14.04.2021 17:15:57
15.04.2021 07:09:56
ទិញ
0.03
0.92288
0.92356
ចំណេញ
0.02 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504488611
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 17:15:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 07:09:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.92356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.04.2021 14:21:53
15.04.2021 07:09:52
ទិញ
0.05
0.92304
0.92356
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504471632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 14:21:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 07:09:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.92356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
14.04.2021 14:22:04
15.04.2021 07:09:49
ទិញ
0.05
0.92305
0.92356
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504471646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 14:22:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92305
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 07:09:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.92356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
14.04.2021 21:30:43
14.04.2021 22:13:28
ទិញ
0.05
1.25218
1.25235
ចំណេញ
0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1504510499
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 21:30:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25218
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 22:13:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25235
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
13.04.2021 18:09:07
14.04.2021 14:21:58
ទិញ
0.05
0.9222
0.9228
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504399963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 18:09:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9222
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 14:21:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.9228
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
13.04.2021 18:09:22
14.04.2021 14:21:48
ទិញ
0.05
0.92215
0.92284
ចំណេញ
0.04 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504399984
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 18:09:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 14:21:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.92284
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
14.04.2021 12:51:47
14.04.2021 13:54:11
ទិញ
0.05
0.92163
0.9221
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504464159
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 12:51:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92163
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 13:54:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.9221
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
14.04.2021 10:47:49
14.04.2021 12:51:44
ទិញ
0.05
0.92076
0.9214
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504452016
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 10:47:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 12:51:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.9214
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
13.04.2021 20:04:48
14.04.2021 12:51:41
ទិញ
0.1
0.92077
0.92143
ចំណេញ
0.07 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504406045
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 20:04:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92077
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 12:51:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.92143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
14.04.2021 12:27:03
14.04.2021 12:49:28
ទិញ
0.05
0.73316
0.73376
ចំណេញ
0.03 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#1504460613
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 12:27:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73316
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 12:49:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.73376
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
14.04.2021 12:13:20
14.04.2021 12:36:31
ទិញ
0.05
0.91916
0.91998
ចំណេញ
0.04 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504459376
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 12:13:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 12:36:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.91998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
14.04.2021 11:58:39
14.04.2021 12:03:13
ទិញ
0.05
0.91923
0.91874
ចំណេញ
-0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504458089
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 11:58:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91923
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 12:03:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.91874
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
14.04.2021 11:47:17
14.04.2021 11:55:32
ទិញ
0.05
0.91955
0.91899
ចំណេញ
-0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504457558
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 11:47:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91955
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 11:55:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.91899
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
14.04.2021 09:03:09
14.04.2021 10:47:37
ទិញ
0.1
0.91976
0.92054
ចំណេញ
0.08 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504441278
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 09:03:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91976
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 10:47:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.92054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
14.04.2021 00:48:16
14.04.2021 06:20:44
ទិញ
0.1
0.92078
0.91949
ចំណេញ
-0.14 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504417426
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 00:48:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92078
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 06:20:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.91949
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
14.04.2021 02:49:27
14.04.2021 03:08:18
លក់
0.05
130.176
130.152
ចំណេញ
0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504419338
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 02:49:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.176
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 03:08:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.152
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
13.04.2021 17:46:42
14.04.2021 02:49:22
លក់
0.05
130.261
130.209
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504397530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 17:46:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 02:49:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.04.2021 23:00:30
13.04.2021 23:55:10
ទិញ
0.1
0.92021
0.92054
ចំណេញ
0.04 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504413096
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 23:00:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92021
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 23:55:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.92054
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
13.04.2021 22:00:27
13.04.2021 22:56:02
ទិញ
0.1
0.92077
0.92
ចំណេញ
-0.08 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504410597
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 22:00:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92077
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 22:56:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.92
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.08 USD
13.04.2021 19:25:37
13.04.2021 20:03:28
ទិញ
0.05
0.92118
0.9205
ចំណេញ
-0.04 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504404580
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 19:25:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 20:03:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.9205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
13.04.2021 19:25:53
13.04.2021 20:03:28
ទិញ
0.05
0.92118
0.9205
ចំណេញ
-0.04 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504404583
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 19:25:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 20:03:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.9205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
13.04.2021 06:44:37
13.04.2021 18:22:50
ទិញ
0.05
0.73508
0.73505
ចំណេញ
0.00 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#1504319392
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 06:44:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73508
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 18:22:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.73505
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
13.04.2021 17:51:12
13.04.2021 17:58:45
លក់
0.05
130.278
130.238
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504397825
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 17:51:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.278
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 17:58:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.04.2021 16:59:07
13.04.2021 17:46:41
លក់
0.05
130.353
130.29
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504390829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 16:59:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.353
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 17:46:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
13.04.2021 16:59:19
13.04.2021 17:46:38
លក់
0.05
130.357
130.288
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504390906
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 16:59:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 17:46:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.288
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
13.04.2021 15:18:17
13.04.2021 16:58:58
ទិញ
0.05
0.73303
0.73375
ចំណេញ
0.04 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#1504365748
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 15:18:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73303
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 16:58:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.73375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
25.03.2021 17:53:08
13.04.2021 16:09:35
លក់
0.01
149.793
149.731
ចំណេញ
0.01 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1503103581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 17:53:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
149.793
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 16:09:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
149.731
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
12.04.2021 10:58:43
13.04.2021 14:27:27
លក់
0.01
150.256
149.982
ចំណេញ
0.03 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1504254385
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 10:58:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
150.256
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 14:27:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
149.982
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
12.04.2021 13:18:18
13.04.2021 12:06:18
លក់
0.05
130.143
130.055
ចំណេញ
0.04 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504267509
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 13:18:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.143
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 12:06:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.055
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
12.04.2021 17:37:51
13.04.2021 10:48:21
លក់
0.05
130.279
130.143
ចំណេញ
0.06 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504288306
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 17:37:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.279
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 10:48:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
08.04.2021 05:46:45
13.04.2021 08:01:21
លក់
0.02
0.70118
0.70062
ចំណេញ
0.01 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1504030197
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 05:46:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 08:01:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.70062
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
12.04.2021 17:23:47
12.04.2021 17:37:47
លក់
0.05
130.344
130.302
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504286864
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 17:23:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.344
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 17:37:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.302
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
12.04.2021 10:58:17
12.04.2021 11:08:06
លក់
0.07
129.947
129.914
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504254379
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 10:58:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.947
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 11:08:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
129.914
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
12.04.2021 10:41:39
12.04.2021 10:58:16
លក់
0.07
130.033
129.975
ចំណេញ
0.04 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504253142
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 10:41:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.033
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 10:58:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
129.975
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
09.04.2021 08:31:31
12.04.2021 10:58:11
លក់
0.07
130.082
129.966
ចំណេញ
0.07 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504137258
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 08:31:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.082
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 10:58:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
129.966
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
09.04.2021 09:40:05
12.04.2021 10:58:07
លក់
0.05
130.069
129.965
ចំណេញ
0.05 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504149254
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 09:40:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.069
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 10:58:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
129.965
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
09.04.2021 08:31:38
12.04.2021 10:41:35
លក់
0.07
130.081
130.046
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504137261
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 08:31:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 10:41:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
130.046
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
09.04.2021 06:49:39
12.04.2021 10:32:21
លក់
0.01
130.081
130.063
ចំណេញ
0.00 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504133664
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 06:49:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 10:32:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.063
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
12.04.2021 08:34:22
12.04.2021 10:32:16
លក់
0.05
130.204
130.064
ចំណេញ
0.06 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504240282
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 08:34:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.204
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 10:32:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.064
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
09.04.2021 11:45:06
12.04.2021 05:04:41
លក់
0.05
130.289
130.223
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504161434
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 11:45:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.289
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 05:04:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.223
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
09.04.2021 19:17:47
12.04.2021 05:03:48
លក់
0.03
130.425
130.255
ចំណេញ
0.05 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504200916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 19:17:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.425
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 05:03:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
130.255
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
09.04.2021 17:13:26
09.04.2021 17:26:02
លក់
0.03
130.407
130.348
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504192626
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 17:13:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.407
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 17:26:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
130.348
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
09.04.2021 14:55:40
09.04.2021 15:09:20
លក់
0.05
130.52
130.436
ចំណេញ
0.04 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504174992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 14:55:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 15:09:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.436
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
09.04.2021 03:47:33
09.04.2021 13:22:58
ទិញ
0.04
0.73605
0.73572
ចំណេញ
-0.01 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#1504126998
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 03:47:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73605
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 13:22:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.73572
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
09.04.2021 11:59:24
09.04.2021 13:22:44
ទិញ
0.01
0.92608
0.92658
ចំណេញ
0.01 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504163135
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 11:59:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92608
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 13:22:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92658
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
09.04.2021 11:59:16
09.04.2021 13:22:41
ទិញ
0.02
0.92609
0.92658
ចំណេញ
0.01 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504163130
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 11:59:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92609
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 13:22:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.92658
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
09.04.2021 08:46:09
09.04.2021 09:39:45
លក់
0.01
1749.93
1748.12
ចំណេញ
0.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1504139600
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 08:46:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1749.93
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 09:39:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1748.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
09.04.2021 08:44:42
09.04.2021 09:33:14
លក់
0.01
1749.97
1748.27
ចំណេញ
0.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1504138826
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 08:44:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1749.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 09:33:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1748.27
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
01.03.2021 06:42:48
09.04.2021 08:45:14
ទិញ
0.01
1.56044
1.56129
ចំណេញ
0.01 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#1500684704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 06:42:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.56044
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 08:45:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.56129
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.04.2021 21:19:36
09.04.2021 06:49:20
លក់
0.01
130.166
130.111
ចំណេញ
0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504118525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 21:19:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 06:49:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.111
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD