21.10.2020 18:05:04
23.10.2020 17:55:56
លក់
0.04
0.71177
0.71026
ចំណេញ
5.64 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149733507
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71177
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:55:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.71026
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
5.64 USD
23.10.2020 12:17:44
23.10.2020 17:55:55
លក់
0.04
0.71487
0.71026
ចំណេញ
18.04 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149826123
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 12:17:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71487
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:55:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.71026
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
18.04 USD
21.10.2020 18:06:01
23.10.2020 17:17:17
ទិញ
0.04
0.90296
0.90776
ចំណេញ
24.23 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#149733984
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90296
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:17:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.90776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
24.23 USD
23.10.2020 15:27:05
23.10.2020 16:34:14
លក់
0.08
1.31199
1.30697
ចំណេញ
39.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149839184
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 15:27:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31199
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
40.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 16:34:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.30697
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
39.36 USD
23.10.2020 15:26:22
23.10.2020 16:34:14
លក់
0.04
1.30963
1.30697
ចំណេញ
10.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149838899
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 15:26:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30963
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 16:34:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30697
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
10.24 USD
23.10.2020 13:37:00
23.10.2020 16:34:13
លក់
0.04
1.30598
1.30698
ចំណេញ
-4.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149830817
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 13:37:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30598
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 16:34:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-4.40 USD
23.10.2020 09:03:00
23.10.2020 13:36:41
លក់
0.04
1.30527
1.30624
ចំណេញ
-4.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149815356
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 09:03:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30527
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 13:36:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-4.28 USD
23.10.2020 11:20:32
23.10.2020 13:36:41
លក់
0.08
1.31127
1.30624
ចំណេញ
39.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149822615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 11:20:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31127
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
40.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 13:36:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.30624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
39.44 USD
23.10.2020 10:31:24
23.10.2020 13:36:41
លក់
0.04
1.30827
1.30623
ចំណេញ
7.76 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149819043
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 10:31:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30827
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 13:36:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30623
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
7.76 USD
22.10.2020 03:31:05
23.10.2020 12:35:21
ទិញ
0.04
1.18434
1.18536
ចំណេញ
3.68 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149755980
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 03:31:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18434
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 12:35:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.68 USD
22.10.2020 15:33:03
23.10.2020 12:35:21
ទិញ
0.08
1.18128
1.18536
ចំណេញ
31.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149779462
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 15:33:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
32.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 12:35:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.18536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
31.84 USD
21.10.2020 18:06:00
23.10.2020 12:35:21
ទិញ
0.04
1.18735
1.18536
ចំណេញ
-8.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149733887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18735
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 12:35:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-8.36 USD
22.10.2020 12:34:30
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.08
1.30896
1.3109
ចំណេញ
14.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149772057
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 12:34:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.3109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
14.72 USD
22.10.2020 10:09:02
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.04
1.31193
1.31095
ចំណេញ
-4.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149765974
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 10:09:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.31095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-4.32 USD
23.10.2020 03:32:42
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.24
1.30596
1.31095
ចំណេញ
117.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149806303
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 03:32:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30596
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
119.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
ចេញ
1.31095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.40 USD
ចំណេញ
117.36 USD
21.10.2020 18:06:01
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.04
1.31495
1.3109
ចំណេញ
-16.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149733948
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31495
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.3109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-16.60 USD
22.10.2020 19:57:28
23.10.2020 09:02:41
លក់
0.04
1.31028
1.30526
ចំណេញ
19.68 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149793959
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 19:57:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 09:02:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30526
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
19.68 USD
22.10.2020 17:24:00
23.10.2020 09:02:41
លក់
0.04
1.30725
1.30526
ចំណេញ
7.56 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149785423
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 17:24:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 09:02:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30526
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
7.56 USD
22.10.2020 12:40:01
23.10.2020 03:32:54
លក់
0.04
1.18312
1.17913
ចំណេញ
15.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149772324
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 12:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18312
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 03:32:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.17913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
15.56 USD
22.10.2020 07:10:33
23.10.2020 01:38:03
ទិញ
0.04
0.70876
0.71364
ចំណេញ
19.12 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149760686
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 07:10:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70876
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.71364
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
19.12 USD
21.10.2020 18:06:00
23.10.2020 01:38:02
ទិញ
0.04
0.7119
0.7134
ចំណេញ
5.60 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149733903
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7119
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.7134
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
5.60 USD
21.10.2020 18:06:01
22.10.2020 20:15:45
ទិញ
0.04
0.66671
0.6686
ចំណេញ
7.16 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#149733936
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66671
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 20:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.6686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
7.16 USD
22.10.2020 03:13:54
22.10.2020 20:15:45
ទិញ
0.04
0.6637
0.6686
ចំណេញ
19.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#149755551
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 03:13:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6637
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 20:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.6686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
19.20 USD
22.10.2020 05:49:01
22.10.2020 17:23:20
លក់
0.04
1.31255
1.30748
ចំណេញ
19.88 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149758999
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 05:49:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 17:23:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30748
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
19.88 USD
21.10.2020 18:05:04
22.10.2020 12:39:32
លក់
0.04
1.18722
1.18325
ចំណេញ
15.48 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149733528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18722
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 12:39:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
15.48 USD
21.10.2020 18:05:04
22.10.2020 05:48:59
លក់
0.08
1.31454
1.31253
ចំណេញ
15.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149733517
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31454
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 05:48:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.31253
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
15.28 USD
21.10.2020 19:26:09
22.10.2020 05:48:59
លក់
0.08
1.31766
1.31253
ចំណេញ
40.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149745452
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 19:26:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31766
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
41.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 05:48:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.31253
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
40.24 USD
06.10.2020 21:51:11
21.10.2020 20:07:01
ទិញ
1
114.71
117.12
ចំណេញ
2.16 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#148631264
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2020 21:51:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 20:07:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
117.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
2.16 USD
03.08.2020 16:39:29
21.10.2020 20:03:51
ទិញ
1
6.16
7.37
ចំណេញ
0.96 USD
#GE
ព្រមព្រៀង
#142710063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2020 16:39:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
6.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 20:03:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
7.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
0.96 USD
06.10.2020 21:43:54
21.10.2020 20:03:48
ទិញ
1
265
280.09
ចំណេញ
14.84 USD
#FB
ព្រមព្រៀង
#148630870
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2020 21:43:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
265
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 20:03:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
280.09
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
14.84 USD
12.10.2020 17:57:31
14.10.2020 18:54:41
ទិញ
1
11980.4
11989.2
ចំណេញ
0.38 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#148959911
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2020 17:57:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
11980.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2020 18:54:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
11989.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
0.38 USD
13.10.2020 08:24:09
13.10.2020 12:30:46
ទិញ
1
12100.8
12201.3
ចំណេញ
9.55 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#149011866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 08:24:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12100.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2020 12:30:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
12201.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
9.55 USD
24.08.2020 12:43:38
24.09.2020 09:43:33
ទិញ
1
3334
3134
ចំណេញ
-23.81 USD
SX5E
ព្រមព្រៀង
#144831054
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2020 12:43:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
3334
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-23.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2020 09:43:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
3134
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-23.81 USD
22.07.2020 14:31:23
22.09.2020 17:59:01
ទិញ
1
25228.5
23605.3
ចំណេញ
-21.44 USD
HK50
ព្រមព្រៀង
#141358842
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2020 14:31:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25228.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-20.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2020 17:59:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
23605.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-21.44 USD
31.08.2020 19:10:59
21.09.2020 17:04:02
ទិញ
1
482.95
446.79
ចំណេញ
-36.41 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#145510407
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2020 19:10:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
482.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-36.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 17:04:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
446.79
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-36.41 USD
15.09.2020 03:09:30
16.09.2020 20:40:45
ទិញ
1
11306
11326.2
ចំណេញ
1.52 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#146841866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2020 03:09:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
11306
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2020 20:40:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
11326.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
1.52 USD
07.09.2020 18:58:16
08.09.2020 16:43:56
ទិញ
1
11518.9
11118
ចំណេញ
-40.59 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#146169981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2020 18:58:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
11518.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-40.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2020 16:43:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
11118
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-40.59 USD
07.09.2020 19:00:59
08.09.2020 14:42:48
ទិញ
1
11513.3
11215
ចំណេញ
-30.33 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#146170127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2020 19:00:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
11513.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-29.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2020 14:42:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
11215
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-30.33 USD
07.09.2020 06:59:33
07.09.2020 09:15:14
ទិញ
0.01
27.032
26.714
ចំណេញ
-16.10 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#146105249
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2020 06:59:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
27.032
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2020 09:15:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
26.714
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-16.10 USD
07.09.2020 06:47:03
07.09.2020 06:48:53
លក់
0.02
1.32404
1.32406
ចំណេញ
-0.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#146105038
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2020 06:47:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.32404
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2020 06:48:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.32406
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.24 USD
24.08.2020 04:25:41
04.09.2020 04:31:16
ទិញ
1
25395.6
24532.1
ចំណេញ
-11.64 USD
HK50
ព្រមព្រៀង
#144786602
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2020 04:25:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
25395.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.09.2020 04:31:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
24532.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-11.64 USD
02.09.2020 08:41:01
03.09.2020 22:02:51
ទិញ
1
12390.6
11689.7
ចំណេញ
-70.59 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#145737390
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2020 08:41:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12390.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-70.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 22:02:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
11689.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-70.59 USD
02.09.2020 20:32:15
03.09.2020 22:02:50
ទិញ
1
12395.3
11694.1
ចំណេញ
-70.62 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#145833209
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2020 20:32:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12395.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-70.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 22:02:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
11694.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-70.62 USD
02.09.2020 11:42:49
03.09.2020 20:03:40
ទិញ
1
12438.8
11737
ចំណេញ
-70.68 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#145772006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2020 11:42:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
12438.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-70.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 20:03:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
11737
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-70.68 USD
03.08.2020 16:41:15
03.09.2020 18:45:45
ទិញ
1
17.66
19.25
ចំណេញ
1.34 USD
#HPQ
ព្រមព្រៀង
#142710421
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2020 16:41:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
17.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 18:45:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
19.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
1.34 USD
06.08.2020 21:19:13
03.09.2020 18:45:38
ទិញ
1
48.47
51.07
ចំណេញ
2.35 USD
#INTC
ព្រមព្រៀង
#143290164
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2020 21:19:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
48.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 18:45:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
51.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
2.35 USD
03.08.2020 16:38:41
03.09.2020 18:05:41
ទិញ
1
13.14
14.21
ចំណេញ
0.82 USD
#AA
ព្រមព្រៀង
#142709872
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2020 16:38:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
13.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 18:05:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
14.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
0.82 USD
03.08.2020 16:36:01
03.09.2020 18:05:21
ទិញ
1
13.17
14.22
ចំណេញ
0.80 USD
#AA
ព្រមព្រៀង
#142709455
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2020 16:36:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
13.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 18:05:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
14.22
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
0.80 USD
06.08.2020 21:19:10
03.09.2020 18:05:18
ទិញ
1
48.47
51.44
ចំណេញ
2.72 USD
#INTC
ព្រមព្រៀង
#143290144
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2020 21:19:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
48.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 18:05:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
51.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
2.72 USD
03.08.2020 16:41:04
03.09.2020 18:05:15
ទិញ
1
17.65
19.41
ចំណេញ
1.51 USD
#HPQ
ព្រមព្រៀង
#142710374
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2020 16:41:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
17.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 18:05:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
19.41
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
1.51 USD