17.09.2021 11:40:01
17.09.2021 17:57:46
លក់
1.89
129.519
129.043
ចំណេញ
8.18 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517614970
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 11:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.519
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:57:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.89
ចេញ
129.043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.18 USD
16.09.2021 15:00:00
17.09.2021 17:57:46
លក់
0.65
128.74
129.043
ចំណេញ
-1.79 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517518617
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:57:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.65
ចេញ
129.043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.79 USD
16.09.2021 15:55:00
17.09.2021 17:57:46
លក់
0.85
128.91
129.043
ចំណេញ
-1.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517532829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:57:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.85
ចេញ
129.043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.03 USD
16.09.2021 23:20:01
17.09.2021 17:57:46
លក់
1.1
129.125
129.043
ចំណេញ
0.82 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517576244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 23:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.125
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:57:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
ចេញ
129.043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.82 USD
17.09.2021 08:05:01
17.09.2021 17:57:46
លក់
1.45
129.314
129.043
ចំណេញ
3.57 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517598192
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 08:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.314
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:57:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.45
ចេញ
129.043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.57 USD
16.09.2021 20:00:01
17.09.2021 16:18:02
លក់
0.6
1.17586
1.17631
ចំណេញ
-0.27 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1517567431
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 20:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17586
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 16:18:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
1.17631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.27 USD
17.09.2021 08:00:04
17.09.2021 16:18:02
លក់
0.78
1.17723
1.17631
ចំណេញ
0.72 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1517597391
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 08:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17723
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 16:18:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.78
ចេញ
1.17631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.72 USD
17.09.2021 15:00:00
17.09.2021 16:18:02
លក់
1.01
1.17878
1.17631
ចំណេញ
2.49 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1517631326
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 15:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 16:18:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.01
ចេញ
1.17631
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.49 USD
16.09.2021 11:15:00
17.09.2021 10:40:12
ទិញ
8.96
128.78
129.454
ចំណេញ
54.94 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517495407
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 11:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
54.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:40:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
8.96
ចេញ
129.454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
54.94 USD
14.09.2021 21:35:00
17.09.2021 10:40:12
ទិញ
3.14
129.518
129.454
ចំណេញ
-1.83 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517318161
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.518
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:40:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.14
ចេញ
129.454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.83 USD
15.09.2021 14:35:00
17.09.2021 10:40:12
ទិញ
5.3
129.166
129.454
ចំណេញ
13.89 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517391780
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 14:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:40:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.3
ចេញ
129.454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.89 USD
07.09.2021 10:30:00
17.09.2021 10:40:12
ទិញ
1.82
130.573
129.454
ចំណេញ
-18.53 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1516709735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 10:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.573
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:40:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.82
ចេញ
129.454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-18.53 USD
08.09.2021 11:25:00
17.09.2021 10:40:12
ទិញ
0.64
130.238
129.454
ចំណេញ
-4.57 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1516827226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 11:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.238
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:40:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.64
ចេញ
129.454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.57 USD
16.09.2021 08:40:00
17.09.2021 10:40:12
ទិញ
6.89
128.985
129.454
ចំណេញ
29.40 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517473013
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 08:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
128.985
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:40:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.89
ចេញ
129.454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
29.40 USD
09.09.2021 10:05:00
17.09.2021 10:40:12
ទិញ
0.83
130.045
129.454
ចំណេញ
-4.46 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1516917307
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 10:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:40:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.83
ចេញ
129.454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.46 USD
15.09.2021 09:10:00
17.09.2021 10:40:12
ទិញ
4.08
129.331
129.454
ចំណេញ
4.57 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517356075
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 09:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.331
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:40:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.08
ចេញ
129.454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.57 USD
09.09.2021 15:50:00
17.09.2021 10:40:12
ទិញ
1.11
129.864
129.454
ចំណេញ
-4.14 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1516956935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 15:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.864
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:40:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.11
ចេញ
129.454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.14 USD
08.09.2021 11:05:01
17.09.2021 10:40:12
ទិញ
0.49
130.433
129.454
ចំណេញ
-4.36 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1516822656
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 11:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.433
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:40:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.49
ចេញ
129.454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.36 USD
09.09.2021 17:35:00
17.09.2021 10:40:12
ទិញ
1.45
129.695
129.454
ចំណេញ
-3.18 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1516973098
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 17:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.695
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:40:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.45
ចេញ
129.454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.18 USD
16.09.2021 16:40:01
17.09.2021 04:48:01
ទិញ
0.98
109.834
109.857
ចំណេញ
0.21 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517543368
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 04:48:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.98
ចេញ
109.857
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
16.09.2021 15:45:00
17.09.2021 04:48:01
ទិញ
0.65
109.637
109.857
ចំណេញ
1.30 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517530487
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.637
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 04:48:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.65
ចេញ
109.857
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.30 USD
16.09.2021 17:00:03
17.09.2021 04:48:01
ទិញ
1.1
109.684
109.857
ចំណេញ
1.73 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517549663
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.684
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 04:48:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
ចេញ
109.857
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.73 USD
16.09.2021 15:20:00
16.09.2021 17:39:21
លក់
2.03
1.17588
1.17649
ចំណេញ
-1.24 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1517522599
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 17:39:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.03
ចេញ
1.17649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.24 USD
16.09.2021 09:05:01
16.09.2021 17:39:21
លក់
0.6
1.18055
1.17649
ចំណេញ
2.44 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1517478143
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 09:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18055
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 17:39:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
1.17649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.44 USD
16.09.2021 10:10:01
16.09.2021 17:39:21
លក់
0.9
1.17899
1.17649
ចំណេញ
2.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1517485702
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 10:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17899
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 17:39:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.9
ចេញ
1.17649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.25 USD
16.09.2021 11:20:01
16.09.2021 17:39:21
លក់
1.35
1.17732
1.17649
ចំណេញ
1.12 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1517496405
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 11:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17732
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 17:39:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.35
ចេញ
1.17649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.12 USD
14.09.2021 17:25:00
16.09.2021 15:35:25
ទិញ
1.43
109.733
109.572
ចំណេញ
-2.10 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517290967
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.733
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:35:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.43
ចេញ
109.572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.10 USD
15.09.2021 10:55:00
16.09.2021 15:35:25
ទិញ
2.41
109.437
109.572
ចំណេញ
2.97 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517372313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 10:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.437
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:35:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.41
ចេញ
109.572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.97 USD
14.09.2021 13:50:04
16.09.2021 15:35:25
ទិញ
0.65
110.142
109.572
ចំណេញ
-3.38 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517252004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 13:50:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.142
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:35:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.65
ចេញ
109.572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.38 USD
14.09.2021 16:10:00
16.09.2021 15:35:25
ទិញ
1.1
109.852
109.572
ចំណេញ
-2.81 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517275904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 16:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.852
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:35:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.1
ចេញ
109.572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.81 USD
14.09.2021 20:25:04
16.09.2021 15:35:25
ទិញ
1.86
109.581
109.572
ចំណេញ
-0.15 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517311510
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 20:25:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.581
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:35:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.86
ចេញ
109.572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.15 USD
15.09.2021 12:20:03
16.09.2021 15:35:25
ទិញ
3.14
109.295
109.572
ចំណេញ
7.94 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517381787
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 12:20:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.295
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:35:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.14
ចេញ
109.572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.94 USD
14.09.2021 15:35:00
16.09.2021 15:35:25
ទិញ
0.85
109.972
109.572
ចំណេញ
-3.10 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517263703
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.972
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:35:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.85
ចេញ
109.572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.10 USD
15.09.2021 15:25:01
16.09.2021 15:35:25
ទិញ
4.08
109.15
109.572
ចំណេញ
15.71 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517397323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 15:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:35:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.08
ចេញ
109.572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.71 USD
15.09.2021 15:40:00
16.09.2021 14:23:34
លក់
0.65
129.196
128.804
ចំណេញ
2.33 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517399980
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 15:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.196
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 14:23:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.65
ចេញ
128.804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.33 USD
16.09.2021 11:15:00
16.09.2021 14:23:34
លក់
1.46
128.753
128.804
ចំណេញ
-0.68 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517495487
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 11:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.753
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 14:23:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.46
ចេញ
128.804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.68 USD
16.09.2021 08:35:00
16.09.2021 14:23:34
លក់
0.98
128.987
128.804
ចំណេញ
1.64 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517472221
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 08:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.987
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 14:23:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.98
ចេញ
128.804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.64 USD
15.09.2021 10:35:00
16.09.2021 09:00:03
លក់
0.78
1.18151
1.18037
ចំណេញ
0.89 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1517368710
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 10:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:00:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.78
ចេញ
1.18037
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.89 USD
14.09.2021 22:35:00
16.09.2021 09:00:03
លក់
0.6
1.17995
1.18037
ចំណេញ
-0.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1517327304
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 22:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17995
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:00:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
1.18037
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.25 USD
15.09.2021 13:50:00
16.09.2021 09:00:03
លក់
1.01
1.183
1.18037
ចំណេញ
2.66 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1517386629
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 13:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.183
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:00:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.01
ចេញ
1.18037
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.66 USD
14.09.2021 22:35:00
15.09.2021 15:35:36
លក់
1.46
129.36
129.247
ចំណេញ
1.51 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517327338
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 22:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 15:35:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.46
ចេញ
129.247
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.51 USD
14.09.2021 17:05:02
15.09.2021 15:35:36
លក់
0.65
129.768
129.247
ចំណេញ
3.10 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517288077
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.768
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 15:35:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.65
ចេញ
129.247
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.10 USD
15.09.2021 14:35:01
15.09.2021 15:35:36
លក់
2.19
129.141
129.247
ចំណេញ
-2.12 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517391834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 14:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 15:35:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.19
ចេញ
129.247
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.12 USD
14.09.2021 20:05:01
15.09.2021 15:35:36
លក់
0.98
129.568
129.247
ចំណេញ
2.88 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1517310235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 20:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.568
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 15:35:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.98
ចេញ
129.247
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.88 USD
14.09.2021 17:25:01
15.09.2021 09:10:14
លក់
0.98
109.714
109.552
ចំណេញ
1.45 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517291096
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 09:10:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.98
ចេញ
109.552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.45 USD
14.09.2021 20:25:05
15.09.2021 09:10:14
លក់
1.46
109.559
109.552
ចំណេញ
0.09 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517311529
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 20:25:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.559
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 09:10:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.46
ចេញ
109.552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
15.09.2021 01:05:00
15.09.2021 09:10:14
លក់
1.43
109.693
109.552
ចំណេញ
1.84 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517334608
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 01:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.693
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 09:10:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.43
ចេញ
109.552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.84 USD
14.09.2021 16:05:01
15.09.2021 09:10:14
លក់
0.65
109.855
109.552
ចំណេញ
1.80 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1517274346
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 16:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.855
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 09:10:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.65
ចេញ
109.552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.80 USD
14.09.2021 05:50:02
14.09.2021 22:32:59
លក់
1.3
1.18176
1.18014
ចំណេញ
2.11 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1517214181
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 05:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18176
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 22:32:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.3
ចេញ
1.18014
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.11 USD
14.09.2021 15:35:07
14.09.2021 22:32:59
លក់
1.69
1.18384
1.18014
ចំណេញ
6.25 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1517264632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:35:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18384
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 22:32:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.69
ចេញ
1.18014
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.25 USD