07.10.2021 04:02:48
12.10.2021 12:16:50
ទិញ
0.01
1.35961
1.3613
ចំណេញ
1.69 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81511622
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2021 04:02:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35961
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 12:16:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3613
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.69 USD
28.09.2021 19:17:12
04.10.2021 09:09:25
ទិញ
0.05
1.35468
1.35398
ចំណេញ
-3.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81085755
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 19:17:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35468
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 09:09:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.35398
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.50 USD
28.09.2021 19:17:03
04.10.2021 09:09:21
ទិញ
0.05
1.16869
1.15985
ចំណេញ
-44.20 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#81085751
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 19:17:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.16869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-44.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2021 09:09:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.15985
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-44.20 USD
24.09.2021 20:19:31
28.09.2021 10:22:22
លក់
0.1
1.36763
1.36774
ចំណេញ
-1.10 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80921268
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 20:19:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 10:22:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.36774
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.10 USD
28.09.2021 04:01:43
28.09.2021 10:22:18
លក់
0.1
1.36929
1.36773
ចំណេញ
15.60 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81011180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 04:01:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 10:22:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.36773
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.60 USD
24.09.2021 10:17:32
24.09.2021 15:29:40
លក់
0.1
1.37062
1.36711
ចំណេញ
35.10 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80887177
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 10:17:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37062
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
35.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 15:29:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.36711
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
35.10 USD
24.09.2021 06:19:21
24.09.2021 09:50:40
លក់
0.03
1.88043
1.88336
ចំណេញ
-6.41 USD
GBPAUDm
ព្រមព្រៀង
#80878183
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 06:19:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.88043
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 09:50:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.88336
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.41 USD
23.09.2021 20:01:42
24.09.2021 04:41:38
លក់
0.1
1749.87
1751
ចំណេញ
-11.30 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80862368
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 20:01:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1749.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 04:41:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.30 USD
22.09.2021 06:48:21
22.09.2021 21:00:54
លក់
0.02
1777.15
1782.87
ចំណេញ
-11.44 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80731572
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 06:48:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1777.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:00:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1782.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.44 USD
20.09.2021 05:20:49
22.09.2021 21:00:54
លក់
0.01
1748.6
1782.96
ចំណេញ
-34.36 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80596737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:20:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1748.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-34.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 21:00:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1782.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-34.36 USD
21.09.2021 03:10:38
21.09.2021 10:00:24
ទិញ
0.05
1765.54
1759.9
ចំណេញ
-28.20 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80660902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 03:10:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1765.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-28.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 10:00:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1759.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-28.20 USD
20.09.2021 11:21:59
21.09.2021 03:11:03
លក់
0.01
1753.64
1765.58
ចំណេញ
-11.94 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80616800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 11:21:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1753.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 03:11:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1765.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.94 USD
20.09.2021 17:50:24
21.09.2021 03:10:29
លក់
0.02
1766.42
1765.56
ចំណេញ
1.72 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80645818
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 17:50:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1766.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 03:10:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1765.56
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.72 USD
20.09.2021 05:19:19
21.09.2021 03:10:03
លក់
0.02
128.738
128.369
ចំណេញ
6.75 USD
EURJPYm
ព្រមព្រៀង
#80596606
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:19:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 03:10:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
128.369
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.75 USD
17.09.2021 09:17:42
20.09.2021 03:18:38
លក់
0.02
1.38001
1.37286
ចំណេញ
14.30 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80530944
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 09:17:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38001
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 03:18:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37286
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.30 USD
17.09.2021 13:08:38
17.09.2021 14:15:52
លក់
0.02
1765.59
1761.45
ចំណេញ
8.28 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80543798
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 13:08:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1765.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 14:15:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1761.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.28 USD
17.09.2021 04:05:59
17.09.2021 12:54:06
លក់
0.02
1.09056
1.09274
ចំណេញ
-4.70 USD
EURCHFm
ព្រមព្រៀង
#80521263
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 04:05:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.09056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 12:54:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.09274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.70 USD
15.09.2021 07:18:39
17.09.2021 09:15:41
ទិញ
0.01
1802.95
1763.31
ចំណេញ
-39.64 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80513830
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 07:18:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1802.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-39.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 09:15:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1763.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-39.64 USD
16.09.2021 21:13:31
17.09.2021 09:15:38
ទិញ
0.05
1756.41
1763.12
ចំណេញ
33.55 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80513844
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 21:13:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1756.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 09:15:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1763.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
33.55 USD
15.09.2021 07:18:39
16.09.2021 21:12:52
ទិញ
0.01
1802.95
1756.06
ចំណេញ
-46.89 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80388934
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 07:18:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1802.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-46.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 21:12:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1756.06
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-46.89 USD
16.09.2021 12:53:13
16.09.2021 21:12:46
លក់
0.02
1778.31
1756.6
ចំណេញ
43.42 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80474185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 12:53:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1778.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
43.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 21:12:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1756.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
43.42 USD
14.09.2021 10:33:56
16.09.2021 15:15:27
ទិញ
0.01
0.85336
0.84994
ចំណេញ
-4.73 USD
EURGBPm
ព្រមព្រៀង
#80322520
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 10:33:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85336
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:15:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.84994
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.73 USD
16.09.2021 08:39:07
16.09.2021 12:22:07
លក់
0.02
1788.77
1783.76
ចំណេញ
10.02 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80456459
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 08:39:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1788.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 12:22:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1783.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.02 USD
15.09.2021 15:52:21
16.09.2021 08:16:37
លក់
0.02
1796.85
1792.22
ចំណេញ
9.26 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80401719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 15:52:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1796.85
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 08:16:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1792.22
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.26 USD
14.09.2021 17:24:28
15.09.2021 11:45:33
លក់
0.01
1799.07
1800.69
ចំណេញ
-1.62 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80359501
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:24:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1799.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 11:45:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1800.69
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.62 USD
14.09.2021 17:37:35
15.09.2021 04:05:03
ទិញ
0.01
1802.33
1802.99
ចំណេញ
0.66 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80359596
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:37:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1802.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 04:05:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1802.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.66 USD
14.09.2021 15:47:25
14.09.2021 16:32:57
ទិញ
0.01
1790.27
1798.38
ចំណេញ
8.11 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80346233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:47:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1790.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 16:32:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1798.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.11 USD
14.09.2021 10:28:47
14.09.2021 15:32:06
លក់
0.02
78.259
78.475
ចំណេញ
-3.92 USD
NZDJPYm
ព្រមព្រៀង
#80322178
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 10:28:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
78.259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 15:32:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
78.475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.92 USD
14.09.2021 03:14:00
14.09.2021 10:04:14
លក់
0.02
1.38361
1.38635
ចំណេញ
-5.48 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80303742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 03:14:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38361
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 10:04:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.48 USD
09.09.2021 12:45:35
13.09.2021 16:28:57
លក់
0.02
1.38214
1.38473
ចំណេញ
-5.18 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80131476
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 12:45:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38214
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:28:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.18 USD
10.09.2021 10:55:29
13.09.2021 16:25:48
លក់
0.03
1.38737
1.38456
ចំណេញ
8.43 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80191579
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 10:55:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 16:25:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38456
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.43 USD
13.09.2021 08:24:59
13.09.2021 10:35:04
ទិញ
0.02
1.66058
1.65688
ចំណេញ
-5.26 USD
EURNZDm
ព្រមព្រៀង
#80252376
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 08:24:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.66058
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 10:35:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.65688
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.26 USD
10.09.2021 16:18:27
10.09.2021 21:18:42
លក់
0.02
0.90008
0.90224
ចំណេញ
-3.41 USD
NZDCADm
ព្រមព្រៀង
#80211375
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 16:18:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90008
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 21:18:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90224
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.41 USD
10.09.2021 13:58:05
10.09.2021 15:00:48
ទិញ
0.03
1794.03
1797.4
ចំណេញ
10.11 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80202490
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 13:58:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1794.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 15:00:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1797.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.11 USD
10.09.2021 10:10:55
10.09.2021 15:00:44
ទិញ
0.02
1802.46
1797.38
ចំណេញ
-10.16 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80188545
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 10:10:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1802.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 15:00:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1797.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.16 USD
07.09.2021 10:17:04
09.09.2021 12:19:01
ទិញ
0.03
1.38364
1.38084
ចំណេញ
-8.40 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#79990091
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 10:17:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38364
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:19:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.40 USD
07.09.2021 17:24:47
09.09.2021 12:18:57
ទិញ
0.01
1.37807
1.38084
ចំណេញ
2.77 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80024021
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:24:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37807
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:18:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.77 USD
07.09.2021 10:16:45
09.09.2021 12:18:52
ទិញ
0.03
1819.83
1793.77
ចំណេញ
-78.18 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79990063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 10:16:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1819.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-78.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:18:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1793.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-78.18 USD
07.09.2021 12:04:32
09.09.2021 12:18:49
ទិញ
0.03
1814.81
1793.8
ចំណេញ
-63.03 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79999622
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 12:04:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1814.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-63.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:18:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1793.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-63.03 USD
07.09.2021 16:50:24
09.09.2021 12:18:45
ទិញ
0.03
1809.56
1793.87
ចំណេញ
-47.07 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80018029
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:50:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1809.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-47.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:18:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1793.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-47.07 USD
07.09.2021 17:10:20
09.09.2021 12:18:41
ទិញ
0.02
1801.57
1793.76
ចំណេញ
-15.62 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80021492
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:10:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1801.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:18:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1793.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-15.62 USD
08.09.2021 17:03:50
09.09.2021 12:18:37
ទិញ
0.01
1787.36
1793.72
ចំណេញ
6.36 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80084228
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:03:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1787.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:18:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1793.72
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.36 USD
08.09.2021 16:48:22
09.09.2021 12:18:33
លក់
0.04
1783.94
1794.22
ចំណេញ
-41.12 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80025646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 16:48:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1783.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-41.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:18:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1794.22
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-41.12 USD
09.09.2021 07:14:05
09.09.2021 12:18:29
លក់
0.05
1787.88
1794.15
ចំណេញ
-31.35 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80113698
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 07:14:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1787.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-31.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:18:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1794.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-31.35 USD
09.09.2021 11:14:40
09.09.2021 12:17:06
លក់
0.03
1793.59
1794.03
ចំណេញ
-1.32 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80125717
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 11:14:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1793.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:17:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1794.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.32 USD
08.09.2021 18:06:35
08.09.2021 18:28:56
លក់
0.05
1792.43
1791.67
ចំណេញ
3.80 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80091049
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 18:06:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1792.43
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 18:28:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1791.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.80 USD
08.09.2021 17:02:36
08.09.2021 17:57:59
ទិញ
0.02
0.89979
0.90175
ចំណេញ
3.08 USD
NZDCADm
ព្រមព្រៀង
#80084078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:02:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89979
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 17:57:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.90175
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.08 USD
08.09.2021 09:03:10
08.09.2021 17:44:56
លក់
0.03
1.37629
1.37349
ចំណេញ
8.40 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80023984
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 09:03:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37629
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 17:44:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.40 USD
08.09.2021 16:44:11
08.09.2021 17:29:18
លក់
0.05
1791.42
1786.04
ចំណេញ
26.90 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80022682
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 16:44:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1791.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
26.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 17:29:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1786.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
26.90 USD
07.09.2021 17:15:59
08.09.2021 17:03:41
លក់
0.02
1797.3
1787.66
ចំណេញ
19.28 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80025469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:15:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1797.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 17:03:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1787.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
19.28 USD