22.10.2021 17:45:01
22.10.2021 18:57:00
លក់
0.01
1.37635
1.37547
ចំណេញ
0.88 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82279418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 17:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37635
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:57:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37547
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.88 USD
22.10.2021 17:35:00
22.10.2021 17:42:42
លក់
0.01
1.37726
1.37645
ចំណេញ
0.81 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82278375
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 17:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 17:42:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37645
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
22.10.2021 14:00:01
22.10.2021 17:34:30
លក់
0.01
1.37832
1.37751
ចំណេញ
0.81 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82262471
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 14:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37832
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 17:34:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
22.10.2021 11:05:00
22.10.2021 13:58:43
លក់
0.01
1.37746
1.37885
ចំណេញ
-1.39 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82254680
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 11:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 13:58:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37885
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.39 USD
22.10.2021 11:58:40
22.10.2021 13:58:38
លក់
0.02
1.38082
1.37888
ចំណេញ
3.88 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82257387
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 11:58:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38082
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 13:58:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.88 USD
22.10.2021 11:35:00
22.10.2021 12:01:36
ទិញ
0.01
1.38034
1.38113
ចំណេញ
0.79 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82256363
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 11:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38034
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 12:01:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.79 USD
22.10.2021 04:15:01
22.10.2021 11:30:56
ទិញ
0.01
1.3806
1.37921
ចំណេញ
-1.39 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82237600
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 04:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 11:30:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.39 USD
22.10.2021 11:00:11
22.10.2021 11:30:55
ទិញ
0.02
1.37726
1.37919
ចំណេញ
3.86 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82254121
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 11:00:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 11:30:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37919
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.86 USD
20.10.2021 14:50:00
22.10.2021 11:00:10
លក់
0.01
1.37449
1.3773
ចំណេញ
-2.81 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82145614
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 14:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37449
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 11:00:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3773
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.81 USD
20.10.2021 15:41:23
22.10.2021 11:00:05
លក់
0.02
1.3778
1.3775
ចំណេញ
0.60 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82150168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 15:41:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3778
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 11:00:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.3775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.60 USD
20.10.2021 17:47:11
22.10.2021 11:00:04
លក់
0.02
1.38113
1.37766
ចំណេញ
6.94 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82161571
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 17:47:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38113
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 11:00:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37766
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.94 USD
21.10.2021 11:00:01
22.10.2021 04:12:21
ទិញ
0.01
1.38172
1.38036
ចំណេញ
-1.36 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82196174
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 11:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38172
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 04:12:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38036
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.36 USD
21.10.2021 20:49:59
22.10.2021 04:12:20
ទិញ
0.02
1.37839
1.38034
ចំណេញ
3.90 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82227418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 20:49:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37839
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 04:12:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38034
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.90 USD
20.10.2021 20:05:01
21.10.2021 10:58:12
ទិញ
0.01
1.38271
1.38135
ចំណេញ
-1.36 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82167597
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 20:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38271
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:58:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38135
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.36 USD
21.10.2021 10:16:08
21.10.2021 10:58:11
ទិញ
0.02
1.37938
1.38135
ចំណេញ
3.94 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82194213
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 10:16:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37938
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 10:58:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38135
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.94 USD
20.10.2021 17:55:02
20.10.2021 20:01:14
ទិញ
0.01
1.38217
1.38295
ចំណេញ
0.78 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82162335
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 17:55:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38217
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 20:01:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38295
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD
20.10.2021 17:30:00
20.10.2021 17:50:09
ទិញ
0.01
1.38078
1.38162
ចំណេញ
0.84 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82159820
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 17:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38078
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:50:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38162
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
20.10.2021 17:15:01
20.10.2021 17:28:20
ទិញ
0.01
1.37967
1.38048
ចំណេញ
0.81 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82158771
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 17:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37967
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:28:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
19.10.2021 13:25:00
20.10.2021 17:12:53
ទិញ
0.01
1.38285
1.37965
ចំណេញ
-3.20 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82081268
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 13:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38285
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:12:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37965
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.20 USD
20.10.2021 13:08:03
20.10.2021 17:12:52
ទិញ
0.02
1.37618
1.37963
ចំណេញ
6.90 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82141024
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 13:08:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37618
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:12:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37963
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.90 USD
19.10.2021 17:32:44
20.10.2021 17:12:52
ទិញ
0.02
1.37949
1.37965
ចំណេញ
0.32 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82099208
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 17:32:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 17:12:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37965
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
14.10.2021 10:16:04
20.10.2021 14:47:27
លក់
0.03
1.36961
1.375
ចំណេញ
-16.17 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81874118
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 10:16:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36961
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 14:47:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-16.17 USD
15.10.2021 11:05:06
20.10.2021 14:47:27
លក់
0.04
1.37315
1.37501
ចំណេញ
-7.44 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81935030
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 11:05:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37315
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 14:47:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37501
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.44 USD
19.10.2021 12:50:40
20.10.2021 14:47:26
លក់
0.07
1.37983
1.3751
ចំណេញ
33.11 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82078652
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 12:50:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37983
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 14:47:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.3751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
33.11 USD
19.10.2021 06:47:44
20.10.2021 14:47:26
លក់
0.05
1.37652
1.37502
ចំណេញ
7.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82059295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 06:47:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37652
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 14:47:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.37502
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.50 USD
13.10.2021 22:40:29
19.10.2021 18:04:52
លក់
0.02
1.36627
1.38011
ចំណេញ
-27.68 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81855126
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 22:40:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36627
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-27.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 18:04:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38011
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-27.68 USD
19.10.2021 14:28:18
19.10.2021 18:04:48
លក់
0.09
1.38313
1.38005
ចំណេញ
27.72 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82084381
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 14:28:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38313
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 18:04:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.38005
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
27.72 USD
19.10.2021 12:55:00
19.10.2021 13:21:18
ទិញ
0.01
1.38099
1.38183
ចំណេញ
0.84 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82079005
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 12:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38099
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 13:21:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
19.10.2021 11:45:00
19.10.2021 12:50:48
ទិញ
0.01
1.37915
1.38012
ចំណេញ
0.97 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82074889
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 11:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37915
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 12:50:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38012
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.97 USD
19.10.2021 08:45:00
19.10.2021 11:41:58
ទិញ
0.01
1.37797
1.37877
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82064021
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 08:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37797
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 11:41:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
19.10.2021 06:45:04
19.10.2021 08:40:21
ទិញ
0.01
1.37663
1.37743
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82059170
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 06:45:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 08:40:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37743
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
19.10.2021 04:15:01
19.10.2021 06:43:54
ទិញ
0.01
1.37556
1.37636
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#82052321
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 04:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37556
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 06:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37636
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
15.10.2021 17:40:00
19.10.2021 04:12:32
ទិញ
0.01
1.37674
1.37535
ចំណេញ
-1.39 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81962624
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 17:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 04:12:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.39 USD
18.10.2021 06:11:46
19.10.2021 04:12:31
ទិញ
0.02
1.37338
1.37534
ចំណេញ
3.92 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81998541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 06:11:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37338
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 04:12:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37534
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.92 USD
15.10.2021 17:38:05
18.10.2021 11:40:37
លក់
0.05
1.37639
1.37208
ចំណេញ
21.55 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81962499
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 17:38:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37639
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 11:40:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.37208
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
21.55 USD
13.10.2021 16:30:16
18.10.2021 11:40:37
លក់
0.02
1.36296
1.37205
ចំណេញ
-18.18 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81829785
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 16:30:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36296
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 11:40:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-18.18 USD
15.10.2021 14:20:01
15.10.2021 17:38:30
ទិញ
0.01
1.37569
1.37651
ចំណេញ
0.82 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81946186
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 14:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37569
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 17:38:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37651
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.82 USD
15.10.2021 14:00:01
15.10.2021 14:17:45
ទិញ
0.01
1.37462
1.37542
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81944946
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 14:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37462
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 14:17:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37542
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
15.10.2021 11:10:00
15.10.2021 13:57:55
ទិញ
0.01
1.37363
1.37439
ចំណេញ
0.76 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81935530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 11:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37363
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 13:57:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37439
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.76 USD
15.10.2021 10:55:01
15.10.2021 11:05:22
ទិញ
0.01
1.37269
1.37353
ចំណេញ
0.84 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81933947
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37269
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 11:05:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37353
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
15.10.2021 10:20:00
15.10.2021 10:50:41
ទិញ
0.01
1.37146
1.3723
ចំណេញ
0.84 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81931208
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37146
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 10:50:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
15.10.2021 10:10:00
15.10.2021 10:17:05
ទិញ
0.01
1.37074
1.37154
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81930351
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 10:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37074
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 10:17:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
14.10.2021 13:15:00
15.10.2021 10:07:02
ទិញ
0.01
1.37357
1.37042
ចំណេញ
-3.15 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81885875
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 13:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 10:07:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37042
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.15 USD
14.10.2021 23:01:15
15.10.2021 10:07:01
ទិញ
0.02
1.36702
1.37042
ចំណេញ
6.80 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81911969
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 23:01:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36702
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 10:07:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37042
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.80 USD
14.10.2021 15:29:01
15.10.2021 10:07:01
ទិញ
0.02
1.37026
1.37042
ចំណេញ
0.32 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81893389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 15:29:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37026
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 10:07:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37042
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
13.10.2021 15:35:00
14.10.2021 17:57:33
លក់
0.01
1.35966
1.36855
ចំណេញ
-8.89 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81820267
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.35966
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 17:57:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.89 USD
14.10.2021 13:13:53
14.10.2021 17:57:32
លក់
0.04
1.37292
1.36857
ចំណេញ
17.40 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81885758
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 13:13:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37292
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 17:57:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.36857
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
17.40 USD
14.10.2021 11:55:00
14.10.2021 13:13:22
ទិញ
0.01
1.37191
1.37272
ចំណេញ
0.81 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81881011
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 11:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37191
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 13:13:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37272
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
14.10.2021 11:35:00
14.10.2021 11:52:43
ទិញ
0.01
1.3708
1.37164
ចំណេញ
0.84 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81879723
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 11:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3708
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 11:52:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37164
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
14.10.2021 10:20:02
14.10.2021 11:34:24
ទិញ
0.01
1.36972
1.37068
ចំណេញ
0.96 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81874405
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 10:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36972
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 11:34:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37068
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.96 USD