26.10.2021 16:45:16
26.10.2021 16:48:51
ទិញ
0.01
1792.03
1792.61
ចំណេញ
0.58 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82423395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 16:45:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1792.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 16:48:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1792.61
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.58 USD
26.10.2021 16:36:56
26.10.2021 16:38:03
ទិញ
0.01
1792.71
1792.99
ចំណេញ
0.28 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82422303
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 16:36:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1792.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 16:38:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1792.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.28 USD
26.10.2021 16:30:58
26.10.2021 16:31:48
លក់
0.01
1793.54
1793.23
ចំណេញ
0.31 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82420805
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 16:30:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1793.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 16:31:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1793.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
22.10.2021 18:23:35
25.10.2021 11:56:30
ទិញ
0.01
1802.14
1803.27
ចំណេញ
1.06 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82282732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 18:23:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1802.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.07 USD
សរុប
1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 11:56:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1803.27
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.06 USD
25.10.2021 04:45:07
25.10.2021 04:54:19
ទិញ
0.01
1793.05
1794.15
ចំណេញ
1.10 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82324498
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 04:45:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1793.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 04:54:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1794.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.10 USD
22.10.2021 18:34:26
22.10.2021 19:30:54
ទិញ
0.01
1793.54
1793.88
ចំណេញ
0.34 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82284281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 18:34:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1793.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 19:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1793.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.34 USD
22.10.2021 18:40:35
22.10.2021 18:41:55
ទិញ
0.01
1784
1785.21
ចំណេញ
1.21 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82284700
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 18:40:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1784
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:41:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1785.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.21 USD
21.10.2021 14:46:51
21.10.2021 15:13:50
ទិញ
0.01
1779.14
1780.52
ចំណេញ
1.38 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82206900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 14:46:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1779.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 15:13:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1780.52
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.38 USD
21.10.2021 10:17:58
21.10.2021 11:34:27
ទិញ
0.01
1782.67
1785
ចំណេញ
2.33 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82194373
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 10:17:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.67
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 11:34:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1785
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.33 USD
18.10.2021 12:58:46
18.10.2021 14:19:26
ទិញ
0.01
1762.63
1763.68
ចំណេញ
1.05 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82017488
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 12:58:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1762.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 14:19:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1763.68
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.05 USD
08.10.2021 15:36:51
08.10.2021 15:38:02
ទិញ
0.01
1773.62
1773.86
ចំណេញ
0.24 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81602474
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 15:36:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1773.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.10.2021 15:38:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1773.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.24 USD
06.10.2021 07:51:47
06.10.2021 14:23:31
ទិញ
0.01
1753.56
1756
ចំណេញ
2.44 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81448224
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 07:51:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1753.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2021 14:23:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.44 USD
05.10.2021 06:36:47
05.10.2021 12:01:12
ទិញ
0.01
1.46328
1.46037
ចំណេញ
-2.31 USD
EURCAD.
ព្រមព្រៀង
#81381436
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 06:36:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.46328
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 12:01:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.46037
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.31 USD
28.09.2021 16:00:58
28.09.2021 16:01:41
ទិញ
0.01
1731.32
1732.29
ចំណេញ
0.97 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81065950
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 16:00:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1731.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 16:01:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1732.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.97 USD
07.09.2021 14:10:45
07.09.2021 16:44:40
ទិញ
0.01
1810.32
1811.15
ចំណេញ
0.83 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#80005514
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 14:10:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1810.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 16:44:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1811.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
06.08.2021 15:42:59
06.08.2021 19:18:11
ទិញ
0.01
1782.47
1761.32
ចំណេញ
-21.15 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78457189
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 15:42:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1782.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-21.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 19:18:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1761.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-21.15 USD
06.08.2021 15:40:57
06.08.2021 19:18:08
ទិញ
0.01
1787.49
1761.32
ចំណេញ
-26.17 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78455743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 15:40:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1787.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-26.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 19:18:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1761.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-26.17 USD
06.08.2021 16:46:19
06.08.2021 17:11:22
ទិញ
0.01
1766.18
1767.52
ចំណេញ
1.34 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78473099
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 16:46:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1766.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 17:11:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1767.52
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.34 USD
06.08.2021 16:05:11
06.08.2021 16:08:33
ទិញ
0.01
1772.07
1773.29
ចំណេញ
1.22 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78465421
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 16:05:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1772.07
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 16:08:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1773.29
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.22 USD
06.08.2021 15:41:37
06.08.2021 15:42:16
លក់
0.01
1783.46
1782.86
ចំណេញ
0.60 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78456384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 15:41:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1783.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 15:42:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1782.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.60 USD
06.08.2021 15:31:05
06.08.2021 15:31:35
ទិញ
0.01
1791.19
1792.56
ចំណេញ
1.37 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78450190
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 15:31:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1791.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 15:31:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1792.56
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.37 USD
05.08.2021 16:45:53
05.08.2021 16:56:04
ទិញ
0.01
1800.97
1801.21
ចំណេញ
0.24 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78384333
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 16:45:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1800.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 16:56:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1801.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.24 USD
05.08.2021 15:59:51
05.08.2021 16:09:00
ទិញ
0.01
1809.53
1809.53
ចំណេញ
0.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78376273
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 15:59:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1809.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 16:09:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1809.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
04.08.2021 18:05:24
04.08.2021 18:07:43
ទិញ
0.01
1810
1811.01
ចំណេញ
1.01 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78305161
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 18:05:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1810
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 18:07:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1811.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.01 USD
04.08.2021 17:58:00
04.08.2021 17:59:07
ទិញ
0.01
1810
1811.26
ចំណេញ
1.26 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78304530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 17:58:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1810
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:59:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1811.26
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.26 USD
04.08.2021 17:33:10
04.08.2021 17:37:48
ទិញ
0.01
1811.47
1812.51
ចំណេញ
1.04 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78301308
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 17:33:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1811.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:37:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1812.51
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.04 USD
04.08.2021 17:21:01
04.08.2021 17:24:16
ទិញ
0.01
1812
1812.86
ចំណេញ
0.86 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78286128
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 17:21:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1812
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:24:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1812.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.86 USD
04.08.2021 16:19:20
04.08.2021 17:11:19
លក់
0.01
1830.04
1819.43
ចំណេញ
10.61 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78285784
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 16:19:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1830.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:11:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1819.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.61 USD
04.08.2021 17:09:07
04.08.2021 17:09:53
លក់
0.01
1821.37
1820.74
ចំណេញ
0.63 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78293678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 17:09:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1821.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:09:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1820.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.63 USD
04.08.2021 17:02:43
04.08.2021 17:03:25
លក់
0.01
1825.05
1823.67
ចំណេញ
1.38 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78291828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 17:02:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1825.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 17:03:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1823.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.38 USD
04.08.2021 15:17:07
04.08.2021 15:59:05
លក់
0.01
1824.16
1827.66
ចំណេញ
-3.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78274567
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 15:17:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1824.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 15:59:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1827.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.50 USD
04.08.2021 15:14:03
04.08.2021 15:58:55
លក់
0.01
1819.22
1827.91
ចំណេញ
-8.69 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78273145
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 15:14:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1819.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 15:58:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1827.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.69 USD
04.08.2021 14:35:44
04.08.2021 15:58:54
លក់
0.01
1817.36
1827.84
ចំណេញ
-10.48 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78267742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 14:35:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1817.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 15:58:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1827.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.48 USD
04.08.2021 14:25:50
04.08.2021 15:58:52
លក់
0.01
1815.81
1827.84
ចំណេញ
-12.03 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78266349
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 14:25:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1815.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 15:58:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1827.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.03 USD
04.08.2021 12:46:52
04.08.2021 15:32:08
លក់
0.01
1813.27
1824.99
ចំណេញ
-11.72 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78260467
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 12:46:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1813.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 15:32:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1824.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.72 USD
04.08.2021 11:42:27
04.08.2021 15:32:06
លក់
0.01
1811.35
1825.04
ចំណេញ
-13.69 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78254988
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 11:42:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1811.35
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 15:32:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1825.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.69 USD
04.08.2021 15:15:24
04.08.2021 15:16:16
ទិញ
0.01
1823.11
1823.75
ចំណេញ
0.64 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78273464
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 15:15:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1823.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 15:16:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1823.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.64 USD
04.08.2021 15:07:49
04.08.2021 15:11:07
លក់
0.01
1820.96
1820.13
ចំណេញ
0.83 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78272407
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 15:07:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1820.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 15:11:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1820.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
04.08.2021 14:52:28
04.08.2021 14:56:50
លក់
0.01
1819.03
1818.52
ចំណេញ
0.51 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78270110
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 14:52:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1819.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 14:56:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1818.52
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.51 USD
04.08.2021 14:21:09
04.08.2021 14:23:55
លក់
0.01
1815.18
1814.75
ចំណេញ
0.43 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78265719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 14:21:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1815.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 14:23:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1814.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.43 USD
04.08.2021 12:59:11
04.08.2021 13:05:05
លក់
0.01
1814.52
1813.78
ចំណេញ
0.74 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78261464
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 12:59:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1814.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 13:05:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1813.78
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.74 USD
04.08.2021 12:08:15
04.08.2021 12:11:02
លក់
0.01
1812.4
1811.87
ចំណេញ
0.53 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78257940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 12:08:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1812.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 12:11:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1811.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.53 USD
04.08.2021 11:34:55
04.08.2021 11:38:18
លក់
0.01
1812.81
1812.4
ចំណេញ
0.41 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78253869
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 11:34:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1812.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 11:38:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1812.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.41 USD
04.08.2021 05:28:40
04.08.2021 05:35:00
លក់
0.01
1813.49
1812.84
ចំណេញ
0.65 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78230982
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 05:28:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1813.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 05:35:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1812.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.65 USD
03.08.2021 17:34:16
03.08.2021 17:53:29
ទិញ
0.01
1810.54
1811.15
ចំណេញ
0.61 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78205668
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 17:34:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1810.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 17:53:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1811.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.61 USD
03.08.2021 17:21:53
03.08.2021 17:53:26
ទិញ
0.01
1811.63
1811.15
ចំណេញ
-0.48 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78203933
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 17:21:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1811.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 17:53:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1811.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.48 USD
03.08.2021 17:26:33
03.08.2021 17:29:38
ទិញ
0.01
1810.37
1811.42
ចំណេញ
1.05 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78204695
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 17:26:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1810.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 17:29:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1811.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.05 USD
03.08.2021 15:25:16
03.08.2021 15:31:44
ទិញ
0.01
1808.39
1808.65
ចំណេញ
0.26 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78187850
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 15:25:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1808.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 15:31:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1808.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
03.08.2021 15:16:04
03.08.2021 15:21:19
លក់
0.01
1809.62
1808.62
ចំណេញ
1.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78186559
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 15:16:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1809.62
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 15:21:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1808.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
03.08.2021 14:31:26
03.08.2021 14:45:33
លក់
0.01
1810.6
1810.05
ចំណេញ
0.55 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#78183386
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 14:31:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1810.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 14:45:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1810.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.55 USD