20.09.2021 15:58:38
20.09.2021 20:05:37
លក់
0.05
1.26921
1.26618
ចំណេញ
0.16 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1517778119
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 15:58:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26921
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 20:05:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.26618
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
17.09.2021 20:46:03
20.09.2021 10:39:49
ទិញ
0.05
1.27499
1.27953
ចំណេញ
0.18 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1517677141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 20:46:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27499
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 10:39:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27953
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
17.09.2021 13:06:09
17.09.2021 18:07:38
លក់
0.05
1.37817
1.37512
ចំណេញ
0.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1517622835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 13:06:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 18:07:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.37512
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
17.09.2021 08:30:43
17.09.2021 13:01:22
ទិញ
0.01
118.582
118.601
ចំណេញ
0.00 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#1517599421
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 08:30:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
118.582
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 13:01:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
118.601
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
16.09.2021 20:49:39
17.09.2021 07:12:59
ទិញ
0.05
1.27744
1.27808
ចំណេញ
0.03 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1517570184
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 20:49:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27744
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 07:12:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27808
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
10.09.2021 20:06:41
13.09.2021 14:50:04
លក់
0.05
0.85285
0.85198
ចំណេញ
0.06 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1517083205
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 20:06:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.85285
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 14:50:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.85198
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
10.09.2021 20:00:35
13.09.2021 11:54:25
ទិញ
0.05
1.27221
1.27219
ចំណេញ
0.00 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1517082961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 20:00:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27221
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 11:54:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.27219
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.09.2021 22:08:04
09.09.2021 17:45:46
ទិញ
0.01
151.92
152.044
ចំណេញ
0.01 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1516888571
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 22:08:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.92
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 17:45:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
152.044
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
06.09.2021 15:13:16
09.09.2021 17:45:37
លក់
0.1
1.66047
1.65842
ចំណេញ
0.15 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#1516659724
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 15:13:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.66047
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 17:45:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.65842
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
08.09.2021 22:08:22
08.09.2021 23:19:01
ទិញ
0.01
1.26757
1.26859
ចំណេញ
0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1516888577
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 22:08:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26757
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 23:19:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26859
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
06.09.2021 22:01:10
07.09.2021 12:03:15
លក់
0.1
1.08579
1.08577
ចំណេញ
0.00 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1516673378
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 22:01:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 12:03:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.08577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
06.09.2021 21:59:07
07.09.2021 12:03:01
ទិញ
0.01
1.25362
1.256
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1516673346
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 21:59:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25362
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 12:03:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.256
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
20.08.2021 20:23:54
03.09.2021 09:16:43
ទិញ
0.1
109.859
110.014
ចំណេញ
0.11 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1515720310
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 20:23:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.859
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.03 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 09:16:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
110.014
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
24.08.2021 23:13:48
03.09.2021 09:16:38
លក់
0.1
1.2594
1.25439
ចំណេញ
0.37 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1515903907
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 23:13:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.03 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 09:16:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.25439
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.37 USD
24.08.2021 23:03:54
03.09.2021 09:16:33
ទិញ
0.01
87.098
87.7
ចំណេញ
0.05 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#1515903796
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 23:03:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
87.098
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 09:16:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
87.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
19.08.2021 20:25:48
20.08.2021 05:50:21
លក់
0.1
1.365
1.36245
ចំណេញ
0.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1515633410
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 20:25:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.365
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2021 05:50:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.36245
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
17.08.2021 21:57:22
19.08.2021 04:13:37
លក់
0.01
79.465
79.424
ចំណេញ
0.00 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1515404289
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.08.2021 21:57:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
79.465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.08.2021 04:13:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
79.424
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
17.08.2021 22:06:10
18.08.2021 08:15:42
ទិញ
0.01
0.72539
0.72641
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1515405156
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.08.2021 22:06:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72539
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.08.2021 08:15:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.72641
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.07.2021 00:42:00
17.08.2021 21:51:09
លក់
0.1
0.69169
0.69124
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1513239852
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 00:42:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69169
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 21:51:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.69124
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
16.08.2021 21:48:37
17.08.2021 15:31:40
លក់
0.13
128.64
128.528
ចំណេញ
0.13 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1515239399
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2021 21:48:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 15:31:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
128.528
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
16.08.2021 21:48:16
17.08.2021 08:19:31
លក់
0.13
1.38394
1.38204
ចំណេញ
0.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1515239395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2021 21:48:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 08:19:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.38204
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.24 USD
09.08.2021 20:26:54
16.08.2021 21:45:42
លក់
0.01
1.07997
1.07454
ចំណេញ
0.06 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1514821189
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.08.2021 20:26:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07997
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 21:45:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07454
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
02.08.2021 21:30:00
16.08.2021 21:45:28
លក់
0.16
151.773
151.204
ចំណេញ
0.73 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1514267528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2021 21:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
151.773
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.10 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 21:45:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
151.204
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
13.08.2021 18:39:00
13.08.2021 21:41:53
ទិញ
0.15
1.38594
1.3867
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1515119745
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 18:39:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 21:41:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.3867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
13.08.2021 18:36:23
13.08.2021 21:41:44
លក់
0.15
129.467
129.315
ចំណេញ
0.21 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1515119370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 18:36:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 21:41:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
129.315
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
10.08.2021 20:40:40
13.08.2021 11:01:39
លក់
0.01
129.546
129.461
ចំណេញ
0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1514902397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2021 20:40:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.546
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 11:01:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.461
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
10.08.2021 20:35:24
12.08.2021 19:46:02
ទិញ
0.01
1.08194
1.08356
ចំណេញ
0.02 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1514902320
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2021 20:35:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08194
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2021 19:46:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.08356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.08.2021 20:37:29
12.08.2021 09:19:44
លក់
0.01
1.25266
1.25127
ចំណេញ
0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1514902349
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2021 20:37:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25266
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2021 09:19:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25127
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
19.07.2021 15:07:31
06.08.2021 22:00:28
លក់
0.14
1.17662
1.17596
ចំណេញ
0.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1513039657
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 15:07:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 22:00:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.17596
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
06.08.2021 07:22:10
06.08.2021 14:57:00
ទិញ
0.01
81.151
81.166
ចំណេញ
0.00 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1514623182
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 07:22:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
81.151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 14:57:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
81.166
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
06.08.2021 07:22:27
06.08.2021 14:56:55
លក់
0.01
0.84911
0.84853
ចំណេញ
0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1514623185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 07:22:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.84911
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 14:56:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84853
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
04.08.2021 22:10:43
05.08.2021 04:17:11
លក់
0.03
1.25481
1.25452
ចំណេញ
0.00 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1514494677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 22:10:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25481
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 04:17:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.25452
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
04.08.2021 20:24:12
05.08.2021 04:16:54
លក់
0.16
1.39004
1.38878
ចំណេញ
0.18 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1514491093
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 20:24:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39004
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 04:16:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.38878
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
30.07.2021 12:02:26
03.08.2021 14:57:09
លក់
0.1
0.90491
0.90289
ចំណេញ
0.21 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1514096886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 12:02:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90491
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 14:57:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.90289
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
27.07.2021 21:05:51
30.07.2021 18:05:56
លក់
0.13
80.722
80.658
ចំណេញ
0.06 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1513825953
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 21:05:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
80.722
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 18:05:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
80.658
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
23.07.2021 22:54:24
29.07.2021 14:58:00
ទិញ
0.1
87.985
88.042
ចំណេញ
0.04 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#1513589603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 22:54:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
87.985
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 14:58:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
88.042
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
22.07.2021 15:12:29
27.07.2021 21:01:03
លក់
0.1
25.021
24.734
ចំណេញ
1.43 USD
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#1513419420
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 15:12:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
25.021
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 21:01:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
24.734
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.43 USD
19.07.2021 22:15:15
20.07.2021 15:17:01
លក់
0.1
0.73271
0.73209
ចំណេញ
0.06 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1513096299
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 22:15:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73271
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 15:17:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.73209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
09.06.2021 20:42:27
19.07.2021 21:40:25
ទិញ
0.14
0.86292
0.86316
ចំណេញ
-0.34 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1509571954
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 20:42:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86292
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.38 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 21:40:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
0.86316
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.34 USD
15.07.2021 23:00:32
19.07.2021 18:26:57
លក់
0.13
1.08379
1.08374
ចំណេញ
0.00 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1512843087
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 23:00:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.08379
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 18:26:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.08374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
18.06.2021 20:55:08
19.07.2021 12:17:19
លក់
0.14
119.522
119.064
ចំណេញ
0.62 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#1510632931
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 20:55:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
119.522
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.03 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 12:17:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
119.064
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.62 USD
16.07.2021 20:15:27
19.07.2021 04:43:05
លក់
0.05
1.37782
1.37566
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1512932837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 20:15:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37782
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 04:43:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.37566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
16.07.2021 19:51:01
16.07.2021 20:09:42
ទិញ
0.01
1.37769
1.37798
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1512931737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 19:51:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37769
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2021 20:09:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37798
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
14.07.2021 21:09:29
15.07.2021 16:46:30
ទិញ
0.13
1.25167
1.25502
ចំណេញ
0.33 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1512716146
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 21:09:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25167
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 16:46:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.25502
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
09.06.2021 20:39:22
15.07.2021 11:17:48
លក់
0.15
1.26446
1.26368
ចំណេញ
-0.40 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1509571892
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 20:39:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26446
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.53 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 11:17:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.26368
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.40 USD
07.07.2021 15:24:47
09.07.2021 15:17:52
លក់
0.01
110.532
110.008
ចំណេញ
0.04 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#1512071350
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 15:24:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.532
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 15:17:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
110.008
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
05.07.2021 15:19:19
06.07.2021 11:56:55
លក់
0.01
131.553
131.319
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1511829887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 15:19:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
131.553
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 11:56:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
131.319
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
01.07.2021 22:47:51
02.07.2021 15:03:19
លក់
0.01
1.18436
1.1823
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1511665919
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2021 22:47:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18436
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 15:03:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1823
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
30.06.2021 15:28:08
30.06.2021 22:59:29
លក់
0.01
1.18801
1.18588
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1511500283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 15:28:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18801
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 22:59:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18588
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
18.06.2021 19:39:32
30.06.2021 20:05:55
លក់
0.12
1.38154
1.38015
ចំណេញ
0.12 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1510629479
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 19:39:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38154
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 20:05:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.38015
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD