15.04.2021 20:35:31
16.04.2021 03:46:05
លក់
1
149.819
149.775
ចំណេញ
0.36 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1504600723
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 20:35:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
149.819
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.05 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.04.2021 03:46:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
149.775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
14.04.2021 04:20:27
14.04.2021 15:03:03
លក់
0.01
118.251
118.146
ចំណេញ
0.01 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#1504425124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 04:20:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
118.251
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 15:03:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
118.146
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
07.04.2021 22:37:46
08.04.2021 02:58:12
ទិញ
0.01
150.835
150.933
ចំណេញ
0.01 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#1504017004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 22:37:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.835
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 02:58:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
150.933
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
06.04.2021 21:35:41
07.04.2021 15:02:10
លក់
0.01
1.28663
1.28357
ចំណេញ
0.03 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1503893427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 21:35:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 15:02:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28357
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
05.04.2021 17:30:24
06.04.2021 21:30:42
ទិញ
0.01
1.25131
1.25655
ចំណេញ
0.04 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#1503770543
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 17:30:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.25131
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.04.2021 21:30:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.25655
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
05.04.2021 17:16:22
05.04.2021 17:28:23
ទិញ
0.01
1.38991
1.39004
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1503767708
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 17:16:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38991
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 17:28:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.39004
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
02.04.2021 19:13:17
05.04.2021 17:05:16
លក់
0.01
1.30182
1.30325
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1503692157
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.04.2021 19:13:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30182
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 17:05:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
24.03.2021 23:48:20
05.04.2021 17:05:08
លក់
1
1.36855
1.39035
ចំណេញ
-22.29 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1503027313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 23:48:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36855
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.49 USD
សរុប
-21.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.04.2021 17:05:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.39035
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-22.29 USD
26.02.2021 02:14:44
02.04.2021 19:09:20
លក់
0.1
1.6535
1.67695
ចំណេញ
-1.64 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#1500319950
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 02:14:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.6535
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.01 USD
សរុប
-1.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2021 19:09:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.67695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.64 USD
02.03.2021 21:19:27
02.04.2021 19:09:11
លក់
0.01
84.614
88.121
ចំណេញ
-0.32 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#1500998865
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 21:19:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
84.614
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
-0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2021 19:09:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
88.121
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.32 USD
18.03.2021 05:19:45
02.04.2021 19:09:02
ទិញ
0.02
1.39592
1.38202
ចំណេញ
-0.30 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1502407566
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.03.2021 05:19:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39592
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.04.2021 19:09:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38202
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.30 USD
26.03.2021 20:35:15
29.03.2021 12:15:08
លក់
1.11
0.93892
0.93804
ចំណេញ
0.98 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1503210662
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.03.2021 20:35:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.93892
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.03.2021 12:15:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.11
ចេញ
0.93804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.98 USD
22.03.2021 21:05:12
26.03.2021 05:40:58
លក់
1
0.92349
0.94012
ចំណេញ
-18.03 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1502785437
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2021 21:05:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92349
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.34 USD
សរុប
-17.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.03.2021 05:40:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.94012
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-18.03 USD
25.03.2021 04:27:02
25.03.2021 11:56:09
លក់
0.31
0.86248
0.8622
ចំណេញ
0.12 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1503038859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.03.2021 04:27:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86248
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.03.2021 11:56:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.31
ចេញ
0.8622
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
08.03.2021 13:50:00
24.03.2021 23:47:03
លក់
0.12
1.383
1.36939
ចំណេញ
1.55 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1501538890
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2021 13:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.383
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.08 USD
សរុប
1.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2021 23:47:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.36939
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.55 USD
08.03.2021 13:40:53
24.03.2021 23:46:53
លក់
0.11
0.71237
0.69658
ចំណេញ
1.70 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#1501538831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2021 13:40:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71237
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
1.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2021 23:46:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
0.69658
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.70 USD
19.03.2021 21:20:49
22.03.2021 15:14:45
ទិញ
0.05
1.1907
1.19248
ចំណេញ
0.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1502652048
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.03.2021 21:20:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1907
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 15:14:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.19248
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
21.01.2021 17:51:16
22.03.2021 15:14:42
លក់
0.01
125.845
129.773
ចំណេញ
-0.36 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1491667276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 17:51:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
125.845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2021 15:14:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.773
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.36 USD
16.03.2021 21:10:08
17.03.2021 22:25:13
ទិញ
0.05
0.77471
0.78024
ចំណេញ
0.27 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#1502265380
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 21:10:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77471
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.03.2021 22:25:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.78024
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
11.03.2021 17:31:55
16.03.2021 20:21:05
លក់
1
0.8547
0.85683
ចំណេញ
-3.05 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1501613622
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2021 17:31:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8547
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.08 USD
សរុប
-2.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 20:21:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.85683
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.05 USD
16.03.2021 08:45:59
16.03.2021 12:15:30
លក់
0.1
1.38567
1.38325
ចំណេញ
0.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1502186618
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 08:45:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38567
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 12:15:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.38325
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.24 USD
15.03.2021 21:13:44
16.03.2021 12:15:24
លក់
0.2
0.96664
0.96439
ចំណេញ
0.36 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1502159591
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.03.2021 21:13:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.96664
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 12:15:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.96439
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
10.03.2021 23:42:05
16.03.2021 07:18:51
ទិញ
1
1.29603
1.2846
ចំណេញ
-12.43 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1501818413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.03.2021 23:42:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29603
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.09 USD
សរុប
-12.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 07:18:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.2846
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.43 USD
15.03.2021 21:28:14
16.03.2021 02:24:37
ទិញ
0.05
1.38862
1.38941
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1502159916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.03.2021 21:28:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38862
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 02:24:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38941
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
15.03.2021 21:10:49
16.03.2021 02:24:09
ទិញ
0.2
130.207
130.229
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1502159531
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.03.2021 21:10:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.207
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 02:24:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
130.229
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
11.03.2021 23:12:35
15.03.2021 15:09:36
លក់
0.01
84.477
84.437
ចំណេញ
0.00 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1501926516
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2021 23:12:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
84.477
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.03.2021 15:09:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
84.437
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
12.03.2021 00:40:57
12.03.2021 01:08:01
ទិញ
0.2
84.476
84.521
ចំណេញ
0.08 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#1501926449
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.03.2021 00:40:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
84.476
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.03.2021 01:08:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
84.521
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
11.03.2021 11:31:53
11.03.2021 18:16:53
ទិញ
0.1
129.73
129.747
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1501866162
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2021 11:31:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 18:16:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
129.747
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
09.03.2021 04:36:53
11.03.2021 07:05:16
លក់
0.12
0.8567
0.85604
ចំណេញ
0.10 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1501611906
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2021 04:36:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8567
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 07:05:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
0.85604
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
08.03.2021 13:40:40
08.03.2021 22:10:20
ទិញ
0.11
1.29211
1.29333
ចំណេញ
0.14 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1501538816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2021 13:40:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29211
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.03.2021 22:10:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.29333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
05.03.2021 21:13:58
08.03.2021 13:30:18
លក់
0.1
128.988
128.938
ចំណេញ
0.05 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1501449609
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 21:13:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.988
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.03.2021 13:30:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
128.938
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
05.03.2021 21:11:43
08.03.2021 08:15:39
ទិញ
0.1
1.28796
1.28842
ចំណេញ
0.05 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1501449582
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 21:11:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28796
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.03.2021 08:15:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.28842
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
05.03.2021 12:32:36
05.03.2021 20:34:06
ទិញ
0.1
85.372
85.536
ចំណេញ
0.15 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#1501351785
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 12:32:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
85.372
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2021 20:34:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
85.536
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
05.03.2021 09:27:07
05.03.2021 18:05:30
លក់
1
1.514
1.5107
ចំណេញ
2.60 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#1501352399
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 09:27:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.514
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2021 18:05:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.5107
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.60 USD
03.03.2021 21:22:42
04.03.2021 12:10:34
ទិញ
1
1.10929
1.10984
ចំណេញ
0.55 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1501131877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 21:22:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2021 12:10:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.10984
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.55 USD
02.03.2021 21:20:33
03.03.2021 21:02:34
ទិញ
0.01
1.10548
1.1086
ចំណេញ
0.03 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1500998883
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 21:20:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10548
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 21:02:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1086
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
03.03.2021 10:10:48
03.03.2021 21:02:30
លក់
0.1
0.9867
0.98502
ចំណេញ
0.13 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#1500998960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 10:10:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9867
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 21:02:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.98502
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
02.03.2021 21:21:02
03.03.2021 15:09:04
ទិញ
0.01
1.27753
1.28114
ចំណេញ
0.04 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1500998887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 21:21:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27753
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 15:09:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28114
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
02.03.2021 21:23:39
03.03.2021 02:53:09
ទិញ
0.1
129.011
129.064
ចំណេញ
0.04 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#1500998929
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 21:23:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 02:53:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
129.064
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
01.03.2021 21:47:53
02.03.2021 20:00:47
ទិញ
0.01
84.472
84.592
ចំណេញ
0.01 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#1500830132
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 21:47:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
84.472
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 20:00:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
84.592
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
01.03.2021 21:40:05
02.03.2021 20:00:43
ទិញ
0.1
1.10283
1.10408
ចំណេញ
0.14 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#1500829896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 21:40:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.10283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 20:00:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.10408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
01.03.2021 21:43:37
02.03.2021 20:00:41
ទិញ
0.1
1.27467
1.27663
ចំណេញ
0.21 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#1500829966
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 21:43:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 20:00:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.27663
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
25.02.2021 23:21:22
02.03.2021 07:51:33
ទិញ
0.1
1.40151
1.38725
ចំណេញ
-1.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1500340755
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 23:21:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-1.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 07:51:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.38725
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.44 USD
01.03.2021 20:46:17
02.03.2021 07:51:07
លក់
0.1
1.39206
1.38743
ចំណេញ
0.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1500829385
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 20:46:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39206
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 07:51:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.38743
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
25.02.2021 22:55:50
26.02.2021 08:50:22
លក់
0.1
1.40115
1.39444
ចំណេញ
0.67 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1500337222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 22:55:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40115
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 08:50:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.39444
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.67 USD
25.02.2021 17:35:46
25.02.2021 20:57:47
ទិញ
0.1
1772
1776.9
ចំណេញ
0.49 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1500118992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 17:35:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1772
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 20:57:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1776.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.49 USD
22.02.2021 20:43:58
25.02.2021 14:53:38
ទិញ
0.1
1.21699
1.22302
ចំណេញ
0.57 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#1499741332
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 20:43:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21699
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.03 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 14:53:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.22302
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.57 USD
22.02.2021 20:43:30
23.02.2021 20:45:44
ទិញ
0.1
1.40858
1.41025
ចំណេញ
0.16 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#1499741323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.02.2021 20:43:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40858
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 20:45:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.41025
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
17.02.2021 21:04:24
23.02.2021 20:29:21
ទិញ
0.01
0.89897
0.90378
ចំណេញ
0.05 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#1498962706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.02.2021 21:04:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89897
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 20:29:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.90378
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
18.02.2021 21:13:26
22.02.2021 05:01:18
លក់
0.1
0.86504
0.86483
ចំណេញ
0.02 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#1499297518
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.02.2021 21:13:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86504
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.02.2021 05:01:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.86483
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD