30.09.2021 15:45:01
15.10.2021 16:00:24
ទិញ
0.37
1.15869
1.15915
ចំណេញ
17.02 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#81202737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 15:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 16:00:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.37
ចេញ
1.15915
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
17.02 USD
08.10.2021 16:09:09
15.10.2021 16:00:22
ទិញ
2
1.1576
1.15907
ចំណេញ
294.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#81608889
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 16:09:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1576
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
294.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 16:00:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.15907
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
294.00 USD
06.10.2021 17:36:01
07.10.2021 08:56:22
ទិញ
2
1.15495
1.15499
ចំណេញ
8.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#81493671
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2021 17:36:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15495
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2021 08:56:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.15499
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.00 USD
30.09.2021 16:30:01
01.10.2021 10:17:13
លក់
0.01
1.34781
1.34351
ចំណេញ
4.30 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81206947
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 16:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34781
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 10:17:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.34351
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.30 USD
30.09.2021 15:45:00
01.10.2021 10:17:13
លក់
0.01
1.34677
1.34351
ចំណេញ
3.26 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81202734
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 15:45:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 10:17:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.34351
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.26 USD
30.09.2021 16:35:01
01.10.2021 10:17:13
លក់
0.02
1.34922
1.34351
ចំណេញ
11.42 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#81207462
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2021 16:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34922
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.10.2021 10:17:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.34351
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.42 USD
16.09.2021 16:40:00
23.09.2021 17:14:06
ទិញ
0.03
1.37844
1.37468
ចំណេញ
-11.28 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80498225
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37844
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:14:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.28 USD
20.09.2021 05:25:02
23.09.2021 17:14:06
ទិញ
0.52
1.37035
1.37468
ចំណេញ
225.16 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80597313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:25:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
225.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:14:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.52
ចេញ
1.37468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
225.16 USD
17.09.2021 17:15:01
23.09.2021 17:14:06
ទិញ
0.05
1.37653
1.37468
ចំណេញ
-9.25 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80560963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37653
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:14:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.37468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.25 USD
17.09.2021 18:00:01
23.09.2021 17:14:06
ទិញ
0.1
1.37483
1.37468
ចំណេញ
-1.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80566030
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 18:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37483
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:14:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.37468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.50 USD
16.09.2021 10:00:00
23.09.2021 17:14:06
ទិញ
0.01
1.3816
1.37468
ចំណេញ
-6.92 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80464074
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 10:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3816
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:14:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.92 USD
17.09.2021 23:40:03
23.09.2021 17:14:06
ទិញ
0.19
1.37304
1.37468
ចំណេញ
31.16 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80574434
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:40:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
31.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:14:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
ចេញ
1.37468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
31.16 USD
16.09.2021 16:10:00
23.09.2021 17:14:06
ទិញ
0.02
1.37944
1.37468
ចំណេញ
-9.52 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80494517
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37944
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-9.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:14:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-9.52 USD
20.09.2021 05:10:00
23.09.2021 17:14:06
ទិញ
0.37
1.37127
1.37468
ចំណេញ
126.17 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80595737
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 05:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37127
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
126.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:14:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.37
ចេញ
1.37468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
126.17 USD
16.09.2021 16:50:00
23.09.2021 17:14:06
ទិញ
0.04
1.37743
1.37468
ចំណេញ
-11.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80500074
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:50:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:14:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.00 USD
17.09.2021 17:30:01
23.09.2021 17:14:06
ទិញ
0.07
1.37565
1.37468
ចំណេញ
-6.79 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80562841
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37565
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:14:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.37468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.79 USD
17.09.2021 21:15:00
23.09.2021 17:14:06
ទិញ
0.14
1.37401
1.37468
ចំណេញ
9.38 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80572700
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 21:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37401
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:14:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.37468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.38 USD
16.09.2021 15:50:01
23.09.2021 17:14:06
ទិញ
0.01
1.38039
1.37468
ចំណេញ
-5.71 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80491321
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38039
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:14:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.71 USD
20.09.2021 04:10:05
23.09.2021 17:14:06
ទិញ
0.27
1.37207
1.37468
ចំណេញ
70.47 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80593194
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 04:10:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37207
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
70.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 17:14:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
1.37468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
70.47 USD
20.09.2021 10:00:00
23.09.2021 13:54:55
ទិញ
0.72
1.36916
1.36806
ចំណេញ
-79.20 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80610222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36916
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-79.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 13:54:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.72
ចេញ
1.36806
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-79.20 USD
20.09.2021 10:10:01
23.09.2021 13:54:53
ទិញ
1.01
1.36828
1.36806
ចំណេញ
-22.22 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80611082
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36828
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-22.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 13:54:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.01
ចេញ
1.36806
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-22.22 USD
20.09.2021 10:25:00
23.09.2021 13:54:52
ទិញ
1.4
1.36733
1.36808
ចំណេញ
105.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80612838
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36733
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
105.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 13:54:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.4
ចេញ
1.36808
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
105.00 USD
23.09.2021 05:50:09
23.09.2021 13:54:50
ទិញ
1.95
1.3626
1.36807
ចំណេញ
1 066.65 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80801713
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 05:50:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3626
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 066.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 13:54:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.95
ចេញ
1.36807
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 066.65 USD
14.09.2021 05:45:30
16.09.2021 10:18:07
លក់
0.01
1.18161
1.17873
ចំណេញ
2.88 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80309136
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 05:45:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18161
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 10:18:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17873
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.88 USD
14.09.2021 10:20:03
16.09.2021 10:18:07
លក់
0.02
1.18256
1.17873
ចំណេញ
7.66 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80321317
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 10:20:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18256
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 10:18:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.17873
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.66 USD
14.09.2021 15:35:02
16.09.2021 10:18:07
លក់
0.03
1.18386
1.17873
ចំណេញ
15.39 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80343340
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 10:18:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17873
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.39 USD
14.09.2021 03:30:01
16.09.2021 10:18:07
លក់
0.01
1.18081
1.17873
ចំណេញ
2.08 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80304133
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 03:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 10:18:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17873
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.08 USD
15.09.2021 16:55:01
16.09.2021 09:55:38
លក់
0.01
1.38465
1.38165
ចំណេញ
3.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80425552
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 16:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:55:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38165
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.00 USD
14.09.2021 21:25:00
15.09.2021 16:50:51
ទិញ
0.01
1.38325
1.38492
ចំណេញ
1.67 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80372786
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38325
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:50:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38492
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.67 USD
14.09.2021 22:05:03
15.09.2021 16:50:51
ទិញ
0.02
1.38124
1.38492
ចំណេញ
7.36 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80374887
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 22:05:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38124
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:50:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38492
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.36 USD
14.09.2021 21:35:01
15.09.2021 16:50:51
ទិញ
0.01
1.38215
1.38492
ចំណេញ
2.77 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80373450
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:50:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38492
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.77 USD
15.09.2021 05:05:02
15.09.2021 16:50:51
ទិញ
0.03
1.37953
1.38492
ចំណេញ
16.17 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80384662
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 05:05:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37953
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:50:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38492
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.17 USD
14.09.2021 15:35:03
14.09.2021 21:20:19
លក់
0.04
1.38957
1.38332
ចំណេញ
25.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80343345
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:35:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38957
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 21:20:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38332
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
25.00 USD
13.09.2021 18:00:00
14.09.2021 21:20:19
លក់
0.01
1.38473
1.38332
ចំណេញ
1.41 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80290278
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 18:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38473
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 21:20:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38332
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.41 USD
13.09.2021 15:10:00
14.09.2021 21:20:19
លក់
0.01
1.38388
1.38332
ចំណេញ
0.56 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80274358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 15:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38388
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 21:20:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38332
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.56 USD
14.09.2021 16:05:00
14.09.2021 21:20:19
លក់
0.05
1.39047
1.38332
ចំណេញ
35.75 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80350008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 16:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39047
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
35.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 21:20:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.38332
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
35.75 USD
14.09.2021 10:05:01
14.09.2021 21:20:19
លក់
0.02
1.38611
1.38332
ចំណេញ
5.58 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80319830
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 10:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38611
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 21:20:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38332
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.58 USD
14.09.2021 10:40:00
14.09.2021 21:20:19
លក់
0.03
1.38721
1.38332
ចំណេញ
11.67 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80323075
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 10:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38721
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 21:20:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38332
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.67 USD
13.09.2021 10:10:00
14.09.2021 03:29:32
ទិញ
0.14
1.17766
1.18081
ចំណេញ
44.10 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80259344
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 10:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17766
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
44.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 03:29:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.18081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
44.10 USD
13.09.2021 09:30:00
14.09.2021 03:29:31
ទិញ
0.1
1.17872
1.18081
ចំណេញ
20.90 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80256153
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 09:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17872
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 03:29:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.18081
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.90 USD
13.09.2021 07:55:03
14.09.2021 03:29:29
ទិញ
0.07
1.17957
1.18082
ចំណេញ
8.75 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80250637
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 07:55:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17957
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 03:29:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.18082
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.75 USD
08.09.2021 17:35:02
14.09.2021 03:29:28
ទិញ
0.05
1.18044
1.18082
ចំណេញ
1.90 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80087674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18044
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 03:29:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18082
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.90 USD
08.09.2021 16:45:01
14.09.2021 03:29:27
ទិញ
0.04
1.18126
1.18082
ចំណេញ
-1.76 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80080840
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 16:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18126
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 03:29:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18082
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.76 USD
08.09.2021 11:25:00
14.09.2021 03:29:25
ទិញ
0.03
1.18221
1.18082
ចំណេញ
-4.17 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80063327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 11:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18221
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 03:29:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18082
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.17 USD
08.09.2021 09:25:01
14.09.2021 03:29:24
ទិញ
0.02
1.18322
1.18082
ចំណេញ
-4.80 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80054018
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 09:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18322
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 03:29:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18082
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.80 USD
07.09.2021 17:30:00
14.09.2021 03:29:23
ទិញ
0.01
1.18411
1.18076
ចំណេញ
-3.35 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80024831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18411
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 03:29:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18076
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.35 USD
07.09.2021 16:20:01
14.09.2021 03:29:22
ទិញ
0.01
1.18501
1.18076
ចំណេញ
-4.25 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#80014760
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 16:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18501
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 03:29:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18076
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.25 USD
13.09.2021 10:00:00
13.09.2021 15:08:31
ទិញ
0.01
1.38075
1.38375
ចំណេញ
3.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80258185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 10:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38075
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 15:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.00 USD
10.09.2021 11:15:00
13.09.2021 09:57:13
លក់
0.14
1.38828
1.38084
ចំណេញ
104.16 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80193158
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 11:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38828
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
104.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 09:57:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.38084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
104.16 USD
09.09.2021 11:40:01
13.09.2021 09:57:13
លក់
0.01
1.38068
1.38084
ចំណេញ
-0.16 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#80127652
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 11:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38068
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 09:57:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38084
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.16 USD