22.09.2021 13:25:59
24.09.2021 11:31:10
ទិញ
0.01
72.78698
72.9076
ចំណេញ
1.65 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#80610855
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 13:25:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
72.78698
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 11:31:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
72.9076
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.65 USD
23.09.2021 19:13:06
24.09.2021 11:30:24
ទិញ
0.01
8.77774
8.82434
ចំណេញ
5.28 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80860831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 19:13:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.77774
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 11:30:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.82434
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.28 USD
23.09.2021 14:29:56
23.09.2021 21:29:58
ទិញ
0.01
8.74844
8.7649
ចំណេញ
1.88 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80613392
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:29:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.74844
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 21:29:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.7649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.88 USD
23.09.2021 12:46:08
23.09.2021 15:15:20
ទិញ
0.02
1.26467
1.26643
ចំណេញ
3.81 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#80825782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 12:46:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 15:15:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.81 USD
20.09.2021 10:07:23
23.09.2021 14:23:18
ទិញ
0.01
8.69622
8.7537
ចំណេញ
6.57 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80610888
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:07:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.69622
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:23:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.7537
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.57 USD
20.09.2021 11:30:39
23.09.2021 14:23:14
ទិញ
0.01
8.68
8.75409
ចំណេញ
8.46 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80610992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 11:30:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:23:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.75409
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.46 USD
20.09.2021 10:19:06
23.09.2021 14:23:07
ទិញ
0.01
8.71001
8.75638
ចំណេញ
5.30 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80611017
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:19:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.71001
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:23:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.75638
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.30 USD
21.09.2021 10:46:06
23.09.2021 12:09:44
លក់
0.02
1.61148
1.6107
ចំណេញ
1.13 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#80678597
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:46:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.61148
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 12:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.6107
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.13 USD
21.09.2021 07:10:38
22.09.2021 22:20:13
លក់
0.01
1.6134
1.61262
ចំណេញ
0.56 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#80668735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 07:10:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.6134
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 22:20:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.61262
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.56 USD
22.09.2021 04:10:32
22.09.2021 11:31:02
លក់
0.01
1.26312
1.26048
ចំណេញ
2.85 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#80717937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 04:10:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26312
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 11:31:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.85 USD
21.09.2021 16:18:44
22.09.2021 11:30:56
លក់
0.01
1.26143
1.26051
ចំណេញ
0.99 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#80698961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 16:18:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26143
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 11:30:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26051
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.99 USD
21.09.2021 14:04:36
21.09.2021 22:07:17
លក់
0.01
1.26482
1.26244
ចំណេញ
2.58 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#80688877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 14:04:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26482
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 22:07:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26244
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.58 USD
15.09.2021 05:08:37
21.09.2021 22:07:08
លក់
0.01
1.26824
1.26251
ចំណេញ
6.20 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#80384835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 05:08:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26824
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 22:07:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26251
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.20 USD
21.09.2021 08:58:41
21.09.2021 22:06:15
លក់
0.02
128.493
128.092
ចំណេញ
7.35 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#80672259
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 08:58:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.493
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 22:06:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
128.092
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.35 USD
20.09.2021 15:57:42
20.09.2021 16:04:51
ទិញ
0.01
1.61737
1.61625
ចំណេញ
-0.81 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#80635404
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 15:57:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.61737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 16:04:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.61625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.81 USD
20.09.2021 10:45:09
20.09.2021 15:47:28
ទិញ
0.01
1.61784
1.61851
ចំណេញ
0.48 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#80614202
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:45:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.61784
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 15:47:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.61851
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.48 USD
20.09.2021 13:56:21
20.09.2021 15:29:15
លក់
0.01
128.265
128.196
ចំណេញ
0.63 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#80626571
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 13:56:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.265
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 15:29:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
128.196
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.63 USD
20.09.2021 13:37:01
20.09.2021 14:21:38
ទិញ
0.01
8.65078
8.65354
ចំណេញ
0.32 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80611051
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 13:37:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.65078
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 14:21:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.65354
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
16.09.2021 17:05:54
20.09.2021 13:16:38
លក់
0.02
128.881
128.476
ចំណេញ
7.39 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#80503001
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:05:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.881
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 13:16:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
128.476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.39 USD
17.09.2021 17:59:39
20.09.2021 10:08:04
ទិញ
0.01
8.65543
8.68827
ចំណេញ
3.78 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80565948
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:59:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.65543
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 10:08:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.68827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.78 USD
20.09.2021 05:33:13
20.09.2021 10:08:00
ទិញ
0.01
8.64709
8.6882
ចំណេញ
4.73 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80598190
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:33:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.64709
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 10:08:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.6882
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.73 USD
20.09.2021 07:19:57
20.09.2021 10:07:55
ទិញ
0.01
8.66438
8.6882
ចំណេញ
2.74 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80603352
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 07:19:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.66438
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 10:07:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.6882
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.74 USD
19.08.2021 18:24:00
17.09.2021 18:15:51
ទិញ
0.01
8.5477
8.63339
ចំណេញ
9.93 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#79133513
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 18:24:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.5477
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 18:15:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.63339
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.93 USD
19.08.2021 12:04:41
17.09.2021 18:15:44
ទិញ
0.01
8.54588
8.63065
ចំណេញ
9.82 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#79107405
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 12:04:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.54588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 18:15:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.63065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.82 USD
20.08.2021 14:14:02
17.09.2021 18:15:33
ទិញ
0.01
8.54418
8.63599
ចំណេញ
10.63 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#79103387
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 14:14:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.54418
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 18:15:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.63599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.63 USD
19.08.2021 19:13:03
17.09.2021 18:15:25
ទិញ
0.01
8.5426
8.63599
ចំណេញ
10.81 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#79135529
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 19:13:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.5426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 18:15:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.63599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.81 USD
19.08.2021 18:30:32
17.09.2021 18:15:20
ទិញ
0.01
8.55496
8.63599
ចំណេញ
9.38 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#79103328
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 18:30:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.55496
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 18:15:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.63599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.38 USD
17.09.2021 11:11:32
17.09.2021 16:51:54
ទិញ
0.02
8.58922
8.60399
ចំណេញ
3.43 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80538033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 11:11:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.58922
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 16:51:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
8.60399
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.43 USD
23.08.2021 08:48:45
16.09.2021 15:39:55
ទិញ
0.01
8.50045
8.50976
ចំណេញ
1.09 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#79225705
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.08.2021 08:48:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.50045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:39:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.50976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.09 USD
24.08.2021 14:54:50
16.09.2021 15:30:10
លក់
0.01
128.751
128.753
ចំណេញ
-0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#79315829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 14:54:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.751
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:30:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
128.753
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
16.09.2021 10:51:36
16.09.2021 15:29:45
លក់
0.01
128.816
128.701
ចំណេញ
1.05 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#80468403
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 10:51:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.816
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:29:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
128.701
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.05 USD
15.09.2021 10:51:24
16.09.2021 15:29:38
លក់
0.02
129.325
128.709
ចំណេញ
11.27 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#80398489
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 10:51:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.325
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:29:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
128.709
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.27 USD
09.09.2021 06:21:06
16.09.2021 15:00:41
ទិញ
0.01
8.48021
8.4696
ចំណេញ
-1.25 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80112318
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 06:21:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.48021
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:00:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.4696
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.25 USD
08.09.2021 12:18:00
16.09.2021 14:59:00
ទិញ
0.01
8.46535
8.46294
ចំណេញ
-0.28 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80066033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 12:18:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.46535
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 14:59:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.46294
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.28 USD
09.09.2021 17:37:08
15.09.2021 17:39:17
លក់
0.01
1.49364
1.49392
ចំណេញ
-0.22 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#80156598
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 17:37:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.49364
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:39:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.49392
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.22 USD
14.09.2021 17:42:10
14.09.2021 20:53:39
លក់
0.01
1.27333
1.27168
ចំណេញ
1.79 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#80361821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:42:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27333
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 20:53:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.27168
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.79 USD
13.09.2021 17:33:22
14.09.2021 18:10:58
លក់
0.02
129.681
129.651
ចំណេញ
0.55 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#80278614
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 17:33:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.681
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 18:10:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
129.651
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.55 USD
14.09.2021 15:39:10
14.09.2021 17:13:06
ទិញ
0.01
72.6849
72.876
ចំណេញ
2.62 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#80344663
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:39:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
72.6849
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 17:13:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
72.876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.62 USD
09.09.2021 15:47:11
13.09.2021 15:24:57
លក់
0.02
129.812
129.665
ចំណេញ
2.67 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#80144300
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 15:47:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.812
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 15:24:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
129.665
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.67 USD
08.09.2021 18:23:01
08.09.2021 19:34:50
លក់
0.01
1.5004
1.49773
ចំណេញ
2.11 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#80092590
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 18:23:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.5004
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 19:34:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.49773
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.11 USD
08.09.2021 09:14:17
08.09.2021 13:23:07
ទិញ
0.01
8.37043
8.44094
ចំណេញ
8.35 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#80017240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 09:14:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.37043
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 13:23:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.44094
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.35 USD
07.09.2021 18:19:50
07.09.2021 20:21:32
ទិញ
0.03
47409.82
47444.99
ចំណេញ
1.06 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#80017687
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 18:19:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
47409.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 20:21:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
47444.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.06 USD
19.08.2021 06:24:12
07.09.2021 18:12:29
លក់
0.01
44203.1
45308.75
ចំណេញ
-11.06 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#79086330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 06:24:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
44203.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 18:12:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
45308.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.06 USD
07.09.2021 10:13:02
07.09.2021 11:07:29
ទិញ
0.03
52184.95
52245.82
ចំណេញ
1.83 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#79971052
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 10:13:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
52184.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 11:07:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
52245.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.83 USD
06.09.2021 11:33:13
07.09.2021 09:29:39
ទិញ
0.03
51799.92
52531.65
ចំណេញ
21.95 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#79942023
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 11:33:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
51799.92
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 09:29:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
52531.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
21.95 USD
03.09.2021 17:35:22
06.09.2021 11:17:02
ទិញ
0.03
50990
51651.29
ចំណេញ
19.84 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#79885557
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 17:35:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
50990
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2021 11:17:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
51651.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
19.84 USD
03.09.2021 15:32:11
03.09.2021 16:35:46
ទិញ
0.03
50669.31
50704.12
ចំណេញ
1.04 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#79827629
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:32:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
50669.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 16:35:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
50704.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.04 USD
03.09.2021 15:20:56
03.09.2021 15:34:30
លក់
0.02
1.5951
1.5941
ចំណេញ
1.50 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#79861621
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:20:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.5951
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:34:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.5941
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.50 USD
03.09.2021 15:19:44
03.09.2021 15:34:22
ទិញ
0.02
0.74462
0.7464
ចំណេញ
3.56 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#79861518
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:19:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74462
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:34:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.7464
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.56 USD
03.09.2021 15:17:37
03.09.2021 15:34:14
ទិញ
0.02
0.74441
0.74659
ចំណេញ
4.36 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#79853574
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:17:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74441
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:34:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.74659
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.36 USD