23.07.2021 18:00:00
23.07.2021 21:51:45
ទិញ
0.01
1.59828
1.59796
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#38226050
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 18:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.59828
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 21:51:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.59796
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
23.07.2021 20:00:03
23.07.2021 21:51:45
ទិញ
0.02
1.5972
1.59796
ចំណេញ
0.01 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#38234035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 20:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.5972
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 21:51:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.59796
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.07.2021 17:00:00
23.07.2021 17:22:27
ទិញ
0.01
1.59604
1.59644
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#38211415
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 17:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.59604
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 17:22:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.59644
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
23.07.2021 16:00:11
23.07.2021 16:38:31
ទិញ
0.01
1.59509
1.59549
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#38193512
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 16:00:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.59509
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 16:38:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.59549
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
23.07.2021 15:00:01
23.07.2021 15:27:39
លក់
0.01
1.59468
1.5942
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#38173796
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 15:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.59468
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 15:27:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.5942
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
23.07.2021 14:00:01
23.07.2021 15:27:39
លក់
0.01
1.59451
1.5942
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#38158706
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 14:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.59451
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 15:27:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.5942
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
23.07.2021 02:00:00
23.07.2021 13:10:17
លក់
0.01
1.59468
1.59522
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#38056566
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 02:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.59468
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 13:10:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.59522
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
23.07.2021 01:00:23
23.07.2021 13:10:17
លក់
0.01
1.5938
1.59522
ចំណេញ
-0.01 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#38054785
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 01:00:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.5938
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 13:10:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.59522
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
23.07.2021 09:00:01
23.07.2021 13:10:17
លក់
0.02
1.59699
1.59522
ចំណេញ
0.03 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#38087575
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 09:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.59699
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 13:10:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.59522
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
23.07.2021 04:20:22
23.07.2021 11:09:06
ទិញ
0.01
129.778
129.978
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#38069868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 04:20:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.778
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 11:09:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.978
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.07.2021 16:11:24
23.07.2021 04:20:21
ទិញ
0.01
130.123
129.751
ចំណេញ
-0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37921340
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 16:11:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 04:20:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
22.07.2021 19:09:40
23.07.2021 04:20:21
ទិញ
0.04
129.521
129.751
ចំណេញ
0.08 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#38009912
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 19:09:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.521
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 04:20:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
129.751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
22.07.2021 18:03:28
23.07.2021 04:20:21
ទិញ
0.02
129.821
129.751
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37981427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 18:03:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.821
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 04:20:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
129.751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
22.07.2021 23:00:00
23.07.2021 00:58:57
លក់
0.01
1.59387
1.59359
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#38045699
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 23:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.59387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 00:58:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.59359
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
22.07.2021 22:19:58
23.07.2021 00:58:57
លក់
0.01
1.5941
1.59359
ចំណេញ
0.00 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#38043370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 22:19:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.5941
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 00:58:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.59359
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
22.06.2021 07:16:37
22.07.2021 22:08:01
ចម្លង
163.8%
-46.72%
ចំណេញ
-18.08 USD
Nobita88
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 07:16:37
ចំណុច​ចូល
163.8%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 22:08:01
ចេញ
-46.72%
ចំណេញ
-18.08 USD
22.07.2021 11:33:36
22.07.2021 19:13:15
ទិញ
0.01
1.37205
1.37395
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#37824562
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 11:33:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37205
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 19:13:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37395
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.07.2021 11:33:36
22.07.2021 19:13:15
លក់
0.01
1.37179
1.3742
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#37824565
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 11:33:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37179
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 19:13:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3742
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
22.07.2021 11:43:06
22.07.2021 19:13:14
លក់
0.02
1.37332
1.3742
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#37827516
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 11:43:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37332
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 19:13:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.3742
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
22.07.2021 13:43:51
22.07.2021 19:13:14
លក់
0.04
1.37627
1.3742
ចំណេញ
0.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#37850486
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 13:43:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37627
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 19:13:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.3742
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
22.07.2021 12:59:04
22.07.2021 19:13:14
លក់
0.03
1.37479
1.3742
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#37842350
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 12:59:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 19:13:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.3742
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
22.07.2021 15:36:01
22.07.2021 19:13:13
លក់
0.05
1.3778
1.3742
ចំណេញ
0.18 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#37898547
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 15:36:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3778
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 19:13:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3742
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.18 USD
22.07.2021 17:45:45
22.07.2021 18:36:38
លក់
0.01
129.834
129.636
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37972907
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 17:45:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 18:36:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.636
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
20.07.2021 16:28:37
22.07.2021 17:45:45
លក់
0.01
128.729
129.861
ចំណេញ
-0.10 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37362143
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 16:28:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:45:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.861
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
20.07.2021 18:03:25
22.07.2021 17:45:45
លក់
0.04
129.332
129.861
ចំណេញ
-0.19 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37424631
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 18:03:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.332
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:45:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
129.861
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.19 USD
21.07.2021 11:30:30
22.07.2021 17:45:45
លក់
0.07
129.628
129.861
ចំណេញ
-0.15 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37572472
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 11:30:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.628
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:45:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
129.861
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.15 USD
20.07.2021 17:15:20
22.07.2021 17:45:45
លក់
0.02
129.031
129.861
ចំណេញ
-0.15 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37398593
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 17:15:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.031
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:45:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
129.861
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.15 USD
22.07.2021 16:16:08
22.07.2021 17:45:45
លក់
0.23
130.231
129.861
ចំណេញ
0.77 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37925408
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 16:16:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.231
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:45:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
ចេញ
129.861
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.77 USD
21.07.2021 16:41:46
22.07.2021 17:45:45
លក់
0.13
129.927
129.861
ចំណេញ
0.08 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37656791
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:41:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.927
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:45:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
129.861
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
22.07.2021 15:03:03
22.07.2021 16:11:24
ទិញ
0.02
129.948
130.098
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37880074
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 15:03:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.948
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:11:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
130.098
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
22.07.2021 14:48:45
22.07.2021 16:11:24
ទិញ
0.01
130.248
130.098
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37865456
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 14:48:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.248
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:11:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.098
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
22.07.2021 10:10:08
22.07.2021 14:48:45
ទិញ
0.01
130.023
130.222
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37794484
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 10:10:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.023
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 14:48:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.222
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
21.07.2021 16:48:53
22.07.2021 11:33:35
ទិញ
0.01
1.36765
1.37176
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#37668702
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:48:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36765
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:33:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37176
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
21.07.2021 16:48:54
22.07.2021 11:33:34
លក់
0.01
1.36743
1.37204
ចំណេញ
-0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#37668708
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:48:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:33:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37204
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
21.07.2021 20:05:11
22.07.2021 11:33:34
លក់
0.03
1.37064
1.37203
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#37711382
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 20:05:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37064
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:33:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
21.07.2021 19:55:41
22.07.2021 11:33:34
លក់
0.02
1.36912
1.37205
ចំណេញ
-0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#37701650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 19:55:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36912
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:33:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
21.07.2021 22:18:44
22.07.2021 11:33:33
លក់
0.04
1.37214
1.37203
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#37725638
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 22:18:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37214
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:33:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
22.07.2021 10:15:31
22.07.2021 11:33:32
លក់
0.06
1.37515
1.37163
ចំណេញ
0.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#37796743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 10:15:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37515
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:33:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.37163
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
22.07.2021 09:52:12
22.07.2021 11:33:32
លក់
0.05
1.37364
1.37168
ចំណេញ
0.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#37788738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 09:52:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37364
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:33:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.37168
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
22.07.2021 04:12:58
22.07.2021 10:10:08
ទិញ
0.02
129.837
129.987
ចំណេញ
0.03 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37752084
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 04:12:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.837
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 10:10:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
129.987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
21.07.2021 17:35:12
22.07.2021 10:10:08
ទិញ
0.01
130.137
129.987
ចំណេញ
-0.01 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37691967
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:35:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.137
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 10:10:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
129.987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
21.07.2021 16:36:03
21.07.2021 17:35:11
ទិញ
0.01
129.921
130.11
ចំណេញ
0.02 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#37651768
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:36:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
129.921
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 17:35:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
130.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
16.07.2021 11:17:25
21.07.2021 16:48:51
ទិញ
0.01
1.38374
1.36741
ចំណេញ
-0.16 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#36598566
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 11:17:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38374
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:48:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36741
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
16.07.2021 11:17:26
21.07.2021 16:48:50
លក់
0.01
1.38352
1.36767
ចំណេញ
0.16 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#36598569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 11:17:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38352
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:48:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36767
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.16 USD
16.07.2021 11:32:49
21.07.2021 16:48:48
លក់
0.02
1.38495
1.36761
ចំណេញ
0.35 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#36604196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 11:32:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38495
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:48:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.36761
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.35 USD
16.07.2021 12:46:29
21.07.2021 16:48:47
ទិញ
0.02
1.38218
1.36739
ចំណេញ
-0.30 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#36625785
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 12:46:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38218
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:48:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.36739
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.30 USD
16.07.2021 13:55:30
21.07.2021 16:48:45
ទិញ
0.03
1.38064
1.3674
ចំណេញ
-0.40 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#36640966
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 13:55:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38064
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:48:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.3674
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.40 USD
16.07.2021 17:11:04
21.07.2021 16:48:43
ទិញ
0.04
1.37901
1.36737
ចំណេញ
-0.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#36713776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 17:11:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37901
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:48:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.36737
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.47 USD
16.07.2021 17:41:08
21.07.2021 16:48:42
ទិញ
0.05
1.37752
1.36739
ចំណេញ
-0.51 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#36729334
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.07.2021 17:41:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37752
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:48:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.36739
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.51 USD
19.07.2021 02:32:40
21.07.2021 16:48:41
ទិញ
0.06
1.37602
1.36733
ចំណេញ
-0.52 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#36810210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 02:32:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37602
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:48:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.36733
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.52 USD