05.03.2021 12:32:36
05.03.2021 20:34:06
ទិញ
0.1
85.372
85.536
ចំណេញ
0.15 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#1501351785
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 12:32:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
85.372
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2021 20:34:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
85.536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
05.03.2021 09:27:07
05.03.2021 18:05:30
លក់
1
1.514
1.5107
ចំណេញ
2.60 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#1501352399
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 09:27:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.514
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2021 18:05:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.5107
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.60 USD
03.03.2021 21:22:42
04.03.2021 12:10:34
ទិញ
1
1.10929
1.10984
ចំណេញ
0.55 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1501131877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 21:22:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2021 12:10:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.10984
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.55 USD
02.03.2021 21:20:33
03.03.2021 21:02:34
ទិញ
0.01
1.10548
1.1086
ចំណេញ
0.03 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1500998883
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 21:20:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10548
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 21:02:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1086
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
03.03.2021 10:10:48
03.03.2021 21:02:30
លក់
0.1
0.9867
0.98502
ចំណេញ
0.13 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1500998960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 10:10:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9867
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 21:02:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.98502
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
02.03.2021 21:21:02
03.03.2021 15:09:04
ទិញ
0.01
1.27753
1.28114
ចំណេញ
0.04 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1500998887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 21:21:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27753
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 15:09:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28114
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
02.03.2021 21:23:39
03.03.2021 02:53:09
ទិញ
0.1
129.011
129.064
ចំណេញ
0.04 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1500998929
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 21:23:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 02:53:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
129.064
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
01.03.2021 21:47:53
02.03.2021 20:00:47
ទិញ
0.01
84.472
84.592
ចំណេញ
0.01 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#1500830132
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 21:47:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
84.472
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 20:00:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
84.592
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.03.2021 21:40:05
02.03.2021 20:00:43
ទិញ
0.1
1.10283
1.10408
ចំណេញ
0.14 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1500829896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 21:40:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 20:00:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.10408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
01.03.2021 21:43:37
02.03.2021 20:00:41
ទិញ
0.1
1.27467
1.27663
ចំណេញ
0.21 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1500829966
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 21:43:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 20:00:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.27663
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
25.02.2021 23:21:22
02.03.2021 07:51:33
ទិញ
0.1
1.40151
1.38725
ចំណេញ
-1.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1500340755
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 23:21:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-1.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 07:51:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.38725
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.44 USD
01.03.2021 20:46:17
02.03.2021 07:51:07
លក់
0.1
1.39206
1.38743
ចំណេញ
0.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1500829385
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 20:46:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39206
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 07:51:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.38743
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
25.02.2021 22:55:50
26.02.2021 08:50:22
លក់
0.1
1.40115
1.39444
ចំណេញ
0.67 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1500337222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:55:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40115
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 08:50:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.39444
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.67 USD
25.02.2021 17:35:46
25.02.2021 20:57:47
ទិញ
0.1
1772
1776.9
ចំណេញ
0.49 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1500118992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 17:35:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1772
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 20:57:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1776.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.49 USD
22.02.2021 20:43:58
25.02.2021 14:53:38
ទិញ
0.1
1.21699
1.22302
ចំណេញ
0.57 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1499741332
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 20:43:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21699
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.03 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 14:53:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.22302
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.57 USD
22.02.2021 20:43:30
23.02.2021 20:45:44
ទិញ
0.1
1.40858
1.41025
ចំណេញ
0.16 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1499741323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 20:43:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40858
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 20:45:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.41025
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
17.02.2021 21:04:24
23.02.2021 20:29:21
ទិញ
0.01
0.89897
0.90378
ចំណេញ
0.05 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1498962706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 21:04:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89897
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 20:29:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90378
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
18.02.2021 21:13:26
22.02.2021 05:01:18
លក់
0.1
0.86504
0.86483
ចំណេញ
0.02 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1499297518
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 21:13:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86504
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.02.2021 05:01:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.86483
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
08.02.2021 22:11:06
18.02.2021 08:53:18
លក់
0.1
1.20529
1.20446
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1496353273
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2021 22:11:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.02.2021 08:53:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.20446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
12.02.2021 11:59:35
17.02.2021 09:29:20
ទិញ
0.01
0.89253
0.8943
ចំណេញ
0.02 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1497574278
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.02.2021 11:59:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89253
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.02.2021 09:29:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8943
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
10.02.2021 21:54:15
11.02.2021 06:23:39
លក់
0.01
0.87583
0.87569
ចំណេញ
0.00 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1497116452
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.02.2021 21:54:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87583
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.02.2021 06:23:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.87569
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
09.02.2021 21:08:36
10.02.2021 12:14:46
ទិញ
0.1
1.21079
1.21194
ចំណេញ
0.11 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1496745382
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 21:08:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21079
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 12:14:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21194
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
09.02.2021 21:09:11
10.02.2021 12:14:24
លក់
0.1
0.89248
0.89141
ចំណេញ
0.11 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1496745543
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.02.2021 21:09:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89248
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.02.2021 12:14:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.89141
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
08.02.2021 21:42:18
09.02.2021 06:23:33
ទិញ
0.1
1.37427
1.37751
ចំណេញ
0.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1496344628
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.02.2021 21:42:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37427
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.02.2021 06:23:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.37751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
03.02.2021 03:25:53
08.02.2021 21:41:24
ទិញ
0.01
1.20495
1.2052
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1494881097
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.02.2021 03:25:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20495
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.02.2021 21:41:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2052
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
02.02.2021 20:50:52
05.02.2021 07:15:17
លក់
0.1
0.88055
0.87457
ចំណេញ
0.80 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1494814076
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2021 20:50:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88055
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.02.2021 07:15:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.87457
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
02.02.2021 20:47:57
03.02.2021 12:14:02
លក់
0.1
1.20208
1.20184
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1494813969
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.02.2021 20:47:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20208
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.02.2021 12:14:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.20184
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
01.02.2021 14:50:35
02.02.2021 12:01:04
លក់
0.01
1.20838
1.20683
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1494253465
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2021 14:50:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20838
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.02.2021 12:01:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20683
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
01.02.2021 20:44:36
01.02.2021 23:42:48
ទិញ
0.1
0.89673
0.89691
ចំណេញ
0.02 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1494398421
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2021 20:44:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2021 23:42:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.89691
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
01.02.2021 16:07:48
01.02.2021 20:44:19
លក់
0.01
0.89505
0.89672
ចំណេញ
-0.02 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1494292201
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.02.2021 16:07:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89505
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2021 20:44:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89672
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
29.01.2021 22:37:29
01.02.2021 20:43:34
លក់
0.01
1.36972
1.36759
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1493966243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.01.2021 22:37:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36972
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2021 20:43:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
27.01.2021 21:06:50
01.02.2021 10:22:00
លក់
0.01
0.88326
0.88229
ចំណេញ
0.01 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1492923210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.01.2021 21:06:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88326
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2021 10:22:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88229
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD