07.09.2021 14:02:45
14.09.2021 18:58:38
ទិញ
0.25
1811.2
1806.1
ចំណេញ
-127.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80005176
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 14:02:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1811.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-127.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 18:58:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1806.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-127.50 USD
03.09.2021 15:27:29
14.09.2021 18:58:34
ទិញ
0.5
1814.52
1806.1
ចំណេញ
-421.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79862388
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:27:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1814.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-421.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 18:58:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1806.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-421.00 USD
26.08.2021 15:41:45
14.09.2021 18:58:31
លក់
0.5
1782
1806.46
ចំណេញ
-1 223.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79433140
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 15:41:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1782
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 223.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 18:58:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1806.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 223.00 USD
31.08.2021 09:27:46
14.09.2021 18:58:27
លក់
0.5
151.553
151.845
ចំណេញ
-133.13 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#79640335
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 09:27:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
151.553
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-133.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 18:58:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
151.845
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-133.13 USD
30.08.2021 04:58:29
14.09.2021 18:58:24
លក់
0.5
151.067
151.843
ចំណេញ
-353.79 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#79572989
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 04:58:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
151.067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-353.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 18:58:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
151.843
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-353.79 USD
25.08.2021 14:45:44
14.09.2021 18:58:22
លក់
0.5
150.713
151.847
ចំណេញ
-517.00 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#79379589
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 14:45:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
150.713
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-517.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 18:58:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
151.847
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-517.00 USD
26.08.2021 18:45:05
10.09.2021 22:29:15
លក់
0.5
1792.46
1788.75
ចំណេញ
185.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79466709
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 18:45:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1792.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
185.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 22:29:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1788.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
185.50 USD
26.08.2021 17:31:00
10.09.2021 22:29:12
លក់
0.5
1792
1788.75
ចំណេញ
162.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79416388
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 17:31:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
162.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 22:29:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1788.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
162.50 USD
30.08.2021 07:03:19
09.09.2021 21:48:12
លក់
0.5
86.929
86.732
ចំណេញ
89.79 USD
CADJPYm
ព្រមព្រៀង
#79578129
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 07:03:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
86.929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
89.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 21:48:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
86.732
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
89.79 USD
27.08.2021 04:30:19
09.09.2021 21:48:09
លក់
0.5
1794.53
1793.99
ចំណេញ
27.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79487063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 04:30:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1794.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 21:48:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1793.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
27.00 USD
27.08.2021 05:29:22
09.09.2021 21:48:06
លក់
0.5
1797
1794
ចំណេញ
150.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79487095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 05:29:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1797
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
150.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 21:48:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1794
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
150.00 USD
27.08.2021 04:34:08
09.09.2021 21:48:02
លក់
0.5
1795.14
1794.03
ចំណេញ
55.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79487224
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 04:34:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1795.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
55.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 21:48:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1794.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
55.50 USD
08.09.2021 05:42:25
08.09.2021 10:10:17
លក់
5
15682.6
15641.7
ចំណេញ
20.45 USD
NQ
ព្រមព្រៀង
#80047151
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 05:42:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
15682.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 10:10:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
15641.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.45 USD
30.08.2021 07:03:30
08.09.2021 05:42:49
ទិញ
0.5
1.26279
1.26341
ចំណេញ
24.54 USD
USDCADm
ព្រមព្រៀង
#79578135
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 07:03:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26279
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 05:42:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.26341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
24.54 USD
27.08.2021 18:44:02
08.09.2021 05:42:45
លក់
0.45
1809
1800.87
ចំណេញ
365.85 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79515370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 18:44:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1809
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
365.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 05:42:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1800.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
365.85 USD
27.08.2021 17:15:21
08.09.2021 05:42:42
លក់
0.35
1805
1800.9
ចំណេញ
143.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79515362
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 17:15:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
143.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 05:42:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
1800.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
143.50 USD
27.08.2021 17:13:33
08.09.2021 05:42:39
លក់
0.25
1802
1800.89
ចំណេញ
27.75 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79515353
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 17:13:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1802
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 05:42:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1800.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
27.75 USD
27.08.2021 08:49:41
08.09.2021 05:42:35
លក់
0.5
1801.69
1800.92
ចំណេញ
38.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79497320
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 08:49:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1801.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
38.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 05:42:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1800.92
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
38.50 USD
27.08.2021 17:44:18
08.09.2021 05:42:32
លក់
0.5
1806
1800.91
ចំណេញ
254.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79497333
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 17:44:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1806
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
254.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 05:42:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1800.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
254.50 USD
03.09.2021 18:08:50
07.09.2021 14:02:19
លក់
0.25
1832
1811.14
ចំណេញ
521.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#80005104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 18:08:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1832
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
521.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 14:02:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1811.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
521.50 USD
03.09.2021 15:31:38
07.09.2021 14:02:15
លក់
0.5
1826
1811.14
ចំណេញ
743.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79569997
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:31:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1826
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
743.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 14:02:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1811.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
743.00 USD
03.09.2021 15:32:54
07.09.2021 14:02:11
លក់
0.5
1829
1811.14
ចំណេញ
893.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79571228
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 15:32:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1829
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
893.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 14:02:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1811.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
893.00 USD
03.09.2021 18:08:50
07.09.2021 14:02:07
លក់
0.25
1832
1811.11
ចំណេញ
522.25 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79571238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 18:08:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1832
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
522.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 14:02:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1811.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
522.25 USD
30.08.2021 04:50:14
07.09.2021 14:00:25
ទិញ
0.5
1.49072
1.4941
ចំណេញ
134.32 USD
EURCADm
ព្រមព្រៀង
#79572648
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 04:50:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.49072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
134.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 14:00:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.4941
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
134.32 USD
31.08.2021 06:00:59
03.09.2021 15:27:17
លក់
0.5
0.91608
0.91539
ចំណេញ
37.69 USD
USDCHFm
ព្រមព្រៀង
#79629206
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 06:00:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91608
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
37.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:27:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.91539
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
37.69 USD
30.08.2021 16:54:52
03.09.2021 15:27:10
ទិញ
0.5
1812.93
1814.09
ចំណេញ
58.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79605436
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 16:54:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1812.93
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
58.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:27:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1814.09
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
58.00 USD
01.09.2021 10:03:51
03.09.2021 15:27:07
លក់
0.2
1.67368
1.66608
ចំណេញ
108.33 USD
EURNZDm
ព្រមព្រៀង
#79715835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 10:03:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.67368
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
108.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:27:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.66608
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
108.33 USD
31.08.2021 06:01:28
03.09.2021 15:27:02
ទិញ
0.25
1.37669
1.38262
ចំណេញ
148.25 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#79640341
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 06:01:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37669
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
148.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:27:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.38262
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
148.25 USD
30.08.2021 04:40:14
03.09.2021 15:26:58
ទិញ
0.25
1.37652
1.38261
ចំណេញ
152.25 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#79640326
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 04:40:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37652
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
152.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:26:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.38261
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
152.25 USD
31.08.2021 05:54:33
03.09.2021 15:15:52
លក់
0.5
0.64348
0.65252
ចំណេញ
-493.98 USD
NZDCHFm
ព្រមព្រៀង
#79628923
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 05:54:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.64348
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-493.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 15:15:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.65252
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-493.98 USD
30.08.2021 03:56:41
02.09.2021 16:46:13
លក់
0.5
1.18027
1.18622
ចំណេញ
-297.50 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#79569121
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 03:56:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18027
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-297.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2021 16:46:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.18622
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-297.50 USD
01.09.2021 07:48:20
02.09.2021 15:33:47
លក់
0.5
1814.94
1812.38
ចំណេញ
128.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79708333
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 07:48:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1814.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
128.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2021 15:33:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1812.38
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
128.00 USD
31.08.2021 06:00:47
01.09.2021 10:00:07
ទិញ
0.25
151.241
151.615
ចំណេញ
84.84 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#79640343
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 06:00:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
84.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 10:00:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
151.615
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
84.84 USD
01.09.2021 04:28:09
01.09.2021 09:01:07
លក់
0.5
0.73081
0.733
ចំណេញ
-109.50 USD
AUDUSDm
ព្រមព្រៀង
#79700624
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 04:28:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-109.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 09:01:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.733
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-109.50 USD
31.08.2021 06:01:55
01.09.2021 03:53:40
លក់
0.5
109.849
110.201
ចំណេញ
-159.71 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#79629233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 06:01:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.849
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-159.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2021 03:53:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
110.201
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-159.71 USD
31.08.2021 06:00:47
31.08.2021 09:27:56
ទិញ
0.25
151.241
151.552
ចំណេញ
70.80 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#79629190
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 06:00:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
70.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 09:27:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
151.552
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
70.80 USD
31.08.2021 06:01:28
31.08.2021 09:27:51
ទិញ
0.25
1.37669
1.37987
ចំណេញ
79.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#79629219
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 06:01:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37669
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
79.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 09:27:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.37987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
79.50 USD
30.08.2021 04:40:14
31.08.2021 09:27:37
ទិញ
0.25
1.37652
1.37986
ចំណេញ
83.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#79572101
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 04:40:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37652
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
83.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 09:27:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.37986
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
83.50 USD
30.08.2021 12:04:33
31.08.2021 09:26:59
ទិញ
0.5
1814.91
1817.65
ចំណេញ
137.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79590913
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 12:04:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1814.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
137.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 09:26:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1817.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
137.00 USD
30.08.2021 12:01:10
31.08.2021 09:26:56
ទិញ
0.5
1815.47
1817.66
ចំណេញ
109.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79590728
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 12:01:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1815.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
109.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 09:26:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1817.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
109.50 USD
25.08.2021 07:24:45
31.08.2021 08:42:22
លក់
0.5
0.72429
0.733
ចំណេញ
-435.50 USD
AUDUSDm
ព្រមព្រៀង
#79357804
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 07:24:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72429
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-435.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 08:42:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.733
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-435.50 USD
30.08.2021 04:07:57
31.08.2021 03:38:25
លក់
0.5
1823
1811.77
ចំណេញ
561.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79569995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 04:07:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1823
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
561.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 03:38:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1811.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
561.50 USD
30.08.2021 04:57:58
31.08.2021 03:38:18
ទិញ
0.5
1.88394
1.88626
ចំណេញ
84.61 USD
GBPAUDm
ព្រមព្រៀង
#79572961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 04:57:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.88394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
84.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 03:38:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.88626
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
84.61 USD
26.08.2021 09:40:30
31.08.2021 03:18:32
លក់
0.5
76.529
77.201
ចំណេញ
-305.60 USD
NZDJPYm
ព្រមព្រៀង
#79426396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 09:40:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
76.529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-305.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 03:18:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
77.201
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-305.60 USD
30.08.2021 16:54:45
30.08.2021 16:54:48
ទិញ
0.05
1812.75
1812.64
ចំណេញ
-0.55 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79605430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 16:54:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1812.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2021 16:54:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1812.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.55 USD
27.08.2021 09:29:02
30.08.2021 16:48:08
លក់
0.5
1.73596
1.73076
ចំណេញ
206.51 USD
GBPCADm
ព្រមព្រៀង
#79499269
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 09:29:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.73596
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
206.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2021 16:48:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.73076
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
206.51 USD
30.08.2021 07:03:03
30.08.2021 16:48:06
លក់
0.5
1.73819
1.73078
ចំណេញ
294.29 USD
GBPCADm
ព្រមព្រៀង
#79578124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 07:03:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.73819
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
294.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2021 16:48:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.73078
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
294.29 USD
30.08.2021 06:18:18
30.08.2021 16:47:58
ទិញ
0.5
0.66529
0.66827
ចំណេញ
162.67 USD
AUDCHFm
ព្រមព្រៀង
#79576837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 06:18:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.66529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
162.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2021 16:47:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.66827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
162.67 USD
30.08.2021 04:58:16
30.08.2021 12:01:27
ទិញ
0.5
0.91069
0.91531
ចំណេញ
252.37 USD
USDCHFm
ព្រមព្រៀង
#79572977
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 04:58:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91069
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
252.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2021 12:01:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.91531
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
252.37 USD
27.08.2021 16:11:49
30.08.2021 12:01:22
ទិញ
0.25
1792
1815.04
ចំណេញ
576.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79551751
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 16:11:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
576.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2021 12:01:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1815.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
576.00 USD