21.06.2021 13:51:40
21.06.2021 19:10:20
លក់
0.01
1.47718
1.47349
ចំណេញ
2.98 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#75566940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 13:51:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.47718
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 19:10:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.98 USD
21.06.2021 16:54:52
21.06.2021 17:18:39
ទិញ
0.03
131.33
131.331
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#75578994
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 16:54:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 17:18:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
131.331
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
21.06.2021 16:20:47
21.06.2021 16:29:38
ទិញ
0.01
1.4758
1.47523
ចំណេញ
-0.46 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#75575070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 16:20:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.4758
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 16:29:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47523
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.46 USD
18.06.2021 15:17:17
21.06.2021 09:16:49
ទិញ
0.01
72.3294
72.9756
ចំណេញ
8.86 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#75482991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 15:17:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
72.3294
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 09:16:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
72.9756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.86 USD
25.03.2021 17:26:29
18.06.2021 22:02:03
លក់
0.01
0.69471
0.69462
ចំណេញ
0.09 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#71590106
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 17:26:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69471
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 22:02:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.69462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
24.03.2021 15:26:41
18.06.2021 21:35:54
លក់
0.01
0.6959
0.69475
ចំណេញ
1.15 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#71509944
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 15:26:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.6959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 21:35:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.69475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.15 USD
18.06.2021 08:07:40
18.06.2021 21:35:45
លក់
0.01
0.69794
0.69477
ចំណេញ
3.17 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#75457672
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 08:07:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69794
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 21:35:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.69477
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.17 USD
18.06.2021 09:58:27
18.06.2021 21:35:38
លក់
0.01
88.839
88.688
ចំណេញ
1.37 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#75464912
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 09:58:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
88.839
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 21:35:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
88.688
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.37 USD
09.04.2021 11:02:58
17.06.2021 20:50:12
លក់
0.01
0.70244
0.70075
ចំណេញ
1.69 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#72255708
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 11:02:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70244
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 20:50:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70075
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.69 USD
20.05.2021 12:25:23
17.06.2021 20:47:55
លក់
0.01
89.722
89.268
ចំណេញ
4.12 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#74107943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.05.2021 12:25:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
89.722
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 20:47:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
89.268
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.12 USD
11.06.2021 18:15:36
11.06.2021 20:37:20
ទិញ
0.01
1.21575
1.21715
ចំណេញ
1.15 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#73621127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 18:15:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21575
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 20:37:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21715
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.15 USD
27.05.2021 12:27:59
27.05.2021 18:39:29
លក់
0.02
1.47627
1.47229
ចំណេញ
6.59 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#74426855
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 12:27:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.47627
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 18:39:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.47229
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.59 USD
18.05.2021 05:03:11
27.05.2021 16:47:00
ទិញ
0.02
90.649
90.683
ចំណេញ
0.62 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#73955763
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 05:03:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
90.649
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 16:47:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
90.683
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.62 USD
18.05.2021 03:55:54
27.05.2021 16:46:54
ទិញ
0.02
90.586
90.678
ចំណេញ
1.68 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#73951816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 03:55:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
90.586
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 16:46:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
90.678
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.68 USD
18.05.2021 05:02:26
25.05.2021 11:10:20
លក់
0.02
1.56154
1.57917
ចំណេញ
-27.37 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#73955746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 05:02:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.56154
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-27.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 11:10:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.57917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-27.37 USD
18.05.2021 06:59:15
25.05.2021 11:09:57
លក់
0.02
1.56048
1.57885
ចំណេញ
-28.52 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#73959530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 06:59:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.56048
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-28.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 11:09:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.57885
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-28.52 USD
19.05.2021 12:33:46
19.05.2021 16:32:30
ទិញ
0.01
1.57582
1.57721
ចំណេញ
1.08 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#74032698
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 12:33:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.57582
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2021 16:32:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.57721
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.08 USD
19.05.2021 07:50:36
19.05.2021 11:39:39
ទិញ
0.01
1.57197
1.57487
ចំណេញ
2.25 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#74013630
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 07:50:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.57197
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2021 11:39:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.57487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.25 USD
19.05.2021 04:48:58
19.05.2021 11:38:42
ទិញ
0.01
1.47597
1.47616
ចំណេញ
0.16 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#74007448
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 04:48:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.47597
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2021 11:38:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47616
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
18.05.2021 17:23:20
19.05.2021 05:11:13
លក់
0.01
90.257
90.263
ចំណេញ
-0.06 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#73992666
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 17:23:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
90.257
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2021 05:11:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
90.263
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
18.05.2021 16:58:16
18.05.2021 17:18:13
លក់
0.01
90.392
90.386
ចំណេញ
0.05 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#73990094
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 16:58:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
90.392
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 17:18:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
90.386
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
18.05.2021 03:42:21
18.05.2021 16:31:49
លក់
0.01
1.20572
1.20374
ចំណេញ
1.64 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#73951570
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 03:42:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 16:31:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.64 USD
18.05.2021 03:30:12
18.05.2021 16:20:22
ទិញ
0.02
132.828
133.045
ចំណេញ
3.98 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#73951404
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 03:30:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.828
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 16:20:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
133.045
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.98 USD
18.05.2021 04:08:37
18.05.2021 10:07:44
លក់
0.02
1.56231
1.56234
ចំណេញ
-0.04 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#73952375
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 04:08:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.56231
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 10:07:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.56234
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
14.05.2021 13:42:28
17.05.2021 17:55:55
លក់
0.02
1.46832
1.46702
ចំណេញ
2.16 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73856638
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 13:42:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.46832
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2021 17:55:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.46702
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.16 USD
10.05.2021 09:49:08
14.05.2021 10:58:32
ទិញ
0.02
132.522
132.512
ចំណេញ
-0.18 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#73586591
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 09:49:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.522
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 10:58:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
132.512
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.18 USD
13.05.2021 09:24:35
13.05.2021 13:29:37
លក់
0.02
1.467
1.46601
ចំណេញ
1.63 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73748190
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 09:24:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 13:29:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.46601
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.63 USD
13.05.2021 10:10:36
13.05.2021 12:25:56
ទិញ
0.02
90.3
90.277
ចំណេញ
-0.42 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#73747644
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 10:10:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
90.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 12:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
90.277
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.42 USD
12.05.2021 16:38:36
12.05.2021 17:40:14
លក់
0.01
1.45991
1.4596
ចំណេញ
0.25 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73740844
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 16:38:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.45991
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:40:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.4596
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
12.05.2021 15:30:24
12.05.2021 17:40:07
លក់
0.02
1.462
1.45967
ចំណេញ
3.86 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73499011
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:30:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.462
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:40:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.45967
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.86 USD
07.05.2021 05:16:54
12.05.2021 17:40:01
លក់
0.02
1.46613
1.45968
ចំណេញ
10.67 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73498952
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 05:16:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.46613
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:40:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.45968
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.67 USD
10.05.2021 09:37:57
12.05.2021 17:36:20
ទិញ
0.02
90.038
90.479
ចំណេញ
8.07 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#73585761
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 09:37:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
90.038
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:36:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
90.479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.07 USD
10.05.2021 09:38:23
12.05.2021 17:36:12
ទិញ
0.02
90.064
90.477
ចំណេញ
7.55 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#73585879
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 09:38:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
90.064
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 17:36:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
90.477
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.55 USD
29.04.2021 14:52:57
10.05.2021 12:33:55
ទិញ
0.02
132.248
132.229
ចំណេញ
-0.35 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#73148934
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 14:52:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.248
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 12:33:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
132.229
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.35 USD
01.04.2021 04:48:36
05.05.2021 20:41:51
លក់
0.01
1.47504
1.47324
ចំណេញ
1.46 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#71861242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.04.2021 04:48:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.47504
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 20:41:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47324
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.46 USD
05.05.2021 09:02:08
05.05.2021 20:41:30
លក់
0.01
1.47628
1.47329
ចំណេញ
2.43 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73377226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.05.2021 09:02:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.47628
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 20:41:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47329
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.43 USD
30.04.2021 20:03:19
05.05.2021 20:41:25
លក់
0.01
1.47728
1.47327
ចំណេញ
3.27 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73222291
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 20:03:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.47728
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.05.2021 20:41:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47327
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.27 USD
22.04.2021 21:03:54
04.05.2021 16:04:46
លក់
0.01
0.71509
0.71369
ចំណេញ
1.40 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#72753821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2021 21:03:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71509
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 16:04:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71369
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.40 USD
03.05.2021 06:14:12
03.05.2021 17:36:20
លក់
0.01
131.66
131.529
ចំណេញ
1.20 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#73217567
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 06:14:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 17:36:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
131.529
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.20 USD
03.05.2021 10:25:18
03.05.2021 12:06:09
ទិញ
0.02
131.96
132.124
ចំណេញ
3.00 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#73252154
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 10:25:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
131.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 12:06:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
132.124
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.00 USD
30.04.2021 12:32:57
03.05.2021 09:38:44
ទិញ
0.01
74.9905
75.6806
ចំណេញ
9.12 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#73195040
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 12:32:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.9905
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 09:38:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.6806
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.12 USD
30.04.2021 14:05:52
03.05.2021 09:38:34
ទិញ
0.01
75.1128
75.6306
ចំណេញ
6.85 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#73199188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 14:05:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.1128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 09:38:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.6306
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.85 USD
23.04.2021 09:27:39
03.05.2021 09:38:28
ទិញ
0.01
75.20392
75.6798
ចំណេញ
6.29 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#72856841
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.04.2021 09:27:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.20392
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 09:38:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.6798
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.29 USD
30.04.2021 17:46:12
30.04.2021 18:17:08
លក់
0.01
131.72
131.515
ចំណេញ
1.87 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#73200179
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 17:46:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 18:17:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
131.515
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.87 USD
30.04.2021 08:08:57
30.04.2021 15:30:05
លក់
0.01
1.2274
1.22801
ចំណេញ
-0.50 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#73183248
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 08:08:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2274
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:30:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22801
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.50 USD
30.04.2021 06:42:11
30.04.2021 15:25:51
លក់
0.01
1.48724
1.48368
ចំណេញ
2.90 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73181456
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 06:42:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.48724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:25:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.48368
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.90 USD
30.04.2021 05:28:50
30.04.2021 15:25:45
លក់
0.01
1.48773
1.48363
ចំណេញ
3.34 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73179998
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 05:28:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.48773
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:25:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.48363
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.34 USD
30.04.2021 13:35:45
30.04.2021 15:25:33
លក់
0.01
1.48387
1.48354
ចំណេញ
0.27 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73197319
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 13:35:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.48387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:25:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.48354
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
30.04.2021 12:30:11
30.04.2021 15:25:24
លក់
0.01
1.48461
1.48343
ចំណេញ
0.96 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#73194979
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2021 12:30:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.48461
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:25:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.48343
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.96 USD
29.04.2021 14:47:45
30.04.2021 15:23:30
ទិញ
0.02
88.723
88.748
ចំណេញ
0.46 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#73148624
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.04.2021 14:47:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
88.723
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2021 15:23:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
88.748
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD