03.03.2021 07:02:41
23.04.2021 15:22:54
លក់
0.1
106.855
107.6
ចំណេញ
-101.51 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#70411005
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 07:02:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
106.855
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-32.27 USD
សរុប
-69.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 15:22:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
107.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-101.51 USD
03.03.2021 00:16:43
23.04.2021 15:22:54
លក់
0.2
106.674
107.6
ចំណេញ
-236.67 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#70253283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 00:16:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
106.674
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-64.55 USD
សរុប
-172.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 15:22:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
107.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-236.67 USD
08.04.2021 15:57:19
23.04.2021 15:22:54
លក់
0.2
109.047
107.6
ចំណេញ
250.65 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#72212061
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 15:57:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.047
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-18.31 USD
សរុប
268.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.04.2021 15:22:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
107.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
250.65 USD
04.03.2021 19:21:00
19.04.2021 13:55:30
ទិញ
0.2
1.39899
1.39009
ចំណេញ
-249.46 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#72484076
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 19:21:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39899
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-71.46 USD
សរុប
-178.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 13:55:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.39009
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-249.46 USD
16.04.2021 17:31:31
19.04.2021 13:55:30
ទិញ
0.1
1.38192
1.39009
ចំណេញ
80.89 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#72604546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 17:31:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38192
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.81 USD
សរុប
81.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 13:55:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.39009
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
80.89 USD
15.04.2021 06:45:20
19.04.2021 13:55:30
ទិញ
0.1
1.37729
1.39009
ចំណេញ
126.38 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#72507273
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.04.2021 06:45:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.62 USD
សរុប
128.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2021 13:55:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.39009
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
126.38 USD
14.04.2021 18:26:42
14.04.2021 23:21:09
លក់
0.3
150.26
150.046
ចំណេញ
58.95 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#72488439
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 18:26:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
150.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
58.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 23:21:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
150.046
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
58.95 USD
07.04.2021 21:22:20
14.04.2021 17:38:05
លក់
0.3
150.899
150.245
ចំណេញ
168.78 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#72167405
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 21:22:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
150.899
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-11.23 USD
សរុប
180.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 17:38:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
150.245
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
168.78 USD
08.04.2021 15:54:51
14.04.2021 17:38:00
លក់
0.3
150.145
150.245
ចំណេញ
-33.96 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#72211867
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 15:54:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
150.145
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-6.43 USD
សរុប
-27.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 17:38:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
150.245
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-33.96 USD
04.03.2021 19:21:00
14.04.2021 17:37:14
ទិញ
0.1
1.39899
1.37828
ចំណេញ
-238.77 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#72167370
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 19:21:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39899
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-31.67 USD
សរុប
-207.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 17:37:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.37828
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-238.77 USD
23.03.2021 12:58:54
14.04.2021 17:36:28
លក់
0.3
108.487
108.987
ចំណេញ
-177.54 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#71390295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 12:58:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
108.487
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-39.91 USD
សរុប
-137.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 17:36:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
108.987
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-177.54 USD
07.04.2021 21:21:46
14.04.2021 17:36:21
លក់
0.3
109.752
108.976
ចំណេញ
200.90 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#72167396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 21:21:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.752
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-12.73 USD
សរុប
213.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 17:36:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
108.976
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
200.90 USD
08.04.2021 15:57:49
14.04.2021 15:46:52
លក់
0.3
1.95209
1.93333
ចំណេញ
397.54 USD
GBPNZDm
ព្រមព្រៀង
#72212083
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 15:57:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.95209
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.12 USD
សរុប
400.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 15:46:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.93333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
397.54 USD
02.03.2021 21:57:01
14.04.2021 15:46:52
លក់
0.2
1.91237
1.93333
ចំណេញ
-321.05 USD
GBPNZDm
ព្រមព្រៀង
#70251191
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 21:57:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.91237
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-22.62 USD
សរុប
-298.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 15:46:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.93333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-321.05 USD
03.03.2021 19:37:14
14.04.2021 15:46:52
លក់
0.2
1.92397
1.93333
ចំណេញ
-155.35 USD
GBPNZDm
ព្រមព្រៀង
#70320943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 19:37:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.92397
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-22.08 USD
សរុប
-133.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 15:46:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.93333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-155.35 USD
07.04.2021 21:22:03
14.04.2021 15:46:52
លក់
0.3
1.95815
1.93333
ចំណេញ
524.63 USD
GBPNZDm
ព្រមព្រៀង
#72167402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 21:22:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.95815
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-5.46 USD
សរុប
530.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 15:46:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.93333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
524.63 USD
04.03.2021 10:49:01
07.04.2021 21:21:09
លក់
0.2
1.91863
1.9585
ចំណេញ
-576.70 USD
GBPNZDm
ព្រមព្រៀង
#70357504
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 10:49:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.91863
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.83 USD
សរុប
-559.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:21:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.9585
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-576.70 USD
24.03.2021 11:21:35
07.04.2021 21:20:56
លក់
0.4
1.96048
1.95849
ចំណេញ
41.35 USD
GBPNZDm
ព្រមព្រៀង
#71495097
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 11:21:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.96048
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-14.54 USD
សរុប
55.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:20:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.95849
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
41.35 USD
24.03.2021 12:22:35
07.04.2021 21:20:52
លក់
0.4
1.96465
1.95846
ចំណេញ
159.32 USD
GBPNZDm
ព្រមព្រៀង
#71499928
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 12:22:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.96465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-14.54 USD
សរុប
173.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:20:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.95846
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
159.32 USD
24.03.2021 12:22:46
07.04.2021 21:20:39
លក់
0.2
149.241
150.924
ចំណេញ
-321.56 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#71499937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 12:22:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
149.241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-14.92 USD
សរុប
-306.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:20:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
150.924
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-321.56 USD
04.03.2021 19:21:00
07.04.2021 21:20:09
ទិញ
0.38
1.39899
1.37464
ចំណេញ
-1 024.03 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#70394254
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 19:21:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39899
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-98.73 USD
សរុប
-925.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:20:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
1.37464
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 024.03 USD
23.03.2021 16:50:34
07.04.2021 21:19:52
លក់
0.3
108.59
109.771
ចំណេញ
-349.94 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#71422826
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 16:50:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
108.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-27.18 USD
សរុប
-322.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:19:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
109.771
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-349.94 USD
31.03.2021 20:04:56
07.04.2021 21:19:08
លក់
0.5
110.594
109.776
ចំណេញ
351.56 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#71858008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 20:04:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-21.02 USD
សរុប
372.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:19:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
109.776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
351.56 USD
31.03.2021 20:05:12
07.04.2021 21:18:45
លក់
0.3
152.622
150.916
ចំណេញ
455.08 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#71858016
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 20:05:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
152.622
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-11.13 USD
សរុប
466.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:18:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
150.916
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
455.08 USD
05.04.2021 21:13:21
07.04.2021 21:18:40
លក់
0.5
153.151
150.917
ចំណេញ
1 012.18 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#72013226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 21:13:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
153.151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-5.33 USD
សរុប
1 017.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:18:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
150.917
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 012.18 USD
06.04.2021 19:51:47
07.04.2021 21:17:58
លក់
0.68
1.38206
1.37482
ចំណេញ
491.08 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#72085780
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 19:51:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38206
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.24 USD
សរុប
492.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 21:17:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.68
ចេញ
1.37482
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
491.08 USD
24.03.2021 11:22:08
31.03.2021 16:30:16
ទិញ
0.1
1.3715
1.37698
ចំណេញ
49.12 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#71495131
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.03.2021 11:22:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3715
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-5.68 USD
សរុប
54.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.03.2021 16:30:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.37698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
49.12 USD
05.03.2021 15:30:04
24.03.2021 11:22:03
លក់
0.68
1.38064
1.37148
ចំណេញ
601.80 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#70458419
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 15:30:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38064
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-21.08 USD
សរុប
622.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.03.2021 11:22:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.68
ចេញ
1.37148
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
601.80 USD
08.03.2021 14:37:32
23.03.2021 12:58:42
ទិញ
0.4
1.94441
1.95587
ចំណេញ
272.36 USD
GBPNZDm
ព្រមព្រៀង
#70541118
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2021 14:37:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.94441
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-50.16 USD
សរុប
322.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2021 12:58:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.95587
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
272.36 USD
04.03.2021 22:40:58
23.03.2021 12:58:22
លក់
0.2
149.801
149.4
ចំណេញ
55.57 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#70411017
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 22:40:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
149.801
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-18.33 USD
សរុប
73.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2021 12:58:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
149.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
55.57 USD
05.03.2021 18:50:52
23.03.2021 12:58:18
លក់
2
149.387
149.399
ចំណេញ
-194.48 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#70482141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.03.2021 18:50:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
149.387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-172.37 USD
សរុប
-22.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.03.2021 12:58:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
149.399
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-194.48 USD
09.03.2021 20:01:11
21.03.2021 23:01:10
លក់
0.1
150.738
150.431
ចំណេញ
21.24 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#70632499
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2021 20:01:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
150.738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-7.01 USD
សរុប
28.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.03.2021 23:01:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
150.431
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
21.24 USD
09.03.2021 13:40:50
16.03.2021 12:57:12
លក់
0.1
1.388
1.38487
ចំណេញ
30.03 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#70609432
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.03.2021 13:40:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.388
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.27 USD
សរុប
31.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 12:57:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.38487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
30.03 USD
11.03.2021 21:01:39
15.03.2021 08:20:38
ទិញ
0.01
1.07827
1.07483
ចំណេញ
-2.51 USD
AUDNZDm
ព្រមព្រៀង
#70790104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2021 21:01:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.07827
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
-2.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.03.2021 08:20:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07483
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.51 USD
11.03.2021 03:18:33
15.03.2021 08:20:34
លក់
0.01
1.07409
1.07518
ចំណេញ
-0.83 USD
AUDNZDm
ព្រមព្រៀង
#70729475
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2021 03:18:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07409
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
-0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.03.2021 08:20:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07518
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.83 USD
11.03.2021 07:50:44
15.03.2021 08:20:31
លក់
0.01
1.07559
1.07517
ចំណេញ
0.26 USD
AUDNZDm
ព្រមព្រៀង
#70741090
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2021 07:50:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07559
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.03.2021 08:20:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07517
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.26 USD
11.03.2021 17:23:42
15.03.2021 08:20:30
លក់
0.01
1.07709
1.07517
ចំណេញ
1.34 USD
AUDNZDm
ព្រមព្រៀង
#70780693
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2021 17:23:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.07709
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
1.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.03.2021 08:20:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.07517
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.34 USD
11.03.2021 17:19:32
11.03.2021 22:27:08
លក់
0.01
1.1928
1.19895
ចំណេញ
-6.15 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#70780232
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2021 17:19:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1928
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 22:27:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19895
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.15 USD
11.03.2021 17:36:27
11.03.2021 22:27:06
លក់
0.01
1.19401
1.19895
ចំណេញ
-4.94 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#70781506
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2021 17:36:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19401
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 22:27:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19895
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.94 USD
11.03.2021 17:47:22
11.03.2021 22:27:05
លក់
0.01
1.19522
1.19895
ចំណេញ
-3.73 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#70782278
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2021 17:47:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19522
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 22:27:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19895
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.73 USD
11.03.2021 17:52:10
11.03.2021 22:27:03
លក់
0.01
1.19643
1.19895
ចំណេញ
-2.52 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#70782822
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2021 17:52:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19643
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 22:27:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19895
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.52 USD
11.03.2021 18:51:32
11.03.2021 22:27:02
លក់
0.02
1.19774
1.19895
ចំណេញ
-2.42 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#70785995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.03.2021 18:51:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19774
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 22:27:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.19895
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.42 USD
03.03.2021 18:10:21
11.03.2021 22:26:25
ទិញ
0.01
1.20805
1.19877
ចំណេញ
-10.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#70316950
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 18:10:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.72 USD
សរុប
-9.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 22:26:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.00 USD
03.03.2021 19:29:01
11.03.2021 22:26:23
ទិញ
0.01
1.20677
1.19877
ចំណេញ
-8.72 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#70320740
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 19:29:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.72 USD
សរុប
-8.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 22:26:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.72 USD
04.03.2021 01:20:28
11.03.2021 22:26:20
ទិញ
0.01
1.20546
1.19873
ចំណេញ
-7.23 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#70327821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 01:20:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20546
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.50 USD
សរុប
-6.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 22:26:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19873
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.23 USD
04.03.2021 10:38:08
11.03.2021 22:26:13
ទិញ
0.02
1.20442
1.19876
ចំណេញ
-12.37 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#70356242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 10:38:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20442
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.05 USD
សរុប
-11.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 22:26:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.19876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.37 USD
04.03.2021 11:22:16
11.03.2021 22:26:11
ទិញ
0.03
1.20305
1.19876
ចំណេញ
-14.42 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#70361168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 11:22:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20305
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.55 USD
សរុប
-12.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 22:26:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.19876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-14.42 USD
04.03.2021 19:26:48
11.03.2021 22:26:10
ទិញ
0.04
1.20183
1.19876
ចំណេញ
-14.37 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#70395578
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 19:26:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20183
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.09 USD
សរុប
-12.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 22:26:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.19876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-14.37 USD
04.03.2021 19:37:40
11.03.2021 22:26:09
ទិញ
0.05
1.20053
1.19877
ចំណេញ
-11.39 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#70397646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 19:37:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20053
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.59 USD
សរុប
-8.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 22:26:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.19877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.39 USD
04.03.2021 19:59:08
11.03.2021 22:26:07
ទិញ
0.05
1.19927
1.19877
ចំណេញ
-5.09 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#70400904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2021 19:59:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19927
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.59 USD
សរុប
-2.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.03.2021 22:26:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.19877
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.09 USD