12.10.2021 18:00:07
14.10.2021 02:12:00
ទិញ
1.89
1.69451
1.70006
ចំណេញ
8.43 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#46652508
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 18:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.69451
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 02:12:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.89
ចេញ
1.70006
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.43 USD
21.09.2021 10:00:06
21.09.2021 16:09:13
ទិញ
3.68
1.27579
1.27927
ចំណេញ
10.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#45094718
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 10:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:09:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.68
ចេញ
1.27927
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.01 USD
20.09.2021 18:00:06
21.09.2021 14:10:32
ទិញ
3.23
0.92831
0.9243
ចំណេញ
-14.01 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#45050198
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 18:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92831
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-14.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 14:10:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.23
ចេញ
0.9243
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-14.01 USD
16.09.2021 05:00:11
17.09.2021 10:15:13
ទិញ
6.15
1.03005
1.0327
ចំណេញ
11.54 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#44723284
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 05:00:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03005
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 10:15:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.15
ចេញ
1.0327
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.54 USD
14.09.2021 20:00:07
16.09.2021 01:45:16
ទិញ
6.9
1.03234
1.02805
ចំណេញ
-21.12 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#44580231
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 20:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03234
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-21.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 01:45:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.9
ចេញ
1.02805
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-21.12 USD
10.09.2021 08:00:24
10.09.2021 23:57:47
លក់
5.47
0.90056
0.90375
ចំណេញ
-13.74 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#44247645
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 08:00:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 23:57:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.47
ចេញ
0.90375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.74 USD
09.09.2021 09:00:08
09.09.2021 10:10:20
លក់
7
0.9013
0.90358
ចំណេញ
-12.54 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#44126793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 09:00:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9013
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 10:10:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
7
ចេញ
0.90358
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.54 USD
07.09.2021 09:00:21
08.09.2021 03:43:55
ទិញ
4.76
78.22
78.412
ចំណេញ
8.29 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#43903944
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:00:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
78.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 03:43:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.76
ចេញ
78.412
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.29 USD
07.09.2021 09:00:26
08.09.2021 03:16:47
ទិញ
4.9
0.65139
0.65295
ចំណេញ
8.31 USD
NZDCHF
ព្រមព្រៀង
#43904029
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:00:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65139
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 03:16:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.9
ចេញ
0.65295
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.31 USD
07.09.2021 09:00:23
07.09.2021 17:15:18
ទិញ
5.16
0.71197
0.70954
ចំណេញ
-12.54 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#43903973
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:00:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71197
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 17:15:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.16
ចេញ
0.70954
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.54 USD
07.09.2021 09:00:18
07.09.2021 13:55:11
លក់
2.8
1.94269
1.93852
ចំណេញ
8.32 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#43903912
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:00:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.94269
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 13:55:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.8
ចេញ
1.93852
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.32 USD
07.09.2021 09:00:25
07.09.2021 12:46:25
ទិញ
6.14
0.89309
0.89479
ចំណេញ
8.31 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#43904002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 09:00:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89309
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 12:46:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.14
ចេញ
0.89479
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.31 USD
06.09.2021 05:00:36
07.09.2021 08:01:11
ទិញ
0.01
78.448
78.193
ចំណេញ
-0.02 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#43822155
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 05:00:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
78.448
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 08:01:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
78.193
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
06.09.2021 05:00:39
07.09.2021 07:56:44
ទិញ
0.01
0.71427
0.7122
ចំណេញ
-0.02 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#43822179
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 05:00:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71427
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 07:56:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.7122
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
07.09.2021 07:00:42
07.09.2021 07:52:22
ទិញ
6.38
0.65259
0.6508
ចំណេញ
-12.50 USD
NZDCHF
ព្រមព្រៀង
#43891595
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 07:00:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 07:52:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.38
ចេញ
0.6508
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.50 USD
06.09.2021 05:00:41
07.09.2021 07:50:22
ទិញ
0.01
0.89551
0.89322
ចំណេញ
-0.02 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#43822203
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 05:00:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89551
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 07:50:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89322
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
06.09.2021 21:00:39
07.09.2021 07:30:56
ទិញ
5.71
0.68055
0.68188
ចំណេញ
8.31 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#43870338
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 21:00:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.68055
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 07:30:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.71
ចេញ
0.68188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.31 USD
06.09.2021 04:16:12
07.09.2021 03:14:53
ទិញ
0.01
0.7436
0.74458
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#43819805
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 04:16:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7436
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 03:14:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.74458
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
06.09.2021 05:19:53
06.09.2021 05:20:17
ទិញ
0.01
0.71432
0.71415
ចំណេញ
0.00 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#43822553
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 05:19:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71432
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2021 05:20:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.71415
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
06.09.2021 05:19:50
06.09.2021 05:20:15
ទិញ
0.01
78.453
78.416
ចំណេញ
0.00 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#43822529
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 05:19:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
78.453
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2021 05:20:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
78.416
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
06.09.2021 05:19:57
06.09.2021 05:20:13
ទិញ
0.01
0.8956
0.89504
ចំណេញ
0.00 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#43822579
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 05:19:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8956
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2021 05:20:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89504
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
27.08.2021 18:00:04
27.08.2021 18:17:45
ទិញ
0.39
1.37479
1.37543
ចំណេញ
0.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43171600
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 18:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.39
ចេញ
1.37543
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
27.08.2021 17:15:04
27.08.2021 18:17:41
ទិញ
0.35
1.37747
1.37541
ចំណេញ
-0.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43157655
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 17:15:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37747
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
1.37541
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.72 USD
27.08.2021 17:10:02
27.08.2021 18:17:39
លក់
1.11
1.37638
1.37562
ចំណេញ
0.84 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43150701
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 17:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37638
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.11
ចេញ
1.37562
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.84 USD
27.08.2021 16:55:04
27.08.2021 18:17:37
ទិញ
0.23
1.37448
1.37538
ចំណេញ
0.21 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43133103
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 16:55:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37448
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
ចេញ
1.37538
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.21 USD
27.08.2021 16:55:03
27.08.2021 18:17:35
លក់
0.85
1.37424
1.3756
ចំណេញ
-1.16 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43132933
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 16:55:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37424
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.85
ចេញ
1.3756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.16 USD
27.08.2021 10:35:00
27.08.2021 18:17:33
លក់
0.66
1.37179
1.37561
ចំណេញ
-2.52 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43082391
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 10:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37179
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
1.37561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.52 USD
27.08.2021 08:00:01
27.08.2021 18:17:31
លក់
0.51
1.36998
1.37561
ចំណេញ
-2.87 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43066827
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 08:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36998
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.51
ចេញ
1.37561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.87 USD
27.08.2021 04:00:05
27.08.2021 18:17:24
លក់
0.52
1.3682
1.37561
ចំណេញ
-3.85 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43053546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 04:00:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3682
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.52
ចេញ
1.37561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.85 USD
26.08.2021 19:55:04
27.08.2021 18:17:22
លក់
0.35
1.37032
1.37561
ចំណេញ
-1.85 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43021199
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 19:55:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37032
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
1.37561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.85 USD
26.08.2021 15:45:02
27.08.2021 18:17:21
លក់
0.23
1.37246
1.37561
ចំណេញ
-0.72 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#42988075
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 15:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37246
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.23
ចេញ
1.37561
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.72 USD
27.08.2021 17:55:04
27.08.2021 18:17:20
ទិញ
0.7
1.88553
1.88406
ចំណេញ
-0.75 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#43168961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 17:55:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.88553
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.7
ចេញ
1.88406
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.75 USD
27.08.2021 17:15:02
27.08.2021 18:17:19
ទិញ
0.54
1.88811
1.88407
ចំណេញ
-1.59 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#43157366
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 17:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.88811
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.54
ចេញ
1.88407
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.59 USD
27.08.2021 09:05:02
27.08.2021 18:17:18
ទិញ
0.42
1.89077
1.88396
ចំណេញ
-2.09 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#43070384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 09:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.89077
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.42
ចេញ
1.88396
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.09 USD
27.08.2021 04:00:02
27.08.2021 18:17:16
ទិញ
0.32
1.89348
1.88394
ចំណេញ
-2.23 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#43053194
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 04:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.89348
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.32
ចេញ
1.88394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.23 USD
24.08.2021 14:10:04
27.08.2021 18:17:15
លក់
16.38
1.89321
1.88458
ចំណេញ
103.20 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#42735673
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 14:10:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.89321
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
103.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
16.38
ចេញ
1.88458
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
103.20 USD
19.08.2021 13:15:50
27.08.2021 18:17:13
លក់
17.4
1.91098
1.88459
ចំណេញ
335.23 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#42291520
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 13:15:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.91098
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
335.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
17.4
ចេញ
1.88459
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
335.23 USD
06.08.2021 17:05:01
27.08.2021 18:17:12
លក់
12.99
1.88425
1.88462
ចំណេញ
-3.51 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#40821946
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.08.2021 17:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.88425
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
12.99
ចេញ
1.88462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.51 USD
27.07.2021 17:50:01
27.08.2021 18:17:10
លក់
9.99
1.88126
1.88461
ចំណេញ
-24.43 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#38850664
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 17:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.88126
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-24.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
9.99
ចេញ
1.88461
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-24.43 USD
27.07.2021 16:45:11
27.08.2021 18:17:09
លក់
7.69
1.87799
1.8846
ចំណេញ
-37.11 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#38823650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 16:45:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.87799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-37.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
7.69
ចេញ
1.8846
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-37.11 USD
27.07.2021 08:35:00
27.08.2021 18:17:08
លក់
5.91
1.87507
1.8846
ចំណេញ
-41.12 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#38625651
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 08:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.87507
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-41.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
5.91
ចេញ
1.8846
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-41.12 USD
26.07.2021 10:00:12
27.08.2021 18:17:06
លក់
4.55
1.87245
1.8846
ចំណេញ
-40.36 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#38394906
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2021 10:00:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.87245
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-40.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
4.55
ចេញ
1.8846
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-40.36 USD
26.07.2021 03:55:00
27.08.2021 18:17:04
លក់
3.5
1.86912
1.88456
ចំណេញ
-39.45 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#38344653
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2021 03:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.86912
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-39.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.5
ចេញ
1.88456
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-39.45 USD
19.07.2021 13:00:01
27.08.2021 18:17:03
លក់
2.69
1.8655
1.88455
ចំណេញ
-37.41 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#36972745
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 13:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.8655
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-37.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.69
ចេញ
1.88455
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-37.41 USD
14.07.2021 11:55:04
27.08.2021 18:17:01
លក់
1.95
1.86162
1.88456
ចំណេញ
-32.66 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#36016832
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.07.2021 11:55:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.86162
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-32.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:17:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.95
ចេញ
1.88456
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-32.66 USD
09.07.2021 04:25:00
27.08.2021 18:16:59
លក់
1.5
1.85763
1.88453
ចំណេញ
-29.46 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#35131469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 04:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-29.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:16:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
1.88453
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-29.46 USD
08.07.2021 10:50:01
27.08.2021 18:16:58
លក់
1.15
1.85343
1.88452
ចំណេញ
-26.10 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#34869849
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 10:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85343
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-26.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:16:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.15
ចេញ
1.88452
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-26.10 USD
08.07.2021 09:20:00
27.08.2021 18:16:57
លក់
0.86
1.84918
1.8845
ចំណេញ
-22.18 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#34822557
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 09:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84918
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-22.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:16:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.86
ចេញ
1.8845
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-22.18 USD
08.07.2021 03:25:00
27.08.2021 18:16:56
លក់
0.66
1.84547
1.88451
ចំណេញ
-18.81 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#34758005
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 03:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84547
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:16:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.66
ចេញ
1.88451
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-18.81 USD
07.07.2021 17:30:05
27.08.2021 18:16:55
លក់
0.51
1.84142
1.88451
ចំណេញ
-16.05 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#34656307
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 17:30:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84142
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 18:16:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.51
ចេញ
1.88451
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-16.05 USD