021 19:39:52
លក់
0.01
0.84318
0.84298
ចំណេញ
0.08 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164597309
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 19:37:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84318
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 19:39:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84298
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.08 USD
20.10.2021 19:01:09
20.10.2021 19:39:52
លក់
0.01
0.84258
0.84298
ចំណេញ
-0.75 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164596903
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 19:01:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84258
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 19:39:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84298
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.75 USD
20.10.2021 19:27:42
20.10.2021 19:39:52
លក់
0.01
0.84299
0.84298
ចំណេញ
-0.19 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164597087
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 19:27:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84299
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 19:39:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84298
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.19 USD
20.10.2021 18:39:23
20.10.2021 18:58:38
លក់
0.01
0.84279
0.84235
ចំណេញ
0.41 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164596105
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 18:39:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84279
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 18:58:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84235
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.41 USD
20.10.2021 18:18:00
20.10.2021 18:58:38
លក់
0.01
0.84259
0.84235
ចំណេញ
0.13 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164596103
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 18:18:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 18:58:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84235
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.13 USD
20.10.2021 17:53:02
20.10.2021 18:17:27
លក់
0.01
0.84283
0.84268
ចំណេញ
0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164595348
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 17:53:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 18:17:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84268
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.01 USD
20.10.2021 17:59:26
20.10.2021 18:17:27
លក់
0.01
0.84321
0.84268
ចំណេញ
0.54 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164595450
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 17:59:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84321
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 18:17:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84268
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.54 USD
20.10.2021 17:56:20
20.10.2021 18:17:27
លក់
0.01
0.84303
0.84268
ចំណេញ
0.29 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164595350
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 17:56:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84303
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 18:17:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84268
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.29 USD
20.10.2021 17:49:00
20.10.2021 17:52:55
លក់
0.01
0.84324
0.8429
ចំណេញ
0.27 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164595067
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 17:49:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84324
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:52:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8429
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.27 USD
20.10.2021 17:45:00
20.10.2021 17:48:27
លក់
0.01
0.84352
0.84318
ចំណេញ
0.27 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164594903
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 17:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84352
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:48:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84318
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.27 USD
20.10.2021 17:28:00
20.10.2021 17:44:52
លក់
0.01
0.84375
0.84341
ចំណេញ
0.27 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164594212
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 17:28:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:44:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.27 USD
20.10.2021 10:43:04
20.10.2021 17:27:45
លក់
0.01
0.84342
0.84374
ចំណេញ
-0.64 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164581481
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 10:43:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84342
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:27:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.64 USD
20.10.2021 10:55:19
20.10.2021 17:27:45
លក់
0.01
0.84391
0.84374
ចំណេញ
0.03 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164581856
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 10:55:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84391
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:27:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.03 USD
20.10.2021 12:15:26
20.10.2021 17:27:45
លក់
0.01
0.84432
0.84374
ចំណេញ
0.60 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164582068
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 12:15:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84432
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:27:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.60 USD
20.10.2021 13:06:32
20.10.2021 17:27:45
លក់
0.01
0.8447
0.84374
ចំណេញ
1.12 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164584086
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 13:06:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:27:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.12 USD
20.10.2021 10:35:01
20.10.2021 17:27:45
លក់
0.01
0.84323
0.84374
ចំណេញ
-0.91 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164581478
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 10:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84323
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:27:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.91 USD
20.10.2021 10:47:53
20.10.2021 17:27:45
លក់
0.01
0.84365
0.84374
ចំណេញ
-0.33 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164581723
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 10:47:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84365
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:27:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.33 USD
20.10.2021 10:56:14
20.10.2021 17:27:45
លក់
0.01
0.84411
0.84374
ចំណេញ
0.31 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164582020
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 10:56:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84411
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:27:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.31 USD
20.10.2021 12:18:37
20.10.2021 17:27:45
លក់
0.01
0.84452
0.84374
ចំណេញ
0.87 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164583983
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 12:18:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84452
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:27:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.87 USD
20.10.2021 13:21:26
20.10.2021 17:27:45
លក់
0.01
0.84487
0.84374
ចំណេញ
1.36 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164585125
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 13:21:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84487
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:27:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.36 USD
19.10.2021 19:38:57
20.10.2021 10:35:00
លក់
0.01
0.84339
0.84325
ចំណេញ
0.00 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164561940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 19:38:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84339
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 10:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.00 USD
20.10.2021 08:07:18
20.10.2021 10:35:00
លក់
0.01
0.84378
0.84325
ចំណេញ
0.54 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#164564866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 08:07:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84378
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 10:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.54 USD