22.07.2021 18:00:01
23.07.2021 20:03:46
លក់
1.42
1.17903
1.17734
ចំណេញ
2.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513457470
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 18:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17903
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 20:03:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.42
ចេញ
1.17734
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.40 USD
22.07.2021 18:40:01
23.07.2021 20:03:46
លក់
2.13
1.17665
1.17734
ចំណេញ
-1.47 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513468060
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 18:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17665
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 20:03:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.13
ចេញ
1.17734
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.47 USD
22.07.2021 14:25:02
23.07.2021 10:24:07
ទិញ
2.03
110.234
110.371
ចំណេញ
2.52 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1513409708
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 14:25:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.234
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 10:24:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.03
ចេញ
110.371
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.52 USD
22.07.2021 15:35:00
23.07.2021 10:24:07
ទិញ
2.64
110.12
110.371
ចំណេញ
6.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1513421880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 10:24:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.64
ចេញ
110.371
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.00 USD
22.07.2021 11:15:00
23.07.2021 10:24:07
ទិញ
1.56
110.35
110.371
ចំណេញ
0.30 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1513391885
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 11:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.35
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 10:24:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.56
ចេញ
110.371
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
20.07.2021 17:45:00
22.07.2021 19:00:55
លក់
2
129.271
129.572
ចំណេញ
-5.47 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513213104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 17:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.271
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 19:00:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
129.572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.47 USD
22.07.2021 14:50:01
22.07.2021 19:00:55
លក់
5.79
130.177
129.572
ចំណេញ
31.81 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513413298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 14:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.177
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
31.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 19:00:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.79
ចេញ
129.572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
31.81 USD
20.07.2021 13:30:00
22.07.2021 19:00:55
លក់
1.53
128.968
129.572
ចំណេញ
-8.39 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513167061
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 13:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.968
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 19:00:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.53
ចេញ
129.572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.39 USD
21.07.2021 11:25:00
22.07.2021 19:00:55
លក់
2.62
129.571
129.572
ចំណេញ
-0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513280366
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 11:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.571
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 19:00:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.62
ចេញ
129.572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
21.07.2021 16:05:00
22.07.2021 19:00:55
លក់
3.43
129.791
129.572
ចំណេញ
6.82 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513308477
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.791
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 19:00:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.43
ចេញ
129.572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.82 USD
21.07.2021 17:15:00
22.07.2021 19:00:55
លក់
4.46
130.016
129.572
ចំណេញ
17.98 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513320531
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.016
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 19:00:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.46
ចេញ
129.572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
17.98 USD
21.07.2021 10:10:01
22.07.2021 17:11:51
លក់
1.41
1.17563
1.17922
ចំណេញ
-5.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513270650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 10:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:11:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.41
ចេញ
1.17922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.06 USD
21.07.2021 11:45:01
22.07.2021 17:11:51
លក់
1.83
1.17724
1.17922
ចំណេញ
-3.62 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513283384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 11:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:11:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.83
ចេញ
1.17922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.62 USD
21.07.2021 16:55:00
22.07.2021 17:11:51
លក់
2.38
1.17861
1.17922
ចំណេញ
-1.45 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513318032
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17861
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:11:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.38
ចេញ
1.17922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.45 USD
21.07.2021 18:30:00
22.07.2021 17:11:51
លក់
3.12
1.18007
1.17922
ចំណេញ
2.65 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513332940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 18:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18007
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:11:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.12
ចេញ
1.17922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.65 USD
22.07.2021 16:15:00
22.07.2021 17:11:51
លក់
4.06
1.182
1.17922
ចំណេញ
11.29 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513431269
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 16:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.182
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:11:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.06
ចេញ
1.17922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.29 USD
22.07.2021 14:55:01
22.07.2021 16:01:12
ទិញ
2.4
1.1795
1.18058
ចំណេញ
2.59 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513414454
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 14:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:01:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.4
ចេញ
1.18058
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.59 USD
21.07.2021 17:00:01
22.07.2021 16:01:12
ទិញ
1.42
1.17884
1.18058
ចំណេញ
2.47 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513318703
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17884
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:01:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.42
ចេញ
1.18058
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.47 USD
22.07.2021 14:50:00
22.07.2021 16:01:12
ទិញ
2.13
1.18101
1.18058
ចំណេញ
-0.92 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513413134
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 14:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18101
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:01:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.13
ចេញ
1.18058
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.92 USD
22.07.2021 15:05:04
22.07.2021 16:01:12
ទិញ
3.12
1.17778
1.18058
ចំណេញ
8.74 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513418244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 15:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17778
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:01:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.12
ចេញ
1.18058
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.74 USD
20.07.2021 17:40:02
22.07.2021 11:07:07
ទិញ
1.54
109.801
110.322
ចំណេញ
7.27 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1513211957
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 17:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.801
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:07:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.54
ចេញ
110.322
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.27 USD
21.07.2021 15:20:00
22.07.2021 11:07:07
ទិញ
3.51
110.199
110.322
ចំណេញ
3.91 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1513302493
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 15:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.199
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:07:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.51
ចេញ
110.322
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.91 USD
21.07.2021 10:30:00
22.07.2021 11:07:07
ទិញ
2.33
110.008
110.322
ចំណេញ
6.63 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1513272635
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 10:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.008
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:07:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.33
ចេញ
110.322
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.63 USD
21.07.2021 16:35:00
22.07.2021 11:07:07
ទិញ
5.27
110.396
110.322
ចំណេញ
-3.53 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1513312252
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.396
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:07:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.27
ចេញ
110.322
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.53 USD
22.07.2021 03:15:00
22.07.2021 11:07:07
ទិញ
4.46
110.204
110.322
ចំណេញ
4.77 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1513357612
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 03:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.204
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:07:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.46
ចេញ
110.322
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.77 USD
20.07.2021 13:50:12
21.07.2021 16:56:08
ទិញ
1.82
1.17853
1.1786
ចំណេញ
0.13 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513170550
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 13:50:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17853
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:56:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.82
ចេញ
1.1786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
20.07.2021 12:30:00
21.07.2021 16:56:08
ទិញ
1.4
1.1801
1.1786
ចំណេញ
-2.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513159242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 12:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1801
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:56:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
ចេញ
1.1786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.10 USD
20.07.2021 15:20:01
21.07.2021 16:56:08
ទិញ
2.37
1.17677
1.1786
ចំណេញ
4.34 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513185988
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 15:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:56:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.37
ចេញ
1.1786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.34 USD
13.07.2021 14:55:00
21.07.2021 11:30:22
ទិញ
4.34
130.5
129.605
ចំណេញ
-35.26 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1512552446
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 14:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-35.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 11:30:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.34
ចេញ
129.605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-35.26 USD
19.07.2021 10:35:00
21.07.2021 11:30:22
ទិញ
16.22
129.515
129.605
ចំណេញ
13.25 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1512997557
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 10:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.515
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 11:30:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
16.22
ចេញ
129.605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.25 USD
19.07.2021 11:40:00
21.07.2021 11:30:22
ទិញ
21.09
129.182
129.605
ចំណេញ
80.99 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513006330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 11:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.182
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
80.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 11:30:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
21.09
ចេញ
129.605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
80.99 USD
13.07.2021 22:55:00
21.07.2021 11:30:22
ទិញ
5.64
130.241
129.605
ចំណេញ
-32.56 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1512616164
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 22:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-32.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 11:30:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.64
ចេញ
129.605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-32.56 USD
15.07.2021 20:55:00
21.07.2021 11:30:22
ទិញ
12.4
129.718
129.605
ចំណេញ
-12.72 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1512835241
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 20:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.718
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 11:30:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
12.4
ចេញ
129.605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.72 USD
14.07.2021 17:05:00
21.07.2021 11:30:22
ទិញ
7.34
130.078
129.605
ចំណេញ
-31.52 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1512695639
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 17:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.078
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-31.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 11:30:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.34
ចេញ
129.605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-31.52 USD
19.07.2021 15:20:00
21.07.2021 11:30:22
ទិញ
27.42
128.942
129.605
ចំណេញ
165.04 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513042397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 15:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.942
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
165.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 11:30:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
27.42
ចេញ
129.605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
165.04 USD
15.07.2021 10:25:00
21.07.2021 11:30:22
ទិញ
9.54
129.917
129.605
ចំណេញ
-27.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1512760121
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 10:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.917
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-27.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 11:30:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
9.54
ចេញ
129.605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-27.02 USD
13.07.2021 12:15:00
21.07.2021 11:30:22
ទិញ
3.34
130.668
129.605
ចំណេញ
-32.23 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1512541063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 12:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.668
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-32.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 11:30:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.34
ចេញ
129.605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-32.23 USD
20.07.2021 15:55:00
21.07.2021 10:08:19
លក់
2.1
1.1765
1.17597
ចំណេញ
1.11 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513192278
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 15:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1765
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 10:08:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.1
ចេញ
1.17597
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.11 USD
20.07.2021 21:30:00
21.07.2021 10:08:19
លក់
2.37
1.17851
1.17597
ចំណេញ
6.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513231548
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 21:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17851
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 10:08:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.37
ចេញ
1.17597
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.02 USD
20.07.2021 14:10:00
21.07.2021 10:08:19
លក់
1.4
1.17823
1.17597
ចំណេញ
3.16 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513174611
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 14:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17823
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 10:08:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
ចេញ
1.17597
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.16 USD
16.07.2021 15:35:00
20.07.2021 17:38:15
ទិញ
1.53
110.268
109.747
ចំណេញ
-7.26 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1512904132
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.268
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 17:38:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.53
ចេញ
109.747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.26 USD
19.07.2021 15:30:01
20.07.2021 17:38:15
ទិញ
4.37
109.562
109.747
ចំណេញ
7.37 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1513044702
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 15:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.562
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 17:38:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.37
ចេញ
109.747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.37 USD
19.07.2021 02:25:00
20.07.2021 17:38:15
ទិញ
2.59
109.943
109.747
ចំណេញ
-4.63 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1512959250
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 02:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.943
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 17:38:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.59
ចេញ
109.747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.63 USD
16.07.2021 20:15:00
20.07.2021 17:38:15
ទិញ
1.99
110.099
109.747
ចំណេញ
-6.38 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1512932717
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 20:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.099
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 17:38:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.99
ចេញ
109.747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.38 USD
19.07.2021 16:10:00
20.07.2021 17:38:15
ទិញ
5.68
109.396
109.747
ចំណេញ
18.17 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1513053659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 16:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.396
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 17:38:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.68
ចេញ
109.747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
18.17 USD
19.07.2021 16:35:07
20.07.2021 17:38:15
ទិញ
7.39
109.215
109.747
ចំណេញ
35.82 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1513061008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 16:35:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
35.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 17:38:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.39
ចេញ
109.747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
35.82 USD
19.07.2021 11:40:05
20.07.2021 17:38:15
ទិញ
3.36
109.726
109.747
ចំណេញ
0.64 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1513006672
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 11:40:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 17:38:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.36
ចេញ
109.747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.64 USD
20.07.2021 10:05:00
20.07.2021 14:07:02
លក់
1.4
1.1777
1.17793
ចំណេញ
-0.32 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513138799
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 10:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1777
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 14:07:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
ចេញ
1.17793
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.32 USD
20.07.2021 12:15:00
20.07.2021 14:07:02
លក់
1.82
1.1794
1.17793
ចំណេញ
2.68 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513156305
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 12:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1794
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 14:07:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.82
ចេញ
1.17793
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.68 USD
20.07.2021 11:15:01
20.07.2021 13:25:39
លក់
2.59
129.293
128.971
ចំណេញ
7.63 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1513147783
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 11:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.293
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 13:25:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.59
ចេញ
128.971
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.63 USD