20.10.2020 17:29:42
07.12.2020 13:39:11
លក់
0.02
77.5742
74.3322
ចំណេញ
0.92 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#1482387486
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2020 17:29:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
77.5742
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.05 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.12.2020 13:39:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
74.3322
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.92 USD
21.09.2020 12:01:17
24.11.2020 12:48:21
លក់
0.02
76.3597
76.1014
ចំណេញ
0.13 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#1480564635
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2020 12:01:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
76.3597
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.06 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 12:48:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
76.1014
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
14.10.2020 12:01:21
24.11.2020 12:48:19
លក់
0.02
77.1126
76.0955
ចំណេញ
0.31 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#1481998246
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2020 12:01:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
77.1126
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.04 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2020 12:48:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
76.0955
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
07.10.2020 09:02:20
09.10.2020 16:46:53
លក់
0.02
78.131
77.0671
ចំណេញ
0.28 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#1481613422
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2020 09:02:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
78.131
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.10.2020 16:46:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
77.0671
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
03.09.2020 09:06:08
14.09.2020 12:00:34
លក់
0.01
75.259
74.8966
ចំណេញ
0.05 USD
USDRUB
ព្រមព្រៀង
#1479105713
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2020 09:06:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
75.259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2020 12:00:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
74.8966
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
01.06.2018 09:45:52
22.07.2018 18:34:09
ចម្លង
0%
0%
ចំណេញ
16.71 USD
firefly
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2018 09:45:52
ចំណុច​ចូល
0%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2018 18:34:09
ចេញ
0%
ចំណេញ
16.71 USD