06.07.2020 14:14:09
06.07.2020 14:15:01
ទិញ
0.01
1.13079
1.13125
ចំណេញ
0.33 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#139436427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2020 14:14:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.13079
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.41 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2020 14:15:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.13125
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.33 EUR
06.07.2020 10:31:38
06.07.2020 10:39:12
លក់
0.01
0.94202
0.94144
ចំណេញ
0.47 EUR
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#139436436
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2020 10:31:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.94202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.55 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2020 10:39:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.94144
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.47 EUR
06.07.2020 03:06:21
06.07.2020 03:11:23
ទិញ
0.01
0.69564
0.69595
ចំណេញ
0.20 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#139436430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2020 03:06:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.69564
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.28 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2020 03:11:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.69595
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.20 EUR
01.07.2020 18:53:15
01.07.2020 18:54:16
ទិញ
0.01
134.04
134.103
ចំណេញ
0.36 EUR
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#139018632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2020 18:53:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
134.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.52 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2020 18:54:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
134.103
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.16 EUR
ចំណេញ
0.36 EUR
30.06.2020 18:15:54
30.06.2020 18:22:53
ទិញ
0.01
133.47
133.532
ចំណេញ
0.35 EUR
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#139018377
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2020 18:15:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.51 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2020 18:22:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.16 EUR
ចំណេញ
0.35 EUR
30.06.2020 12:04:41
30.06.2020 14:27:04
លក់
0.05
0.68356
0.68557
ចំណេញ
-9.37 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#138926922
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2020 12:04:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.68356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-8.96 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2020 14:27:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.68557
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.41 EUR
ចំណេញ
-9.37 EUR
23.06.2020 15:46:26
23.06.2020 15:46:28
លក់
0.05
106.605
106.599
ចំណេញ
-0.17 EUR
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#138151896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2020 15:46:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
106.605
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.24 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.06.2020 15:46:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
106.599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.41 EUR
ចំណេញ
-0.17 EUR
02.06.2020 03:37:33
02.06.2020 04:51:16
ទិញ
0.01
1.25233
1.2503
ចំណេញ
-1.91 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#135681246
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2020 03:37:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25233
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-1.83 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2020 04:51:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2503
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-1.91 EUR
29.05.2020 17:21:01
29.05.2020 17:21:42
ទិញ
0.01
133.245
133.273
ចំណេញ
0.08 EUR
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#135680426
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.05.2020 17:21:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.245
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.24 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.05.2020 17:21:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
133.273
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.16 EUR
ចំណេញ
0.08 EUR
29.05.2020 07:15:26
29.05.2020 07:19:51
លក់
0.01
107.315
107.284
ចំណេញ
0.18 EUR
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#135914692
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.05.2020 07:15:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
107.315
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.26 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.05.2020 07:19:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
107.284
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.18 EUR
26.05.2020 14:17:02
26.05.2020 14:52:56
លក់
0.01
0.96713
0.96686
ចំណេញ
0.18 EUR
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#135680152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2020 14:17:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.96713
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.26 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2020 14:52:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.96686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.18 EUR
20.05.2020 12:01:43
20.05.2020 12:10:27
លក់
0.01
0.96716
0.96684
ចំណេញ
0.22 EUR
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#135034739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2020 12:01:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.96716
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.30 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.05.2020 12:10:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.96684
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.22 EUR
18.05.2020 20:13:58
18.05.2020 20:14:00
ទិញ
0.01
0.97612
0.97548
ចំណេញ
-0.68 EUR
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#134597153
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2020 20:13:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.97612
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.60 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2020 20:14:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.97548
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.68 EUR
18.05.2020 18:46:31
18.05.2020 18:47:34
ទិញ
0.01
1.09017
1.09059
ចំណេញ
0.31 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#134597182
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2020 18:46:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.09017
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.39 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2020 18:47:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09059
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.31 EUR
18.05.2020 18:23:27
18.05.2020 18:23:50
ទិញ
0.01
116.9
116.938
ចំណេញ
0.16 EUR
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#134774548
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2020 18:23:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
116.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.32 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2020 18:23:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
116.938
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.16 EUR
ចំណេញ
0.16 EUR
15.05.2020 17:50:41
15.05.2020 17:50:47
លក់
0.01
0.64264
0.64235
ចំណេញ
0.19 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#134666103
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.05.2020 17:50:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.64264
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.27 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2020 17:50:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.64235
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.19 EUR
14.05.2020 21:43:17
14.05.2020 22:16:37
លក់
0.01
0.64272
0.64476
ចំណេញ
-1.97 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#134597012
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2020 21:43:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.64272
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-1.89 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2020 22:16:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.64476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-1.97 EUR
14.05.2020 21:40:58
14.05.2020 21:41:06
លក់
0.1
0.64272
0.64274
ចំណេញ
-1.00 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#134596937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2020 21:40:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.64272
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.18 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2020 21:41:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.64274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.82 EUR
ចំណេញ
-1.00 EUR
14.05.2020 14:00:34
14.05.2020 14:37:16
លក់
0.01
0.64253
0.6422
ចំណេញ
0.23 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#134556190
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2020 14:00:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.64253
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.31 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2020 14:37:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.6422
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.23 EUR
19.03.2020 01:14:16
19.03.2020 01:14:34
លក់
0.01
0.5714
0.57094
ចំណេញ
0.34 EUR
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#129395057
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.03.2020 01:14:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.5714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.42 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2020 01:14:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.57094
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.34 EUR
19.03.2020 00:01:46
19.03.2020 00:01:46
ទិញ
0.01
0.57497
0.57416
ចំណេញ
-0.82 EUR
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#129395053
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.03.2020 00:01:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.57497
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.74 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.03.2020 00:01:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.57416
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.82 EUR
13.01.2020 23:08:32
13.01.2020 23:08:33
លក់
0.01
1.2993
1.29931
ចំណេញ
-0.09 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#124041332
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.01.2020 23:08:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.01 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.01.2020 23:08:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.29931
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.09 EUR
16.12.2019 11:29:42
16.12.2019 11:29:42
លក់
0.01
1.33439
1.33435
ចំណេញ
-0.05 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#122229682
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2019 11:29:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.33439
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.03 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2019 11:29:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.33435
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.05 EUR
05.12.2019 02:30:02
05.12.2019 02:30:04
លក់
0.01
0.68464
0.6847
ចំណេញ
-0.14 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#121577504
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.12.2019 02:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.68464
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.06 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.12.2019 02:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.6847
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.14 EUR
04.12.2019 11:29:47
04.12.2019 11:29:47
លក់
0.01
1.30384
1.30397
ចំណេញ
-0.19 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#121527111
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2019 11:29:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30384
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.11 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2019 11:29:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30397
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.19 EUR
04.12.2019 02:30:00
04.12.2019 02:30:01
លក់
0.01
0.68395
0.68421
ចំណេញ
-0.31 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#121498687
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2019 02:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.68395
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.23 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.12.2019 02:30:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.68421
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.31 EUR
03.12.2019 05:30:55
03.12.2019 05:30:56
ទិញ
0.01
0.68253
0.68251
ចំណេញ
-0.09 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#121370311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2019 05:30:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.68253
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.01 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2019 05:30:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.68251
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.09 EUR
16.10.2019 00:45:00
16.10.2019 00:45:00
ទិញ
0.03
0.63036
0.62959
ចំណេញ
-2.34 EUR
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#116950029
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2019 00:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.63036
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-2.09 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.10.2019 00:45:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.62959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 EUR
ចំណេញ
-2.34 EUR
02.10.2019 15:21:16
02.10.2019 15:21:37
លក់
0.01
1.09203
1.09182
ចំណេញ
0.11 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#115280267
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.10.2019 15:21:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.19 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.10.2019 15:21:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09182
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.11 EUR
26.09.2019 15:30:13
26.09.2019 15:35:42
លក់
0.01
1.0944
1.09428
ចំណេញ
0.03 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#114542677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.09.2019 15:30:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0944
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.11 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.09.2019 15:35:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09428
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.03 EUR
25.09.2019 17:09:42
25.09.2019 17:10:13
លក់
0.01
1.09797
1.09775
ចំណេញ
0.12 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#114406911
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.09.2019 17:09:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09797
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.20 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.09.2019 17:10:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.12 EUR
25.09.2019 05:00:04
25.09.2019 05:00:08
ទិញ
0.01
0.63238
0.6315
ចំណេញ
-0.88 EUR
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#114339937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.09.2019 05:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.63238
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.80 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.09.2019 05:00:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.6315
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.88 EUR
24.09.2019 17:00:03
24.09.2019 17:01:20
ទិញ
0.01
1.10029
1.10038
ចំណេញ
0.00 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#114254266
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2019 17:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10029
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.08 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2019 17:01:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10038
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.00 EUR
19.09.2019 11:29:38
19.09.2019 11:29:38
លក់
0.01
1.24869
1.24875
ចំណេញ
-0.13 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#113696748
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.09.2019 11:29:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.05 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.09.2019 11:29:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24875
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.13 EUR
19.09.2019 11:28:59
19.09.2019 11:28:59
ទិញ
0.01
1.2493
1.24926
ចំណេញ
-0.12 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#113696595
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.09.2019 11:28:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2493
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.04 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.09.2019 11:28:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24926
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.12 EUR
19.09.2019 04:29:59
19.09.2019 04:30:02
លក់
0.01
0.68069
0.68047
ចំណេញ
0.12 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#113632526
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.09.2019 04:29:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.68069
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.20 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.09.2019 04:30:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.68047
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.12 EUR
19.09.2019 01:44:52
19.09.2019 01:44:53
លក់
0.01
0.63123
0.63189
ចំណេញ
-0.68 EUR
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#113605779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.09.2019 01:44:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.63123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.60 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.09.2019 01:44:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.63189
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.68 EUR
18.09.2019 21:00:02
18.09.2019 21:00:02
លក់
0.01
1.10506
1.10485
ចំណេញ
0.11 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#113595973
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.09.2019 21:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.10506
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.19 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.09.2019 21:00:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10485
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.11 EUR
18.09.2019 11:30:02
18.09.2019 11:30:02
លក់
0.01
1.24511
1.24533
ចំណេញ
-0.28 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#113535825
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.09.2019 11:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24511
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.20 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.09.2019 11:30:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24533
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.28 EUR
13.09.2019 15:30:06
13.09.2019 15:30:35
លក់
0.01
1.10902
1.10884
ចំណេញ
0.08 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#113138303
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2019 15:30:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.10902
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.16 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2019 15:30:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10884
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.08 EUR
12.09.2019 15:31:58
12.09.2019 15:32:28
លក់
0.01
1.09621
1.09603
ចំណេញ
0.08 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#112932292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.09.2019 15:31:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09621
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.16 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.09.2019 15:32:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09603
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.08 EUR
11.09.2019 15:38:03
11.09.2019 15:41:01
លក់
0.01
1.1001
1.09992
ចំណេញ
0.08 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#112788665
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2019 15:38:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1001
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.16 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2019 15:41:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09992
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.08 EUR
10.09.2019 11:30:01
10.09.2019 11:37:27
ទិញ
0.01
1.23358
1.2327
ចំណេញ
-0.87 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#112645901
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2019 11:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23358
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.79 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2019 11:37:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2327
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.87 EUR
02.09.2019 11:29:58
02.09.2019 11:32:24
ទិញ
0.01
1.21027
1.2105
ចំណេញ
0.13 EUR
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#111671008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2019 11:29:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21027
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.21 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2019 11:32:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2105
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.13 EUR
30.08.2019 15:30:01
30.08.2019 15:30:03
ទិញ
0.01
0.74616
0.74592
ចំណេញ
-0.38 EUR
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#111613259
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2019 15:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74616
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.22 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2019 15:30:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74592
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.16 EUR
ចំណេញ
-0.38 EUR
29.08.2019 15:38:50
29.08.2019 15:45:03
ទិញ
0.01
1.10763
1.10784
ចំណេញ
0.11 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#111415776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2019 15:38:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
0.19 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2019 15:45:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10784
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
0.11 EUR
16.08.2019 15:35:56
16.08.2019 15:35:58
លក់
0.01
1.10674
1.10694
ចំណេញ
-0.26 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#109588381
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2019 15:35:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.10674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.18 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2019 15:35:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.10694
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.08 EUR
ចំណេញ
-0.26 EUR
05.06.2019 04:42:05
05.06.2019 04:42:05
ទិញ
0.1
0.70018
0.70015
ចំណេញ
-1.09 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#100901668
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.06.2019 04:42:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70018
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.27 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.06.2019 04:42:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.70015
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.82 EUR
ចំណេញ
-1.09 EUR
05.06.2019 04:30:05
05.06.2019 04:30:05
លក់
0.1
0.69855
0.69925
ចំណេញ
-7.04 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#100901669
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.06.2019 04:30:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69855
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-6.22 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.06.2019 04:30:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.69925
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.82 EUR
ចំណេញ
-7.04 EUR
04.06.2019 17:04:08
04.06.2019 17:04:08
លក់
0.1
1.12407
1.12408
ចំណេញ
-0.91 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#100880652
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2019 17:04:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.12407
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.09 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2019 17:04:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.12408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.82 EUR
ចំណេញ
-0.91 EUR