28.09.2021 08:05:02
28.09.2021 09:18:37
លក់
0.01
1.37139
1.37029
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45646356
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 08:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37139
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 09:18:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37029
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
28.09.2021 03:40:06
28.09.2021 07:38:47
ទិញ
0.01
1.36977
1.37087
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45628054
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2021 03:40:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36977
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 07:38:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37087
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.09.2021 21:25:12
27.09.2021 23:58:30
លក់
0.01
1.37141
1.37017
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45617973
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 21:25:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 23:58:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37017
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.09.2021 21:20:02
27.09.2021 23:58:30
លក់
0.01
1.37112
1.37017
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45617795
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 21:20:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37112
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 23:58:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37017
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
27.09.2021 15:05:09
27.09.2021 15:23:30
ទិញ
0.01
1.36889
1.36999
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45586502
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2021 15:05:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36889
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 15:23:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36999
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
24.09.2021 23:20:01
27.09.2021 09:33:54
លក់
0.01
1.36723
1.36613
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45514412
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 23:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36723
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 09:33:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36613
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
24.09.2021 19:10:01
24.09.2021 20:33:16
លក់
0.01
1.36853
1.36743
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45504727
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 19:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36853
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 20:33:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36743
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
24.09.2021 16:40:03
24.09.2021 16:48:41
លក់
0.01
1.36894
1.36784
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45493110
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 16:40:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36894
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 16:48:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36784
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.09.2021 16:50:03
23.09.2021 18:20:24
លក់
0.01
1.37399
1.37289
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45392327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 16:50:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37399
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 18:20:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37289
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
23.09.2021 14:50:02
23.09.2021 15:10:35
លក់
0.01
1.37184
1.37074
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45371881
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37184
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 15:10:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
17.09.2021 17:30:03
23.09.2021 14:35:38
ទិញ
0.01
1.37563
1.37096
ចំណេញ
-0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44916730
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:35:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37096
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
22.09.2021 14:15:01
23.09.2021 14:35:38
ទិញ
0.03
1.36367
1.37096
ចំណេញ
0.22 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45218138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2021 14:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:35:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37096
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.22 USD
17.09.2021 17:16:08
23.09.2021 14:35:38
ទិញ
0.01
1.37628
1.37096
ចំណេញ
-0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44913033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:16:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37628
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:35:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37096
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
17.09.2021 23:40:00
23.09.2021 14:35:38
ទិញ
0.02
1.37304
1.37096
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44947089
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:35:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37096
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
21.09.2021 18:50:03
22.09.2021 09:42:41
លក់
0.01
1.3654
1.36462
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45161195
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 18:50:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3654
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 09:42:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.09.2021 18:55:01
22.09.2021 09:42:41
លក់
0.01
1.36603
1.36462
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45161531
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 18:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36603
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2021 09:42:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
21.09.2021 07:15:02
21.09.2021 16:22:05
លក់
0.01
1.36723
1.36613
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#45087873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2021 07:15:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36723
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2021 16:22:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36613
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
16.09.2021 22:15:04
17.09.2021 12:51:00
លក់
0.01
1.37947
1.37854
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44831167
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 22:15:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37947
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 12:51:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37854
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
16.09.2021 21:05:01
17.09.2021 12:51:00
លក់
0.01
1.37871
1.37854
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44827716
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 21:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37871
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 12:51:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37854
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
17.09.2021 07:30:05
17.09.2021 12:51:00
លក់
0.02
1.38019
1.37854
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44848697
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 07:30:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38019
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 12:51:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37854
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
16.09.2021 09:00:06
16.09.2021 14:56:42
ទិញ
0.01
1.38264
1.38397
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44737994
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 09:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38264
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 14:56:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38397
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
16.09.2021 08:55:01
16.09.2021 14:56:42
ទិញ
0.01
1.38309
1.38397
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44736510
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 08:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38309
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 14:56:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38397
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
15.09.2021 23:00:00
16.09.2021 09:55:02
លក់
0.01
1.38444
1.38167
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44707240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 23:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38444
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:55:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38167
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
15.09.2021 08:50:01
16.09.2021 09:55:02
លក់
0.01
1.38109
1.38167
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44622720
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 08:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38109
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:55:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38167
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
14.09.2021 17:09:23
15.09.2021 16:49:57
ទិញ
0.01
1.38745
1.38468
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44556125
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:09:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38745
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:49:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
14.09.2021 21:25:00
15.09.2021 16:49:57
ទិញ
0.02
1.38323
1.38468
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44585869
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38323
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:49:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
14.09.2021 21:20:01
15.09.2021 16:49:57
ទិញ
0.01
1.38371
1.38468
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44585333
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38371
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:49:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
14.09.2021 21:30:01
15.09.2021 16:49:57
ទិញ
0.03
1.38247
1.38468
ចំណេញ
0.07 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44587075
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38247
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:49:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
14.09.2021 13:40:00
15.09.2021 03:51:40
លក់
0.09
1.38704
1.38048
ចំណេញ
0.59 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44515996
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 13:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 03:51:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.38048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.59 USD
08.09.2021 18:57:49
15.09.2021 03:51:40
លក់
0.01
1.37596
1.38048
ចំណេញ
-0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44089369
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 18:57:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37596
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 03:51:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
09.09.2021 05:20:01
15.09.2021 03:51:40
លក់
0.03
1.37714
1.38048
ចំណេញ
-0.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44117883
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 05:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 03:51:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
09.09.2021 12:45:00
15.09.2021 03:51:40
លក់
0.06
1.38212
1.38048
ចំណេញ
0.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44156440
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 12:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38212
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 03:51:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.38048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
08.09.2021 18:48:30
15.09.2021 03:51:40
លក់
0.01
1.37551
1.38048
ចំណេញ
-0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44088192
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 18:48:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37551
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 03:51:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.05 USD
08.09.2021 19:02:52
15.09.2021 03:51:40
លក់
0.02
1.37615
1.38048
ចំណេញ
-0.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44090608
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 19:02:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37615
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 03:51:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.09 USD
09.09.2021 09:40:02
15.09.2021 03:51:40
លក់
0.04
1.37746
1.38048
ចំណេញ
-0.12 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44130732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 09:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 03:51:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38048
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.12 USD
13.09.2021 17:37:12
13.09.2021 17:45:24
ទិញ
0.01
1.38264
1.38374
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44436595
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 17:37:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38264
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 17:45:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
10.09.2021 22:40:00
13.09.2021 15:08:31
ទិញ
0.02
1.38358
1.38377
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44334201
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 22:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38358
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 15:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
13.09.2021 08:15:00
13.09.2021 15:08:31
ទិញ
0.04
1.38189
1.38377
ចំណេញ
0.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44372875
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 08:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 15:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
10.09.2021 22:30:00
13.09.2021 15:08:31
ទិញ
0.01
1.38392
1.38377
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44333012
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 22:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38392
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 15:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
13.09.2021 08:05:01
13.09.2021 15:08:31
ទិញ
0.03
1.3821
1.38377
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44371218
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 08:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3821
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 15:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
10.09.2021 21:10:02
13.09.2021 15:08:31
ទិញ
0.01
1.38443
1.38377
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44330115
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 21:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 15:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
09.09.2021 20:45:01
10.09.2021 09:58:58
ទិញ
0.01
1.38467
1.38577
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44216427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 20:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 09:58:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
07.09.2021 11:16:26
09.09.2021 12:08:41
ទិញ
0.02
1.38177
1.38118
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43926551
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 11:16:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38177
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38118
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
07.09.2021 17:53:56
09.09.2021 12:08:41
ទិញ
0.04
1.37834
1.38118
ចំណេញ
0.11 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43984086
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:53:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38118
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
06.09.2021 16:35:02
09.09.2021 12:08:41
ទិញ
0.01
1.38326
1.38118
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43858774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 16:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38326
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38118
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
07.09.2021 11:20:58
09.09.2021 12:08:41
ទិញ
0.03
1.38154
1.38118
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43927218
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 11:20:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38154
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38118
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
08.09.2021 02:15:19
09.09.2021 12:08:41
ទិញ
0.06
1.37804
1.38118
ចំណេញ
0.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44006995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 02:15:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37804
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.38118
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.19 USD
03.09.2021 21:40:04
09.09.2021 12:08:41
ទិញ
0.01
1.38834
1.38118
ចំណេញ
-0.07 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43793765
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 21:40:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38118
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
08.09.2021 14:20:01
08.09.2021 14:56:42
លក់
0.01
1.37733
1.37623
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44058051
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 14:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37733
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 14:56:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37623
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
07.09.2021 19:02:48
08.09.2021 03:02:15
លក់
0.01
1.37895
1.37785
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43990451
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 19:02:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37895
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 03:02:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37785
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD