17.06.2021 22:11:24
18.06.2021 08:54:58
លក់
0.12
120.128
119.889
ចំណេញ
0.26 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#1510471389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 22:11:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
120.128
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 08:54:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
119.889
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
16.06.2021 21:47:25
17.06.2021 02:06:15
លក់
0.14
1.4003
1.39912
ចំណេញ
0.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1510254379
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 21:47:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.4003
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 02:06:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.39912
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
15.06.2021 22:17:22
16.06.2021 08:52:43
ទិញ
0.14
1.40808
1.40895
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1510117443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 22:17:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 08:52:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.40895
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
10.06.2021 23:52:56
16.06.2021 08:52:26
ទិញ
0.12
1.08944
1.08959
ចំណេញ
0.01 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1509731980
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 23:52:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08944
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 08:52:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.08959
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
11.06.2021 21:23:44
15.06.2021 21:49:47
លក់
0.14
0.76953
0.76841
ចំណេញ
0.15 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1509868814
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 21:23:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76953
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 21:49:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
0.76841
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
11.06.2021 20:14:36
15.06.2021 21:49:25
លក់
0.14
1.40983
1.40844
ចំណេញ
0.18 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1509865225
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 20:14:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40983
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 21:49:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.40844
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
11.06.2021 19:30:12
11.06.2021 21:25:31
លក់
0.13
1.41057
1.40995
ចំណេញ
0.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1509860769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 19:30:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41057
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 21:25:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.40995
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
11.06.2021 19:34:45
11.06.2021 21:25:10
ទិញ
0.14
1.21673
1.21703
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1509861168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 19:34:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 21:25:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.21703
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
07.06.2021 11:27:32
11.06.2021 19:16:20
លក់
0.11
1.21549
1.20993
ចំណេញ
0.61 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1509308403
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 11:27:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 19:16:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.20993
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.61 USD
07.06.2021 21:19:38
11.06.2021 04:24:25
លក់
0.11
1.21969
1.21834
ចំណេញ
0.15 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1509368448
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 21:19:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21969
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 04:24:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.21834
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
09.06.2021 21:18:08
10.06.2021 23:52:33
លក់
0.12
0.89557
0.89464
ចំណេញ
0.10 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1509572535
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 21:18:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89557
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 23:52:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
0.89464
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
09.06.2021 21:12:19
10.06.2021 21:47:14
ទិញ
0.12
1.41166
1.41669
ចំណេញ
0.58 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1509572423
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 21:12:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 21:47:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.41669
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.58 USD
07.06.2021 22:21:57
09.06.2021 20:22:25
លក់
0.11
1.41789
1.41203
ចំណេញ
0.64 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1509369655
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 22:21:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41789
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 20:22:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.41203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.64 USD
04.06.2021 20:48:16
07.06.2021 21:19:16
ទិញ
0.01
1.21648
1.21969
ចំណេញ
0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1509224128
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 20:48:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21648
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 21:19:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21969
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
04.05.2021 21:12:18
04.06.2021 20:47:44
លក់
0.01
1.26823
1.2741
ចំណេញ
-0.10 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1505931004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 21:12:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26823
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.03 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 20:47:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
04.05.2021 21:08:14
04.06.2021 20:47:35
លក់
0.01
1.38923
1.41644
ចំណេញ
-0.29 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1505930848
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 21:08:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38923
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
-0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 20:47:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41644
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.29 USD
15.04.2021 06:49:42
04.06.2021 20:47:28
លក់
0.01
117.856
121.81
ចំណេញ
-0.36 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#1504531365
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 06:49:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
117.856
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.01 USD
សរុប
-0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 20:47:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
121.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.36 USD
01.06.2021 21:49:20
04.06.2021 20:47:16
ទិញ
0.02
0.77642
0.77395
ចំណេញ
-0.05 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1508817965
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 21:49:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77642
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 20:47:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.77395
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
04.06.2021 10:19:39
04.06.2021 20:39:04
លក់
0.01
1.09564
1.09409
ចំណេញ
0.02 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1509151832
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 10:19:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09564
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 20:39:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09409
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
03.05.2021 19:44:03
01.06.2021 21:47:56
ទិញ
0.01
0.77597
0.77619
ចំណេញ
-0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1505787791
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 19:44:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77597
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 21:47:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.77619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
24.05.2021 08:20:25
24.05.2021 11:13:37
ទិញ
0.01
132.611
132.7
ចំណេញ
0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1507890631
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 08:20:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.611
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 11:13:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
132.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
03.05.2021 18:55:23
04.05.2021 21:12:37
លក់
0.01
1.39106
1.38976
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1505784937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.05.2021 18:55:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39106
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.05.2021 21:12:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.04.2021 03:16:42
03.05.2021 18:42:34
ទិញ
0.01
130.409
131.557
ចំណេញ
0.09 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1504024900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 03:16:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.409
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.05.2021 18:42:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
131.557
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD