21.10.2020 22:37:29
23.10.2020 11:09:08
ទិញ
1
1.18617
1.18337
ចំណេញ
-319.71 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149747839
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 22:37:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18617
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-29.71 USD
សរុប
-280.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:09:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18337
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-319.71 USD
15.10.2020 10:58:52
21.10.2020 10:41:56
ទិញ
1
1.17357
1.18567
ចំណេញ
1 170.28 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149235844
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2020 10:58:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-29.72 USD
សរុប
1 210.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 10:41:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18567
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
1 170.28 USD
14.10.2020 16:37:29
15.10.2020 10:58:42
លក់
6
1.17549
1.17356
ចំណេញ
1 121.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149145563
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 16:37:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
23.18 USD
សរុប
1 158.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2020 10:58:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
6
ចេញ
1.17356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-60.00 USD
ចំណេញ
1 121.18 USD
13.10.2020 11:38:41
14.10.2020 16:07:46
ទិញ
4
1.17974
1.17594
ចំណេញ
-1 589.71 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149025640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 11:38:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17974
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-29.71 USD
សរុប
-1 520.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2020 16:07:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.17594
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-40.00 USD
ចំណេញ
-1 589.71 USD
09.10.2020 11:11:13
13.10.2020 11:38:33
លក់
1
1.17915
1.17973
ចំណេញ
-65.42 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148843528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 11:11:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17915
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
2.58 USD
សរុប
-58.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 11:38:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17973
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-65.42 USD
09.10.2020 11:11:20
13.10.2020 11:38:31
លក់
1
1.17916
1.1797
ចំណេញ
-61.42 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148843532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.10.2020 11:11:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
2.58 USD
សរុប
-54.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 11:38:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.1797
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-61.42 USD
08.10.2020 03:34:29
09.10.2020 11:10:58
លក់
1
1.17666
1.17922
ចំណេញ
-264.71 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148733426
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2020 03:34:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17666
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.29 USD
សរុប
-256.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 11:10:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-264.71 USD
02.10.2020 09:09:17
05.10.2020 21:03:55
ទិញ
4
1.17261
1.17762
ចំណេញ
1 934.29 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148305276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.10.2020 09:09:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-29.71 USD
សរុប
2 004.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2020 21:03:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.17762
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-40.00 USD
ចំណេញ
1 934.29 USD
01.10.2020 23:43:47
02.10.2020 09:09:04
ទិញ
2
1.17454
1.17251
ចំណេញ
-440.86 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148276610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2020 23:43:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17454
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-14.86 USD
សរុប
-406.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.10.2020 09:09:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.17251
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
-440.86 USD
30.09.2020 19:12:06
01.10.2020 23:43:36
លក់
1
1.17146
1.17454
ចំណេញ
-314.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#148120372
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2020 19:12:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17146
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
3.86 USD
សរុប
-308.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2020 23:43:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-314.14 USD
29.09.2020 14:07:29
30.09.2020 19:11:49
ទិញ
6
1.17045
1.17143
ចំណេញ
483.43 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#147950993
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2020 14:07:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-44.57 USD
សរុប
588.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2020 19:11:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
6
ចេញ
1.17143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-60.00 USD
ចំណេញ
483.43 USD
28.09.2020 12:04:07
29.09.2020 14:07:15
លក់
4
1.16431
1.1704
ចំណេញ
-2 470.85 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#147814871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2020 12:04:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16431
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.15 USD
សរុប
-2 436.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2020 14:07:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.1704
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-40.00 USD
ចំណេញ
-2 470.85 USD
25.09.2020 18:11:12
28.09.2020 12:03:53
លក់
2
1.16158
1.16433
ចំណេញ
-567.42 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#147747581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.09.2020 18:11:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16158
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
2.58 USD
សរុប
-550.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 12:03:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.16433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
-567.42 USD
22.09.2020 21:28:16
25.09.2020 18:10:56
ទិញ
1
1.1715
1.16145
ចំណេញ
-1 052.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#147459469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2020 21:28:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1715
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-37.14 USD
សរុប
-1 005.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.09.2020 18:10:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.16145
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-1 052.14 USD
22.09.2020 01:52:36
22.09.2020 21:28:02
លក់
4
1.17654
1.17149
ចំណេញ
1 980.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#147343142
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2020 01:52:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17654
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2 020.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2020 21:28:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.17149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-40.00 USD
ចំណេញ
1 980.00 USD
17.09.2020 12:04:59
21.09.2020 10:57:21
លក់
2
1.18036
1.18349
ចំណេញ
-640.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#147123406
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2020 12:04:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18036
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
5.16 USD
សរុប
-626.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 10:57:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
-640.84 USD
15.09.2020 23:25:53
17.09.2020 12:05:09
ទិញ
1
1.18476
1.18034
ចំណេញ
-481.71 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146975647
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2020 23:25:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18476
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-29.71 USD
សរុប
-442.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2020 12:05:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18034
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-481.71 USD
14.09.2020 15:07:04
15.09.2020 23:25:27
លក់
1
1.18718
1.18476
ចំណេញ
233.29 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146822257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2020 15:07:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18718
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.29 USD
សរុប
242.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2020 23:25:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
233.29 USD
11.09.2020 11:46:59
14.09.2020 13:59:12
ទិញ
2
1.18549
1.18753
ចំណេញ
373.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146698886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2020 11:46:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-14.86 USD
សរុប
408.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2020 13:59:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18753
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
373.14 USD
10.09.2020 23:28:19
11.09.2020 11:46:52
លក់
1
1.18117
1.18545
ចំណេញ
-436.71 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146656445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2020 23:28:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18117
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.29 USD
សរុប
-428.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2020 11:46:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18545
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-436.71 USD
08.09.2020 18:10:48
10.09.2020 23:28:09
ទិញ
2
1.17969
1.18117
ចំណេញ
216.57 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146301370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2020 18:10:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17969
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-59.43 USD
សរុប
296.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2020 23:28:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
216.57 USD
07.09.2020 17:18:02
08.09.2020 18:10:32
ទិញ
1
1.18223
1.17969
ចំណេញ
-271.43 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146165746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2020 17:18:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18223
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-7.43 USD
សរុប
-254.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2020 18:10:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17969
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-271.43 USD
04.09.2020 18:03:34
07.09.2020 16:23:54
ទិញ
1
1.17903
1.1823
ចំណេញ
309.57 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146059971
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2020 18:03:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17903
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-7.43 USD
សរុប
327.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2020 16:23:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.1823
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
309.57 USD
04.09.2020 14:52:23
04.09.2020 18:03:13
លក់
4
1.18479
1.17917
ចំណេញ
2 208.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#146042800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2020 14:52:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2 248.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.09.2020 18:03:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
1.17917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-40.00 USD
ចំណេញ
2 208.00 USD
03.09.2020 17:21:59
04.09.2020 14:52:11
លក់
2
1.18282
1.18474
ចំណេញ
-401.42 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#145919945
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2020 17:21:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18282
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
2.58 USD
សរុប
-384.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.09.2020 14:52:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.18474
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
-401.42 USD
20.08.2020 18:01:40
31.08.2020 01:04:13
លក់
1
1.18429
1.19102
ចំណេញ
-671.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#144629790
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2020 18:01:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18429
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
11.60 USD
សរុប
-673.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2020 01:04:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.19102
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-671.40 USD
26.05.2020 21:58:53
20.08.2020 18:00:47
ទិញ
0.04
1.09935
1.18412
ចំណេញ
317.34 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#135756828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2020 21:58:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.09935
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-21.34 USD
សរុប
339.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2020 18:00:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18412
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
317.34 USD
04.06.2020 18:12:46
05.06.2020 09:19:07
ទិញ
0.04
1.13346
1.13788
ចំណេញ
17.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136716472
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2020 18:12:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.13346
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.19 USD
សរុប
17.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.06.2020 09:19:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.13788
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
17.09 USD
28.05.2020 16:12:30
05.06.2020 09:19:07
លក់
0.08
1.10383
1.1379
ចំណេញ
-273.68 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136017749
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2020 16:12:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.10383
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.32 USD
សរុប
-272.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.06.2020 09:19:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.1379
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
-273.68 USD
27.05.2020 12:04:17
05.06.2020 09:19:07
លក់
0.04
1.0938
1.1379
ចំណេញ
-177.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#135823449
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2020 12:04:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0938
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.22 USD
សរុប
-176.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.06.2020 09:19:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.1379
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-177.02 USD
03.06.2020 18:35:09
05.06.2020 09:19:07
លក់
0.32
1.12377
1.1379
ចំណេញ
-455.97 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136599127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2020 18:35:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.12377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.61 USD
សរុប
-452.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.06.2020 09:19:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
ចេញ
1.1379
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.20 USD
ចំណេញ
-455.97 USD
29.05.2020 12:14:42
05.06.2020 09:19:07
លក់
0.16
1.11372
1.1379
ចំណេញ
-389.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136177320
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.05.2020 12:14:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.11372
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.55 USD
សរុប
-386.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.06.2020 09:19:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.1379
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.60 USD
ចំណេញ
-389.03 USD
04.06.2020 17:47:18
04.06.2020 17:53:50
ទិញ
0.04
1.13308
1.13407
ចំណេញ
3.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136711715
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2020 17:47:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.13308
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2020 17:53:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.13407
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.56 USD
04.06.2020 17:36:47
04.06.2020 17:47:16
ទិញ
0.04
1.13193
1.1329
ចំណេញ
3.48 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136709569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2020 17:36:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.13193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2020 17:47:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.1329
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.48 USD
04.06.2020 17:32:29
04.06.2020 17:36:16
ទិញ
0.04
1.13145
1.13218
ចំណេញ
2.52 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136708449
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2020 17:32:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.13145
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2020 17:36:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.13218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
2.52 USD
04.06.2020 17:29:44
04.06.2020 17:32:29
ទិញ
0.04
1.13003
1.13124
ចំណេញ
4.44 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136707606
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2020 17:29:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.13003
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2020 17:32:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.13124
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
4.44 USD
04.06.2020 17:20:09
04.06.2020 17:29:44
ទិញ
0.04
1.12898
1.12996
ចំណេញ
3.52 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136705700
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2020 17:20:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.12898
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2020 17:29:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.12996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.52 USD
04.06.2020 17:01:53
04.06.2020 17:19:58
ទិញ
0.04
1.12793
1.12893
ចំណេញ
3.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136702752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2020 17:01:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.12793
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2020 17:19:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.12893
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.60 USD
04.06.2020 14:55:46
04.06.2020 17:01:52
ទិញ
0.04
1.12687
1.12787
ចំណេញ
3.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136680524
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2020 14:55:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.12687
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2020 17:01:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.12787
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.60 USD
03.06.2020 22:49:31
04.06.2020 14:55:46
ទិញ
0.04
1.12579
1.1268
ចំណេញ
3.07 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136608091
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2020 22:49:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.12579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.57 USD
សរុប
4.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2020 14:55:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.1268
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.07 USD
03.06.2020 18:38:56
03.06.2020 22:49:31
ទិញ
0.04
1.12449
1.12578
ចំណេញ
4.76 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136599611
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2020 18:38:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.12449
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2020 22:49:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.12578
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
4.76 USD
03.06.2020 17:26:54
03.06.2020 18:38:42
ទិញ
0.04
1.12356
1.12447
ចំណេញ
3.24 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136590322
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2020 17:26:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.12356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2020 18:38:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.12447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.24 USD
03.06.2020 10:25:58
03.06.2020 17:26:53
ទិញ
0.04
1.12241
1.12348
ចំណេញ
3.88 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136540286
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2020 10:25:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.12241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2020 17:26:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.12348
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.88 USD
03.06.2020 10:04:12
03.06.2020 10:24:57
ទិញ
0.04
1.12158
1.12255
ចំណេញ
3.48 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136538517
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2020 10:04:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.12158
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2020 10:24:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.12255
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.48 USD
03.06.2020 09:04:23
03.06.2020 10:04:12
ទិញ
0.04
1.12056
1.12155
ចំណេញ
3.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136535353
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2020 09:04:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.12056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2020 10:04:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.12155
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.56 USD
03.06.2020 06:17:48
03.06.2020 09:02:17
ទិញ
0.04
1.12032
1.12132
ចំណេញ
3.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136528095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2020 06:17:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.12032
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2020 09:02:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.12132
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.60 USD
02.06.2020 17:00:12
03.06.2020 06:17:45
ទិញ
0.04
1.11918
1.12017
ចំណេញ
3.37 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136478379
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2020 17:00:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.11918
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.19 USD
សរុប
3.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2020 06:17:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.12017
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.37 USD
02.06.2020 12:10:27
02.06.2020 17:00:12
ទិញ
0.04
1.11815
1.11916
ចំណេញ
3.64 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136440786
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2020 12:10:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.11815
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2020 17:00:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.11916
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.64 USD
02.06.2020 11:33:37
02.06.2020 12:10:27
ទិញ
0.04
1.11706
1.11815
ចំណេញ
3.96 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136436908
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2020 11:33:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.11706
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2020 12:10:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.11815
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.96 USD
02.06.2020 11:24:32
02.06.2020 11:33:37
ទិញ
0.04
1.11599
1.117
ចំណេញ
3.64 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#136435704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2020 11:24:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.11599
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2020 11:33:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.64 USD