17.06.2021 05:27:43
17.06.2021 11:52:04
ទិញ
0.01
1823.49
1803.17
ចំណេញ
-20.52 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160469027
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 05:27:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1823.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-20.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 11:52:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1803.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-20.52 USD
17.06.2021 05:43:39
17.06.2021 09:08:57
ទិញ
0.01
1.20003
1.19828
ចំណេញ
-1.85 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160469486
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 05:43:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20003
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 09:08:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19828
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.85 USD
09.06.2021 20:56:01
09.06.2021 21:18:29
លក់
0.1
1.21784
1.21801
ចំណេញ
-2.70 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160273262
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 20:56:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21784
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 21:18:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21801
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-2.70 USD
24.11.2020 19:49:47
01.04.2021 19:51:45
ទិញ
1
53.27
52.89
ចំណេញ
-0.63 USD
#KO
ព្រមព្រៀង
#152172261
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:49:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
53.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 19:51:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
52.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-0.63 USD
18.11.2020 20:46:24
01.04.2021 19:50:30
ទិញ
1
119.3
123.11
ចំណេញ
3.56 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#151791494
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 20:46:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
119.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 19:50:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
123.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
3.56 USD
17.11.2020 21:03:45
01.04.2021 19:50:17
ទិញ
1
275.85
298.61
ចំណេញ
22.51 USD
#FB
ព្រមព្រៀង
#151685873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.11.2020 21:03:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
275.85
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 19:50:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
298.61
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
22.51 USD
24.11.2020 19:29:02
01.04.2021 19:50:05
ទិញ
1
114.68
123.15
ចំណេញ
8.22 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#152171935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:29:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 19:50:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
123.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
8.22 USD
15.09.2020 19:59:24
01.04.2021 19:49:16
ទិញ
1
37.07
36.32
ចំណេញ
-1.00 USD
#PFE
ព្រមព្រៀង
#146946938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2020 19:59:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
37.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 19:49:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
36.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-1.00 USD
11.11.2020 20:36:58
01.04.2021 19:49:04
ទិញ
1
119.41
123.23
ចំណេញ
3.57 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#151346794
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.11.2020 20:36:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
119.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 19:49:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
123.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
3.57 USD
11.11.2020 21:02:16
01.04.2021 19:48:57
ទិញ
1
8.37
12.1
ចំណេញ
3.48 USD
#F
ព្រមព្រៀង
#151347065
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.11.2020 21:02:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 19:48:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
12.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
3.48 USD
23.02.2021 16:46:11
01.04.2021 19:47:41
ទិញ
1
630.86
673.74
ចំណេញ
42.63 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#157072977
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 16:46:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
630.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
42.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 19:47:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
673.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
42.63 USD
04.12.2020 18:12:33
22.03.2021 17:51:06
ទិញ
1
211.83
225.45
ចំណេញ
13.37 USD
#MCD
ព្រមព្រៀង
#152940253
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.12.2020 18:12:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
211.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 17:51:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
225.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
13.37 USD
24.11.2020 19:37:10
01.03.2021 17:25:28
ទិញ
1
220.58
226.29
ចំណេញ
5.46 USD
#BA
ព្រមព្រៀង
#152172066
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:37:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
220.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2021 17:25:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
226.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
5.46 USD
27.11.2020 16:46:59
23.02.2021 16:35:00
ទិញ
1
595.49
654.4
ចំណេញ
58.66 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#152387397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2020 16:46:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
595.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
58.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 16:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
654.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
58.66 USD
17.11.2020 21:08:42
10.02.2021 17:28:35
ទិញ
1
536.65
582.42
ចំណេញ
45.52 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#151685922
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.11.2020 21:08:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
536.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 17:28:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
582.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
45.52 USD
21.01.2021 17:10:35
02.02.2021 17:05:55
ទិញ
1
285.56
299.98
ចំណេញ
14.17 USD
#SNOW
ព្រមព្រៀង
#156042774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 17:10:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
285.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2021 17:05:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
299.98
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
14.17 USD
24.11.2020 19:22:57
28.01.2021 18:17:49
ទិញ
1
60.71
65.8
ចំណេញ
4.84 USD
#GILD
ព្រមព្រៀង
#152171832
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:22:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
60.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.01.2021 18:17:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
65.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
4.84 USD
18.11.2020 20:45:19
27.01.2021 20:42:13
ទិញ
1
45.5
54.58
ចំណេញ
8.83 USD
#INTC
ព្រមព្រៀង
#151791465
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 20:45:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
45.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.01.2021 20:42:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
54.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
8.83 USD
29.12.2020 17:34:30
27.01.2021 16:43:16
ទិញ
1
136.18
142.44
ចំណេញ
6.01 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#154634978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.12.2020 17:34:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
136.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.01.2021 16:43:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
142.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
6.01 USD
20.01.2021 18:43:03
25.01.2021 16:47:49
ទិញ
1
848.26
878.25
ចំណេញ
29.74 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#155990730
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.01.2021 18:43:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
848.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2021 16:47:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
878.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
29.74 USD
19.01.2021 20:59:45
22.01.2021 19:20:40
ទិញ
1
127.95
137.95
ចំណេញ
9.75 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#155936430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.01.2021 20:59:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
127.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.01.2021 19:20:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
137.95
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
9.75 USD
19.01.2021 20:57:12
21.01.2021 22:49:08
ទិញ
1
519.61
559.28
ចំណេញ
39.42 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#155936410
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.01.2021 20:57:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
519.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
39.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.01.2021 22:49:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
559.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
39.42 USD
04.01.2021 17:54:26
12.01.2021 17:28:46
ទិញ
1
286.42
287.42
ចំណេញ
0.75 USD
#SNOW
ព្រមព្រៀង
#154922386
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.01.2021 17:54:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
286.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.01.2021 17:28:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
287.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
0.75 USD
18.11.2020 20:45:22
11.01.2021 21:30:43
ទិញ
1
45.5
51.77
ចំណេញ
6.02 USD
#INTC
ព្រមព្រៀង
#151791469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 20:45:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
45.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 21:30:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
51.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
6.02 USD
24.11.2020 19:33:58
11.01.2021 21:30:12
ទិញ
1
60.77
63.01
ចំណេញ
1.99 USD
#GILD
ព្រមព្រៀង
#152172012
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:33:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
60.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 21:30:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
63.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
1.99 USD
28.12.2020 20:32:43
11.01.2021 16:41:09
ទិញ
1
517.88
552.59
ចំណេញ
34.46 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#154602141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.12.2020 20:32:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
517.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
34.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 16:41:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
552.59
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
34.46 USD
24.11.2020 22:24:17
11.01.2021 16:35:00
ទិញ
1
276.85
256.79
ចំណេញ
-20.31 USD
#FB
ព្រមព្រៀង
#152174006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 22:24:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
276.85
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-20.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.01.2021 16:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
256.79
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-20.31 USD
29.12.2020 17:32:26
31.12.2020 18:47:09
ទិញ
1
307.88
287.65
ចំណេញ
-20.48 USD
#SNOW
ព្រមព្រៀង
#154634884
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.12.2020 17:32:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
307.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-20.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.12.2020 18:47:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
287.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-20.48 USD
18.12.2020 16:40:31
31.12.2020 18:16:00
ទិញ
1
684.04
713.9
ចំណេញ
29.61 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#154059141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.12.2020 16:40:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
684.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.12.2020 18:16:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
713.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
29.61 USD
28.12.2020 16:31:09
31.12.2020 17:10:57
ទិញ
1
328.3
293.29
ចំណេញ
-35.26 USD
#SNOW
ព្រមព្រៀង
#154583935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.12.2020 16:31:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
328.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-35.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.12.2020 17:10:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
293.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-35.26 USD
28.12.2020 21:05:52
31.12.2020 16:32:52
ទិញ
1
313.16
295.15
ចំណេញ
-18.26 USD
#SNOW
ព្រមព្រៀង
#154602579
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.12.2020 21:05:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
313.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.12.2020 16:32:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
295.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-18.26 USD
24.11.2020 19:47:37
28.12.2020 17:19:46
ទិញ
1
280
305.26
ចំណេញ
25.01 USD
#SNOW
ព្រមព្រៀង
#152172225
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:47:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
280
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.12.2020 17:19:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
305.26
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
25.01 USD
01.12.2020 16:43:27
28.12.2020 17:17:22
ទិញ
1
533.02
512
ចំណេញ
-21.27 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#152597942
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:43:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
533.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-21.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.12.2020 17:17:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
512
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-21.27 USD
15.12.2020 16:32:34
22.12.2020 19:43:13
ទិញ
1
308.09
343.5
ចំណេញ
35.16 USD
#SNOW
ព្រមព្រៀង
#153779431
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2020 16:32:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
308.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
35.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.12.2020 19:43:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
343.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
35.16 USD
02.12.2020 16:58:21
22.12.2020 18:43:38
ទិញ
1
283.07
265.03
ចំណេញ
-18.29 USD
#FB
ព្រមព្រៀង
#152659908
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.12.2020 16:58:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
283.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.12.2020 18:43:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
265.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-18.29 USD
16.12.2020 17:03:56
17.12.2020 19:03:12
ទិញ
1
623.72
643.74
ចំណេញ
19.77 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#153897245
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2020 17:03:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
623.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.12.2020 19:03:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
643.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
19.77 USD
15.12.2020 16:33:37
16.12.2020 19:36:40
ទិញ
1
308.98
334.04
ចំណេញ
24.81 USD
#SNOW
ព្រមព្រៀង
#153779758
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2020 16:33:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
308.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2020 19:36:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
334.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
24.81 USD
24.11.2020 19:27:29
15.12.2020 16:36:10
ទិញ
1
480.98
516.38
ចំណេញ
35.15 USD
#NFLX
ព្រមព្រៀង
#152171916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:27:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
480.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
35.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.12.2020 16:36:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
516.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
35.15 USD
08.12.2020 16:46:18
14.12.2020 21:24:09
ទិញ
1
513.1
522.68
ចំណេញ
9.33 USD
#NFLX
ព្រមព្រៀង
#153227893
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2020 16:46:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
513.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.12.2020 21:24:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
522.68
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
9.33 USD
11.12.2020 20:34:52
11.12.2020 22:50:04
ទិញ
1
352.94
352.59
ចំណេញ
-0.60 USD
#SNOW
ព្រមព្រៀង
#153569933
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.12.2020 20:34:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
352.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.12.2020 22:50:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
352.59
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-0.60 USD
10.12.2020 16:49:11
10.12.2020 17:50:59
ទិញ
1
595.18
615.19
ចំណេញ
19.76 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#153433578
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.12.2020 16:49:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
595.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.12.2020 17:50:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
615.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
19.76 USD
01.12.2020 16:39:12
07.12.2020 16:35:00
ទិញ
1
588
614.98
ចំណេញ
26.73 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#152597284
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:39:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
26.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.12.2020 16:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
614.98
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
26.73 USD
30.11.2020 21:56:01
03.12.2020 18:42:51
ទិញ
1
326.42
336.8
ចំណេញ
10.13 USD
#SNOW
ព្រមព្រៀង
#152498423
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 21:56:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
326.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 18:42:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
336.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
10.13 USD
01.12.2020 16:45:35
03.12.2020 17:41:35
ទិញ
1
319.13
329.29
ចំណេញ
9.91 USD
#SNOW
ព្រមព្រៀង
#152598269
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:45:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
319.13
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 17:41:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
329.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
9.91 USD
01.12.2020 17:53:31
03.12.2020 17:04:46
ទិញ
1
307.25
323.38
ចំណេញ
15.88 USD
#SNOW
ព្រមព្រៀង
#152608675
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 17:53:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
307.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2020 17:04:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
323.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
15.88 USD
24.11.2020 19:37:29
02.12.2020 21:34:28
ទិញ
1
220.75
223.86
ចំណេញ
2.86 USD
#BA
ព្រមព្រៀង
#152172073
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:37:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
220.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 21:34:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
223.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
2.86 USD
30.11.2020 21:52:55
02.12.2020 16:58:40
ទិញ
1
276.11
283.17
ចំណេញ
6.81 USD
#FB
ព្រមព្រៀង
#152498396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.11.2020 21:52:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
276.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2020 16:58:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
283.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
6.81 USD
24.11.2020 19:56:53
24.11.2020 20:40:04
ទិញ
0.01
1805.43
1807.64
ចំណេញ
2.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#152172363
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:56:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1805.43
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 20:40:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1807.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.01 USD
18.11.2020 22:13:35
19.11.2020 22:38:08
ទិញ
1
491.39
495.79
ចំណេញ
4.15 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#151792511
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2020 22:13:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
491.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2020 22:38:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
495.79
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
4.15 USD
31.08.2020 21:56:08
19.11.2020 17:13:13
ទិញ
1
495.05
505.95
ចំណេញ
10.65 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#145518994
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2020 21:56:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
495.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2020 17:13:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
505.95
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
10.65 USD