25.02.2021 22:22:11
25.02.2021 22:23:36
លក់
0.01
0.73827
0.73788
ចំណេញ
0.29 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246901
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:22:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73827
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:23:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73788
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.29 USD
25.02.2021 22:22:00
25.02.2021 22:23:36
លក់
0.01
0.73808
0.73788
ចំណេញ
0.10 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246892
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:22:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:23:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73788
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.10 USD
25.02.2021 22:15:00
25.02.2021 22:21:06
លក់
0.01
0.73856
0.73826
ចំណេញ
0.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246765
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73856
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:21:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73826
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.20 USD
25.02.2021 22:11:03
25.02.2021 22:14:55
លក់
0.01
0.73916
0.73867
ចំណេញ
0.39 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:11:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:14:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.39 USD
25.02.2021 22:09:20
25.02.2021 22:14:55
លក់
0.01
0.73898
0.73867
ចំណេញ
0.21 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:09:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:14:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.21 USD
25.02.2021 22:09:01
25.02.2021 22:14:55
លក់
0.01
0.73878
0.73867
ចំណេញ
0.01 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:09:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:14:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.01 USD
25.02.2021 22:05:33
25.02.2021 22:08:45
លក់
0.01
0.73896
0.73856
ចំណេញ
0.30 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:05:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:08:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73856
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.30 USD
25.02.2021 22:05:01
25.02.2021 22:08:45
លក់
0.01
0.73876
0.73856
ចំណេញ
0.10 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73876
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:08:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73856
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.10 USD
25.02.2021 22:04:00
25.02.2021 22:04:14
លក់
0.01
0.73921
0.73891
ចំណេញ
0.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246476
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:04:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73921
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:04:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73891
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.20 USD
25.02.2021 22:03:00
25.02.2021 22:03:44
លក់
0.01
0.73902
0.73902
ចំណេញ
-0.10 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246439
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:03:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73902
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:03:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73902
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
25.02.2021 22:03:14
25.02.2021 22:03:44
លក់
0.01
0.73922
0.73902
ចំណេញ
0.10 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246446
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:03:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73922
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:03:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73902
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.10 USD
25.02.2021 22:01:00
25.02.2021 22:02:03
លក់
0.01
0.73931
0.73901
ចំណេញ
0.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246400
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:01:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:02:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73901
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.20 USD
25.02.2021 21:46:25
25.02.2021 22:00:34
លក់
0.01
0.73937
0.73897
ចំណេញ
0.30 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:46:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73937
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:00:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73897
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.30 USD
25.02.2021 21:45:41
25.02.2021 22:00:34
លក់
0.01
0.73917
0.73897
ចំណេញ
0.10 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246077
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:45:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73917
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:00:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73897
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.10 USD
25.02.2021 21:44:01
25.02.2021 22:00:34
លក់
0.01
0.73898
0.73897
ចំណេញ
-0.09 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246068
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:44:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:00:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73897
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.09 USD
25.02.2021 21:48:21
25.02.2021 22:00:34
លក់
0.01
0.73957
0.73897
ចំណេញ
0.50 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157246160
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:48:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73957
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 22:00:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73897
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.50 USD
25.02.2021 21:40:01
25.02.2021 21:43:55
លក់
0.01
0.73928
0.73898
ចំណេញ
0.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73928
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:43:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73898
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.20 USD
25.02.2021 21:18:13
25.02.2021 21:39:55
លក់
0.01
0.73922
0.73932
ចំណេញ
-0.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245362
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:18:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73922
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:39:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73932
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.20 USD
25.02.2021 21:19:39
25.02.2021 21:39:55
លក់
0.01
0.73979
0.73932
ចំណេញ
0.37 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245420
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:19:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73979
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:39:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73932
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.37 USD
25.02.2021 21:18:02
25.02.2021 21:39:55
លក់
0.01
0.73902
0.73932
ចំណេញ
-0.40 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245342
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:18:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73902
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:39:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73932
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.40 USD
25.02.2021 21:18:59
25.02.2021 21:39:55
លក់
0.01
0.73958
0.73932
ចំណេញ
0.16 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:18:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73958
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:39:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73932
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.16 USD
25.02.2021 21:23:52
25.02.2021 21:39:55
លក់
0.01
0.74034
0.73932
ចំណេញ
0.92 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245488
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:23:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.74034
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:39:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73932
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.92 USD
25.02.2021 21:18:30
25.02.2021 21:39:55
លក់
0.01
0.73942
0.73932
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:18:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73942
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:39:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73932
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.00 USD
25.02.2021 21:20:54
25.02.2021 21:39:55
លក់
0.01
0.74
0.73932
ចំណេញ
0.58 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245442
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:20:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:39:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73932
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.58 USD
25.02.2021 21:24:40
25.02.2021 21:34:08
ទិញ
0.01
0.74015
0.74024
ចំណេញ
-0.01 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245606
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:24:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74015
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:34:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74024
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
25.02.2021 21:30:20
25.02.2021 21:34:08
ទិញ
0.01
0.73954
0.74024
ចំណេញ
0.60 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245713
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:30:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73954
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:34:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74024
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.60 USD
25.02.2021 21:24:00
25.02.2021 21:34:08
ទិញ
0.01
0.74037
0.74024
ចំណេញ
-0.23 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245598
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:24:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74037
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:34:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74024
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.23 USD
25.02.2021 21:28:11
25.02.2021 21:34:08
ទិញ
0.01
0.73972
0.74024
ចំណេញ
0.42 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:28:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73972
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:34:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74024
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.42 USD
25.02.2021 21:25:17
25.02.2021 21:34:08
ទិញ
0.01
0.73994
0.74024
ចំណេញ
0.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245634
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:25:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73994
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:34:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74024
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.20 USD
25.02.2021 21:22:15
25.02.2021 21:23:52
ទិញ
0.01
0.74006
0.74034
ចំណេញ
0.18 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:22:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74006
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:23:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74034
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.18 USD
25.02.2021 21:22:02
25.02.2021 21:23:52
ទិញ
0.01
0.74026
0.74034
ចំណេញ
-0.02 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245523
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:22:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74026
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:23:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74034
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
25.02.2021 21:22:26
25.02.2021 21:23:52
ទិញ
0.01
0.73981
0.74034
ចំណេញ
0.43 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245545
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:22:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:23:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74034
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.43 USD
25.02.2021 21:20:00
25.02.2021 21:21:47
ទិញ
0.01
0.73989
0.74019
ចំណេញ
0.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245453
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73989
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:21:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74019
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.20 USD
25.02.2021 21:18:03
25.02.2021 21:19:30
ទិញ
0.01
0.739
0.73968
ចំណេញ
0.58 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245335
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:18:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.739
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:19:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.58 USD
25.02.2021 21:17:58
25.02.2021 21:19:30
ទិញ
0.01
0.73931
0.73968
ចំណេញ
0.27 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245306
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:17:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:19:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.27 USD
25.02.2021 21:17:08
25.02.2021 21:19:30
ទិញ
0.01
0.7395
0.73968
ចំណេញ
0.08 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245290
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:17:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7395
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:19:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.08 USD
25.02.2021 21:17:01
25.02.2021 21:19:30
ទិញ
0.01
0.7397
0.73968
ចំណេញ
-0.12 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245282
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:17:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7397
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:19:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.12 USD
25.02.2021 21:04:00
25.02.2021 21:17:02
លក់
0.01
0.73887
0.73962
ចំណេញ
-0.85 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157244736
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:04:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73887
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:17:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73962
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.85 USD
25.02.2021 21:11:02
25.02.2021 21:17:02
លក់
0.01
0.73946
0.73962
ចំណេញ
-0.26 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245066
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:11:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73946
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:17:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73962
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.26 USD
25.02.2021 21:09:44
25.02.2021 21:17:02
លក់
0.01
0.73926
0.73962
ចំណេញ
-0.46 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157244857
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:09:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73926
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:17:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73962
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.46 USD
25.02.2021 21:16:27
25.02.2021 21:17:02
លក់
0.01
0.73982
0.73962
ចំណេញ
0.10 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245250
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:16:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73982
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:17:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73962
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.10 USD
25.02.2021 21:05:40
25.02.2021 21:17:02
លក់
0.01
0.73907
0.73962
ចំណេញ
-0.65 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157244743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:05:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73907
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:17:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73962
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.65 USD
25.02.2021 21:15:54
25.02.2021 21:17:02
លក់
0.01
0.73966
0.73962
ចំណេញ
-0.06 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245134
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:15:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73966
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:17:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73962
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
25.02.2021 21:12:56
25.02.2021 21:16:05
ទិញ
0.01
0.73928
0.73968
ចំណេញ
0.30 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245162
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:12:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73928
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:16:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.30 USD
25.02.2021 21:12:01
25.02.2021 21:16:05
ទិញ
0.01
0.73948
0.73968
ចំណេញ
0.10 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157245156
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 21:12:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73948
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:16:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.10 USD
25.02.2021 20:21:06
25.02.2021 21:11:02
ទិញ
0.01
0.73988
0.73946
ចំណេញ
-0.52 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157241682
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 20:21:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73988
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:11:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73946
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.52 USD
25.02.2021 20:31:05
25.02.2021 21:11:02
ទិញ
0.01
0.73917
0.73946
ចំណេញ
0.19 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157241921
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 20:31:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73917
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:11:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73946
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.19 USD
25.02.2021 20:32:36
25.02.2021 21:11:02
ទិញ
0.01
0.73845
0.73946
ចំណេញ
0.91 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157242226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 20:32:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:11:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73946
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.91 USD
25.02.2021 20:21:00
25.02.2021 21:11:02
ទិញ
0.01
0.7401
0.73946
ចំណេញ
-0.74 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157241673
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 20:21:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7401
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:11:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73946
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
25.02.2021 20:27:47
25.02.2021 21:11:02
ទិញ
0.01
0.73935
0.73946
ចំណេញ
0.01 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157241779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 20:27:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73935
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 21:11:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.73946
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.01 USD