27.09.2021 21:00:24
28.09.2021 16:36:00
ទិញ
1
216.81
211.55
ចំណេញ
-5.51 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#30388756
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 21:00:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
216.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 16:36:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
211.55
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-5.51 USD
27.09.2021 21:00:13
28.09.2021 16:36:00
ទិញ
1
145.54
142.97
ចំណេញ
-2.82 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#30388748
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 21:00:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
145.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 16:36:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
142.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-2.82 USD
27.09.2021 14:11:39
28.09.2021 16:30:42
ទិញ
0.01
152.102
151.057
ចំណេញ
-9.63 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#30481472
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 14:11:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
152.102
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.05 USD
សរុប
-9.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 16:30:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
151.057
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-9.63 USD
27.09.2021 17:06:18
28.09.2021 16:30:42
ទិញ
0.01
1.37221
1.3557
ចំណេញ
-16.66 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#30481564
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 17:06:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37221
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.05 USD
សរុប
-16.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 16:30:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3557
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-16.66 USD
27.09.2021 14:13:51
28.09.2021 16:30:42
ទិញ
0.01
1.95801
1.94489
ចំណេញ
-9.41 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#30481525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 14:13:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.95801
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.07 USD
សរុប
-9.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 16:30:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.94489
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-9.41 USD
27.09.2021 17:06:18
28.09.2021 16:28:41
ទិញ
0.01
1.37221
1.35576
ចំណេញ
-16.61 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#30371033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 17:06:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37221
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
-16.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 16:28:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.35576
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-16.61 USD
27.09.2021 14:13:51
28.09.2021 16:28:32
ទិញ
0.01
1.95801
1.94511
ចំណេញ
-9.26 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#30340904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 14:13:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.95801
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.07 USD
សរុប
-8.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 16:28:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.94511
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-9.26 USD
27.09.2021 14:11:39
28.09.2021 16:28:13
ទិញ
0.01
152.102
151.071
ចំណេញ
-9.51 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#30340834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 14:11:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
152.102
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
-9.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 16:28:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
151.071
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-9.51 USD
28.09.2021 10:22:50
28.09.2021 16:27:58
លក់
0.02
0.69823
0.69677
ចំណេញ
2.72 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#30429266
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 10:22:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69823
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 16:27:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.69677
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.72 USD
07.09.2021 18:08:34
23.09.2021 21:28:12
ទិញ
1
155.83
146.74
ចំណេញ
-9.34 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#28572099
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 18:08:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
155.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 21:28:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
146.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-9.34 USD
22.09.2021 21:13:11
23.09.2021 21:28:07
ទិញ
1
145.96
146.74
ចំណេញ
0.53 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#30057516
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:13:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
145.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 21:28:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
146.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
0.53 USD
07.09.2021 18:08:28
23.09.2021 21:27:31
ទិញ
1
227.31
225
ចំណេញ
-2.56 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#28572078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 18:08:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
227.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 21:27:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
225
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-2.56 USD
22.09.2021 21:15:00
23.09.2021 21:27:29
ទិញ
1
219.12
225
ចំណេញ
5.63 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#30057470
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
219.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 21:27:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
225
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
5.63 USD
23.09.2021 14:10:01
23.09.2021 19:07:53
ទិញ
0.01
1.88392
1.88375
ចំណេញ
-0.32 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#30149956
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.88392
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 19:07:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.88375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.32 USD
23.09.2021 14:10:11
23.09.2021 19:07:50
ទិញ
0.01
1.94592
1.94268
ចំណេញ
-2.49 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#30150008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:10:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.94592
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 19:07:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.94268
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.49 USD
23.09.2021 14:10:06
23.09.2021 18:15:09
ទិញ
0.01
1.73608
1.73836
ចំណេញ
1.60 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#30149985
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:10:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.73608
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 18:15:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.73836
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.60 USD
23.09.2021 14:09:55
23.09.2021 18:14:50
ទិញ
0.01
150.604
151.322
ចំណេញ
6.31 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#30149836
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:09:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.604
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 18:14:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
151.322
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
6.31 USD
23.09.2021 13:58:48
23.09.2021 18:14:29
ទិញ
0.01
1.36832
1.37374
ចំណេញ
5.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#30147406
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 13:58:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36832
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 18:14:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
5.32 USD
23.09.2021 13:58:44
23.09.2021 18:14:24
ទិញ
0.01
1.36836
1.37374
ចំណេញ
5.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#30147398
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 13:58:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36836
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 18:14:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
5.28 USD
22.09.2021 22:00:41
23.09.2021 08:26:22
លក់
0.01
1766.68
1764.83
ចំណេញ
1.62 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#30078943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 22:00:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1766.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.03 USD
សរុប
1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 08:26:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1764.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.62 USD
22.09.2021 21:41:23
23.09.2021 08:26:17
លក់
0.01
1770.09
1764.84
ចំណេញ
5.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#30057451
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:41:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1770.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.03 USD
សរុប
5.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 08:26:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1764.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
5.02 USD
22.09.2021 21:01:07
22.09.2021 23:07:29
ទិញ
0.01
1782.24
1766.96
ចំណេញ
-15.48 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#30057448
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:01:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 23:07:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1766.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-15.48 USD
22.09.2021 17:02:15
22.09.2021 20:55:07
ទិញ
1
215.15
217.17
ចំណេញ
1.77 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#30036651
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 17:02:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
215.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 20:55:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
217.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
1.77 USD
22.09.2021 17:02:19
22.09.2021 20:55:06
ទិញ
1
144.83
145.08
ចំណេញ
0.00 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#30036667
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 17:02:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
144.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 20:55:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
145.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
0.00 USD
16.09.2021 17:08:53
20.09.2021 19:17:57
លក់
0.02
0.70688
0.70203
ចំណេញ
9.40 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#29518604
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:08:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70688
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.10 USD
សរុប
9.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 19:17:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.70203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
9.40 USD
16.09.2021 17:03:54
20.09.2021 19:17:32
លក់
0.02
1.37698
1.36617
ចំណេញ
21.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#29517930
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 17:03:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37698
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.18 USD
សរុប
21.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 19:17:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.36617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
21.24 USD
13.09.2021 16:40:08
13.09.2021 17:22:02
លក់
1
223.81
220.08
ចំណេញ
3.48 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#29104714
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 16:40:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
223.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 17:22:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
220.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
3.48 USD
13.09.2021 16:40:10
13.09.2021 17:22:00
លក់
1
223.68
220.15
ចំណេញ
3.28 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#29104722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 16:40:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
223.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 17:22:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
220.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
3.28 USD
10.09.2021 19:05:21
13.09.2021 16:39:03
ទិញ
1
149.67
150.02
ចំណេញ
0.10 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#28947248
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 19:05:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
149.67
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:39:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
150.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
0.10 USD
10.09.2021 08:35:52
10.09.2021 08:54:31
ទិញ
0.01
0.71253
0.7123
ចំណេញ
-0.33 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#28860172
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 08:35:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71253
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 08:54:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7123
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.33 USD
09.09.2021 12:47:24
10.09.2021 08:54:30
ទិញ
0.01
1.38253
1.38449
ចំណេញ
1.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#28772439
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 12:47:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38253
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
1.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 08:54:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38449
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.80 USD
08.09.2021 13:21:58
08.09.2021 18:35:04
ទិញ
1
72.174
72.153
ចំណេញ
-0.71 USD
UKBRENT
ព្រមព្រៀង
#28650532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 13:21:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
72.174
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 18:35:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
72.153
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-0.71 USD
08.09.2021 13:21:43
08.09.2021 13:21:53
ទិញ
0.1
72.179
72.153
ចំណេញ
-0.08 USD
UKBRENT
ព្រមព្រៀង
#28650515
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 13:21:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
72.179
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 13:21:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
72.153
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.05 USD
ចំណេញ
-0.08 USD
07.09.2021 12:02:34
07.09.2021 18:08:09
ទិញ
0.01
130.574
130.535
ចំណេញ
-0.56 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#28515713
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 12:02:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.574
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 18:08:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-0.56 USD
07.09.2021 12:01:44
07.09.2021 18:08:08
ទិញ
0.01
1.6018
1.60405
ចំណេញ
1.46 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#28515573
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 12:01:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.6018
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 18:08:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.60405
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.46 USD
03.09.2021 16:09:04
03.09.2021 21:04:05
ទិញ
0.01
0.7464
0.74608
ចំណេញ
-0.42 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#28295338
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 16:09:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7464
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 21:04:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74608
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.42 USD
03.09.2021 15:30:39
03.09.2021 21:04:03
ទិញ
0.01
1.38527
1.38891
ចំណេញ
3.54 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#28240263
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:30:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38527
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 21:04:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38891
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
3.54 USD
03.09.2021 16:46:23
03.09.2021 20:29:42
ទិញ
1
225.08
229.35
ចំណេញ
4.02 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#28303166
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 16:46:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
225.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 20:29:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
229.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
4.02 USD
31.08.2021 18:11:44
01.09.2021 20:46:33
ទិញ
1
223.4
224.58
ចំណេញ
0.93 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#27917241
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 18:11:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
223.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 20:46:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
224.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
0.93 USD
31.08.2021 18:11:39
01.09.2021 20:46:31
ទិញ
1
151.83
153.82
ចំណេញ
1.74 USD
#AAPL
ព្រមព្រៀង
#27917234
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 18:11:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 20:46:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
153.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
1.74 USD
24.08.2021 09:06:01
30.08.2021 17:45:00
ទិញ
0.01
1.37426
1.37577
ចំណេញ
1.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#27148896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 09:06:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
1.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2021 17:45:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
1.06 USD
25.08.2021 18:42:25
27.08.2021 17:29:58
ទិញ
1
224.34
224.13
ចំណេញ
-0.46 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#27350232
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 18:42:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
224.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 17:29:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
224.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-0.46 USD
20.08.2021 17:25:36
23.08.2021 17:31:21
ទិញ
1
204.18
214.7
ចំណេញ
10.27 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#26931117
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 17:25:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
204.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.08.2021 17:31:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
214.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
10.27 USD
17.08.2021 17:54:50
19.08.2021 21:21:55
ទិញ
1
196.59
196.68
ចំណេញ
-0.16 USD
#NVDA
ព្រមព្រៀង
#26512680
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.08.2021 17:54:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
196.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.08.2021 21:21:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
196.68
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.25 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
06.08.2021 15:30:24
06.08.2021 18:32:20
ទិញ
0.02
109.97
110.249
ចំណេញ
4.86 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#25385410
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 15:30:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 18:32:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
110.249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
4.86 USD
06.08.2021 17:00:55
06.08.2021 18:32:18
ទិញ
0.02
110.293
110.249
ចំណេញ
-1.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#25421402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 17:00:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.293
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 18:32:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
110.249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.00 USD
06.08.2021 16:07:47
06.08.2021 16:43:37
ទិញ
0.02
110.159
110.179
ចំណេញ
0.16 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#25407035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 16:07:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.159
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 16:43:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
110.179
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.16 USD
04.08.2021 18:18:26
06.08.2021 14:44:07
ទិញ
0.02
109.608
109.798
ចំណេញ
3.07 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#25067132
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 18:18:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.608
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.19 USD
សរុប
3.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 14:44:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
109.798
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.07 USD
03.08.2021 10:23:09
04.08.2021 18:17:31
លក់
0.01
109.1
109.621
ចំណេញ
-4.89 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#24796553
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 10:23:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
-4.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 18:17:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
109.621
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-4.89 USD
30.07.2021 12:31:32
02.08.2021 10:31:37
លក់
0.01
0.9191
0.91682
ចំណេញ
1.61 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#24468254
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 12:31:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9191
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2021 10:31:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91682
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.61 USD