22.04.2021 00:35:57
22.04.2021 17:20:31
ទិញ
0.03
0.91737
0.91855
ចំណេញ
0.04 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504996342
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 00:35:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 17:20:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.91855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
21.04.2021 20:31:41
22.04.2021 00:00:08
ទិញ
0.05
0.9171
0.91606
ចំណេញ
-0.06 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504991913
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 20:31:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9171
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.04.2021 00:00:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.91606
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
21.04.2021 16:40:40
21.04.2021 16:59:40
ទិញ
0.02
150.163
150.226
ចំណេញ
0.01 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1504964954
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 16:40:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.163
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 16:59:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
150.226
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.04.2021 13:47:35
21.04.2021 16:41:32
ទិញ
0.02
0.91843
0.91876
ចំណេញ
0.01 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504952678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 13:47:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91843
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 16:41:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.91876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.04.2021 11:23:34
21.04.2021 13:47:29
ទិញ
0.05
0.91738
0.91816
ចំណេញ
0.04 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504943964
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 11:23:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 13:47:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.91816
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
21.04.2021 01:46:15
21.04.2021 11:23:27
ទិញ
0.01
0.91603
0.91717
ចំណេញ
0.01 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504911148
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2021 01:46:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91603
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 11:23:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91717
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
20.04.2021 12:46:35
21.04.2021 11:23:25
ទិញ
0.04
0.91643
0.91717
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504857581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 12:46:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91643
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2021 11:23:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.91717
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
20.04.2021 21:42:57
20.04.2021 22:26:46
ទិញ
0.08
0.91678
0.91583
ចំណេញ
-0.08 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504905504
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 21:42:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91678
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 22:26:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
0.91583
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.08 USD
20.04.2021 19:57:42
20.04.2021 21:35:31
លក់
0.01
1.20291
1.20258
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1504900004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 19:57:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20291
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 21:35:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20258
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
20.04.2021 01:26:41
20.04.2021 19:57:33
លក់
0.01
1.20363
1.20316
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1504808132
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 01:26:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20363
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 19:57:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20316
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
20.04.2021 01:26:46
20.04.2021 19:57:30
លក់
0.01
1.20363
1.20314
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1504808133
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 01:26:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20363
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 19:57:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20314
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
20.04.2021 17:06:11
20.04.2021 19:41:05
ទិញ
0.05
0.91515
0.91576
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504881563
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 17:06:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91515
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 19:41:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.91576
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
20.04.2021 12:46:29
20.04.2021 14:06:29
លក់
0.01
1.20547
1.20514
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1504857576
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2021 12:46:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20547
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 14:06:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20514
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
19.04.2021 11:36:39
20.04.2021 12:46:22
ទិញ
0.05
0.91545
0.9162
ចំណេញ
0.04 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504747856
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 11:36:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91545
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2021 12:46:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.9162
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
19.04.2021 15:27:16
19.04.2021 16:53:11
ទិញ
0.05
0.91428
0.91523
ចំណេញ
0.05 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504771840
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 15:27:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91428
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 16:53:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.91523
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
19.04.2021 14:08:11
19.04.2021 15:27:09
ទិញ
0.05
0.91328
0.91403
ចំណេញ
0.04 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504763686
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 14:08:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91328
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 15:27:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.91403
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
19.04.2021 12:49:25
19.04.2021 13:57:21
ទិញ
0.05
0.91399
0.91293
ចំណេញ
-0.06 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504753813
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 12:49:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91399
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 13:57:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.91293
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
19.04.2021 11:09:54
19.04.2021 11:25:30
លក់
0.05
0.71742
0.71852
ចំណេញ
-0.06 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1504743361
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 11:09:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71742
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 11:25:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.71852
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
19.04.2021 11:10:23
19.04.2021 11:25:30
លក់
0.05
0.71756
0.71852
ចំណេញ
-0.05 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1504743526
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 11:10:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71756
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 11:25:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.71852
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
12.04.2021 10:58:09
19.04.2021 05:13:35
លក់
0.05
129.938
129.762
ចំណេញ
0.08 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504254371
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 10:58:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.938
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 05:13:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
129.762
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
12.04.2021 10:58:13
19.04.2021 05:13:31
លក់
0.07
129.939
129.767
ចំណេញ
0.11 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504254375
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 10:58:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.939
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 05:13:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
129.767
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
15.04.2021 20:21:31
19.04.2021 05:13:25
លក់
0.03
130.04
129.771
ចំណេញ
0.07 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504600321
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 20:21:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 05:13:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
129.771
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
18.04.2021 23:41:00
19.04.2021 00:18:13
ទិញ
0.01
1.35039
1.3544
ចំណេញ
0.00 USD
XRPUSD
ព្រមព្រៀង
#1504693024
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2021 23:41:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35039
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 00:18:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3544
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
18.04.2021 23:14:45
18.04.2021 23:40:45
ទិញ
0.01
1.33117
1.34401
ចំណេញ
0.01 USD
XRPUSD
ព្រមព្រៀង
#1504693014
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2021 23:14:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33117
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.04.2021 23:40:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.34401
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
18.04.2021 22:38:23
18.04.2021 23:14:58
ទិញ
0.01
1.31895
1.32503
ចំណេញ
0.00 USD
XRPUSD
ព្រមព្រៀង
#1504693003
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2021 22:38:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31895
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.04.2021 23:14:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.32503
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
18.04.2021 16:37:52
18.04.2021 18:11:02
ទិញ
0.01
1.30884
1.31205
ចំណេញ
0.00 USD
XRPUSD
ព្រមព្រៀង
#1504692515
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2021 16:37:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30884
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.04.2021 18:11:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.31205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
18.04.2021 14:06:24
18.04.2021 16:27:29
ទិញ
0.01
1.29002
1.31385
ចំណេញ
0.02 USD
XRPUSD
ព្រមព្រៀង
#1504692122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2021 14:06:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29002
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.04.2021 16:27:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.31385
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
18.04.2021 14:01:47
18.04.2021 14:03:37
ទិញ
0.01
1.26199
1.2674
ចំណេញ
0.00 USD
XRPUSD
ព្រមព្រៀង
#1504692110
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2021 14:01:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26199
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.04.2021 14:03:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2674
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
16.04.2021 11:46:38
16.04.2021 11:58:02
លក់
0.05
130.444
130.385
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504646486
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 11:46:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.444
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 11:58:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.385
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
16.04.2021 02:17:04
16.04.2021 10:04:34
ទិញ
0.05
0.92228
0.921
ចំណេញ
-0.07 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504609256
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 02:17:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92228
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 10:04:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
16.04.2021 02:17:43
16.04.2021 10:04:34
ទិញ
0.05
0.92229
0.921
ចំណេញ
-0.07 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504609259
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 02:17:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92229
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 10:04:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
15.04.2021 15:01:56
15.04.2021 20:21:23
លក់
0.05
130.148
130.068
ចំណេញ
0.04 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504567458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 15:01:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.148
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 20:21:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.068
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
15.04.2021 19:17:59
15.04.2021 20:10:39
ទិញ
0.05
0.92223
0.92259
ចំណេញ
0.02 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504597635
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 19:17:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92223
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 20:10:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.92259
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
15.04.2021 17:11:02
15.04.2021 18:27:30
លក់
0.05
1.19751
1.1965
ចំណេញ
0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1504585819
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 17:11:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19751
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 18:27:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.1965
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
15.04.2021 17:00:43
15.04.2021 17:04:48
ទិញ
0.05
0.92191
0.9213
ចំណេញ
-0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504584109
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 17:00:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92191
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 17:04:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.9213
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
15.04.2021 07:10:01
15.04.2021 15:59:43
ទិញ
0.05
0.92379
0.92437
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504531860
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 07:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92379
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 15:59:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.92437
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
15.04.2021 07:09:44
15.04.2021 15:59:29
ទិញ
0.1
0.92379
0.92434
ចំណេញ
0.06 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504531855
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 07:09:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92379
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 15:59:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.92434
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
14.04.2021 14:22:11
15.04.2021 15:01:53
លក់
0.05
130.215
130.175
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504471653
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 14:22:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 15:01:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.175
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.04.2021 17:15:57
15.04.2021 07:09:56
ទិញ
0.03
0.92288
0.92356
ចំណេញ
0.02 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504488611
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 17:15:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 07:09:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.92356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.04.2021 14:21:53
15.04.2021 07:09:52
ទិញ
0.05
0.92304
0.92356
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504471632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 14:21:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 07:09:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.92356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
14.04.2021 14:22:04
15.04.2021 07:09:49
ទិញ
0.05
0.92305
0.92356
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504471646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 14:22:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92305
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 07:09:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.92356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
14.04.2021 21:30:43
14.04.2021 22:13:28
ទិញ
0.05
1.25218
1.25235
ចំណេញ
0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1504510499
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 21:30:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25218
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 22:13:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.25235
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
13.04.2021 18:09:07
14.04.2021 14:21:58
ទិញ
0.05
0.9222
0.9228
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504399963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 18:09:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9222
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 14:21:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.9228
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
13.04.2021 18:09:22
14.04.2021 14:21:48
ទិញ
0.05
0.92215
0.92284
ចំណេញ
0.04 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504399984
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 18:09:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 14:21:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.92284
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
14.04.2021 12:51:47
14.04.2021 13:54:11
ទិញ
0.05
0.92163
0.9221
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504464159
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 12:51:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92163
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 13:54:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.9221
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
14.04.2021 10:47:49
14.04.2021 12:51:44
ទិញ
0.05
0.92076
0.9214
ចំណេញ
0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504452016
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 10:47:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 12:51:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.9214
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
13.04.2021 20:04:48
14.04.2021 12:51:41
ទិញ
0.1
0.92077
0.92143
ចំណេញ
0.07 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504406045
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 20:04:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92077
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 12:51:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.92143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
14.04.2021 12:27:03
14.04.2021 12:49:28
ទិញ
0.05
0.73316
0.73376
ចំណេញ
0.03 USD
CADCHF
ព្រមព្រៀង
#1504460613
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 12:27:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.73316
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 12:49:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.73376
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
14.04.2021 12:13:20
14.04.2021 12:36:31
ទិញ
0.05
0.91916
0.91998
ចំណេញ
0.04 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504459376
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 12:13:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 12:36:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.91998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
14.04.2021 11:58:39
14.04.2021 12:03:13
ទិញ
0.05
0.91923
0.91874
ចំណេញ
-0.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1504458089
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 11:58:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91923
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 12:03:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.91874
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD