21.10.2020 18:05:04
23.10.2020 17:55:56
លក់
0.04
0.71177
0.71026
ចំណេញ
5.64 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149733508
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71177
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:55:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.71026
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
5.64 USD
23.10.2020 12:17:44
23.10.2020 17:55:55
លក់
0.04
0.71487
0.71026
ចំណេញ
18.04 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149826125
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 12:17:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71487
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:55:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.71026
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
18.04 USD
21.10.2020 18:06:01
23.10.2020 17:17:17
ទិញ
0.04
0.90299
0.90776
ចំណេញ
24.07 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#149733992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90299
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 17:17:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.90776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
24.07 USD
22.10.2020 20:45:22
23.10.2020 16:43:02
ទិញ
7
3449.1
3460.1
ចំណេញ
4.20 USD
SPX
ព្រមព្រៀង
#149795802
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 20:45:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
3449.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 16:43:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
7
ចេញ
3460.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
4.20 USD
04.09.2020 22:15:31
23.10.2020 16:42:59
ទិញ
2
418.07
414.09
ចំណេញ
-8.46 USD
#TSLA
ព្រមព្រៀង
#146069136
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2020 22:15:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
418.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 16:42:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
414.09
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-8.46 USD
13.10.2020 20:26:55
23.10.2020 16:42:58
ទិញ
1
1573.44
1622.23
ចំណេញ
48.54 USD
#GOOG
ព្រមព្រៀង
#149069227
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2020 20:26:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1573.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
48.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 16:42:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1622.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
48.54 USD
23.10.2020 15:26:22
23.10.2020 16:34:14
លក់
0.04
1.30963
1.30697
ចំណេញ
10.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149838900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 15:26:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30963
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 16:34:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30697
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
10.24 USD
23.10.2020 15:27:05
23.10.2020 16:34:14
លក់
0.08
1.31199
1.30697
ចំណេញ
39.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149839185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 15:27:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31199
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
40.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 16:34:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.30697
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
39.36 USD
23.10.2020 13:37:00
23.10.2020 16:34:13
លក់
0.04
1.30598
1.30698
ចំណេញ
-4.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149830818
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 13:37:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30598
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 16:34:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-4.40 USD
22.10.2020 19:53:33
23.10.2020 15:52:54
លក់
0.04
1.31354
1.31218
ចំណេញ
3.75 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#149793845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 19:53:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31354
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 15:52:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.31218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.75 USD
22.10.2020 18:52:29
23.10.2020 15:04:05
លក់
0.02
1.84042
1.82868
ចំណេញ
16.38 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#149791233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 18:52:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84042
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 15:04:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.82868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
16.38 USD
23.10.2020 10:31:24
23.10.2020 13:36:41
លក់
0.04
1.30827
1.30623
ចំណេញ
7.76 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149819044
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 10:31:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30827
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 13:36:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30623
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
7.76 USD
23.10.2020 09:03:00
23.10.2020 13:36:41
លក់
0.04
1.30527
1.30624
ចំណេញ
-4.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149815357
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 09:03:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30527
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 13:36:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-4.28 USD
23.10.2020 11:20:32
23.10.2020 13:36:41
លក់
0.08
1.31127
1.30624
ចំណេញ
39.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149822616
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 11:20:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31127
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
40.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 13:36:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.30624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
39.44 USD
22.10.2020 18:00:18
23.10.2020 12:55:36
ទិញ
0.05
104.798
104.632
ចំណេញ
-8.43 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#149788057
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 18:00:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
104.798
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 12:55:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
104.632
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-8.43 USD
21.10.2020 18:06:00
23.10.2020 12:35:21
ទិញ
0.04
1.18735
1.18536
ចំណេញ
-8.36 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149733888
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18735
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 12:35:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-8.36 USD
22.10.2020 03:31:05
23.10.2020 12:35:21
ទិញ
0.04
1.18434
1.18536
ចំណេញ
3.68 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149755981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 03:31:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18434
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 12:35:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
3.68 USD
22.10.2020 15:33:03
23.10.2020 12:35:21
ទិញ
0.08
1.18128
1.18536
ចំណេញ
31.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149779463
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 15:33:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
32.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 12:35:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.18536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
31.84 USD
21.10.2020 18:06:01
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.04
1.31495
1.3109
ចំណេញ
-16.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149733949
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31495
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.3109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-16.60 USD
22.10.2020 12:34:30
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.08
1.30896
1.3109
ចំណេញ
14.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149772058
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 12:34:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.3109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
14.72 USD
22.10.2020 10:09:03
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.04
1.31193
1.31095
ចំណេញ
-4.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149765978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 10:09:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.31095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-4.32 USD
23.10.2020 03:32:42
23.10.2020 11:16:20
ទិញ
0.24
1.30596
1.31095
ចំណេញ
117.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149806304
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.10.2020 03:32:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30596
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
119.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 11:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
ចេញ
1.31095
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.40 USD
ចំណេញ
117.36 USD
22.10.2020 17:24:00
23.10.2020 09:02:41
លក់
0.04
1.30725
1.30526
ចំណេញ
7.56 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149785424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 17:24:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 09:02:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30526
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
7.56 USD
22.10.2020 19:57:28
23.10.2020 09:02:41
លក់
0.04
1.31028
1.30526
ចំណេញ
19.68 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149793960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 19:57:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 09:02:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30526
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
19.68 USD
22.10.2020 12:40:01
23.10.2020 03:32:54
លក់
0.04
1.18312
1.17913
ចំណេញ
15.56 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149772323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 12:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18312
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 03:32:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.17913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
15.56 USD
22.10.2020 07:10:33
23.10.2020 01:38:03
ទិញ
0.04
0.70876
0.71364
ចំណេញ
19.12 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149760687
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 07:10:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70876
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.71364
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
19.12 USD
21.10.2020 18:06:00
23.10.2020 01:38:02
ទិញ
0.04
0.7119
0.7134
ចំណេញ
5.60 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149733904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7119
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.10.2020 01:38:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.7134
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
5.60 USD
21.10.2020 18:06:00
22.10.2020 20:15:45
ទិញ
0.04
0.66671
0.6686
ចំណេញ
7.16 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#149733934
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:06:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66671
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 20:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.6686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
7.16 USD
22.10.2020 03:13:54
22.10.2020 20:15:45
ទិញ
0.04
0.6637
0.6686
ចំណេញ
19.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#149755552
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 03:13:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.6637
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 20:15:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.6686
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
19.20 USD
22.10.2020 05:49:01
22.10.2020 17:23:20
លក់
0.04
1.31255
1.30748
ចំណេញ
19.88 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149759000
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 05:49:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 17:23:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.30748
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
19.88 USD
22.10.2020 13:57:21
22.10.2020 16:39:58
លក់
0.01
1.18308
1.18269
ចំណេញ
0.29 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149774794
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 13:57:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18308
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 16:39:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18269
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.29 USD
22.10.2020 13:52:50
22.10.2020 15:22:07
លក់
0.08
1.31433
1.31672
ចំណេញ
-15.32 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#149774671
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 13:52:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31433
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-14.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 15:22:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.31672
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
-15.32 USD
22.10.2020 13:35:17
22.10.2020 15:06:39
ទិញ
0.03
1918.52
1913.29
ចំណេញ
-16.29 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#149774229
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2020 13:35:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1918.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 15:06:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1913.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-16.29 USD
21.10.2020 18:05:04
22.10.2020 12:39:32
លក់
0.04
1.18722
1.18325
ចំណេញ
15.48 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149733529
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18722
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 12:39:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
15.48 USD
21.10.2020 18:05:04
22.10.2020 05:48:59
លក់
0.08
1.31454
1.31253
ចំណេញ
15.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149733519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 18:05:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31454
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 05:48:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.31253
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
15.28 USD
21.10.2020 19:26:09
22.10.2020 05:48:59
លក់
0.08
1.31766
1.31253
ចំណេញ
40.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149745453
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 19:26:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31766
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
41.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2020 05:48:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.31253
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
40.24 USD
21.10.2020 13:38:19
21.10.2020 15:33:23
លក់
0.03
1.67216
1.67109
ចំណេញ
1.68 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#149713222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2020 13:38:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.67216
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 15:33:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.67109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
1.68 USD
20.10.2020 13:15:23
21.10.2020 11:06:52
ទិញ
0.02
1.18113
1.18615
ចំណេញ
9.84 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#149608922
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 13:15:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 11:06:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18615
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
9.84 USD
20.10.2020 12:27:56
21.10.2020 06:49:21
ទិញ
0.05
116.182
116.199
ចំណេញ
-0.20 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#149606578
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 12:27:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
116.182
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 06:49:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
116.199
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-0.20 USD
20.10.2020 16:57:40
21.10.2020 00:00:13
ទិញ
0.06
80.203
80.286
ចំណេញ
3.52 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#149630966
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 16:57:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
80.203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2020 00:00:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
80.286
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.20 USD
ចំណេញ
3.52 USD
20.10.2020 18:50:00
20.10.2020 19:46:39
លក់
0.02
1.96609
1.96501
ចំណេញ
1.02 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#149636525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 18:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.96609
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 19:46:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.96501
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
1.02 USD
20.10.2020 15:16:39
20.10.2020 18:04:59
លក់
0.05
0.70282
0.70483
ចំណេញ
-10.55 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#149617173
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 15:16:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70282
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 18:04:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.70483
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-10.55 USD
20.10.2020 12:05:13
20.10.2020 16:27:27
ទិញ
0.02
124.384
124.872
ចំណេញ
8.83 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#149603475
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 12:05:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
124.384
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 16:27:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
124.872
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
8.83 USD
20.10.2020 13:33:41
20.10.2020 15:52:00
ទិញ
0.05
1.55587
1.55752
ចំណេញ
5.26 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#149609921
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 13:33:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.55587
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 15:52:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.55752
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
5.26 USD
20.10.2020 14:13:45
20.10.2020 15:16:04
ទិញ
7
3457
3442.2
ចំណេញ
-13.86 USD
SPX
ព្រមព្រៀង
#149611423
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 14:13:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
3457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 15:16:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
7
ចេញ
3442.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-13.86 USD
20.10.2020 14:13:27
20.10.2020 15:11:18
ទិញ
1
3457
3446.9
ចំណេញ
-1.51 USD
SPX
ព្រមព្រៀង
#149611413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 14:13:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
3457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 15:11:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
3446.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-1.51 USD
20.10.2020 13:08:40
20.10.2020 14:36:04
លក់
0.03
16.4949
16.5366
ចំណេញ
-8.47 USD
USDZAR
ព្រមព្រៀង
#149608644
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 13:08:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
16.4949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 14:36:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
16.5366
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.90 USD
ចំណេញ
-8.47 USD
20.10.2020 13:07:16
20.10.2020 13:08:16
លក់
0.03
1.31734
1.31728
ចំណេញ
-0.16 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#149608585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 13:07:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31734
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 13:08:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.31728
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
20.10.2020 11:13:06
20.10.2020 13:08:10
ទិញ
0.05
1.07158
1.07196
ចំណេញ
0.25 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#149596959
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 11:13:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07158
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 13:08:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.07196
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
19.10.2020 17:56:24
20.10.2020 05:01:28
លក់
0.02
16.455
16.5515
ចំណេញ
-12.26 USD
USDZAR
ព្រមព្រៀង
#149496340
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2020 17:56:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
16.455
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2020 05:01:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
16.5515
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-12.26 USD