14.04.2021 13:11:27
15.04.2021 09:41:14
ទិញ
0.01
75.8014
77.1478
ចំណេញ
17.45 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#72465333
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 13:11:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.8014
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.04.2021 09:41:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
77.1478
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
17.45 USD
24.03.2021 20:23:32
09.04.2021 20:09:43
លក់
0.01
1.72022
1.72049
ចំណេញ
-0.22 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#71526377
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 20:23:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.72022
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 20:09:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.72049
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.22 USD
09.04.2021 15:30:22
09.04.2021 19:17:29
លក់
0.01
1.2707
1.2702
ចំណេញ
0.54 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#72228738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 15:30:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2707
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 19:17:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2702
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.54 USD
09.04.2021 08:42:15
09.04.2021 10:58:52
លក់
0.01
0.70311
0.70308
ចំណេញ
0.03 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#72202690
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 08:42:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70311
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 10:58:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
08.04.2021 20:58:26
09.04.2021 09:16:21
លក់
0.01
0.76493
0.76089
ចំណេញ
4.04 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#72230150
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 20:58:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76493
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 09:16:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.76089
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.04 USD
08.04.2021 17:58:26
08.04.2021 19:45:30
លក់
0.01
1.27
1.26973
ចំណេញ
0.29 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#72183154
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 17:58:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 19:45:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26973
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.29 USD
08.04.2021 14:26:35
08.04.2021 17:14:00
លក់
0.02
86.72
86.649
ចំណេញ
1.30 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#72203812
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 14:26:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
86.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 17:14:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
86.649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.30 USD
08.04.2021 04:22:53
08.04.2021 14:38:54
លក់
0.02
86.925
86.753
ចំណេញ
3.15 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#72175370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 04:22:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
86.925
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 14:38:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
86.753
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.15 USD
02.04.2021 17:17:22
08.04.2021 06:46:20
លក់
0.01
0.70135
0.70195
ចំណេញ
-0.60 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#71943660
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.04.2021 17:17:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70135
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 06:46:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70195
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.60 USD
07.04.2021 16:21:00
07.04.2021 18:40:31
លក់
0.01
87
86.946
ចំណេញ
0.49 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#72120993
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 16:21:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 18:40:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
86.946
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.49 USD
07.04.2021 15:20:16
07.04.2021 17:47:14
ទិញ
0.01
1.49889
1.50242
ចំណេញ
2.80 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#72120199
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 15:20:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.49889
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:47:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.50242
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.80 USD
07.04.2021 14:41:02
07.04.2021 17:28:19
ទិញ
0.02
130.644
130.645
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#72138740
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 14:41:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.644
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:28:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
130.645
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
07.04.2021 09:47:21
07.04.2021 17:25:04
លក់
0.01
87.072
86.96
ចំណេញ
1.02 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#72116186
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 09:47:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
87.072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:25:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
86.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.02 USD
06.04.2021 13:15:40
07.04.2021 17:01:17
ទិញ
0.02
130.547
130.562
ចំណេញ
0.28 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#72054016
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 13:15:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.547
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 17:01:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
130.562
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
07.04.2021 09:45:05
07.04.2021 10:27:11
ទិញ
0.01
1.49714
1.49695
ចំណេញ
-0.15 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#72115806
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 09:45:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.49714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 10:27:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.49695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.15 USD
07.04.2021 04:56:18
07.04.2021 10:26:41
លក់
0.01
87.146
87.135
ចំណេញ
0.10 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#72101558
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 04:56:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
87.146
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 10:26:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
87.135
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
07.04.2021 04:58:47
07.04.2021 10:26:36
ទិញ
0.01
1.49418
1.49701
ចំណេញ
2.25 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#72101745
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 04:58:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.49418
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 10:26:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.49701
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.25 USD
06.04.2021 19:49:29
06.04.2021 21:35:46
ទិញ
0.01
1.48797
1.49132
ចំណេញ
2.67 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#72085590
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 19:49:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.48797
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 21:35:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.49132
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.67 USD
06.04.2021 15:45:13
06.04.2021 15:59:22
លក់
0.01
87.579
87.525
ចំណេញ
0.49 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#72046437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 15:45:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
87.579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 15:59:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
87.525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.49 USD
06.04.2021 14:32:13
06.04.2021 15:57:05
ទិញ
0.01
1.48434
1.48573
ចំណេញ
1.10 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#72057148
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 14:32:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.48434
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 15:57:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.48573
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.10 USD
06.04.2021 06:28:48
06.04.2021 06:57:21
ទិញ
0.01
0.7046
0.7046
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#72002199
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 06:28:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7046
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 06:57:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7046
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
02.04.2021 07:45:28
05.04.2021 17:15:02
ទិញ
0.02
0.70372
0.7063
ចំណេញ
5.16 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#71927767
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.04.2021 07:45:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70372
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 17:15:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.7063
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.16 USD
30.03.2021 11:12:16
31.03.2021 21:59:20
លក់
0.01
1.47788
1.47384
ចំណេញ
3.22 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#71760304
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 11:12:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.47788
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 21:59:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47384
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.22 USD
31.03.2021 16:51:33
31.03.2021 21:59:14
លក់
0.01
1.47506
1.47382
ចំណេញ
0.99 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#71841864
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 16:51:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.47506
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 21:59:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47382
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.99 USD
30.03.2021 10:20:05
31.03.2021 09:47:03
លក់
0.01
1.48008
1.47875
ចំណេញ
1.05 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#71752575
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 10:20:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.48008
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 09:47:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47875
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.05 USD
30.03.2021 11:04:30
30.03.2021 14:32:31
ទិញ
0.01
8.36416
8.37553
ចំណេញ
1.36 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#71759599
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 11:04:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
8.36416
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 14:32:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.37553
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.36 USD
30.03.2021 10:02:13
30.03.2021 10:03:23
ទិញ
0.01
1.48028
1.47952
ចំណេញ
-0.60 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#71752255
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 10:02:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.48028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 10:03:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47952
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.60 USD
16.03.2021 20:41:39
30.03.2021 09:56:28
លក់
0.01
1.48079
1.47947
ចំណេញ
1.05 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#70999990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 20:41:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.48079
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 09:56:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.47947
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.05 USD
26.03.2021 09:05:08
30.03.2021 09:56:20
លក់
0.01
75.6286
75.6094
ចំណេញ
0.25 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#71622383
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.03.2021 09:05:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
75.6286
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 09:56:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.6094
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
29.03.2021 18:43:33
30.03.2021 09:34:00
ទិញ
0.01
0.70159
0.70137
ចំណេញ
-0.22 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#71726970
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 18:43:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.70159
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 09:34:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.22 USD
29.03.2021 13:22:54
30.03.2021 09:33:48
ទិញ
0.01
0.7007
0.7014
ចំណេញ
0.70 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#71700370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 13:22:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7007
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.03.2021 09:33:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7014
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.70 USD
25.03.2021 11:36:16
26.03.2021 08:22:31
លក់
0.01
75.8796
75.8404
ចំណេញ
0.52 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#71557788
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 11:36:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
75.8796
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.03.2021 08:22:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.8404
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.52 USD
24.03.2021 10:15:46
26.03.2021 08:22:25
លក់
0.01
75.9615
75.8404
ចំណេញ
1.60 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#71484630
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 10:15:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
75.9615
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.03.2021 08:22:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.8404
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.60 USD
24.03.2021 05:07:10
26.03.2021 06:16:29
លក់
0.01
0.69743
0.69693
ចំណេញ
0.50 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#71461910
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 05:07:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.03.2021 06:16:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.69693
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.50 USD
24.03.2021 12:21:52
24.03.2021 16:23:33
លក់
0.01
1.7265
1.72251
ចំណេញ
3.17 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#71493582
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 12:21:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7265
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2021 16:23:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.72251
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.17 USD
24.03.2021 14:00:22
24.03.2021 16:23:27
លក់
0.01
1.72407
1.72245
ចំណេញ
1.29 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#71505025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 14:00:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.72407
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2021 16:23:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.72245
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.29 USD
16.03.2021 13:42:17
24.03.2021 11:11:11
លក់
0.01
1.7282
1.72495
ចំណេញ
2.58 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#70965073
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 13:42:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7282
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2021 11:11:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.72495
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.58 USD
24.03.2021 07:31:49
24.03.2021 11:10:51
លក់
0.01
1.72635
1.72488
ចំណេញ
1.17 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#71468457
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 07:31:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.72635
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2021 11:10:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.72488
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.17 USD
23.03.2021 16:09:36
24.03.2021 05:37:49
លក់
0.01
86.5
86.224
ចំណេញ
2.55 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#71388800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 16:09:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
86.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2021 05:37:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
86.224
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.55 USD
23.03.2021 12:09:53
23.03.2021 12:44:09
លក់
0.01
0.70428
0.70328
ចំណេញ
1.00 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#71383719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 12:09:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70428
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2021 12:44:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.70328
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
23.03.2021 11:27:22
23.03.2021 12:43:15
លក់
0.01
86.499
86.186
ចំណេញ
2.88 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#71299874
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 11:27:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
86.499
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2021 12:43:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
86.186
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.88 USD
23.03.2021 10:07:09
23.03.2021 10:40:21
ទិញ
0.01
75.4414
75.4656
ចំណេញ
0.32 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#71365451
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 10:07:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
75.4414
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2021 10:40:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.4656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
22.03.2021 16:31:59
23.03.2021 09:34:25
ទិញ
0.01
1.49477
1.49524
ចំណេញ
0.37 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#71307166
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 16:31:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.49477
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2021 09:34:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.49524
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.37 USD
22.02.2021 15:41:25
23.03.2021 08:01:53
ទិញ
0.01
74.79688
75.2296
ចំណេញ
5.75 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#69121391
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 15:41:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.79688
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2021 08:01:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
75.2296
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.75 USD
22.03.2021 12:48:36
22.03.2021 15:51:19
ទិញ
0.01
74.5484
74.6996
ចំណេញ
2.02 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#71287938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 12:48:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.5484
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 15:51:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.6996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.02 USD
22.03.2021 08:17:56
22.03.2021 15:51:13
ទិញ
0.01
74.4527
74.6996
ចំណេញ
3.31 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#71272722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 08:17:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.4527
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 15:51:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.6996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.31 USD
22.03.2021 08:16:25
22.03.2021 12:03:26
ទិញ
0.01
74.4054
74.4503
ចំណេញ
0.60 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#71272581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 08:16:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.4054
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 12:03:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.4503
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.60 USD
09.03.2021 14:38:09
22.03.2021 08:06:57
ទិញ
0.01
74
74.3006
ចំណេញ
4.05 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#70609622
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2021 14:38:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 08:06:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.3006
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.05 USD
10.03.2021 08:16:01
22.03.2021 08:06:52
ទិញ
0.01
74.1203
74.3006
ចំណេញ
2.43 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#70655105
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.03.2021 08:16:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
74.1203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 08:06:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.3006
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.43 USD
17.03.2021 18:45:23
22.03.2021 00:07:18
ទិញ
0.01
7.59489
8.4758
ចំណេញ
103.93 USD
USDTRY
ព្រមព្រៀង
#71051881
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.03.2021 18:45:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
7.59489
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
103.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 00:07:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
8.4758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
103.93 USD