24.11.2020 12:29:30
25.11.2020 09:36:12
ទិញ
0.02
1.33489
1.33689
ចំណេញ
3.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#152136788
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 12:29:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33489
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 09:36:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.33689
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.80 USD
24.11.2020 11:12:00
25.11.2020 09:36:12
ទិញ
0.02
1.33789
1.33689
ចំណេញ
-2.20 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#152136778
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 11:12:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33789
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 09:36:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.33689
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.20 USD
24.11.2020 14:54:06
25.11.2020 09:36:12
ទិញ
0.05
1.33189
1.33689
ចំណេញ
24.50 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#152146609
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 14:54:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.11.2020 09:36:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.33689
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
24.50 USD
24.11.2020 10:05:39
24.11.2020 15:59:23
លក់
0.01
1.33584
1.33084
ចំណេញ
4.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#152088645
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 10:05:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33584
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 15:59:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
4.90 USD
24.11.2020 01:55:01
24.11.2020 15:59:23
លក់
0.01
1.33284
1.33084
ចំណេញ
1.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#152088633
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 01:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33284
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 15:59:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.90 USD
24.11.2020 01:55:01
24.11.2020 11:11:43
ទិញ
0.02
1.33291
1.33791
ចំណេញ
9.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#152088621
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 01:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33291
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 11:11:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.33791
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
9.80 USD
29.10.2020 18:02:39
30.10.2020 07:26:12
លក់
0.01
0.66023
0.66188
ចំណេញ
-1.75 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150399554
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 18:02:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66023
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 07:26:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.75 USD
29.10.2020 18:15:25
30.10.2020 07:26:12
លក់
0.01
0.66103
0.66188
ចំណេញ
-0.95 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150400712
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 18:15:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66103
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 07:26:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.95 USD
29.10.2020 18:06:51
30.10.2020 07:26:12
លក់
0.01
0.66043
0.66188
ចំណេញ
-1.55 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150399604
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 18:06:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66043
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 07:26:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.55 USD
29.10.2020 20:20:02
30.10.2020 07:26:12
លក់
3.32
0.66187
0.66188
ចំណេញ
-36.52 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150413002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 20:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66187
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 07:26:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.32
ចេញ
0.66188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-33.20 USD
ចំណេញ
-36.52 USD
29.10.2020 20:44:11
30.10.2020 07:26:12
លក់
11.68
0.66242
0.66188
ចំណេញ
513.92 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150413370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 20:44:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66242
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
630.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 07:26:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
11.68
ចេញ
0.66188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-116.80 USD
ចំណេញ
513.92 USD
29.10.2020 19:52:49
30.10.2020 07:26:12
លក់
0.01
0.66127
0.66188
ចំណេញ
-0.71 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150401345
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 19:52:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66127
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 07:26:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.71 USD
29.10.2020 18:01:00
30.10.2020 07:26:12
លក់
0.01
0.65982
0.66188
ចំណេញ
-2.16 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150399279
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 18:01:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.65982
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 07:26:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.16 USD
29.10.2020 20:14:17
30.10.2020 07:26:12
លក់
2.18
0.66166
0.66188
ចំណេញ
-69.76 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150412924
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 20:14:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-47.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 07:26:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.18
ចេញ
0.66188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-21.80 USD
ចំណេញ
-69.76 USD
29.10.2020 18:08:52
30.10.2020 07:26:12
លក់
0.01
0.66063
0.66188
ចំណេញ
-1.35 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150400234
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 18:08:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66063
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 07:26:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.35 USD
29.10.2020 20:33:20
30.10.2020 07:26:12
លក់
7.68
0.66223
0.66188
ចំណេញ
192.00 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150413176
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 20:33:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66223
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
268.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 07:26:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.68
ចេញ
0.66188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-76.80 USD
ចំណេញ
192.00 USD
29.10.2020 18:10:11
30.10.2020 07:26:12
លក់
0.01
0.66084
0.66188
ចំណេញ
-1.14 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150400548
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 18:10:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66084
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 07:26:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.14 USD
29.10.2020 20:08:40
30.10.2020 07:26:12
លក់
0.01
0.66146
0.66188
ចំណេញ
-0.52 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150412038
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 20:08:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66146
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 07:26:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.52 USD
29.10.2020 18:02:13
30.10.2020 07:26:12
លក់
0.01
0.66001
0.66188
ចំណេញ
-1.97 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150399291
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 18:02:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66001
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 07:26:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.97 USD
29.10.2020 20:24:12
30.10.2020 07:26:12
លក់
5.05
0.66203
0.66188
ចំណេញ
25.25 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150413095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 20:24:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.66203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
75.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 07:26:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.05
ចេញ
0.66188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.50 USD
ចំណេញ
25.25 USD
30.10.2020 00:01:07
30.10.2020 03:33:39
ទិញ
0.01
0.66276
0.6631
ចំណេញ
0.24 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150415563
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 00:01:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66276
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 03:33:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.6631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.24 USD
29.10.2020 23:50:07
30.10.2020 03:33:39
ទិញ
0.01
0.66322
0.6631
ចំណេញ
-0.22 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150415554
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 23:50:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66322
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 03:33:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.6631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.22 USD
30.10.2020 00:20:27
30.10.2020 03:33:39
ទិញ
0.01
0.66241
0.6631
ចំណេញ
0.59 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150415626
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.10.2020 00:20:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.10.2020 03:33:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.6631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.59 USD
29.10.2020 20:50:03
29.10.2020 21:04:05
ទិញ
0.01
0.66223
0.66253
ចំណេញ
0.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150414127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 20:50:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66223
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 21:04:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66253
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.20 USD
29.10.2020 16:55:18
29.10.2020 20:41:59
ទិញ
0.01
1.16766
1.16736
ចំណេញ
-0.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150385932
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:55:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16766
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 20:41:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.40 USD
29.10.2020 16:41:55
29.10.2020 20:41:59
ទិញ
0.01
1.16914
1.16736
ចំណេញ
-1.88 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150383213
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:41:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16914
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 20:41:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.88 USD
29.10.2020 16:49:04
29.10.2020 20:41:59
ទិញ
0.01
1.16852
1.16736
ចំណេញ
-1.26 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150384931
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:49:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16852
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 20:41:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.26 USD
29.10.2020 16:49:44
29.10.2020 20:41:59
ទិញ
0.01
1.16831
1.16736
ចំណេញ
-1.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150385233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:49:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16831
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 20:41:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.05 USD
29.10.2020 16:51:21
29.10.2020 20:41:59
ទិញ
0.01
1.1681
1.16736
ចំណេញ
-0.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150385363
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:51:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1681
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 20:41:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.84 USD
29.10.2020 16:46:09
29.10.2020 20:41:59
ទិញ
0.01
1.16892
1.16736
ចំណេញ
-1.66 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150383833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:46:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16892
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 20:41:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.66 USD
29.10.2020 16:39:00
29.10.2020 20:41:59
ទិញ
0.01
1.16937
1.16736
ចំណេញ
-2.11 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150383180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:39:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16937
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 20:41:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.11 USD
29.10.2020 16:47:43
29.10.2020 20:41:59
ទិញ
0.01
1.16871
1.16736
ចំណេញ
-1.45 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150384643
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:47:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16871
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 20:41:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.45 USD
29.10.2020 17:05:57
29.10.2020 20:41:59
ទិញ
4.09
1.16728
1.16736
ចំណេញ
-8.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150388485
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 17:05:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16728
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
32.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 20:41:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.09
ចេញ
1.16736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-40.90 USD
ចំណេញ
-8.18 USD
29.10.2020 17:05:45
29.10.2020 20:41:59
ទិញ
2.59
1.16748
1.16736
ចំណេញ
-56.98 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150386461
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 17:05:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16748
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-31.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 20:41:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.59
ចេញ
1.16736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.90 USD
ចំណេញ
-56.98 USD
29.10.2020 17:07:52
29.10.2020 20:41:59
ទិញ
10.22
1.16687
1.16736
ចំណេញ
398.58 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150388889
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 17:07:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16687
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
500.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 20:41:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
10.22
ចេញ
1.16736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-102.20 USD
ចំណេញ
398.58 USD
29.10.2020 16:52:41
29.10.2020 20:41:59
ទិញ
0.01
1.16787
1.16736
ចំណេញ
-0.61 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150385659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:52:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16787
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 20:41:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.61 USD
29.10.2020 17:07:09
29.10.2020 20:41:59
ទិញ
6.46
1.16704
1.16736
ចំណេញ
142.12 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#150388553
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 17:07:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
206.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 20:41:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.46
ចេញ
1.16736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-64.60 USD
ចំណេញ
142.12 USD
29.10.2020 16:47:28
29.10.2020 19:54:49
ទិញ
0.01
0.66333
0.66137
ចំណេញ
-2.06 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150383214
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:47:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66333
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 19:54:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.06 USD
29.10.2020 17:44:52
29.10.2020 19:54:49
ទិញ
3.84
0.66099
0.66137
ចំណេញ
107.52 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150395526
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 17:44:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66099
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
145.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 19:54:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.84
ចេញ
0.66137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-38.40 USD
ចំណេញ
107.52 USD
29.10.2020 17:03:47
29.10.2020 19:54:49
ទិញ
0.01
0.66295
0.66137
ចំណេញ
-1.68 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150385264
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 17:03:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66295
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 19:54:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.68 USD
29.10.2020 17:23:14
29.10.2020 19:54:49
ទិញ
0.01
0.66211
0.66137
ចំណេញ
-0.84 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150391560
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 17:23:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66211
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 19:54:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.84 USD
29.10.2020 17:06:29
29.10.2020 19:54:49
ទិញ
0.01
0.66272
0.66137
ចំណេញ
-1.45 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150388085
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 17:06:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66272
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 19:54:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.45 USD
29.10.2020 17:22:27
29.10.2020 19:54:49
ទិញ
0.01
0.66231
0.66137
ចំណេញ
-1.04 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150389139
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 17:22:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66231
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 19:54:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.04 USD
29.10.2020 16:39:00
29.10.2020 19:54:49
ទិញ
0.01
0.66354
0.66137
ចំណេញ
-2.27 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150383183
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:39:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66354
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 19:54:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.27 USD
29.10.2020 16:49:14
29.10.2020 19:54:49
ទិញ
0.01
0.66316
0.66137
ចំណេញ
-1.89 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150384863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 16:49:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66316
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 19:54:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.89 USD
29.10.2020 17:42:58
29.10.2020 19:54:49
ទិញ
2.52
0.66128
0.66137
ចំណេញ
-2.52 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150394984
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 17:42:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 19:54:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.52
ចេញ
0.66137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-25.20 USD
ចំណេញ
-2.52 USD
29.10.2020 17:32:16
29.10.2020 19:54:49
ទិញ
0.01
0.6619
0.66137
ចំណេញ
-0.63 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150391775
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 17:32:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6619
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 19:54:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.63 USD
29.10.2020 17:51:10
29.10.2020 19:54:49
ទិញ
5.84
0.66076
0.66137
ចំណេញ
297.84 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150395991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 17:51:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
356.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 19:54:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.84
ចេញ
0.66137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-58.40 USD
ចំណេញ
297.84 USD
29.10.2020 17:08:07
29.10.2020 19:54:49
ទិញ
0.01
0.66252
0.66137
ចំណេញ
-1.25 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150388713
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 17:08:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66252
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 19:54:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.66137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.25 USD
29.10.2020 17:40:14
29.10.2020 19:54:49
ទិញ
1.66
0.6615
0.66137
ចំណេញ
-38.18 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#150393588
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.10.2020 17:40:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6615
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-21.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.10.2020 19:54:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.66
ចេញ
0.66137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.60 USD
ចំណេញ
-38.18 USD