26.10.2020 02:37:48
26.10.2020 03:18:15
ទិញ
0.03
1899.81
1902.02
ចំណេញ
6.03 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#149882383
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 02:37:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1899.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 03:18:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1902.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
6.03 USD
26.10.2020 03:14:00
26.10.2020 03:15:39
ទិញ
0.04
1.30547
1.30537
ចំណេញ
-0.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149885357
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 03:14:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30547
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 03:15:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30537
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-0.80 USD
26.10.2020 03:05:45
26.10.2020 03:12:25
លក់
0.08
0.71294
0.71359
ចំណេញ
-6.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149884634
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2020 03:05:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71294
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2020 03:12:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
0.71359
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
-6.00 USD
23.10.2020 20:10:15
23.10.2020 20:27:19
ទិញ
0.03
1903
1903.83
ចំណេញ
1.89 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#149869080
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 20:10:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1903
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 20:27:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1903.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
1.89 USD
23.10.2020 20:11:01
23.10.2020 20:27:14
ទិញ
0.03
24.582
24.587
ចំណេញ
0.15 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149869097
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 20:11:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.582
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 20:27:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
24.587
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
0.15 USD
23.10.2020 17:25:45
23.10.2020 20:25:06
ទិញ
0.03
1.77492
1.77387
ចំណេញ
-2.70 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#149857281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 17:25:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.77492
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 20:25:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.77387
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-2.70 USD
21.10.2020 18:05:04
23.10.2020 17:55:56
លក់
0.04
0.71177
0.71026
ចំណេញ
5.64 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149733505
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71177
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:55:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.71026
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
5.64 USD
23.10.2020 12:17:44
23.10.2020 17:55:55
លក់
0.04
0.71487
0.71026
ចំណេញ
18.04 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149826122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 12:17:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71487
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:55:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.71026
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
18.04 USD
23.10.2020 16:38:48
23.10.2020 17:45:44
ទិញ
1
1624.79
1630.85
ចំណេញ
5.81 USD
#GOOG
ព្រមព្រៀង
#149849761
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 16:38:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1624.79
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:45:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1630.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
5.81 USD
23.10.2020 17:29:23
23.10.2020 17:45:36
ទិញ
1
410.7
411.88
ចំណេញ
0.93 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#149857979
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 17:29:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
410.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:45:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
411.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
0.93 USD
23.10.2020 16:47:26
23.10.2020 17:45:32
ទិញ
1
536.47
537.35
ចំណេញ
0.63 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#149850890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 16:47:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
536.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:45:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
537.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
0.63 USD
23.10.2020 16:51:08
23.10.2020 17:34:10
ទិញ
0.1
0.90494
0.90645
ចំណេញ
15.66 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#149851129
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 16:51:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90494
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:34:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.90645
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
15.66 USD
23.10.2020 17:22:34
23.10.2020 17:28:40
ទិញ
0.02
1901.82
1899.73
ចំណេញ
-4.58 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#149856560
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 17:22:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1901.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:28:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1899.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-4.58 USD
23.10.2020 16:47:43
23.10.2020 17:17:24
ទិញ
1
415.65
408.55
ចំណេញ
-7.35 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#149850909
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 16:47:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
415.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:17:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
408.55
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-7.35 USD
21.10.2020 18:06:01
23.10.2020 17:17:17
ទិញ
0.04
0.90296
0.90776
ចំណេញ
24.23 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#149733986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90296
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:17:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.90776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
24.23 USD
23.10.2020 15:27:05
23.10.2020 16:34:14
លក់
0.08
1.31199
1.30697
ចំណេញ
39.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149839183
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 15:27:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31199
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
40.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 16:34:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.30697
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
39.36 USD
23.10.2020 15:26:22
23.10.2020 16:34:14
លក់
0.04
1.30963
1.30697
ចំណេញ
10.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149838898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 15:26:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30963
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 16:34:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30697
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
10.24 USD
23.10.2020 13:37:00
23.10.2020 16:34:13
លក់
0.04
1.30598
1.30698
ចំណេញ
-4.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149830816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 13:37:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30598
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 16:34:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-4.40 USD
23.10.2020 10:31:24
23.10.2020 13:36:41
លក់
0.04
1.30827
1.30624
ចំណេញ
7.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149819042
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 10:31:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30827
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 13:36:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
7.72 USD
23.10.2020 09:03:00
23.10.2020 13:36:41
លក់
0.04
1.30527
1.30624
ចំណេញ
-4.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149815355
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 09:03:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30527
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 13:36:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-4.28 USD
23.10.2020 11:20:32
23.10.2020 13:36:41
លក់
0.08
1.31127
1.30624
ចំណេញ
39.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149822614
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 11:20:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31127
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
40.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 13:36:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.30624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
39.44 USD
23.10.2020 10:26:59
23.10.2020 13:08:03
លក់
0.12
104.758
104.661
ចំណេញ
9.92 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#149818779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 10:26:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.758
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 13:08:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
104.661
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.20 USD
ចំណេញ
9.92 USD
23.10.2020 12:28:54
23.10.2020 12:40:45
ទិញ
0.01
1911.31
1910.74
ចំណេញ
-0.77 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#149826898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 12:28:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1911.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 12:40:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1910.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.77 USD
23.10.2020 12:29:00
23.10.2020 12:40:40
ទិញ
0.01
1911.28
1910.74
ចំណេញ
-0.74 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#149826908
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 12:29:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1911.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 12:40:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1910.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
21.10.2020 18:06:00
23.10.2020 12:35:21
ទិញ
0.04
1.18735
1.18536
ចំណេញ
-8.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149733885
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18735
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 12:35:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-8.36 USD
22.10.2020 03:31:05
23.10.2020 12:35:21
ទិញ
0.04
1.18434
1.18536
ចំណេញ
3.68 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149755976
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 03:31:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18434
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 12:35:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.68 USD
22.10.2020 15:33:03
23.10.2020 12:35:21
ទិញ
0.08
1.18128
1.18536
ចំណេញ
31.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149779461
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 15:33:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
32.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 12:35:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.18536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
31.84 USD
22.10.2020 12:34:30
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.08
1.30896
1.3109
ចំណេញ
14.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149772056
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 12:34:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.3109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
14.72 USD
21.10.2020 18:06:01
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.04
1.31495
1.3109
ចំណេញ
-16.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149733947
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31495
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.3109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-16.60 USD
22.10.2020 10:09:02
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.04
1.31193
1.31095
ចំណេញ
-4.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149765972
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 10:09:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.31095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-4.32 USD
23.10.2020 03:32:42
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.24
1.30596
1.31095
ចំណេញ
117.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149806302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 03:32:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30596
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
119.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
ចេញ
1.31095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.40 USD
ចំណេញ
117.36 USD
23.10.2020 10:06:02
23.10.2020 10:23:13
លក់
0.14
104.743
104.778
ចំណេញ
-6.08 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#149817878
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 10:06:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 10:23:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
104.778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
-6.08 USD
23.10.2020 09:56:10
23.10.2020 10:00:45
លក់
0.18
0.71113
0.71181
ចំណេញ
-14.04 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149817401
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 09:56:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 10:00:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
0.71181
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.80 USD
ចំណេញ
-14.04 USD
23.10.2020 09:52:44
23.10.2020 09:55:05
លក់
0.14
104.723
104.762
ចំណេញ
-6.61 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#149817288
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 09:52:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.723
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 09:55:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
104.762
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.40 USD
ចំណេញ
-6.61 USD
23.10.2020 05:40:00
23.10.2020 09:51:22
លក់
0.09
69.899
69.854
ចំណេញ
2.06 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#149810855
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 05:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
69.899
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 09:51:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
69.854
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.80 USD
ចំណេញ
2.06 USD
22.10.2020 19:57:28
23.10.2020 09:02:41
លក់
0.04
1.31028
1.30526
ចំណេញ
19.68 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149793958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 19:57:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 09:02:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30526
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
19.68 USD
22.10.2020 17:24:00
23.10.2020 09:02:41
លក់
0.04
1.30725
1.30526
ចំណេញ
7.56 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149785422
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 17:24:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 09:02:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30526
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
7.56 USD
23.10.2020 06:10:02
23.10.2020 06:17:09
ទិញ
0.01
1907.13
1906.05
ចំណេញ
-1.28 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#149811636
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 06:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1907.13
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 06:17:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1906.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.28 USD
23.10.2020 06:09:49
23.10.2020 06:16:45
ទិញ
0.01
24.698
24.651
ចំណេញ
-2.55 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#149811626
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 06:09:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
24.698
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 06:16:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
24.651
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.55 USD
22.10.2020 12:40:01
23.10.2020 03:32:54
លក់
0.04
1.18312
1.17913
ចំណេញ
15.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149772322
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 12:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18312
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 03:32:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.17913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
15.56 USD
22.10.2020 07:10:33
23.10.2020 01:38:03
ទិញ
0.04
0.70876
0.71364
ចំណេញ
19.12 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149760685
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 07:10:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70876
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.71364
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
19.12 USD
21.10.2020 18:06:00
23.10.2020 01:38:02
ទិញ
0.04
0.7119
0.7134
ចំណេញ
5.60 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149733902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7119
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.7134
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
5.60 USD
21.10.2020 18:06:00
22.10.2020 20:15:45
ទិញ
0.04
0.6667
0.6686
ចំណេញ
7.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#149733919
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6667
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 20:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.6686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
7.20 USD
22.10.2020 03:13:54
22.10.2020 20:15:45
ទិញ
0.04
0.6637
0.6686
ចំណេញ
19.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#149755550
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 03:13:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6637
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 20:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.6686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
19.20 USD
22.10.2020 05:49:01
22.10.2020 17:23:20
លក់
0.04
1.31255
1.30748
ចំណេញ
19.88 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149758997
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 05:49:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 17:23:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30748
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
19.88 USD
22.10.2020 13:55:02
22.10.2020 15:53:20
លក់
0.07
1.18307
1.18284
ចំណេញ
0.91 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149774741
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 13:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18307
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 15:53:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.18284
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.70 USD
ចំណេញ
0.91 USD
22.10.2020 14:24:03
22.10.2020 14:43:28
លក់
0.03
1916.16
1915.15
ចំណេញ
2.43 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#149775983
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 14:24:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1916.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 14:43:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1915.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
2.43 USD
22.10.2020 14:25:27
22.10.2020 14:43:19
លក់
0.01
1915.74
1915.08
ចំណេញ
0.46 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#149776025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 14:25:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1915.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 14:43:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1915.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.46 USD
22.10.2020 10:55:22
22.10.2020 13:54:47
ទិញ
0.13
69.73
69.737
ចំណេញ
-1.73 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#149768373
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 10:55:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
69.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 13:54:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
69.737
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.60 USD
ចំណេញ
-1.73 USD
22.10.2020 12:00:39
22.10.2020 12:42:32
លក់
0.03
1.18452
1.18276
ចំណេញ
4.98 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149770740
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 12:00:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18452
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 12:42:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18276
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
4.98 USD