09.07.2021 23:00:18
29.07.2021 15:33:31
ទិញ
0.01
1.18803
1.18827
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35384333
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 23:00:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18803
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 15:33:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
09.07.2021 22:00:16
29.07.2021 15:33:31
ទិញ
0.01
1.1877
1.18827
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35378136
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 22:00:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1877
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.01 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2021 15:33:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
09.07.2021 16:00:10
12.07.2021 09:14:10
លក់
0.03
1.18661
1.18662
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35293587
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 16:00:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 09:14:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18662
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
09.07.2021 23:00:18
12.07.2021 09:14:10
លក់
0.1
1.18782
1.18662
ចំណេញ
0.12 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35384335
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 23:00:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18782
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 09:14:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.18662
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
09.07.2021 21:00:04
12.07.2021 09:14:10
លក់
0.04
1.18722
1.18662
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35368721
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 21:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18722
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 09:14:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18662
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
09.07.2021 22:00:16
12.07.2021 09:14:10
លក់
0.07
1.18749
1.18662
ចំណេញ
0.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35378110
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 22:00:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18749
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 09:14:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.18662
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
09.07.2021 10:01:08
12.07.2021 09:14:10
លក់
0.01
1.18247
1.18662
ចំណេញ
-0.04 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35187834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 10:01:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18247
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 09:14:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18662
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
09.07.2021 11:00:16
12.07.2021 09:14:10
លក់
0.01
1.18381
1.18662
ចំណេញ
-0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35205433
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 11:00:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18381
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 09:14:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18662
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
09.07.2021 13:01:14
12.07.2021 09:14:10
លក់
0.02
1.18549
1.18662
ចំណេញ
-0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35239187
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 13:01:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18549
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.07.2021 09:14:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18662
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
09.07.2021 20:00:07
09.07.2021 21:09:32
ទិញ
0.01
1.18688
1.18755
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35359795
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 20:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18688
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 21:09:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
09.07.2021 21:00:04
09.07.2021 21:09:32
ទិញ
0.01
1.18742
1.18755
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35368742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 21:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18742
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 21:09:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18755
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
09.07.2021 17:02:07
09.07.2021 17:50:16
ទិញ
0.01
1.18653
1.18708
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35318172
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 17:02:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18653
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 17:50:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18708
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
09.07.2021 16:00:10
09.07.2021 17:50:16
ទិញ
0.01
1.18682
1.18708
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35293609
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 16:00:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18682
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 17:50:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18708
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
09.07.2021 14:01:24
09.07.2021 14:13:00
ទិញ
0.01
1.18579
1.18619
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35253047
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 14:01:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 14:13:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
09.07.2021 13:01:14
09.07.2021 13:39:14
ទិញ
0.01
1.1857
1.1861
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35239186
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 13:01:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1857
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 13:39:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1861
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
09.07.2021 11:00:16
09.07.2021 11:01:47
ទិញ
0.01
1.18403
1.18443
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35205424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 11:00:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18403
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 11:01:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18443
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
09.07.2021 01:00:07
09.07.2021 10:48:06
ទិញ
0.01
1.18478
1.18381
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35116255
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 01:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18478
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 10:48:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
09.07.2021 10:01:08
09.07.2021 10:48:06
ទិញ
0.07
1.18269
1.18381
ចំណេញ
0.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35187833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 10:01:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18269
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 10:48:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.18381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
09.07.2021 04:00:09
09.07.2021 10:48:06
ទិញ
0.02
1.18424
1.18381
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35128226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 04:00:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18424
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 10:48:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
09.07.2021 02:00:07
09.07.2021 10:48:06
ទិញ
0.01
1.1847
1.18381
ចំណេញ
-0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35118466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 02:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1847
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 10:48:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
09.07.2021 06:00:03
09.07.2021 10:48:06
ទិញ
0.03
1.18379
1.18381
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35148530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 06:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18379
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 10:48:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
09.07.2021 08:00:07
09.07.2021 10:48:06
ទិញ
0.04
1.18331
1.18381
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35159306
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 08:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18331
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 10:48:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
09.07.2021 08:00:07
09.07.2021 09:33:25
លក់
0.01
1.18309
1.18271
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35159298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 08:00:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18309
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 09:33:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18271
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
09.07.2021 09:00:41
09.07.2021 09:33:25
លក់
0.01
1.18313
1.18271
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35171300
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 09:00:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18313
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 09:33:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18271
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
09.07.2021 06:00:03
09.07.2021 07:59:40
លក់
0.01
1.18357
1.18332
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35148526
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 06:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 07:59:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18332
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
09.07.2021 05:00:03
09.07.2021 07:59:39
លក់
0.01
1.18387
1.18332
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35140316
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 05:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 07:59:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18332
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.07.2021 23:01:05
09.07.2021 04:53:16
លក់
0.02
1.18464
1.18386
ចំណេញ
0.02 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35108791
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 23:01:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18464
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 04:53:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18386
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
08.07.2021 21:00:04
09.07.2021 04:53:16
លក់
0.01
1.18384
1.18386
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35095741
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 21:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18384
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 04:53:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18386
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.07.2021 22:00:46
09.07.2021 04:53:16
លក់
0.01
1.18391
1.18386
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35101172
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 22:00:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18391
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.07.2021 04:53:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18386
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.07.2021 20:00:06
08.07.2021 23:00:34
ទិញ
0.01
1.18464
1.18474
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35089536
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 20:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18464
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 23:00:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18474
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.07.2021 21:00:04
08.07.2021 23:00:34
ទិញ
0.01
1.18404
1.18474
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35095746
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 21:00:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18404
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 23:00:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18474
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.07.2021 19:01:02
08.07.2021 20:36:00
លក់
0.01
1.18387
1.18376
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35084847
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 19:01:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 20:36:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18376
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.07.2021 20:00:02
08.07.2021 20:36:00
លក់
0.01
1.18444
1.18376
ចំណេញ
0.01 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35089094
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 20:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18444
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 20:36:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18376
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.07.2021 12:00:53
08.07.2021 18:34:29
លក់
0.07
1.1823
1.18394
ចំណេញ
-0.11 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#34904631
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 12:00:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1823
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 18:34:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.18394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.11 USD
08.07.2021 08:00:03
08.07.2021 18:34:29
លក់
0.02
1.17947
1.18394
ចំណេញ
-0.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#34805041
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 08:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17947
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 18:34:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.09 USD
08.07.2021 13:00:40
08.07.2021 18:34:29
លក់
0.1
1.1832
1.18394
ចំណេញ
-0.07 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#34924291
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 13:00:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1832
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 18:34:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.18394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
08.07.2021 09:00:06
08.07.2021 18:34:29
លក់
0.03
1.18045
1.18394
ចំណេញ
-0.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#34817540
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 09:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 18:34:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
08.07.2021 14:01:03
08.07.2021 18:34:29
លក់
0.17
1.18376
1.18394
ចំណេញ
-0.03 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#34959418
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 14:01:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 18:34:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.17
ចេញ
1.18394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
08.07.2021 11:01:01
08.07.2021 18:34:29
លក់
0.04
1.18165
1.18394
ចំណេញ
-0.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#34882333
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 11:01:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18165
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 18:34:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.09 USD
08.07.2021 16:01:36
08.07.2021 18:34:29
លក់
0.27
1.18491
1.18394
ចំណេញ
0.26 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35013532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 16:01:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18491
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 18:34:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
1.18394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
08.07.2021 06:00:10
08.07.2021 18:34:29
លក់
0.01
1.1789
1.18394
ចំណេញ
-0.05 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#34796776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 06:00:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1789
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 18:34:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
08.07.2021 05:00:06
08.07.2021 18:34:29
លក់
0.01
1.17843
1.18394
ចំណេញ
-0.06 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#34779856
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 05:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17843
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 18:34:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.06 USD
08.07.2021 17:00:06
08.07.2021 18:34:29
លក់
0.43
1.18581
1.18394
ចំណេញ
0.80 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35038091
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 17:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18581
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 18:34:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.43
ចេញ
1.18394
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.80 USD
08.07.2021 17:00:06
08.07.2021 17:40:19
ទិញ
0.01
1.18601
1.18641
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35038122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 17:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18601
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 17:40:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18641
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.07.2021 16:01:36
08.07.2021 16:28:18
ទិញ
0.01
1.18512
1.18552
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#35013530
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 16:01:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18512
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 16:28:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.07.2021 14:01:03
08.07.2021 14:10:25
ទិញ
0.01
1.18396
1.18436
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#34959416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 14:01:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18396
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 14:10:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18436
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.07.2021 13:00:39
08.07.2021 13:52:28
ទិញ
0.01
1.18341
1.18381
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#34924274
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 13:00:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 13:52:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.07.2021 12:00:53
08.07.2021 12:45:55
ទិញ
0.01
1.1825
1.1829
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#34904628
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 12:00:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1825
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 12:45:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1829
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.07.2021 11:01:01
08.07.2021 11:57:39
ទិញ
0.01
1.18186
1.18226
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#34882339
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 11:01:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 11:57:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18226
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
08.07.2021 09:00:06
08.07.2021 10:54:05
ទិញ
0.01
1.18067
1.18068
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#34817534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 09:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 10:54:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18068
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD