12.08.2021 20:52:46
20.09.2021 21:15:59
ទិញ
1
719.51
726.34
ចំណេញ
6.58 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#162305050
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2021 20:52:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
719.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 21:15:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
726.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
6.58 USD
04.08.2021 21:49:23
17.09.2021 18:13:20
ទិញ
1
711.52
752.36
ចំណេញ
40.59 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#162054304
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 21:49:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
711.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
40.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 18:13:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
752.36
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
40.59 USD
15.09.2021 19:39:38
17.09.2021 17:37:54
ទិញ
1
749.87
754.58
ចំណេញ
4.46 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#163368616
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 19:39:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
749.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:37:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
754.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
4.46 USD
04.08.2021 21:45:40
15.09.2021 17:18:54
ទិញ
1
711
739.15
ចំណេញ
27.90 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#162054246
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 21:45:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
711
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
28.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:18:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
739.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
27.90 USD
09.08.2021 17:49:46
10.09.2021 18:02:37
ទិញ
1
118.33
119.7
ចំណេញ
1.12 USD
#SBUX
ព្រមព្រៀង
#162183324
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 17:49:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
118.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 18:02:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
119.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
1.12 USD
25.08.2021 16:48:57
10.09.2021 17:59:45
ទិញ
1
368.92
380.87
ចំណេញ
11.70 USD
#FB
ព្រមព្រៀង
#162644173
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 16:48:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
368.92
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 17:59:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
380.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
11.70 USD
24.08.2021 22:04:57
10.09.2021 17:59:27
ទិញ
1
392.06
454.42
ចំណេញ
62.11 USD
#MRNA
ព្រមព្រៀង
#162618533
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 22:04:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
392.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 17:59:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
454.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
62.11 USD
20.08.2021 18:44:56
02.09.2021 22:00:12
ទិញ
1
147.45
153.4
ចំណេញ
5.70 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#162532520
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 18:44:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
147.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2021 22:00:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
153.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
5.70 USD
20.08.2021 17:28:45
24.08.2021 17:50:21
ទិញ
1
3197.95
3305.43
ចំណេញ
107.23 USD
#AMZN
ព្រមព្រៀង
#162530643
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 17:28:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
3197.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
107.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2021 17:50:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
3305.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
107.23 USD
09.08.2021 17:41:35
23.08.2021 19:15:34
ទិញ
1
146.39
149.8
ចំណេញ
3.16 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#162182960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 17:41:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
146.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.08.2021 19:15:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
149.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
3.16 USD
04.08.2021 21:54:08
23.08.2021 19:15:04
ទិញ
1
359.76
364.97
ចំណេញ
4.96 USD
#FB
ព្រមព្រៀង
#162054370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 21:54:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
359.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.08.2021 19:15:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
364.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
4.96 USD
09.08.2021 17:51:05
20.08.2021 18:41:30
ទិញ
1
55.58
58.01
ចំណេញ
2.18 USD
#CSCO
ព្រមព្រៀង
#162183423
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 17:51:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
55.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2021 18:41:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
58.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
2.18 USD
23.07.2021 18:22:30
20.08.2021 18:13:51
ទិញ
1
289.29
304.17
ចំណេញ
14.63 USD
#MSFT
ព្រមព្រៀង
#161693583
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 18:22:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
289.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2021 18:13:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
304.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
14.63 USD
18.08.2021 22:17:03
20.08.2021 16:55:24
ទិញ
1
323.26
325.34
ចំណេញ
1.83 USD
#HD
ព្រមព្រៀង
#162465756
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.08.2021 22:17:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
323.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2021 16:55:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
325.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
1.83 USD
04.08.2021 20:16:17
16.08.2021 17:21:24
ទិញ
1
174.39
176.67
ចំណេញ
2.03 USD
#JNJ
ព្រមព្រៀង
#162052695
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 20:16:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
174.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 17:21:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
176.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
2.03 USD
09.08.2021 17:42:15
16.08.2021 17:05:02
ទិញ
1
146.36
148.8
ចំណេញ
2.19 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#162182991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 17:42:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
146.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 17:05:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
148.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
2.19 USD
09.08.2021 17:43:06
12.08.2021 21:01:20
ទិញ
1
146.3
148.34
ចំណេញ
1.79 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#162183025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 17:43:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
146.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2021 21:01:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
148.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
1.79 USD
23.07.2021 18:23:28
12.08.2021 20:52:48
ទិញ
1
208.88
219.98
ចំណេញ
10.85 USD
#CAT
ព្រមព្រៀង
#161693612
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 18:23:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
208.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2021 20:52:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
219.98
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
10.85 USD
04.08.2021 21:59:09
11.08.2021 16:44:52
ទិញ
1
204.93
218.01
ចំណេញ
12.83 USD
#CAT
ព្រមព្រៀង
#162054447
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 21:59:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
204.93
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2021 16:44:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
218.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
12.83 USD
02.08.2021 17:35:27
04.08.2021 21:52:33
ទិញ
1
353.72
359.68
ចំណេញ
5.71 USD
#FB
ព្រមព្រៀង
#161960939
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2021 17:35:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
353.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 21:52:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
359.68
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
5.71 USD
14.07.2021 17:57:19
04.08.2021 21:45:26
ទិញ
1
670.57
710.12
ចំណេញ
39.30 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#161350058
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 17:57:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
670.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
39.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 21:45:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
710.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
39.30 USD
23.06.2021 21:46:44
04.08.2021 21:45:25
ទិញ
1
654.39
710.09
ចំណេញ
55.45 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#160689920
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2021 21:46:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
654.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
55.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 21:45:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
710.09
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
55.45 USD
05.01.2021 18:12:14
27.07.2021 17:42:08
ទិញ
1
130.14
146.89
ចំណេញ
16.50 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#155000315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.01.2021 18:12:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 17:42:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
146.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
16.50 USD
02.07.2021 22:21:36
23.07.2021 18:23:51
ទិញ
1
322.82
332.08
ចំណេញ
9.01 USD
#HD
ព្រមព្រៀង
#160977978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 22:21:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
322.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 18:23:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
332.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
9.01 USD
10.11.2020 17:25:46
23.07.2021 18:23:41
ទិញ
1
39.51
41.7
ចំណេញ
1.94 USD
#PFE
ព្រមព្រៀង
#151276766
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.11.2020 17:25:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
39.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 18:23:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
41.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
1.94 USD
31.08.2020 19:13:56
23.07.2021 18:20:58
ទិញ
1
129.05
148.14
ចំណេញ
18.84 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#145510620
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2020 19:13:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 18:20:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
148.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
18.84 USD
09.07.2021 21:23:52
23.07.2021 17:16:56
ទិញ
1
349.9
365.02
ចំណេញ
14.87 USD
#FB
ព្រមព្រៀង
#161214121
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 21:23:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
349.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 17:16:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
365.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
14.87 USD
01.12.2020 16:44:08
14.07.2021 17:56:15
ទិញ
1
121.61
149.06
ចំណេញ
27.20 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#152598042
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2020 16:44:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
121.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2021 17:56:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
149.06
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
27.20 USD
23.06.2021 20:55:26
12.07.2021 22:18:43
ទិញ
2
214.37
218.53
ចំណេញ
7.82 USD
#CAT
ព្រមព្រៀង
#160689498
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2021 20:55:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
214.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 22:18:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
218.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
7.82 USD
24.11.2020 20:38:16
12.07.2021 22:18:39
ទិញ
1
115.35
144.59
ចំណេញ
28.99 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#152172946
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 20:38:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
115.35
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 22:18:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
144.59
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
28.99 USD
06.07.2021 10:41:28
08.07.2021 15:09:00
ទិញ
0.1
0.7087
0.69433
ចំណេញ
-144.70 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#161033453
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 10:41:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7087
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-143.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 15:09:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.69433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-144.70 USD
02.07.2021 22:31:03
08.07.2021 10:01:39
ទិញ
10
28785
28010
ចំណេញ
-75.34 USD
NI225
ព្រមព្រៀង
#160978117
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 22:31:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
28785
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-70.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 10:01:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
28010
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
-75.34 USD
23.06.2021 20:59:22
02.07.2021 21:58:45
ទិញ
1
163.2
168.51
ចំណេញ
5.06 USD
#JNJ
ព្រមព្រៀង
#160689523
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2021 20:59:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
163.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 21:58:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
168.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
5.06 USD
29.06.2021 22:10:26
01.07.2021 17:19:03
ទិញ
1
679.16
672.69
ចំណេញ
-6.72 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#160851055
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 22:10:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
679.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2021 17:19:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
672.69
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-6.72 USD
29.06.2021 21:50:15
30.06.2021 16:58:07
លក់
1
153.68
155
ចំណេញ
-1.57 USD
#JPM
ព្រមព្រៀង
#160850685
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 21:50:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 16:58:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
155
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-1.57 USD
29.06.2021 22:11:23
30.06.2021 16:39:04
ទិញ
1
679.52
684.7
ចំណេញ
4.93 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#160851075
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 22:11:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
679.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 16:39:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
684.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
4.93 USD
29.06.2021 22:04:57
30.06.2021 11:55:47
ទិញ
1
4289.7
4283.8
ចំណេញ
-1.09 USD
SPX
ព្រមព្រៀង
#160850943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 22:04:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4289.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 11:55:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
4283.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-1.09 USD
29.06.2021 22:11:19
29.06.2021 22:23:51
ទិញ
1
679.52
681.55
ចំណេញ
1.78 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#160851071
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 22:11:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
679.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 22:23:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
681.55
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
1.78 USD
10.06.2021 17:25:13
24.06.2021 17:46:54
ទិញ
1
484.75
516.39
ចំណេញ
31.39 USD
#NFLX
ព្រមព្រៀង
#160305344
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 17:25:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
484.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
31.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.06.2021 17:46:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
516.39
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
31.39 USD
24.11.2020 19:25:15
24.06.2021 17:45:49
ទិញ
1
15.78
17.11
ចំណេញ
1.08 USD
#AGNC
ព្រមព្រៀង
#152171877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:25:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
15.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.06.2021 17:45:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
17.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
1.08 USD
14.05.2021 22:44:03
24.06.2021 17:45:34
ទិញ
1
587.71
685.52
ចំណេញ
97.56 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#159700512
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 22:44:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
587.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
97.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.06.2021 17:45:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
685.52
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
97.56 USD
24.06.2021 15:10:14
24.06.2021 17:20:41
ទិញ
0.05
1.19386
1.19455
ចំណេញ
2.95 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160708587
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.06.2021 15:10:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.06.2021 17:20:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.19455
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.95 USD
24.06.2021 01:35:16
24.06.2021 16:37:07
ទិញ
0.01
0.86722
0.86912
ចំណេញ
1.34 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#160692133
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.06.2021 01:35:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86722
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.06.2021 16:37:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86912
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.34 USD
24.06.2021 01:29:56
24.06.2021 09:00:27
ទិញ
0.01
1.19332
1.19184
ចំណេញ
-1.58 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160692117
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.06.2021 01:29:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19332
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.06.2021 09:00:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19184
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.58 USD
23.06.2021 21:18:32
23.06.2021 22:00:59
ទិញ
0.1
0.91822
0.9184
ចំណេញ
0.96 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#160689691
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2021 21:18:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91822
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.06.2021 22:00:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.9184
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
0.96 USD
22.06.2021 19:37:56
23.06.2021 16:40:53
ទិញ
0.01
1.1929
1.19604
ចំណេញ
3.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160647562
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 19:37:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.06.2021 16:40:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19604
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.04 USD
17.06.2021 05:27:43
17.06.2021 11:52:04
ទិញ
0.01
1823.49
1803.17
ចំណេញ
-20.52 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160469027
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 05:27:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1823.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-20.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 11:52:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1803.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-20.52 USD
17.06.2021 05:43:39
17.06.2021 09:08:57
ទិញ
0.01
1.20003
1.19828
ចំណេញ
-1.85 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160469486
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 05:43:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20003
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 09:08:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19828
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.85 USD
09.06.2021 20:56:01
09.06.2021 21:18:29
លក់
0.1
1.21784
1.21801
ចំណេញ
-2.70 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160273262
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 20:56:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21784
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 21:18:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21801
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-2.70 USD
24.11.2020 19:49:47
01.04.2021 19:51:45
ទិញ
1
53.27
52.89
ចំណេញ
-0.63 USD
#KO
ព្រមព្រៀង
#152172261
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2020 19:49:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
53.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.04.2021 19:51:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
52.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-0.63 USD