16.10.2020 14:09:40
16.10.2020 14:25:40
លក់
0.01
1.28981
1.2922
ចំណេញ
-2.49 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#149378382
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.10.2020 14:09:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.10.2020 14:25:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.49 USD
23.09.2020 14:59:55
28.09.2020 13:08:35
លក់
0.01
133.774
135.681
ចំណេញ
-18.30 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147529577
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 14:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.774
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 13:08:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
135.681
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-18.30 USD
23.09.2020 12:30:36
28.09.2020 13:08:35
លក់
0.05
133.647
135.681
ចំណេញ
-97.53 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147513335
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 12:30:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.647
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-96.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 13:08:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
135.681
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-97.53 USD
25.09.2020 09:57:57
28.09.2020 13:08:35
លក់
0.01
134.479
135.681
ចំណេញ
-11.61 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147688704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.09.2020 09:57:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
134.479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 13:08:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
135.681
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-11.61 USD
23.09.2020 10:57:01
28.09.2020 13:08:35
លក់
0.03
133.308
135.681
ចំណេញ
-68.17 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147504722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 10:57:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.308
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-67.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 13:08:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
135.681
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-68.17 USD
23.09.2020 15:56:56
28.09.2020 13:08:35
លក់
0.01
133.988
135.681
ចំណេញ
-16.27 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147534770
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2020 15:56:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.988
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2020 13:08:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
135.681
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-16.27 USD
21.09.2020 19:46:07
21.09.2020 20:07:49
លក់
0.03
133.985
133.868
ចំណេញ
2.76 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147335627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 19:46:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.985
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 20:07:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
133.868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
2.76 USD
21.09.2020 17:48:16
21.09.2020 18:24:41
ទិញ
0.05
104.483
104.697
ចំណេញ
9.72 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#147328132
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 17:48:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
104.483
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 18:24:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
104.697
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
9.72 USD
21.09.2020 17:40:25
21.09.2020 18:09:11
ទិញ
0.05
104.532
104.657
ចំណេញ
5.47 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#147327193
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 17:40:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
104.532
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 18:09:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
104.657
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
5.47 USD
21.09.2020 14:42:02
21.09.2020 16:02:32
លក់
0.05
104.11
104.139
ចំណេញ
-1.89 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#147311556
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 14:42:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
104.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 16:02:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
104.139
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-1.89 USD
21.09.2020 14:40:59
21.09.2020 16:02:27
លក់
0.08
1.17895
1.1776
ចំណេញ
10.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#147311521
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 14:40:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17895
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 16:02:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.1776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
10.00 USD
21.09.2020 14:42:34
21.09.2020 16:02:23
លក់
0.02
133.889
133.789
ចំណេញ
1.52 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147311572
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 14:42:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
133.889
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2020 16:02:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
133.789
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
1.52 USD
18.09.2020 16:01:43
18.09.2020 17:43:12
លក់
0.08
1.18434
1.18578
ចំណេញ
-12.32 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#147217041
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.09.2020 16:01:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18434
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.09.2020 17:43:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.18578
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
-12.32 USD
17.09.2020 14:23:26
17.09.2020 15:11:54
លក់
0.05
134.934
134.661
ចំណេញ
12.05 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147131869
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2020 14:23:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
134.934
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2020 15:11:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
134.661
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
12.05 USD
17.09.2020 14:26:42
17.09.2020 15:11:51
លក់
0.02
135.029
134.664
ចំណេញ
6.58 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#147132127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2020 14:26:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
135.029
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2020 15:11:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
134.664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
6.58 USD
17.09.2020 14:22:25
17.09.2020 15:03:56
ទិញ
0.05
0.67233
0.67255
ចំណេញ
0.60 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#147131804
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2020 14:22:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.67233
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2020 15:03:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.67255
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
0.60 USD
17.09.2020 03:58:08
17.09.2020 04:55:29
ទិញ
0.05
0.67138
0.6689
ចំណេញ
-12.90 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#147088789
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2020 03:58:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.67138
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2020 04:55:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.6689
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-12.90 USD
16.09.2020 15:47:12
17.09.2020 03:56:17
ទិញ
0.01
104.882
105.04
ចំណេញ
1.40 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#147034108
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2020 15:47:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
104.882
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2020 03:56:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.40 USD
16.09.2020 13:50:54
17.09.2020 03:56:13
ទិញ
0.01
105.025
105.04
ចំណេញ
0.04 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#147027948
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2020 13:50:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.025
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2020 03:56:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.04 USD
16.09.2020 13:39:30
17.09.2020 03:56:10
ទិញ
0.01
105.052
105.043
ចំណេញ
-0.19 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#147026986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2020 13:39:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
105.052
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2020 03:56:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
105.043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.19 USD
16.09.2020 09:43:41
16.09.2020 10:39:11
លក់
0.03
1.7625
1.76025
ចំណេញ
4.34 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#147009782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2020 09:43:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.7625
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2020 10:39:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.76025
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
4.34 USD
15.09.2020 14:02:34
15.09.2020 14:42:22
ទិញ
0.03
1.76007
1.76202
ចំណេញ
3.68 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#146906619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2020 14:02:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.76007
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2020 14:42:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.76202
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
3.68 USD
14.09.2020 10:39:34
15.09.2020 01:49:43
លក់
0.05
136.014
135.888
ចំណេញ
4.96 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146794139
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2020 10:39:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
136.014
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2020 01:49:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
135.888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.96 USD
14.09.2020 11:36:17
15.09.2020 01:49:37
លក់
0.03
136.159
135.888
ចំណេញ
7.09 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146804210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2020 11:36:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
136.159
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2020 01:49:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
135.888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
7.09 USD
14.09.2020 03:38:27
14.09.2020 05:29:27
ទិញ
0.03
135.812
136.065
ចំណេញ
6.55 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146753754
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2020 03:38:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
135.812
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2020 05:29:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
136.065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
6.55 USD
14.09.2020 02:59:26
14.09.2020 05:29:23
ទិញ
0.05
135.95
136.066
ចំណេញ
4.47 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146744783
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2020 02:59:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
135.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2020 05:29:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
136.066
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.47 USD
11.09.2020 17:34:07
11.09.2020 17:54:26
លក់
0.05
135.917
135.805
ចំណេញ
4.28 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146730799
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2020 17:34:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
135.917
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2020 17:54:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
135.805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
4.28 USD
11.09.2020 16:53:38
11.09.2020 16:58:29
លក់
0.05
135.929
135.759
ចំណេញ
7.01 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146728555
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2020 16:53:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
135.929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2020 16:58:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
135.759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
7.01 USD
11.09.2020 13:28:10
11.09.2020 16:52:56
លក់
0.08
135.954
135.954
ចំណេញ
-1.60 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146704483
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2020 13:28:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
135.954
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2020 16:52:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
135.954
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.60 USD
ចំណេញ
-1.60 USD
11.09.2020 11:50:53
11.09.2020 13:24:33
លក់
0.06
136.007
135.969
ចំណេញ
0.95 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146699122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2020 11:50:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
136.007
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2020 13:24:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
135.969
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.20 USD
ចំណេញ
0.95 USD
11.09.2020 07:18:11
11.09.2020 09:12:25
លក់
0.06
136.168
136.108
ចំណេញ
2.19 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146673984
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.09.2020 07:18:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
136.168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.09.2020 09:12:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
136.108
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.20 USD
ចំណេញ
2.19 USD
10.09.2020 19:59:29
10.09.2020 20:00:55
លក់
0.06
0.90857
0.9082
ចំណេញ
1.84 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#146647804
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2020 19:59:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90857
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2020 20:00:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
0.9082
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
1.84 USD
10.09.2020 08:22:53
10.09.2020 09:19:49
ទិញ
0.06
137.969
138.256
ចំណេញ
15.02 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146535912
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2020 08:22:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
137.969
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2020 09:19:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
138.256
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.20 USD
ចំណេញ
15.02 USD
09.09.2020 11:09:44
09.09.2020 11:47:19
លក់
0.04
137.28
137.226
ចំណេញ
1.24 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146395668
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2020 11:09:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
137.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2020 11:47:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
137.226
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
1.24 USD
09.09.2020 08:48:40
09.09.2020 11:03:19
លក់
0.02
137.347
137.349
ចំណេញ
-0.43 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146386730
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2020 08:48:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
137.347
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2020 11:03:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
137.349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-0.43 USD
08.09.2020 11:51:37
08.09.2020 14:22:12
លក់
0.03
0.72751
0.72478
ចំណេញ
7.89 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#146228259
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2020 11:51:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72751
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2020 14:22:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.72478
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
7.89 USD
08.09.2020 09:26:36
08.09.2020 10:48:35
លក់
0.03
139.653
139.596
ចំណេញ
1.01 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146203261
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2020 09:26:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
139.653
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2020 10:48:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
139.596
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
1.01 USD
07.09.2020 11:18:18
07.09.2020 11:46:08
លក់
0.05
140.464
140.17
ចំណេញ
12.85 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146130552
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2020 11:18:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
140.464
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2020 11:46:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
140.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
12.85 USD
04.09.2020 19:53:00
04.09.2020 20:23:31
ទិញ
0.05
140.72
140.852
ចំណេញ
5.21 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#146065400
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2020 19:53:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
140.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.09.2020 20:23:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
140.852
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
5.21 USD
04.09.2020 10:41:47
04.09.2020 18:58:56
លក់
0.05
125.704
125.706
ចំណេញ
-1.10 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#146000274
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2020 10:41:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
125.704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.09.2020 18:58:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
125.706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-1.10 USD
04.09.2020 09:26:23
04.09.2020 10:32:26
លក់
0.04
125.714
125.866
ចំណេញ
-6.53 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#145996144
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2020 09:26:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
125.714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.09.2020 10:32:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
125.866
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.80 USD
ចំណេញ
-6.53 USD
04.09.2020 08:52:57
04.09.2020 09:26:19
ទិញ
0.02
125.792
125.716
ចំណេញ
-1.83 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#145994977
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.09.2020 08:52:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
125.792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.09.2020 09:26:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
125.716
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.40 USD
ចំណេញ
-1.83 USD
03.09.2020 15:43:25
03.09.2020 21:44:43
លក់
0.01
141.3
140.863
ចំណេញ
3.92 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#145912987
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2020 15:43:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
141.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 21:44:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
140.863
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.92 USD
03.09.2020 15:21:06
03.09.2020 21:44:39
លក់
0.01
141.171
140.86
ចំណេញ
2.73 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#145911293
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2020 15:21:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
141.171
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 21:44:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
140.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.73 USD
03.09.2020 14:38:34
03.09.2020 18:21:05
លក់
0.01
141.103
140.511
ចំណេញ
5.38 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#145909141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2020 14:38:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
141.103
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 18:21:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
140.511
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
5.38 USD
02.09.2020 10:33:38
03.09.2020 13:58:15
លក់
0.03
1.3331
1.32546
ចំណេញ
22.62 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#145766450
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2020 10:33:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3331
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2020 13:58:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.32546
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
22.62 USD
02.09.2020 10:04:45
02.09.2020 10:33:34
ទិញ
0.03
1.33631
1.33311
ចំណេញ
-9.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#145762158
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2020 10:04:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33631
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2020 10:33:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.33311
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-9.90 USD
02.09.2020 10:00:25
02.09.2020 10:33:30
ទិញ
0.03
1.33682
1.33314
ចំណេញ
-11.34 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#145760343
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2020 10:00:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33682
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2020 10:33:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.33314
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-11.34 USD
02.09.2020 09:40:09
02.09.2020 10:33:26
ទិញ
0.03
1.33606
1.33317
ចំណេញ
-8.97 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#145752715
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2020 09:40:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33606
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2020 10:33:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.33317
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-8.97 USD
02.09.2020 04:26:53
02.09.2020 08:55:00
ទិញ
0.03
1.98022
1.97189
ចំណេញ
-17.55 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#145701143
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2020 04:26:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.98022
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2020 08:55:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.97189
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.60 USD
ចំណេញ
-17.55 USD