07.05.2021 00:00:03
13.05.2021 16:13:17
ទិញ
0.01
0.86849
0.86149
ចំណេញ
-10.02 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#159517228
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 00:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86849
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 16:13:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-10.02 USD
10.05.2021 13:56:27
13.05.2021 16:13:17
ទិញ
0.01
0.86249
0.86149
ចំណេញ
-1.60 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#159554317
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 13:56:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86249
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 16:13:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.60 USD
10.05.2021 17:57:39
13.05.2021 16:13:17
ទិញ
0.03
0.85949
0.86149
ចំណេញ
7.82 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#159564156
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 17:57:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 16:13:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.86149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
7.82 USD
12.05.2021 17:42:26
13.05.2021 16:13:17
ទិញ
0.06
0.85649
0.86149
ចំណេញ
40.91 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#159572625
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 17:42:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85649
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
42.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 16:13:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
0.86149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.20 USD
ចំណេញ
40.91 USD
10.05.2021 08:19:15
13.05.2021 16:13:17
ទិញ
0.01
0.86549
0.86149
ចំណេញ
-5.81 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#159517230
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 08:19:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 16:13:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-5.81 USD
12.05.2021 16:27:01
13.05.2021 11:48:46
លក់
0.01
1.21029
1.20629
ចំណេញ
3.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159633580
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 16:27:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21029
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 11:48:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20629
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.90 USD
12.05.2021 17:13:00
13.05.2021 09:09:26
លក់
0.01
1.40997
1.40497
ចំណេញ
4.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159636289
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 17:13:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40997
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 09:09:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40497
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.90 USD
12.05.2021 17:33:01
13.05.2021 08:56:56
លក់
0.01
0.77558
0.77098
ចំណេញ
4.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159637127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 17:33:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77558
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 08:56:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77098
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.50 USD
12.05.2021 06:49:03
12.05.2021 17:32:54
លក់
0.01
0.72318
0.71828
ចំណេញ
4.80 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159614862
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 06:49:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72318
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:32:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71828
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.80 USD
12.05.2021 15:53:52
12.05.2021 17:32:31
លក់
0.01
0.78039
0.77579
ចំណេញ
4.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159627635
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:53:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.78039
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:32:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77579
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.50 USD
12.05.2021 15:31:00
12.05.2021 17:32:31
លក់
0.01
0.77729
0.77579
ចំណេញ
1.40 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159627630
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:31:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.77729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:32:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77579
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.40 USD
12.05.2021 16:03:43
12.05.2021 17:12:19
លក់
0.02
1.41486
1.40986
ចំណេញ
9.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159628989
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 16:03:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41486
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:12:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.40986
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
9.80 USD
12.05.2021 15:32:00
12.05.2021 17:12:19
លក់
0.01
1.40886
1.40986
ចំណេញ
-1.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159627830
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:32:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40886
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:12:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40986
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.10 USD
12.05.2021 15:40:50
12.05.2021 17:12:19
លក់
0.01
1.41186
1.40986
ចំណេញ
1.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159627833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:40:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:12:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40986
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.90 USD
10.05.2021 17:03:00
12.05.2021 16:45:49
លក់
0.01
0.86159
0.85679
ចំណេញ
6.58 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#159570591
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 17:03:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86159
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 16:45:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.85679
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
6.58 USD
12.05.2021 15:32:00
12.05.2021 16:26:26
លក់
0.01
1.20836
1.21036
ចំណេញ
-2.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159627832
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:32:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20836
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 16:26:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21036
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.10 USD
12.05.2021 15:40:50
12.05.2021 16:26:26
លក់
0.01
1.21136
1.21036
ចំណេញ
0.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159627839
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:40:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21136
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 16:26:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21036
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.90 USD
12.05.2021 15:54:44
12.05.2021 16:26:26
លក់
0.02
1.21436
1.21036
ចំណេញ
7.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159628988
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:54:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21436
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 16:26:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21036
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
7.80 USD
07.05.2021 18:33:00
12.05.2021 15:54:00
ទិញ
0.01
0.78518
0.78048
ចំណេញ
-4.80 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159541412
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 18:33:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.78518
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:54:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.78048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.80 USD
12.05.2021 15:31:17
12.05.2021 15:54:00
ទិញ
0.03
0.77588
0.78048
ចំណេញ
13.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159614895
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:31:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:54:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.78048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
13.50 USD
12.05.2021 06:49:29
12.05.2021 15:54:00
ទិញ
0.01
0.77898
0.78048
ចំណេញ
1.40 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159601408
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 06:49:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:54:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.78048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.40 USD
11.05.2021 16:24:49
12.05.2021 15:54:00
ទិញ
0.01
0.78208
0.78048
ចំណេញ
-1.70 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159541416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 16:24:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.78208
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:54:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.78048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.70 USD
12.05.2021 05:55:02
12.05.2021 15:53:44
ទិញ
0.02
1.41141
1.41341
ចំណេញ
3.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159614041
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 05:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:53:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.80 USD
12.05.2021 15:31:04
12.05.2021 15:53:44
ទិញ
0.02
1.40841
1.41341
ចំណេញ
9.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159614046
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:31:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40841
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:53:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
9.80 USD
12.05.2021 15:30:15
12.05.2021 15:46:51
ទិញ
0.02
1.20817
1.21217
ចំណេញ
7.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159627338
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:30:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:46:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21217
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
7.80 USD
12.05.2021 15:30:01
12.05.2021 15:46:51
ទិញ
0.01
1.21117
1.21217
ចំណេញ
0.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159538730
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21117
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:46:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21217
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.90 USD
07.05.2021 17:23:00
12.05.2021 15:46:51
ទិញ
0.01
1.21417
1.21217
ចំណេញ
-2.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159538727
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 17:23:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21417
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:46:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21217
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.10 USD
07.05.2021 15:34:01
12.05.2021 15:31:04
លក់
0.06
1.39553
1.40853
ចំណេញ
-78.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159524311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:34:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39553
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-78.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:31:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.40853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-78.60 USD
10.05.2021 08:15:40
12.05.2021 15:31:04
លក់
0.51
1.40453
1.40853
ចំណេញ
-209.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159549260
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 08:15:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40453
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-204.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:31:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.51
ចេញ
1.40853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.10 USD
ចំណេញ
-209.10 USD
07.05.2021 18:14:35
12.05.2021 15:31:04
លក់
0.15
1.39853
1.40853
ចំណេញ
-151.50 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159531873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 18:14:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39853
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-150.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:31:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.40853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.50 USD
ចំណេញ
-151.50 USD
07.05.2021 10:14:22
12.05.2021 15:31:04
លក់
0.02
1.39253
1.40853
ចំណេញ
-32.20 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159511964
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 10:14:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39253
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-32.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:31:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.40853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-32.20 USD
10.05.2021 15:36:47
12.05.2021 15:31:04
លក់
2.77
1.41353
1.40853
ចំណេញ
1 357.30 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159563941
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 15:36:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41353
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 385.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:31:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.77
ចេញ
1.40853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-27.70 USD
ចំណេញ
1 357.30 USD
10.05.2021 01:10:52
12.05.2021 15:31:04
លក់
0.28
1.40153
1.40853
ចំណេញ
-198.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159540748
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 01:10:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40153
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-196.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:31:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.28
ចេញ
1.40853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.80 USD
ចំណេញ
-198.80 USD
10.05.2021 10:56:10
12.05.2021 15:31:04
លក់
0.94
1.40753
1.40853
ចំណេញ
-103.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159554257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 10:56:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40753
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-94.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:31:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.94
ចេញ
1.40853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.40 USD
ចំណេញ
-103.40 USD
06.05.2021 17:51:21
12.05.2021 15:31:04
លក់
0.01
1.38953
1.40853
ចំណេញ
-19.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159510833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 17:51:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38953
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-19.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:31:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.40853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-19.10 USD
10.05.2021 13:52:42
12.05.2021 15:31:04
លក់
1.71
1.41053
1.40853
ចំណេញ
324.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159558430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 13:52:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41053
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
342.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:31:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.71
ចេញ
1.40853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.10 USD
ចំណេញ
324.90 USD
12.05.2021 06:55:01
12.05.2021 15:31:03
លក់
0.01
1.21164
1.20764
ចំណេញ
3.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159615077
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 06:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21164
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:31:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20764
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.90 USD
12.05.2021 04:39:00
12.05.2021 15:30:14
លក់
0.01
0.78161
0.77701
ចំណេញ
4.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159613098
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 04:39:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.78161
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:30:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77701
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.50 USD
11.05.2021 11:41:18
12.05.2021 06:54:16
លក់
0.01
1.21563
1.21163
ចំណេញ
3.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159580457
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 11:41:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 06:54:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21163
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.90 USD
11.05.2021 03:58:03
12.05.2021 06:54:16
លក់
0.01
1.21263
1.21163
ចំណេញ
0.90 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159580455
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 03:58:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21263
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 06:54:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21163
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.90 USD
11.05.2021 12:01:10
12.05.2021 06:48:21
លក់
0.01
0.72827
0.72337
ចំណេញ
4.80 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159580560
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 12:01:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72827
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 06:48:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72337
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.80 USD
11.05.2021 04:02:00
12.05.2021 06:48:21
លក់
0.01
0.72527
0.72337
ចំណេញ
1.80 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#159580559
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 04:02:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72527
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 06:48:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72337
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.80 USD
06.05.2021 17:55:11
12.05.2021 04:38:27
លក់
0.01
0.7768
0.7815
ចំណេញ
-4.80 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159489153
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 17:55:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7768
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 04:38:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.80 USD
07.05.2021 18:44:48
12.05.2021 04:38:27
លក់
0.13
0.7861
0.7815
ចំណេញ
58.50 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159534116
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 18:44:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7861
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
59.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 04:38:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
0.7815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.30 USD
ចំណេញ
58.50 USD
07.05.2021 15:52:44
12.05.2021 04:38:27
លក់
0.07
0.783
0.7815
ចំណេញ
9.80 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159531131
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:52:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.783
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 04:38:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.7815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
9.80 USD
06.05.2021 08:42:31
12.05.2021 04:38:27
លក់
0.01
0.7737
0.7815
ចំណេញ
-7.90 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159486703
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 08:42:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 04:38:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-7.90 USD
06.05.2021 05:50:00
12.05.2021 04:38:27
លក់
0.01
0.7706
0.7815
ចំណេញ
-11.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159486696
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 05:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7706
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 04:38:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-11.00 USD
07.05.2021 15:30:40
12.05.2021 04:38:27
លក់
0.03
0.7799
0.7815
ចំណេញ
-5.10 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159512140
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:30:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 04:38:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.7815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-5.10 USD
06.05.2021 17:20:00
11.05.2021 19:41:29
លក់
0.01
1.38653
1.41654
ចំណេញ
-30.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159510829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 17:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38653
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-30.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 19:41:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41654
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-30.11 USD
10.05.2021 17:03:00
11.05.2021 19:39:31
ទិញ
0.01
1.41104
1.41604
ចំណេញ
4.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159570588
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 17:03:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41104
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 19:39:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41604
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.90 USD