23.09.2021 14:59:58
24.09.2021 11:16:46
ទិញ
0.01
1773.39
1756.24
ចំណេញ
-17.35 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#30154741
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1773.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-17.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 11:16:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1756.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-17.35 USD
23.09.2021 15:58:02
24.09.2021 11:16:44
ទិញ
0.01
1764.15
1756.24
ចំណេញ
-8.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#30161447
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 15:58:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1764.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 11:16:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1756.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-8.11 USD
23.09.2021 15:59:20
23.09.2021 16:05:05
លក់
0.01
1763.55
1760
ចំណេញ
3.35 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#30161646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 15:59:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1763.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 16:05:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1760
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.35 USD
22.09.2021 14:59:59
22.09.2021 20:41:32
លក់
0.01
1772.52
1776.24
ចំណេញ
-3.92 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#30022243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 14:59:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1772.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 20:41:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1776.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.92 USD
22.09.2021 16:00:02
22.09.2021 16:37:11
ទិញ
0.01
1773.4
1775.9
ចំណេញ
2.30 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#30029730
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 16:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1773.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 16:37:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1775.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.30 USD
21.09.2021 15:59:58
21.09.2021 19:07:51
លក់
0.01
1771.72
1776.7
ចំណេញ
-5.18 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29901992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 15:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1771.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 19:07:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1776.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-5.18 USD
21.09.2021 14:59:58
21.09.2021 15:14:30
ទិញ
0.01
1768.14
1771.1
ចំណេញ
2.76 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29893319
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 14:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1768.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 15:14:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1771.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.76 USD
17.09.2021 15:59:55
17.09.2021 17:03:19
ទិញ
0.01
1753.41
1756.4
ចំណេញ
2.79 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29603279
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 15:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1753.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:03:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1756.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.79 USD
17.09.2021 15:00:13
17.09.2021 15:41:09
លក់
0.01
1760.01
1757
ចំណេញ
2.81 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29596808
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 15:00:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1760.01
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 15:41:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.81 USD
16.09.2021 15:00:03
17.09.2021 04:39:19
ទិញ
0.01
1770.99
1758
ចំណេញ
-13.19 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29490077
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1770.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 04:39:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-13.19 USD
16.09.2021 15:59:59
16.09.2021 16:06:18
លក់
0.01
1762.3
1759.31
ចំណេញ
2.79 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#29503458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:59:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1762.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 16:06:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1759.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.79 USD
08.09.2021 15:59:53
08.09.2021 16:56:56
ទិញ
0.01
1796.91
1786.93
ចំណេញ
-10.18 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#28667441
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 15:59:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1796.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 16:56:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1786.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-10.18 USD
08.09.2021 16:44:29
08.09.2021 16:56:54
ទិញ
0.01
1791.6
1786.81
ចំណេញ
-4.99 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#28673626
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 16:44:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1791.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 16:56:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1786.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-4.99 USD
08.09.2021 16:40:25
08.09.2021 16:56:48
ទិញ
0.01
1793.69
1786.87
ចំណេញ
-7.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#28672982
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 16:40:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1793.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 16:56:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1786.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-7.02 USD
08.09.2021 16:47:09
08.09.2021 16:56:46
ទិញ
0.01
1788.63
1787.03
ចំណេញ
-1.80 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#28674315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 16:47:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1788.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 16:56:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1787.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-1.80 USD
07.09.2021 16:31:26
07.09.2021 16:44:18
លក់
0.01
1814.44
1811.5
ចំណេញ
2.74 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#28555299
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:31:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1814.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 16:44:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1811.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.74 USD
07.09.2021 16:21:01
07.09.2021 16:44:12
លក់
0.01
1812.2
1812
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#28554089
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:21:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1812.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 16:44:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1812
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.00 USD
07.09.2021 15:59:47
07.09.2021 16:44:11
លក់
0.01
1808.9
1812
ចំណេញ
-3.30 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#28550781
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 15:59:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1808.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 16:44:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1812
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-3.30 USD
02.09.2021 15:24:51
02.09.2021 15:59:55
ទិញ
0.01
1812.7
1813.3
ចំណេញ
0.40 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#28146141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 15:24:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1812.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2021 15:59:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1813.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.40 USD
02.09.2021 11:59:56
02.09.2021 15:59:55
ទិញ
0.01
1815.77
1813.3
ចំណេញ
-2.67 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#28145735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 11:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1815.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2021 15:59:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1813.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.67 USD
02.09.2021 15:39:01
02.09.2021 15:59:55
ទិញ
0.01
1810.7
1813.3
ចំណេញ
2.40 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#28169661
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 15:39:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1810.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2021 15:59:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1813.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
2.40 USD
01.09.2021 11:59:58
01.09.2021 16:13:14
លក់
0.01
1810.81
1813.23
ចំណេញ
-2.62 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#28006325
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 11:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1810.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 16:13:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1813.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-2.62 USD
01.09.2021 15:15:08
01.09.2021 16:13:14
លក់
0.01
1815.8
1813.8
ចំណេញ
1.80 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#28006874
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 15:15:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1815.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 16:13:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1813.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.80 USD
01.09.2021 12:34:45
01.09.2021 16:13:14
លក់
0.01
1813.8
1813.6
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#28006854
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 12:34:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1813.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 16:13:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1813.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
0.00 USD
01.09.2021 15:44:17
01.09.2021 16:13:14
លក់
0.01
1817.56
1813.5
ចំណេញ
3.86 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#28038591
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 15:44:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1817.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 16:13:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1813.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
3.86 USD
31.08.2021 11:59:58
31.08.2021 14:45:40
លក់
0.01
1815.06
1813.07
ចំណេញ
1.79 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#27852738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 11:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1815.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 14:45:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1813.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.79 USD
30.08.2021 11:26:47
30.08.2021 13:04:27
ទិញ
0.01
1815.3
1816.8
ចំណេញ
1.30 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#27724986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 11:26:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1815.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2021 13:04:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1816.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
1.30 USD
07.07.2021 13:30:15
07.07.2021 15:11:52
លក់
0.05
1.38232
1.38401
ចំណេញ
-8.95 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#21763469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 13:30:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38232
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2021 15:11:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38401
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-8.95 USD
06.07.2021 14:27:58
06.07.2021 15:33:44
លក់
0.05
1.38564
1.38751
ចំណេញ
-9.85 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#21578521
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2021 14:27:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38564
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2021 15:33:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-9.85 USD
05.07.2021 13:00:03
05.07.2021 13:57:56
ទិញ
0.05
1.38545
1.38606
ចំណេញ
2.55 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#21418409
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 13:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38545
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2021 13:57:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38606
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.55 USD
02.07.2021 14:00:05
02.07.2021 14:04:08
ទិញ
0.05
1.3741
1.37475
ចំណេញ
2.75 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#21259526
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 14:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3741
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 14:04:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.37475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.75 USD
30.06.2021 17:00:23
30.06.2021 17:07:28
លក់
0.05
1.38386
1.38294
ចំណេញ
4.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#20975764
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 17:00:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 17:07:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38294
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
4.10 USD
29.06.2021 13:00:00
29.06.2021 13:23:43
លក់
0.05
1.38537
1.38475
ចំណេញ
2.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#20445509
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 13:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38537
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 13:23:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.60 USD
28.06.2021 17:00:39
28.06.2021 17:18:49
ទិញ
0.05
1.39133
1.3922
ចំណេញ
3.85 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#20249738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2021 17:00:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39133
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.06.2021 17:18:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
3.85 USD
25.06.2021 12:59:57
25.06.2021 13:08:35
លក់
0.05
1.39071
1.39014
ចំណេញ
2.35 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#19910404
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2021 12:59:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39071
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.06.2021 13:08:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.39014
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.35 USD
24.06.2021 13:00:01
24.06.2021 14:00:39
លក់
0.05
1.39624
1.3952
ចំណេញ
4.70 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#19755950
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.06.2021 13:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39624
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.06.2021 14:00:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3952
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
4.70 USD
23.06.2021 15:59:58
23.06.2021 16:07:54
ទិញ
0.05
1.39811
1.3991
ចំណេញ
4.45 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#19634427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2021 15:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39811
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.06.2021 16:07:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3991
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
4.45 USD
22.06.2021 14:32:13
22.06.2021 14:48:51
លក់
0.05
1.38957
1.3902
ចំណេញ
-3.65 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#19479849
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 14:32:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38957
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.06.2021 14:48:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3902
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-3.65 USD
22.06.2021 14:04:18
22.06.2021 14:46:18
លក់
0.05
1.38802
1.38999
ចំណេញ
-10.35 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#19476858
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 14:04:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38802
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.06.2021 14:46:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38999
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-10.35 USD
22.06.2021 12:59:56
22.06.2021 14:46:18
លក់
0.05
1.38712
1.38999
ចំណេញ
-14.85 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#19469724
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 12:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-14.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.06.2021 14:46:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38999
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-14.85 USD
21.06.2021 14:59:45
21.06.2021 16:19:09
ទិញ
0.05
1.38772
1.3878
ចំណេញ
-0.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#19372062
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 14:59:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38772
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 16:19:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3878
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
21.06.2021 15:54:04
21.06.2021 16:04:31
ទិញ
0.05
1.38692
1.3876
ចំណេញ
2.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#19378369
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 15:54:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38692
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 16:04:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.90 USD
18.06.2021 17:12:33
18.06.2021 17:28:45
ទិញ
0.05
1.3834
1.38165
ចំណេញ
-9.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#19260929
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 17:12:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 17:28:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38165
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-9.25 USD
18.06.2021 17:21:15
18.06.2021 17:28:42
ទិញ
0.05
1.38215
1.38166
ចំណេញ
-2.95 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#19261942
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 17:21:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 17:28:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38166
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-2.95 USD
16.06.2021 18:02:42
16.06.2021 18:54:15
ទិញ
0.05
1.41047
1.411
ចំណេញ
2.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#18812311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 18:02:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41047
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 18:54:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.411
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.15 USD
15.06.2021 12:59:59
15.06.2021 13:59:50
ទិញ
0.05
1.40753
1.4085
ចំណេញ
4.35 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#18492120
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.06.2021 12:59:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.40753
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 13:59:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.4085
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
4.35 USD
14.06.2021 13:59:57
14.06.2021 14:37:13
លក់
0.05
1.41062
1.4101
ចំណេញ
2.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#18257669
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 13:59:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41062
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2021 14:37:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.4101
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
2.10 USD
10.06.2021 13:59:59
10.06.2021 15:02:05
លក់
0.05
1.40964
1.40961
ចំណេញ
-0.35 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17726167
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 13:59:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40964
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 15:02:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.40961
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-0.35 USD
09.06.2021 13:59:59
09.06.2021 14:10:39
លក់
0.05
1.41732
1.41658
ចំណេញ
3.20 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17506403
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 13:59:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41732
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 14:10:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.41658
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
3.20 USD
08.06.2021 13:00:02
08.06.2021 15:53:26
លក់
0.05
1.41362
1.41414
ចំណេញ
-3.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17355728
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 13:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41362
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.06.2021 15:53:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.41414
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-3.10 USD