23.07.2021 02:00:55
23.07.2021 11:30:08
ទិញ
0.11
1.37673
1.37246
ចំណេញ
-46.97 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23667078
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 02:00:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-46.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 11:30:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.11
ចេញ
1.37246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-46.97 USD
23.07.2021 01:00:42
23.07.2021 02:00:02
ទិញ
0.05
1807.41
1807.49
ចំណេញ
0.40 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#23665720
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 01:00:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1807.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 02:00:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1807.49
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.40 USD
22.07.2021 17:43:44
22.07.2021 18:29:21
លក់
0.6
1802.29
1806.98
ចំណេញ
-281.40 USD
GOLD
ព្រមព្រៀង
#23631569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 17:43:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1802.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-281.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 18:29:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.6
ចេញ
1806.98
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-281.40 USD
22.07.2021 17:21:46
22.07.2021 17:33:28
ទិញ
0.5
1802.86
1804.11
ចំណេញ
62.50 USD
GOLD
ព្រមព្រៀង
#23627490
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 17:21:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1802.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:33:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1804.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
62.50 USD
22.07.2021 14:58:10
22.07.2021 17:21:28
ទិញ
2.01
151.903
151.485
ចំណេញ
-762.78 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#23595225
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 14:58:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.903
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-762.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:21:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.01
ចេញ
151.485
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-762.78 USD
22.07.2021 14:58:04
22.07.2021 17:21:28
ទិញ
2.01
1.37732
1.37525
ចំណេញ
-416.07 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23595180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 14:58:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37732
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-416.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 17:21:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.01
ចេញ
1.37525
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-416.07 USD
22.07.2021 14:44:11
22.07.2021 14:54:35
លក់
1
0.85764
0.85749
ចំណេញ
20.64 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#23590852
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 14:44:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.85764
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 14:54:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.85749
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.64 USD
22.07.2021 14:43:57
22.07.2021 14:48:32
ទិញ
1
151.614
151.771
ចំណេញ
142.42 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#23590794
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 14:43:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.614
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
142.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 14:48:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
151.771
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
142.42 USD
22.07.2021 14:43:51
22.07.2021 14:48:26
ទិញ
1
1.37546
1.37688
ចំណេញ
142.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23590776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 14:43:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37546
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
142.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 14:48:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.37688
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
142.00 USD
22.07.2021 11:01:46
22.07.2021 13:32:18
ទិញ
1
151.511
151.696
ចំណេញ
167.76 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#23555655
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 11:01:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.511
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
167.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 13:32:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
151.696
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
167.76 USD
22.07.2021 11:01:29
22.07.2021 13:32:03
ទិញ
1.21
1.37426
1.37552
ចំណេញ
152.46 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23555614
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 11:01:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
152.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 13:32:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.21
ចេញ
1.37552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
152.46 USD
22.07.2021 10:46:44
22.07.2021 11:01:08
លក់
1.21
1801
1799.16
ចំណេញ
222.64 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#23553188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 10:46:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1801
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
222.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 11:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.21
ចេញ
1799.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
222.64 USD
22.07.2021 10:45:30
22.07.2021 10:46:30
លក់
1.01
1.3747
1.37461
ចំណេញ
9.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23552983
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 10:45:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3747
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 10:46:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.01
ចេញ
1.37461
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.09 USD
22.07.2021 09:38:26
22.07.2021 10:34:23
លក់
3.51
1801.82
1801.64
ចំណេញ
63.18 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#23541256
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 09:38:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1801.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
63.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 10:34:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.51
ចេញ
1801.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
63.18 USD
20.07.2021 17:15:31
22.07.2021 10:34:22
ទិញ
1.2
1821.61
1801.48
ចំណេញ
-2 415.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#23325299
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 17:15:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1821.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 415.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 10:34:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.2
ចេញ
1801.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 415.60 USD
22.07.2021 04:37:50
22.07.2021 10:34:22
លក់
3.01
1.36995
1.37585
ចំណេញ
-1 775.90 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23522984
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 04:37:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36995
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 775.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 10:34:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
1.37585
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 775.90 USD
20.07.2021 17:06:29
22.07.2021 10:34:22
ទិញ
1.8
1821.76
1801.48
ចំណេញ
-3 650.40 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#23323837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 17:06:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1821.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3 650.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 10:34:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.8
ចេញ
1801.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3 650.40 USD
20.07.2021 17:31:52
22.07.2021 10:34:22
ទិញ
0.51
1819.42
1801.48
ចំណេញ
-914.94 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#23328382
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 17:31:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1819.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-914.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 10:34:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.51
ចេញ
1801.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-914.94 USD
22.07.2021 05:00:06
22.07.2021 10:34:22
លក់
3.01
1.37079
1.37585
ចំណេញ
-1 523.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23523876
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 05:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37079
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 523.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 10:34:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
1.37585
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 523.06 USD
21.07.2021 18:28:32
22.07.2021 10:34:22
លក់
3.01
1.36854
1.37585
ចំណេញ
-2 200.31 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23479858
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 18:28:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36854
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 200.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 10:34:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
1.37585
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 200.31 USD
22.07.2021 03:58:44
22.07.2021 04:08:45
លក់
3.01
1.36991
1.36977
ចំណេញ
42.14 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23520951
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 03:58:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36991
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
42.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 04:08:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
1.36977
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
42.14 USD
21.07.2021 20:08:09
22.07.2021 03:36:14
លក់
3.01
1.37082
1.37038
ចំណេញ
132.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23494964
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 20:08:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37082
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
132.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 03:36:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
1.37038
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
132.44 USD
21.07.2021 20:27:15
22.07.2021 03:36:10
លក់
3.01
1.37174
1.37038
ចំណេញ
409.36 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23497993
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 20:27:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37174
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
409.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 03:36:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
1.37038
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
409.36 USD
21.07.2021 18:28:23
21.07.2021 18:38:10
លក់
3.01
1.17998
1.17958
ចំណេញ
120.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#23479825
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 18:28:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17998
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
120.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 18:38:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
1.17958
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
120.40 USD
21.07.2021 17:55:32
21.07.2021 18:16:43
ទិញ
3.01
1.36751
1.36774
ចំណេញ
69.23 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23475249
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:55:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36751
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
69.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 18:16:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
1.36774
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
69.23 USD
21.07.2021 18:03:57
21.07.2021 18:16:36
ទិញ
2.01
1801.82
1802.85
ចំណេញ
207.03 USD
GOLD
ព្រមព្រៀង
#23476567
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 18:03:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1801.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
207.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 18:16:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.01
ចេញ
1802.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
207.03 USD
21.07.2021 17:42:02
21.07.2021 17:53:15
លក់
3.01
1.17932
1.17882
ចំណេញ
150.50 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#23473364
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:42:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
150.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 17:53:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
1.17882
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
150.50 USD
21.07.2021 17:42:16
21.07.2021 17:53:09
លក់
3.01
1.36844
1.36752
ចំណេញ
276.92 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23473397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:42:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36844
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
276.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 17:53:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
1.36752
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
276.92 USD
21.07.2021 17:30:58
21.07.2021 17:37:16
ទិញ
3.01
1.3676
1.36804
ចំណេញ
132.44 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23471824
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:30:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3676
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
132.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 17:37:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
1.36804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
132.44 USD
21.07.2021 17:31:16
21.07.2021 17:37:13
ទិញ
3.01
150.843
150.928
ចំណេញ
231.93 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#23471861
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:31:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.843
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
231.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 17:37:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
150.928
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
231.93 USD
21.07.2021 16:53:46
21.07.2021 17:26:13
លក់
3.01
0.86186
0.86178
ចំណេញ
32.94 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#23466314
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:53:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
32.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 17:26:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
0.86178
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
32.94 USD
21.07.2021 16:53:59
21.07.2021 17:24:38
ទិញ
3.01
150.79
150.879
ចំណេញ
242.87 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#23466337
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:53:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.79
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
242.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 17:24:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
150.879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
242.87 USD
21.07.2021 16:53:34
21.07.2021 17:24:33
ទិញ
3.01
1.36747
1.36789
ចំណេញ
126.42 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23466291
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 16:53:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36747
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
126.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 17:24:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
1.36789
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
126.42 USD
21.07.2021 14:59:11
21.07.2021 16:03:38
ទិញ
3.01
1.3619
1.36389
ចំណេញ
598.99 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23444980
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 14:59:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3619
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
598.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 16:03:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.01
ចេញ
1.36389
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
598.99 USD
21.07.2021 11:35:04
21.07.2021 13:03:18
លក់
1.5
1804.48
1805.9
ចំណេញ
-213.00 USD
GOLD
ព្រមព្រៀង
#23418298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 11:35:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1804.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-213.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 13:03:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
1805.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-213.00 USD
19.07.2021 15:39:12
21.07.2021 13:03:12
លក់
1.5
1801.1
1805.96
ចំណេញ
-729.00 USD
GOLD
ព្រមព្រៀង
#23133391
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 15:39:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1801.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-729.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 13:03:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
1805.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-729.00 USD
19.07.2021 15:51:18
21.07.2021 05:29:39
លក់
1
1805.17
1806.04
ចំណេញ
-87.00 USD
GOLD
ព្រមព្រៀង
#23136452
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 15:51:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1805.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-87.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 05:29:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1806.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-87.00 USD
20.07.2021 18:40:32
21.07.2021 05:27:29
លក់
2.01
1806.29
1805.83
ចំណេញ
92.46 USD
GOLD
ព្រមព្រៀង
#23339670
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 18:40:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1806.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
92.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 05:27:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.01
ចេញ
1805.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
92.46 USD
21.07.2021 04:31:28
21.07.2021 05:27:21
លក់
1.5
1806.39
1805.81
ចំណេញ
87.00 USD
GOLD
ព្រមព្រៀង
#23369501
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 04:31:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1806.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
87.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2021 05:27:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
1805.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
87.00 USD
20.07.2021 19:17:57
20.07.2021 22:08:54
លក់
1
1810.44
1808.58
ចំណេញ
186.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#23343445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 19:17:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1810.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
186.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 22:08:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1808.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
186.00 USD
20.07.2021 12:03:04
20.07.2021 17:44:10
លក់
0.51
1813.93
1813.16
ចំណេញ
39.27 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#23272274
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 12:03:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1813.93
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
39.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 17:44:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.51
ចេញ
1813.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
39.27 USD
20.07.2021 03:52:51
20.07.2021 11:37:38
លក់
0.81
1813.17
1812.89
ចំណេញ
22.68 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#23210770
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 03:52:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1813.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 11:37:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.81
ចេញ
1812.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
22.68 USD
19.07.2021 21:36:10
19.07.2021 23:36:07
ទិញ
2.01
1.36675
1.36751
ចំណេញ
152.76 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23192380
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 21:36:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36675
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
152.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 23:36:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.01
ចេញ
1.36751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
152.76 USD
19.07.2021 20:26:25
19.07.2021 21:02:04
លក់
0.81
1808.96
1807.45
ចំណេញ
122.31 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#23186203
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 20:26:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1808.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
122.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 21:02:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.81
ចេញ
1807.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
122.31 USD
19.07.2021 20:09:12
19.07.2021 20:24:26
ទិញ
2.01
1.36717
1.36786
ចំណេញ
138.69 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23184690
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 20:09:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36717
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
138.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 20:24:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.01
ចេញ
1.36786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
138.69 USD
19.07.2021 18:17:47
19.07.2021 19:50:19
លក់
2.01
1.36826
1.36735
ចំណេញ
182.91 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23170568
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 18:17:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36826
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
182.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 19:50:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.01
ចេញ
1.36735
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
182.91 USD
19.07.2021 17:29:26
19.07.2021 18:08:08
ទិញ
2.01
1.36788
1.36827
ចំណេញ
78.39 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23160856
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 17:29:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36788
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
78.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 18:08:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.01
ចេញ
1.36827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
78.39 USD
19.07.2021 16:19:49
19.07.2021 18:07:17
លក់
0.51
1813.46
1807.75
ចំណេញ
291.21 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#23143721
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 16:19:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1813.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
291.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 18:07:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.51
ចេញ
1807.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
291.21 USD
19.07.2021 16:37:11
19.07.2021 17:16:23
លក់
2.01
1.37106
1.36928
ចំណេញ
357.78 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23148753
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 16:37:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37106
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
357.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 17:16:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.01
ចេញ
1.36928
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
357.78 USD
19.07.2021 14:56:43
19.07.2021 16:36:33
ទិញ
2.01
1.37112
1.37136
ចំណេញ
48.24 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#23123280
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 14:56:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37112
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
48.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 16:36:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.01
ចេញ
1.37136
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
48.24 USD