17.06.2021 21:00:01
18.06.2021 10:04:47
លក់
1.28
131.332
131.008
ចំណេញ
3.77 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1510466088
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 21:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.332
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 10:04:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.28
ចេញ
131.008
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.77 USD
17.06.2021 17:50:00
18.06.2021 09:12:58
លក់
1.28
110.277
110.1
ចំណេញ
2.06 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510426743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.277
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 09:12:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.28
ចេញ
110.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.06 USD
17.06.2021 16:40:02
17.06.2021 20:42:13
លក់
1.27
131.953
131.325
ចំណេញ
7.24 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1510414795
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 16:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.953
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 20:42:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.27
ចេញ
131.325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.24 USD
17.06.2021 19:30:02
17.06.2021 20:42:13
លក់
6.43
131.034
131.325
ចំណេញ
-16.98 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1510452628
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 19:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.034
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 20:42:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.43
ចេញ
131.325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-16.98 USD
17.06.2021 17:00:01
17.06.2021 20:42:13
លក់
1.91
131.745
131.325
ចំណេញ
7.28 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1510417829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 17:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.745
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 20:42:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.91
ចេញ
131.325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.28 USD
17.06.2021 18:15:01
17.06.2021 20:42:13
លក់
2.88
131.538
131.325
ចំណេញ
5.57 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1510433752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.538
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 20:42:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.88
ចេញ
131.325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.57 USD
17.06.2021 19:15:00
17.06.2021 20:42:13
លក់
4.32
131.321
131.325
ចំណេញ
-0.16 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1510446278
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 19:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.321
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 20:42:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.32
ចេញ
131.325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
17.06.2021 20:35:00
17.06.2021 20:42:13
លក់
4.75
131.353
131.325
ចំណេញ
1.21 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1510461230
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 20:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.353
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 20:42:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.75
ចេញ
131.325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.21 USD
17.06.2021 18:45:00
17.06.2021 20:09:31
លក់
2.61
1.19098
1.19134
ចំណេញ
-0.94 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510439930
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19098
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 20:09:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.61
ចេញ
1.19134
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.94 USD
17.06.2021 11:30:00
17.06.2021 20:09:31
លក់
1.15
1.19549
1.19134
ចំណេញ
4.77 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510359265
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 11:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 20:09:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.15
ចេញ
1.19134
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.77 USD
17.06.2021 13:25:01
17.06.2021 20:09:31
លក់
1.73
1.19302
1.19134
ចំណេញ
2.91 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510380093
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 13:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19302
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 20:09:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.73
ចេញ
1.19134
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.91 USD
16.06.2021 16:35:00
17.06.2021 17:49:30
លក់
1.64
109.894
110.274
ចំណេញ
-5.65 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510194472
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 16:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.894
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:49:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.64
ចេញ
110.274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.65 USD
16.06.2021 17:35:01
17.06.2021 17:49:30
លក់
2.13
109.959
110.274
ចំណេញ
-6.08 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510201890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 17:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:49:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.13
ចេញ
110.274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.08 USD
16.06.2021 23:20:30
17.06.2021 17:49:30
លក់
6.13
110.689
110.274
ចំណេញ
23.07 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510278641
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 23:20:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.689
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
23.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:49:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.13
ចេញ
110.274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
23.07 USD
16.06.2021 21:45:01
17.06.2021 17:49:30
លក់
3.63
110.479
110.274
ចំណេញ
6.75 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510251780
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:49:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.63
ចេញ
110.274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.75 USD
16.06.2021 22:45:00
17.06.2021 17:49:30
លក់
4.72
110.58
110.274
ចំណេញ
13.10 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510269033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 22:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:49:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.72
ចេញ
110.274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.10 USD
16.06.2021 21:05:50
17.06.2021 17:49:30
លក់
2.79
110.387
110.274
ចំណេញ
2.86 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510227666
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:05:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:49:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.79
ចេញ
110.274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.86 USD
16.06.2021 15:20:01
17.06.2021 17:49:30
លក់
1.26
109.831
110.274
ចំណេញ
-5.06 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510184705
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 15:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.831
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 17:49:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.26
ចេញ
110.274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.06 USD
17.06.2021 10:10:00
17.06.2021 16:39:57
លក់
1.91
132.507
131.976
ចំណេញ
9.18 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1510338407
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
132.507
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 16:39:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.91
ចេញ
131.976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.18 USD
17.06.2021 10:20:00
17.06.2021 16:39:57
លក់
2.86
132.321
131.976
ចំណេញ
8.93 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1510344459
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
132.321
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 16:39:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.86
ចេញ
131.976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.93 USD
17.06.2021 00:05:13
17.06.2021 16:39:57
លក់
1.27
132.721
131.976
ចំណេញ
8.57 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1510284429
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 00:05:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
132.721
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 16:39:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.27
ចេញ
131.976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.57 USD
17.06.2021 15:50:00
17.06.2021 16:39:57
លក់
6.43
131.901
131.976
ចំណេញ
-4.37 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1510401911
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 15:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.901
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 16:39:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.43
ចេញ
131.976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.37 USD
17.06.2021 10:35:02
17.06.2021 16:39:57
លក់
4.29
132.135
131.976
ចំណេញ
6.18 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1510348882
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
132.135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 16:39:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.29
ចេញ
131.976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.18 USD
17.06.2021 09:10:05
17.06.2021 11:03:48
លក់
1.73
1.19794
1.19623
ចំណេញ
2.96 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510325338
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 09:10:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19794
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 11:03:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.73
ចេញ
1.19623
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.96 USD
17.06.2021 10:15:02
17.06.2021 11:03:48
លក់
2.59
1.19596
1.19623
ចំណេញ
-0.70 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510341716
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19596
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 11:03:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.59
ចេញ
1.19623
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.70 USD
17.06.2021 05:45:04
17.06.2021 11:03:48
លក់
1.15
1.20004
1.19623
ចំណេញ
4.38 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510312890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 05:45:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20004
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 11:03:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.15
ចេញ
1.19623
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.38 USD
16.06.2021 23:25:00
17.06.2021 04:58:05
លក់
1.73
1.19985
1.20019
ចំណេញ
-0.59 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510279437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 23:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19985
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 04:58:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.73
ចេញ
1.20019
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.59 USD
16.06.2021 22:30:00
17.06.2021 04:58:04
លក់
1.15
1.20157
1.20019
ចំណេញ
1.59 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510265218
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 22:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20157
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 04:58:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.15
ចេញ
1.20019
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.59 USD
16.06.2021 21:45:11
16.06.2021 22:00:18
លក់
1.15
1.20148
1.20159
ចំណេញ
-0.13 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510252479
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:45:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20148
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 22:00:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.15
ចេញ
1.20159
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.13 USD
16.06.2021 21:55:16
16.06.2021 22:00:18
លក់
1.5
1.20245
1.20159
ចំណេញ
1.29 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510257330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:55:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20245
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 22:00:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
1.20159
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.29 USD
16.06.2021 21:15:05
16.06.2021 21:35:50
ទិញ
1.27
110.406
110.43
ចំណេញ
0.28 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510234616
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:15:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:35:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.27
ចេញ
110.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
16.06.2021 21:25:02
16.06.2021 21:35:50
ទិញ
1.65
110.33
110.43
ចំណេញ
1.49 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510241418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:25:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:35:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.65
ចេញ
110.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.49 USD
16.06.2021 21:15:01
16.06.2021 21:28:43
លក់
1.15
1.20422
1.20426
ចំណេញ
-0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510234131
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20422
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:28:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.15
ចេញ
1.20426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
16.06.2021 21:25:03
16.06.2021 21:28:43
លក់
1.5
1.20507
1.20426
ចំណេញ
1.22 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510241432
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:25:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20507
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:28:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
1.20426
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.22 USD
15.06.2021 13:00:05
16.06.2021 21:00:47
ទិញ
1.26
110.164
110.034
ចំណេញ
-1.49 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510053496
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 13:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.164
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:00:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.26
ចេញ
110.034
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.49 USD
16.06.2021 10:10:02
16.06.2021 21:00:47
ទិញ
2.13
110.012
110.036
ចំណេញ
0.46 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510158644
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 10:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.012
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:00:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.13
ចេញ
110.036
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
16.06.2021 15:20:00
16.06.2021 21:00:47
ទិញ
3.6
109.851
110.036
ចំណេញ
6.05 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510184674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 15:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.851
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:00:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.6
ចេញ
110.036
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.05 USD
15.06.2021 13:10:07
16.06.2021 21:00:47
ទិញ
1.64
110.102
110.034
ចំណេញ
-1.01 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510054387
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 13:10:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.102
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:00:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.64
ចេញ
110.034
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.01 USD
16.06.2021 10:25:01
16.06.2021 21:00:47
ទិញ
2.77
109.914
110.036
ចំណេញ
3.07 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1510161244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 10:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.914
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:00:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.77
ចេញ
110.036
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.07 USD
16.06.2021 16:55:01
16.06.2021 21:00:38
លក់
1.5
1.21187
1.21074
ចំណេញ
1.70 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510195957
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 16:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21187
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:00:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
1.21074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.70 USD
16.06.2021 16:25:00
16.06.2021 21:00:37
លក់
1.15
1.21104
1.21074
ចំណេញ
0.35 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510192818
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 16:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21104
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:00:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.15
ចេញ
1.21074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.35 USD
15.06.2021 15:00:04
16.06.2021 16:21:27
លក់
1.71
1.21061
1.21121
ចំណេញ
-1.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510070626
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 15:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21061
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 16:21:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.71
ចេញ
1.21121
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.03 USD
15.06.2021 17:15:01
16.06.2021 16:21:27
លក់
2.5
1.21281
1.21121
ចំណេញ
4.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510093658
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 17:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21281
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 16:21:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.5
ចេញ
1.21121
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.00 USD
15.06.2021 14:00:00
16.06.2021 16:21:27
លក់
1.14
1.21173
1.21121
ចំណេញ
0.59 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510058886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 14:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21173
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 16:21:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.14
ចេញ
1.21121
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.59 USD
15.06.2021 16:20:00
16.06.2021 16:21:27
លក់
1.93
1.21189
1.21121
ចំណេញ
1.31 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1510083449
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 16:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 16:21:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.93
ចេញ
1.21121
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.31 USD
11.06.2021 16:05:05
16.06.2021 15:19:18
លក់
2.75
109.646
109.839
ចំណេញ
-4.83 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1509821719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 16:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.646
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 15:19:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.75
ចេញ
109.839
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.83 USD
11.06.2021 17:20:03
16.06.2021 15:19:18
លក់
3.57
109.755
109.839
ចំណេញ
-2.73 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1509839389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 17:20:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.755
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 15:19:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.57
ចេញ
109.839
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.73 USD
14.06.2021 16:40:00
16.06.2021 15:19:18
លក់
4.64
109.833
109.839
ចំណេញ
-0.25 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1509965710
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 16:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 15:19:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.64
ចេញ
109.839
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.25 USD
11.06.2021 11:20:00
16.06.2021 15:19:18
លក់
1.61
109.465
109.839
ចំណេញ
-5.48 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1509773780
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 11:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 15:19:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.61
ចេញ
109.839
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.48 USD
14.06.2021 16:55:00
16.06.2021 15:19:18
លក់
6.03
109.936
109.839
ចំណេញ
5.33 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1509968890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 16:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.936
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 15:19:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.03
ចេញ
109.839
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.33 USD