27.10.2021 19:00:04
27.10.2021 19:08:05
លក់
0.01
1.54327
1.54287
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47503318
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 19:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.54327
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 19:08:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.54287
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.10.2021 18:00:04
27.10.2021 18:03:20
លក់
0.01
1.54469
1.54429
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47498271
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 18:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.54469
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 18:03:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.54429
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.10.2021 17:00:02
27.10.2021 17:00:13
លក់
0.01
1.54538
1.54498
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47488978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 17:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.54538
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 17:00:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.54498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.10.2021 13:00:00
27.10.2021 16:18:09
ទិញ
0.01
1.54567
1.54727
ចំណេញ
0.01 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47471186
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 13:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.54567
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 16:18:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.54727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.10.2021 12:00:00
27.10.2021 16:18:09
ទិញ
0.01
1.54807
1.54727
ចំណេញ
-0.01 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47464469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 12:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.54807
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 16:18:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.54727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
26.10.2021 14:47:28
27.10.2021 15:32:19
ទិញ
0.01
1.38167
1.37524
ចំណេញ
-0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47404777
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 14:47:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38167
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 15:32:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37524
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
26.10.2021 14:47:29
27.10.2021 15:32:18
លក់
0.01
1.38144
1.37545
ចំណេញ
0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47404820
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 14:47:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38144
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 15:32:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37545
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
26.10.2021 15:15:29
27.10.2021 15:32:17
ទិញ
0.02
1.38018
1.37523
ចំណេញ
-0.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47406186
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 15:15:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38018
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 15:32:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37523
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
26.10.2021 18:04:35
27.10.2021 15:32:16
ទិញ
0.03
1.37867
1.37523
ចំណេញ
-0.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47421926
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 18:04:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37867
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 15:32:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37523
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
26.10.2021 18:35:28
27.10.2021 15:32:15
ទិញ
0.04
1.37716
1.37523
ចំណេញ
-0.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47424192
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 18:35:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37716
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 15:32:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37523
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.08 USD
27.10.2021 10:27:42
27.10.2021 15:32:14
ទិញ
0.05
1.37563
1.37522
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47454549
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 10:27:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 15:32:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.37522
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
27.10.2021 11:30:29
27.10.2021 15:32:13
ទិញ
0.06
1.37418
1.37522
ចំណេញ
0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47461309
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 11:30:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37418
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 15:32:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.37522
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
27.10.2021 11:58:51
27.10.2021 15:32:12
ទិញ
0.07
1.37268
1.37517
ចំណេញ
0.17 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47464032
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 11:58:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37268
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 15:32:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.37517
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
27.10.2021 14:10:46
27.10.2021 15:32:10
ទិញ
0.08
1.37118
1.37518
ចំណេញ
0.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47475158
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 14:10:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 15:32:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.37518
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
27.10.2021 11:00:05
27.10.2021 11:04:25
ទិញ
0.01
1.54488
1.54528
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47458828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 11:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.54488
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 11:04:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.54528
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
26.10.2021 14:00:03
27.10.2021 10:56:51
ទិញ
0.01
1.54812
1.54473
ចំណេញ
-0.03 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47402597
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 14:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.54812
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 10:56:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.54473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
26.10.2021 16:00:04
27.10.2021 10:56:51
ទិញ
0.02
1.54476
1.54473
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47410532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 16:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.54476
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 10:56:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.54473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
26.10.2021 13:00:02
27.10.2021 10:56:51
ទិញ
0.01
1.54935
1.54473
ចំណេញ
-0.03 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47396529
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 13:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.54935
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 10:56:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.54473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
27.10.2021 04:00:02
27.10.2021 10:56:51
ទិញ
0.03
1.5411
1.54473
ចំណេញ
0.08 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47442605
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.10.2021 04:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.5411
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.10.2021 10:56:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.54473
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
26.10.2021 17:00:04
26.10.2021 17:02:21
ទិញ
0.01
114.179
114.219
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#47416210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 17:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.179
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 17:02:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
114.219
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
26.10.2021 16:00:03
26.10.2021 16:35:41
ទិញ
0.01
114.146
114.186
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#47410511
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 16:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.146
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 16:35:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
114.186
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
26.10.2021 11:00:01
26.10.2021 15:21:25
ទិញ
0.01
114.058
114.075
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#47388769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 11:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.058
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 15:21:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
114.075
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
26.10.2021 12:00:01
26.10.2021 15:21:25
ទិញ
0.01
114.012
114.075
ចំណេញ
0.01 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#47392184
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 12:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.012
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 15:21:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
114.075
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
25.10.2021 06:22:11
26.10.2021 14:47:26
ទិញ
0.01
1.37848
1.38147
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47298743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 06:22:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37848
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 14:47:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38147
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
25.10.2021 06:22:13
26.10.2021 14:47:25
លក់
0.01
1.3782
1.38171
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47298786
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 06:22:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3782
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 14:47:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38171
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
25.10.2021 12:29:11
26.10.2021 14:47:24
ទិញ
0.03
1.37553
1.38149
ចំណេញ
0.18 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47322833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 12:29:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37553
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 14:47:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
25.10.2021 09:33:15
26.10.2021 14:47:24
ទិញ
0.02
1.37698
1.38148
ចំណេញ
0.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47306216
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 09:33:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37698
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 14:47:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38148
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
26.10.2021 13:12:25
26.10.2021 14:47:23
លក់
0.03
1.38122
1.38173
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47398235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 13:12:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38122
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 14:47:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38173
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
26.10.2021 13:02:39
26.10.2021 14:47:23
លក់
0.02
1.37968
1.38173
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47396969
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 13:02:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37968
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 14:47:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38173
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
26.10.2021 13:57:30
26.10.2021 14:47:22
លក់
0.04
1.38278
1.38173
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47401865
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 13:57:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38278
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 14:47:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38173
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
26.10.2021 12:00:01
26.10.2021 12:21:29
ទិញ
0.01
1.54728
1.54794
ចំណេញ
0.01 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47392188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 12:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.54728
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 12:21:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.54794
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
26.10.2021 11:00:01
26.10.2021 12:21:29
ទិញ
0.01
1.5478
1.54794
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47388767
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 11:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.5478
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 12:21:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.54794
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
21.10.2021 18:29:08
26.10.2021 11:47:00
ទិញ
0.1
1.1
1.1218
ចំណេញ
0.20 USD
XRPUSD
ព្រមព្រៀង
#47182434
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 18:29:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 11:47:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.1218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.02 USD
ចំណេញ
0.20 USD
25.10.2021 17:00:03
26.10.2021 10:33:22
ទិញ
0.01
1.55107
1.54822
ចំណេញ
-0.02 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47344558
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 17:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.55107
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 10:33:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.54822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
26.10.2021 04:00:01
26.10.2021 10:33:22
ទិញ
0.02
1.54806
1.54822
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47363086
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 04:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.54806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 10:33:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.54822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
25.10.2021 18:00:03
26.10.2021 10:33:22
ទិញ
0.01
1.55006
1.54822
ចំណេញ
-0.01 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47347087
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 18:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.55006
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 10:33:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.54822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
26.10.2021 06:00:01
26.10.2021 10:33:22
ទិញ
0.03
1.54582
1.54822
ចំណេញ
0.05 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47374028
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 06:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.54582
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 10:33:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.54822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
26.10.2021 10:00:03
26.10.2021 10:04:02
ទិញ
0.01
113.903
113.984
ចំណេញ
0.01 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#47384741
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 10:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.903
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 10:04:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
113.984
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
26.10.2021 09:00:01
26.10.2021 10:04:02
ទិញ
0.01
113.985
113.984
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#47381256
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 09:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.985
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 10:04:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
113.984
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
26.10.2021 06:00:01
26.10.2021 08:11:09
ទិញ
0.01
113.934
113.969
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#47374096
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 06:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.934
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 08:11:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
113.969
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
26.10.2021 07:00:02
26.10.2021 08:11:09
ទិញ
0.01
113.923
113.969
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#47375788
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 07:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.923
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 08:11:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
113.969
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
26.10.2021 05:00:05
26.10.2021 05:47:25
ទិញ
0.01
113.847
113.892
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#47371879
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 05:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.847
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 05:47:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
113.892
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
26.10.2021 04:00:02
26.10.2021 05:47:25
ទិញ
0.01
113.857
113.892
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#47363147
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 04:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.857
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 05:47:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
113.892
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
25.10.2021 17:00:03
26.10.2021 03:53:05
ទិញ
0.01
113.701
113.833
ចំណេញ
0.01 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#47344537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 17:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.701
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 03:53:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
113.833
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
25.10.2021 16:00:03
26.10.2021 03:53:05
ទិញ
0.01
113.884
113.833
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#47338728
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 16:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.884
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 03:53:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
113.833
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
25.10.2021 16:00:00
25.10.2021 16:20:23
លក់
0.01
1.54952
1.54912
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47338133
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 16:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.54952
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 16:20:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.54912
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
25.10.2021 15:00:01
25.10.2021 15:30:33
លក់
0.01
1.5502
1.5498
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47333709
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 15:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.5502
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 15:30:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.5498
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
25.10.2021 10:00:02
25.10.2021 15:30:15
ទិញ
0.01
113.743
113.736
ចំណេញ
0.00 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#47307835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 10:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 15:30:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
113.736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
25.10.2021 11:00:01
25.10.2021 15:30:15
ទិញ
0.01
113.649
113.736
ចំណេញ
0.01 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#47312460
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 11:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
113.649
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 15:30:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
113.736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
25.10.2021 14:00:01
25.10.2021 14:31:37
លក់
0.01
1.55162
1.55122
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#47329640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 14:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.55162
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 14:31:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.55122
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD