15.10.2021 02:45:00
15.10.2021 17:29:24
ទិញ
1.1
113.863
114.258
ចំណេញ
3.80 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519565706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 02:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.863
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:29:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
ចេញ
114.258
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.80 USD
15.10.2021 08:20:00
15.10.2021 17:29:24
ទិញ
1.64
114.074
114.258
ចំណេញ
2.64 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519580894
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 08:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.074
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:29:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.64
ចេញ
114.258
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.64 USD
15.10.2021 11:55:01
15.10.2021 17:29:24
ទិញ
2.46
114.304
114.258
ចំណេញ
-0.99 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519599927
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 11:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:29:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.46
ចេញ
114.258
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.99 USD
14.10.2021 16:50:01
15.10.2021 17:29:24
ទិញ
0.73
113.633
114.258
ចំណេញ
3.99 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519545549
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 16:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.633
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:29:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.73
ចេញ
114.258
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.99 USD
15.10.2021 10:00:00
15.10.2021 15:22:37
ទិញ
0.73
132.459
132.564
ចំណេញ
0.67 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519586538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.459
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 15:22:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.73
ចេញ
132.564
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.67 USD
14.10.2021 14:00:00
15.10.2021 09:42:16
ទិញ
0.73
131.7
132.289
ចំណេញ
3.77 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519534230
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 14:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 09:42:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.73
ចេញ
132.289
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.77 USD
15.10.2021 01:30:00
15.10.2021 09:42:16
ទិញ
1.1
131.943
132.289
ចំណេញ
3.34 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519563821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 01:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.943
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 09:42:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
ចេញ
132.289
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.34 USD
15.10.2021 05:40:01
15.10.2021 09:42:16
ទិញ
1.64
132.226
132.289
ចំណេញ
0.91 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519574336
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 05:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.226
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 09:42:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.64
ចេញ
132.289
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.91 USD
15.10.2021 08:45:03
15.10.2021 09:42:16
ទិញ
2.46
132.439
132.289
ចំណេញ
-3.24 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519582576
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 08:45:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.439
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 09:42:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.46
ចេញ
132.289
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.24 USD
13.10.2021 15:55:00
14.10.2021 16:47:01
ទិញ
0.95
113.618
113.647
ចំណេញ
0.24 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519449270
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.618
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 16:47:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.95
ចេញ
113.647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.24 USD
13.10.2021 15:40:01
14.10.2021 16:47:01
ទិញ
0.73
113.787
113.647
ចំណេញ
-0.90 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519446868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.787
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 16:47:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.73
ចេញ
113.647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.90 USD
13.10.2021 16:35:00
14.10.2021 16:47:01
ទិញ
1.23
113.465
113.647
ចំណេញ
1.97 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519456768
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 16:47:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.23
ចេញ
113.647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.97 USD
13.10.2021 17:50:00
14.10.2021 16:47:01
ទិញ
1.6
113.272
113.647
ចំណេញ
5.28 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519466591
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 17:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.272
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 16:47:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.6
ចេញ
113.647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.28 USD
13.10.2021 18:05:00
14.10.2021 13:07:01
ទិញ
0.64
1.15775
1.16061
ចំណេញ
1.83 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519468438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 18:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15775
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 13:07:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.64
ចេញ
1.16061
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.83 USD
13.10.2021 22:45:00
14.10.2021 13:07:01
ទិញ
0.96
1.15973
1.16061
ចំណេញ
0.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519483617
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 22:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15973
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 13:07:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.96
ចេញ
1.16061
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
14.10.2021 11:30:00
14.10.2021 13:07:01
ទិញ
1.44
1.16163
1.16061
ចំណេញ
-1.47 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519520066
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 11:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16163
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 13:07:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.44
ចេញ
1.16061
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.47 USD
13.10.2021 20:40:00
14.10.2021 12:54:43
ទិញ
0.73
131.432
131.577
ចំណេញ
0.93 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519477831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 20:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.432
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 12:54:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.73
ចេញ
131.577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.93 USD
14.10.2021 06:15:00
14.10.2021 12:54:43
ទិញ
1.1
131.655
131.577
ចំណេញ
-0.76 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519500454
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 06:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.655
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 12:54:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
ចេញ
131.577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.76 USD
13.10.2021 13:05:03
13.10.2021 20:38:37
ទិញ
0.73
131.319
131.388
ចំណេញ
0.44 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519435226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 13:05:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.319
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 20:38:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.73
ចេញ
131.388
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.44 USD
13.10.2021 17:15:00
13.10.2021 20:38:37
ទិញ
0.95
131.118
131.388
ចំណេញ
2.26 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519462299
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 17:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 20:38:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.95
ចេញ
131.388
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.26 USD
05.10.2021 08:35:02
13.10.2021 18:03:07
ទិញ
1.38
1.15932
1.15759
ចំណេញ
-2.39 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1518906951
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 08:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 18:03:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.38
ចេញ
1.15759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.39 USD
06.10.2021 11:00:10
13.10.2021 18:03:07
ទិញ
2.34
1.15582
1.15759
ចំណេញ
4.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519005172
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 11:00:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15582
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 18:03:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.34
ចេញ
1.15759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.14 USD
06.10.2021 13:00:00
13.10.2021 18:03:07
ទិញ
3.04
1.15431
1.15759
ចំណេញ
9.97 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519017388
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 13:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15431
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 18:03:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.04
ចេញ
1.15759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.97 USD
05.10.2021 04:25:00
13.10.2021 18:03:07
ទិញ
1.06
1.16079
1.15759
ចំណេញ
-3.39 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1518896144
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 04:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16079
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 18:03:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.06
ចេញ
1.15759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.39 USD
12.10.2021 19:55:00
13.10.2021 18:03:07
ទិញ
4.02
1.15262
1.15759
ចំណេញ
19.98 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519392043
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 19:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15262
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 18:03:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.02
ចេញ
1.15759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
19.98 USD
06.10.2021 09:30:00
13.10.2021 18:03:07
ទិញ
1.8
1.15768
1.15759
ចំណេញ
-0.16 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1518991123
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 09:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15768
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 18:03:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1.15759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
04.10.2021 15:05:00
13.10.2021 18:03:07
ទិញ
0.63
1.16365
1.15759
ចំណេញ
-3.82 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1518845826
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 15:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16365
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 18:03:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.63
ចេញ
1.15759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.82 USD
04.10.2021 18:15:00
13.10.2021 18:03:07
ទិញ
0.82
1.16218
1.15759
ចំណេញ
-3.76 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1518869889
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 18:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16218
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 18:03:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.82
ចេញ
1.15759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.76 USD
12.10.2021 16:10:00
13.10.2021 15:39:22
ទិញ
1.23
113.548
113.744
ចំណេញ
2.12 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519372694
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 16:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.548
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:39:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.23
ចេញ
113.744
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.12 USD
12.10.2021 15:25:00
13.10.2021 15:39:22
ទិញ
0.73
113.466
113.744
ចំណេញ
1.78 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519364478
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.466
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:39:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.73
ចេញ
113.744
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.78 USD
12.10.2021 15:40:01
13.10.2021 15:39:22
ទិញ
1.1
113.785
113.744
ចំណេញ
-0.40 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519367976
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.785
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:39:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
ចេញ
113.744
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.40 USD
12.10.2021 17:05:00
13.10.2021 13:00:59
ទិញ
1.23
130.983
131.295
ចំណេញ
3.38 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519379049
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 17:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.983
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 13:00:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.23
ចេញ
131.295
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.38 USD
12.10.2021 15:40:00
13.10.2021 13:00:59
ទិញ
1.1
131.259
131.295
ចំណេញ
0.35 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519367794
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 13:00:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
ចេញ
131.295
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.35 USD
12.10.2021 02:15:03
13.10.2021 13:00:59
ទិញ
0.73
130.983
131.295
ចំណេញ
2.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519317310
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 02:15:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.983
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 13:00:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.73
ចេញ
131.295
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.01 USD
12.10.2021 08:15:01
12.10.2021 15:34:31
លក់
0.83
1.15619
1.15444
ចំណេញ
1.45 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519329332
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 08:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15619
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:34:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.83
ចេញ
1.15444
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.45 USD
12.10.2021 02:05:00
12.10.2021 15:34:31
លក់
0.64
1.1548
1.15444
ចំណេញ
0.23 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519317115
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 02:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1548
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:34:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.64
ចេញ
1.15444
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
12.10.2021 00:30:03
12.10.2021 15:23:24
ទិញ
0.73
113.357
113.442
ចំណេញ
0.55 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519314938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 00:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:23:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.73
ចេញ
113.442
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.55 USD
12.10.2021 09:30:00
12.10.2021 15:23:24
ទិញ
0.94
113.141
113.442
ចំណេញ
2.49 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519332935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 09:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 15:23:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.94
ចេញ
113.442
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.49 USD
08.10.2021 15:40:01
12.10.2021 02:00:27
លក់
1.41
1.15797
1.15499
ចំណេញ
4.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519179871
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 15:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15797
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 02:00:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.41
ចេញ
1.15499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.20 USD
08.10.2021 09:00:04
12.10.2021 02:00:27
លក់
0.63
1.15413
1.15499
ចំណេញ
-0.54 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519152881
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 09:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 02:00:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.63
ចេញ
1.15499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.54 USD
08.10.2021 12:55:00
12.10.2021 02:00:27
លក់
1.08
1.15658
1.15499
ចំណេញ
1.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519164196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 12:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15658
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 02:00:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.08
ចេញ
1.15499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.72 USD
08.10.2021 11:50:00
12.10.2021 02:00:27
លក់
0.83
1.15539
1.15499
ចំណេញ
0.33 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1519160058
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 11:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15539
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 02:00:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.83
ចេញ
1.15499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
11.10.2021 15:30:01
12.10.2021 00:10:29
ទិញ
5.47
113.092
113.171
ចំណេញ
3.82 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519279124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 15:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.092
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 00:10:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.47
ចេញ
113.171
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.82 USD
11.10.2021 04:30:04
12.10.2021 00:10:28
ទិញ
1.6
112.385
113.171
ចំណេញ
11.11 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519232030
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 04:30:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
112.385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 00:10:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.6
ចេញ
113.171
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.11 USD
11.10.2021 06:15:01
12.10.2021 00:10:28
ទិញ
2.43
112.635
113.171
ចំណេញ
11.51 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519239350
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 06:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
112.635
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 00:10:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.43
ចេញ
113.171
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.51 USD
11.10.2021 11:05:00
12.10.2021 00:10:28
ទិញ
3.65
112.886
113.171
ចំណេញ
9.19 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519260777
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 11:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
112.886
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 00:10:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.65
ចេញ
113.171
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.19 USD
11.10.2021 17:50:01
12.10.2021 00:10:28
ទិញ
8.2
113.339
113.171
ចំណេញ
-12.17 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519296356
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 17:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.339
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 00:10:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
8.2
ចេញ
113.171
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.17 USD
08.10.2021 17:15:00
12.10.2021 00:10:28
ទិញ
0.71
111.937
113.171
ចំណេញ
7.74 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519193882
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
111.937
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 00:10:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.71
ចេញ
113.171
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.74 USD
08.10.2021 18:30:00
12.10.2021 00:10:28
ទិញ
1.07
112.14
113.171
ចំណេញ
9.75 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1519203221
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 18:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
112.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 00:10:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.07
ចេញ
113.171
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.75 USD
08.10.2021 16:50:00
11.10.2021 21:27:40
ទិញ
0.71
129.391
130.915
ចំណេញ
9.55 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1519190292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 16:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.391
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.10.2021 21:27:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.71
ចេញ
130.915
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.55 USD