23.09.2021 16:45:00
23.09.2021 17:13:30
ទិញ
0.01
1.37375
1.37456
ចំណេញ
0.81 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80848592
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 16:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:13:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37456
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
23.09.2021 14:50:00
23.09.2021 16:42:19
ទិញ
0.01
1.37202
1.37288
ចំណេញ
0.86 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80835299
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 16:42:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37288
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.86 USD
23.09.2021 14:30:00
23.09.2021 14:47:58
ទិញ
0.01
1.37077
1.37158
ចំណេញ
0.81 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80833706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37077
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:47:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37158
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
23.09.2021 14:20:00
23.09.2021 14:29:20
ទិញ
0.01
1.36961
1.37047
ចំណេញ
0.86 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80833040
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36961
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:29:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37047
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.86 USD
23.09.2021 14:18:35
23.09.2021 14:18:55
ទិញ
0.02
1.3705
1.37013
ចំណេញ
-0.74 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80832920
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:18:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3705
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:18:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37013
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
17.09.2021 21:11:45
23.09.2021 14:18:35
ទិញ
0.02
1.37414
1.37025
ចំណេញ
-8.34 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80572585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 21:11:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37414
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.56 USD
សរុប
-7.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:18:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37025
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.34 USD
20.09.2021 05:13:21
23.09.2021 14:18:34
ទិញ
0.03
1.37085
1.37015
ចំណេញ
-2.95 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80596152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:13:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37085
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.85 USD
សរុប
-2.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:18:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37015
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.95 USD
20.09.2021 10:13:55
23.09.2021 14:18:33
ទិញ
0.04
1.36753
1.37016
ចំណេញ
9.38 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80611608
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:13:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36753
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.14 USD
សរុប
10.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:18:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37016
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.38 USD
17.09.2021 16:57:51
23.09.2021 14:09:39
ទិញ
0.02
1.37749
1.37033
ចំណេញ
-14.88 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80558634
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 16:57:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37749
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.56 USD
សរុប
-14.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:09:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37033
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-14.88 USD
22.09.2021 10:49:01
23.09.2021 14:09:31
ទិញ
0.04
1.36422
1.37026
ចំណេញ
23.48 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80741302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 10:49:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36422
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.68 USD
សរុប
24.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:09:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37026
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
23.48 USD
22.09.2021 22:35:00
22.09.2021 22:58:43
លក់
0.01
1.36283
1.36203
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80789972
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 22:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 22:58:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
22.09.2021 21:50:01
22.09.2021 22:33:42
លក់
0.01
1.36143
1.3629
ចំណេញ
-1.47 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80784539
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36143
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 22:33:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3629
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.47 USD
22.09.2021 22:21:31
22.09.2021 22:33:41
លក់
0.02
1.36479
1.36286
ចំណេញ
3.86 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80788886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 22:21:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 22:33:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.36286
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.86 USD
22.09.2021 21:45:02
22.09.2021 21:47:31
លក់
0.01
1.36285
1.36203
ចំណេញ
0.82 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80783401
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36285
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:47:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.82 USD
22.09.2021 21:40:00
22.09.2021 21:40:27
លក់
0.01
1.36476
1.36395
ចំណេញ
0.81 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80781821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36476
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:40:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36395
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
22.09.2021 21:05:00
22.09.2021 21:37:50
លក់
0.01
1.36663
1.36584
ចំណេញ
0.79 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80775999
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 21:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:37:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36584
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.79 USD
22.09.2021 15:50:01
22.09.2021 21:00:25
លក់
0.01
1.36251
1.36503
ចំណេញ
-2.52 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80755879
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 15:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36251
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:00:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36503
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.52 USD
22.09.2021 18:27:45
22.09.2021 21:00:20
លក់
0.02
1.36582
1.36469
ចំណេញ
2.26 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80766939
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 18:27:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36582
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:00:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.36469
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.26 USD
22.09.2021 11:00:02
22.09.2021 15:49:46
លក់
0.01
1.36359
1.36278
ចំណេញ
0.81 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80742177
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 11:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36359
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 15:49:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36278
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
21.09.2021 17:10:01
22.09.2021 10:58:44
លក់
0.01
1.36463
1.36378
ចំណេញ
0.81 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80703813
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 17:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36463
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 10:58:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36378
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
21.09.2021 16:10:00
21.09.2021 17:09:09
លក់
0.01
1.36602
1.36519
ចំណេញ
0.83 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80698180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 16:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36602
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 17:09:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
20.09.2021 19:10:00
21.09.2021 16:09:38
លក់
0.01
1.36479
1.36624
ចំណេញ
-1.49 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80650577
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 19:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
-1.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:09:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.49 USD
21.09.2021 10:20:53
21.09.2021 16:09:37
លក់
0.02
1.36809
1.36617
ចំណេញ
3.84 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80676730
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:20:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36809
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:09:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.36617
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.84 USD
17.09.2021 08:05:13
21.09.2021 10:45:50
ទិញ
0.01
1.38081
1.36849
ចំណេញ
-12.38 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80528148
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 08:05:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 USD
សរុប
-12.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:45:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36849
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.38 USD
20.09.2021 20:01:37
21.09.2021 10:45:46
ទិញ
0.05
1.36425
1.36842
ចំណេញ
20.57 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80652633
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 20:01:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36425
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.28 USD
សរុប
20.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:45:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.36842
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.57 USD
20.09.2021 17:20:06
20.09.2021 19:05:05
លក់
0.01
1.36618
1.36539
ចំណេញ
0.79 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80642904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 17:20:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36618
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 19:05:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36539
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.79 USD
20.09.2021 16:45:11
20.09.2021 17:19:15
លក់
0.02
1.36821
1.36625
ចំណេញ
3.92 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80640010
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 16:45:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36821
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:19:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.36625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.92 USD
20.09.2021 15:35:01
20.09.2021 17:19:15
លក់
0.01
1.36487
1.36624
ចំណេញ
-1.37 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80634417
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 15:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36487
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 17:19:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36624
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.37 USD
20.09.2021 14:45:02
20.09.2021 15:31:26
លក់
0.01
1.36609
1.36529
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80630047
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 14:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36609
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 15:31:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36529
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
20.09.2021 14:35:00
20.09.2021 14:42:14
លក់
0.01
1.36708
1.36628
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80629188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 14:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36708
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 14:42:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36628
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
20.09.2021 11:20:00
20.09.2021 14:31:06
លក់
0.01
1.36634
1.36778
ចំណេញ
-1.44 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80616679
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 11:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36634
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 14:31:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.44 USD
20.09.2021 13:25:56
20.09.2021 14:31:01
លក់
0.02
1.36966
1.36775
ចំណេញ
3.82 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80625216
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 13:25:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36966
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 14:31:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.36775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.82 USD
20.09.2021 10:15:00
20.09.2021 11:15:43
លក់
0.01
1.36745
1.36666
ចំណេញ
0.79 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80611787
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36745
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 11:15:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36666
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.79 USD
20.09.2021 10:00:01
20.09.2021 10:12:22
លក់
0.01
1.3689
1.3681
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80610238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3689
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 10:12:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3681
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
20.09.2021 05:20:01
20.09.2021 09:57:58
លក់
0.01
1.37025
1.36944
ចំណេញ
0.81 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80596650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37025
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 09:57:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36944
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
20.09.2021 04:25:17
20.09.2021 05:15:51
លក់
0.01
1.37152
1.37072
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80593799
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 04:25:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37152
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 05:15:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
17.09.2021 23:55:00
20.09.2021 04:22:35
លក់
0.01
1.37268
1.37185
ចំណេញ
0.83 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80574615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37268
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 04:22:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37185
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
17.09.2021 21:25:01
17.09.2021 23:51:31
លក់
0.01
1.37375
1.37291
ចំណេញ
0.84 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80572830
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 21:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 23:51:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37291
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
17.09.2021 18:00:00
17.09.2021 21:21:08
លក់
0.01
1.37454
1.37375
ចំណេញ
0.79 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80566007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37454
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 21:21:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.79 USD
17.09.2021 17:35:00
17.09.2021 17:58:04
លក់
0.01
1.37523
1.37445
ចំណេញ
0.78 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80563303
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37523
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:58:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37445
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.78 USD
17.09.2021 17:15:01
17.09.2021 17:31:01
លក់
0.01
1.37627
1.37544
ចំណេញ
0.83 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80560965
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37627
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:31:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37544
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
17.09.2021 17:00:01
17.09.2021 17:13:10
លក់
0.01
1.37734
1.37651
ចំណេញ
0.83 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80558910
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37734
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:13:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37651
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
17.09.2021 12:55:00
17.09.2021 16:58:01
លក់
0.01
1.37812
1.37729
ចំណេញ
0.83 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80543063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 12:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37812
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 16:58:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37729
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
16.09.2021 16:50:01
17.09.2021 12:50:42
លក់
0.01
1.37716
1.37862
ចំណេញ
-1.46 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80500082
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37716
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 12:50:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37862
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.46 USD
17.09.2021 07:58:43
17.09.2021 12:50:41
លក់
0.02
1.3805
1.3786
ចំណេញ
3.80 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80527560
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 07:58:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 12:50:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.3786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.80 USD
16.09.2021 15:48:35
17.09.2021 08:00:40
ទិញ
0.02
1.38058
1.38072
ចំណេញ
0.28 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80491119
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:48:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38058
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 08:00:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
16.09.2021 15:00:01
17.09.2021 08:00:40
ទិញ
0.01
1.38388
1.38071
ចំណេញ
-3.17 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80484295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38388
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 08:00:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38071
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.17 USD
16.09.2021 16:50:08
17.09.2021 08:00:39
ទិញ
0.02
1.37726
1.38072
ចំណេញ
6.92 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80500149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:50:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 08:00:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.92 USD
16.09.2021 16:15:02
16.09.2021 16:48:22
លក់
0.01
1.37856
1.37781
ចំណេញ
0.75 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80495091
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37856
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 16:48:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37781
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.75 USD
16.09.2021 15:50:01
16.09.2021 16:11:55
លក់
0.01
1.38013
1.37933
ចំណេញ
0.80 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80491319
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 16:11:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37933
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD