01.12.2020 17:17:27
18.01.2021 02:24:59
លក់
0.13
125.448
125.368
ចំណេញ
0.10 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1485879732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 17:17:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
125.448
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.01.2021 02:24:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
125.368
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
11.01.2021 01:18:59
18.01.2021 02:24:34
លក់
0.03
81.778
81.344
ចំណេញ
0.13 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#1489665869
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 01:18:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
81.778
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.01.2021 02:24:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
81.344
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
06.01.2021 09:01:58
18.01.2021 02:23:46
លក់
0.06
80
79.848
ចំណេញ
0.09 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1488948152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.01.2021 09:01:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
80
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.01.2021 02:23:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
79.848
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
06.01.2021 13:54:19
15.01.2021 18:18:09
លក់
0.07
80.212
80.041
ចំណេញ
0.12 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1489001493
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.01.2021 13:54:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
80.212
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.01.2021 18:18:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
80.041
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
07.01.2021 22:45:00
15.01.2021 18:18:07
លក់
0.08
80.603
80.04
ចំណេញ
0.43 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1489366914
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.01.2021 22:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
80.603
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.01.2021 18:18:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
80.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
01.12.2020 22:54:10
15.01.2021 18:17:57
លក់
0.14
125.885
125.54
ចំណេញ
0.47 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1485937574
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 22:54:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
125.885
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.01.2021 18:17:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
125.54
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.47 USD
22.12.2020 18:46:06
15.01.2021 18:17:55
លក់
0.01
126.107
125.545
ចំណេញ
0.05 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1487770294
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 18:46:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
126.107
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.01.2021 18:17:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
125.545
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
22.12.2020 20:44:36
15.01.2021 18:17:52
លក់
0.01
126.056
125.545
ចំណេញ
0.05 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1487776119
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 20:44:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
126.056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.01.2021 18:17:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
125.545
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
23.12.2020 03:00:50
15.01.2021 18:17:50
លក់
0.01
125.935
125.546
ចំណេញ
0.04 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1487798600
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 03:00:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
125.935
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.01.2021 18:17:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
125.546
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
10.12.2020 11:35:40
15.01.2021 18:17:42
លក់
0.15
1.21036
1.20897
ចំណេញ
0.21 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1486715138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 11:35:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21036
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.01.2021 18:17:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.20897
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
22.12.2020 18:02:03
15.01.2021 18:17:40
លក់
0.01
1.21622
1.20897
ចំណេញ
0.07 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1487763478
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 18:02:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21622
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.01.2021 18:17:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20897
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
22.12.2020 20:48:24
15.01.2021 18:17:38
លក់
0.01
1.21564
1.20897
ចំណេញ
0.07 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1487777091
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.12.2020 20:48:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21564
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.01.2021 18:17:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20897
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
15.01.2021 09:19:12
15.01.2021 13:58:18
លក់
0.03
1850.08
1849.03
ចំណេញ
0.03 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1490680923
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.01.2021 09:19:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1850.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.01.2021 13:58:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1849.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
15.01.2021 03:08:36
15.01.2021 03:31:15
លក់
0.03
1854.08
1852.7
ចំណេញ
0.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1490645025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.01.2021 03:08:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1854.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.01.2021 03:31:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1852.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
11.01.2021 01:19:04
15.01.2021 03:08:41
ទិញ
0.01
1850.17
1854.29
ចំណេញ
0.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1489665952
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 01:19:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1850.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.01.2021 03:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1854.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
13.01.2021 04:55:23
13.01.2021 10:00:01
លក់
0.03
1858.73
1857.99
ចំណេញ
0.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1490192580
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.01.2021 04:55:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1858.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.01.2021 10:00:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1857.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
11.01.2021 01:18:59
13.01.2021 01:06:26
ទិញ
0.03
0.77431
0.77705
ចំណេញ
0.08 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1489665863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 01:18:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77431
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.01.2021 01:06:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.77705
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
23.12.2020 10:21:14
11.01.2021 16:08:49
លក់
0.01
1.21743
1.21565
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1487826208
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 10:21:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 16:08:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.12.2020 12:31:04
11.01.2021 16:08:46
លក់
0.01
1.2182
1.2157
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1487839579
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 12:31:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2182
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 16:08:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2157
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
23.12.2020 15:03:13
11.01.2021 16:08:44
លក់
0.01
1.21755
1.21569
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1487850842
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 15:03:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21755
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 16:08:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.12.2020 19:52:18
11.01.2021 16:08:43
លក់
0.01
1.21811
1.21569
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1487906113
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 19:52:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21811
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 16:08:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
23.12.2020 21:19:08
11.01.2021 16:08:41
លក់
0.01
1.21743
1.21581
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1487911664
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 21:19:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 16:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21581
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
11.01.2021 01:19:02
11.01.2021 16:08:28
លក់
0.03
75.011
74.769
ចំណេញ
0.07 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#1489665912
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 01:19:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
75.011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 16:08:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
74.769
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
23.12.2020 20:48:24
11.01.2021 16:08:25
ទិញ
0.01
0.88916
0.89045
ចំណេញ
0.01 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1487909770
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2020 20:48:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 16:08:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89045
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
11.01.2021 01:19:02
11.01.2021 16:04:36
លក់
0.03
75.011
74.758
ចំណេញ
0.07 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#1489665920
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 01:19:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
75.011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 16:04:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
74.758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
11.01.2021 01:19:00
11.01.2021 16:04:21
លក់
0.03
81.778
81.291
ចំណេញ
0.14 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#1489665876
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 01:19:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
81.778
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 16:04:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
81.291
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
11.01.2021 01:19:01
11.01.2021 10:01:11
ទិញ
0.03
1.57615
1.58093
ចំណេញ
0.11 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1489665891
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 01:19:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.57615
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 10:01:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.58093
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
11.01.2021 01:18:58
11.01.2021 06:01:03
លក់
0.03
0.6862
0.68512
ចំណេញ
0.04 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#1489665850
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 01:18:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.6862
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 06:01:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.68512
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
11.01.2021 01:19:02
11.01.2021 03:29:08
លក់
0.03
75.011
74.959
ចំណេញ
0.02 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#1489665928
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.01.2021 01:19:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
75.011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 03:29:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
74.959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
15.12.2020 10:48:07
08.01.2021 20:17:40
លក់
0.05
1845.58
1835
ចំណេញ
0.53 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1487056978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2020 10:48:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1845.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.01.2021 20:17:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1835
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
15.12.2020 09:19:16
08.01.2021 20:17:40
លក់
0.05
1842.09
1835
ចំណេញ
0.35 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1487046632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2020 09:19:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1842.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.01.2021 20:17:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1835
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.35 USD
16.12.2020 10:37:49
08.01.2021 20:17:40
លក់
0.05
1859.62
1835
ចំណេញ
1.23 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1487176118
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 10:37:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1859.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.01.2021 20:17:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1835
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.23 USD
08.01.2021 09:14:33
08.01.2021 16:53:35
លក់
0.09
80.899
80.708
ចំណេញ
0.17 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1489423129
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.01.2021 09:14:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
80.899
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.01.2021 16:53:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
80.708
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
04.01.2021 01:13:27
04.01.2021 20:07:04
ទិញ
0.02
1.55767
1.56608
ចំណេញ
0.13 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#1488533893
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:13:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.55767
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:07:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.56608
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
04.01.2021 01:13:18
04.01.2021 20:07:00
ទិញ
0.02
1.08201
1.07971
ចំណេញ
-0.05 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1488533887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:13:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08201
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:07:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.07971
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
04.01.2021 01:13:14
04.01.2021 20:06:59
ទិញ
0.02
0.8959
0.90295
ចំណេញ
0.19 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1488533879
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:13:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90295
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.19 USD
04.01.2021 01:13:10
04.01.2021 20:06:58
ទិញ
0.02
126.399
126.39
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1488533866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:13:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
126.399
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
126.39
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
04.01.2021 01:12:58
04.01.2021 20:06:56
ទិញ
0.02
1.22398
1.22523
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1488533856
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:12:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22398
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.22523
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
04.01.2021 01:12:53
04.01.2021 20:06:54
លក់
0.02
1.77272
1.7715
ចំណេញ
0.02 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#1488533844
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:12:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.77272
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.7715
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
04.01.2021 01:12:42
04.01.2021 20:06:53
លក់
0.02
1.73797
1.73448
ចំណេញ
0.05 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#1488533834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:12:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.73797
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.73448
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
04.01.2021 01:12:36
04.01.2021 20:06:51
លក់
0.02
1.207
1.19602
ចំណេញ
0.25 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1488533827
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:12:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.207
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.19602
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
04.01.2021 01:12:30
04.01.2021 20:06:51
លក់
0.02
141.037
139.991
ចំណេញ
0.20 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1488533817
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:12:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
141.037
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
139.991
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
04.01.2021 01:12:25
04.01.2021 20:06:47
លក់
0.02
1.89904
1.89351
ចំណេញ
0.08 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#1488533810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:12:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.89904
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.89351
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
04.01.2021 01:12:20
04.01.2021 20:06:47
លក់
0.02
1.36591
1.35681
ចំណេញ
0.18 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1488533807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:12:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36591
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.35681
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
04.01.2021 01:12:16
04.01.2021 20:06:45
ទិញ
0.02
0.91557
0.91577
ចំណេញ
0.00 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#1488533796
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:12:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91557
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.91577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
04.01.2021 01:12:14
04.01.2021 20:06:44
ទិញ
0.02
0.63603
0.63127
ចំណេញ
-0.11 USD
NZDCHF
ព្រមព្រៀង
#1488533792
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:12:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.63603
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.63127
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.11 USD
04.01.2021 01:11:57
04.01.2021 20:06:42
ទិញ
0.02
74.302
73.901
ចំណេញ
-0.08 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#1488533771
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:11:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.302
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
73.901
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.08 USD
04.01.2021 01:11:45
04.01.2021 20:06:39
ទិញ
0.02
0.71934
0.71649
ចំណេញ
-0.06 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1488533755
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:11:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71934
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.71649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
04.01.2021 01:11:37
04.01.2021 20:06:37
ទិញ
0.02
1.27279
1.27819
ចំណេញ
0.08 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1488533746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:11:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27279
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.27819
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
04.01.2021 01:11:26
04.01.2021 20:06:34
លក់
0.02
103.254
103.172
ចំណេញ
0.02 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1488533732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 01:11:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
103.254
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2021 20:06:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
103.172
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD