22.07.2021 16:30:01
22.07.2021 18:20:14
លក់
0.01
1.18273
1.17814
ចំណេញ
4.59 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#77429054
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 16:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18273
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 18:20:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17814
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.59 USD
22.07.2021 16:10:01
22.07.2021 18:20:14
លក់
0.01
1.18154
1.17814
ចំណេញ
3.40 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#77425852
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 16:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18154
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 18:20:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17814
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.40 USD
22.07.2021 15:05:01
22.07.2021 16:07:09
ទិញ
0.01
1.17777
1.18077
ចំណេញ
3.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#77415308
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 15:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17777
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 16:07:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18077
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.00 USD
22.07.2021 14:50:01
22.07.2021 15:03:52
លក់
0.01
1.18076
1.17776
ចំណេញ
3.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#77412553
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 14:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 15:03:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17776
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.00 USD
20.07.2021 09:15:01
22.07.2021 14:47:39
ទិញ
0.01
1.17789
1.18087
ចំណេញ
2.98 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#77209555
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 09:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17789
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 14:47:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18087
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.98 USD
20.07.2021 16:35:01
22.07.2021 14:47:39
ទិញ
0.03
1.17588
1.18087
ចំណេញ
14.97 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#77252950
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 16:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 14:47:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18087
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.97 USD
20.07.2021 08:00:01
22.07.2021 14:47:39
ទិញ
0.01
1.17897
1.18087
ចំណេញ
1.90 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#77205581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 08:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17897
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 14:47:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18087
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.90 USD
20.07.2021 15:20:00
22.07.2021 14:47:39
ទិញ
0.02
1.17678
1.18087
ចំណេញ
8.18 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#77242872
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 15:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17678
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2021 14:47:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18087
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.18 USD
19.07.2021 17:00:01
20.07.2021 07:58:53
លក់
0.01
1.18193
1.17893
ចំណេញ
3.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#77167183
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 17:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 07:58:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.17893
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.00 USD
19.07.2021 11:55:00
19.07.2021 16:57:51
ទិញ
0.03
1.17707
1.18209
ចំណេញ
15.06 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#77132121
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 11:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17707
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 16:57:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.06 USD
15.07.2021 19:20:03
19.07.2021 16:57:51
ទិញ
0.01
1.18024
1.18209
ចំណេញ
1.85 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76979584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 19:20:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18024
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 16:57:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.85 USD
19.07.2021 11:10:01
19.07.2021 16:57:51
ទិញ
0.02
1.17812
1.18209
ចំណេញ
7.94 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#77126978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 11:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17812
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 16:57:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.94 USD
19.07.2021 10:10:01
19.07.2021 16:57:51
ទិញ
0.01
1.17895
1.18209
ចំណេញ
3.14 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#77119617
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 10:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17895
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 16:57:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.14 USD
15.07.2021 08:45:01
15.07.2021 19:15:30
លក់
0.01
1.18372
1.1803
ចំណេញ
3.42 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76920044
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 08:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18372
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 19:15:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1803
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.42 USD
15.07.2021 11:40:01
15.07.2021 19:15:30
លក់
0.01
1.18487
1.1803
ចំណេញ
4.57 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76936748
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2021 11:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18487
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 19:15:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.1803
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.57 USD
13.07.2021 16:00:27
15.07.2021 08:41:39
ទិញ
0.02
1.17996
1.18379
ចំណេញ
7.66 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76776606
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 16:00:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17996
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 08:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18379
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.66 USD
13.07.2021 22:15:01
15.07.2021 08:41:39
ទិញ
0.04
1.1783
1.18379
ចំណេញ
21.96 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76806703
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 22:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1783
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 08:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18379
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
21.96 USD
13.07.2021 15:50:02
15.07.2021 08:41:39
ទិញ
0.01
1.18087
1.18379
ចំណេញ
2.92 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76772863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 15:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18087
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 08:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18379
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.92 USD
13.07.2021 20:55:03
15.07.2021 08:41:39
ទិញ
0.03
1.17912
1.18379
ចំណេញ
14.01 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76803615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 20:55:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17912
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 08:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18379
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.01 USD
13.07.2021 23:00:00
15.07.2021 08:41:39
ទិញ
0.05
1.17749
1.18379
ចំណេញ
31.50 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76808126
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 23:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17749
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
31.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 08:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18379
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
31.50 USD
13.07.2021 15:35:01
15.07.2021 08:41:39
ទិញ
0.01
1.18182
1.18379
ចំណេញ
1.97 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76767862
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2021 15:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18182
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.07.2021 08:41:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18379
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.97 USD
08.07.2021 16:35:00
13.07.2021 15:31:17
លក់
0.01
1.18629
1.18168
ចំណេញ
4.61 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76536514
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 16:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18629
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.07.2021 15:31:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18168
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.61 USD
08.07.2021 15:30:01
13.07.2021 15:31:17
លក់
0.01
1.18486
1.18168
ចំណេញ
3.18 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76530302
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 15:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18486
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.07.2021 15:31:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18168
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.18 USD
09.07.2021 17:55:00
13.07.2021 15:31:17
លក់
0.02
1.18729
1.18168
ចំណេញ
11.22 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76617867
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 17:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.07.2021 15:31:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18168
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.22 USD
30.06.2021 18:45:01
08.07.2021 15:29:54
ទិញ
0.04
1.18484
1.18487
ចំណេញ
0.12 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76074056
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 18:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18484
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 15:29:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
02.07.2021 10:05:00
08.07.2021 15:29:54
ទិញ
0.07
1.18318
1.18487
ចំណេញ
11.83 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76171244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 10:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18318
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 15:29:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.18487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.83 USD
07.07.2021 16:10:00
08.07.2021 15:29:54
ទិញ
0.14
1.18086
1.18487
ចំណេញ
56.14 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76436540
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 16:10:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18086
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
56.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 15:29:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
1.18487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
56.14 USD
30.06.2021 15:30:02
08.07.2021 15:29:54
ទិញ
0.01
1.18794
1.18487
ចំណេញ
-3.07 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76054296
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 15:30:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18794
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 15:29:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.07 USD
07.07.2021 17:30:04
08.07.2021 15:29:54
ទិញ
0.27
1.17861
1.18487
ចំណេញ
169.02 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76446579
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 17:30:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17861
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
169.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 15:29:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.27
ចេញ
1.18487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
169.02 USD
30.06.2021 17:25:01
08.07.2021 15:29:54
ទិញ
0.03
1.18574
1.18487
ចំណេញ
-2.61 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76066321
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 17:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18574
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 15:29:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.61 USD
01.07.2021 08:30:01
08.07.2021 15:29:54
ទិញ
0.05
1.18405
1.18487
ចំណេញ
4.10 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76099866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2021 08:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18405
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 15:29:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.10 USD
02.07.2021 13:00:01
08.07.2021 15:29:54
ទិញ
0.1
1.18238
1.18487
ចំណេញ
24.90 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76182991
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 13:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18238
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 15:29:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.18487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
24.90 USD
29.06.2021 15:30:01
08.07.2021 15:29:54
ទិញ
0.01
1.1889
1.18487
ចំណេញ
-4.03 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75989039
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2021 15:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1889
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 15:29:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.03 USD
07.07.2021 17:10:01
08.07.2021 15:29:54
ទិញ
0.19
1.1797
1.18487
ចំណេញ
98.23 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76443055
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 17:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1797
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
98.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 15:29:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
ចេញ
1.18487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
98.23 USD
30.06.2021 16:40:00
08.07.2021 15:29:54
ទិញ
0.02
1.18698
1.18487
ចំណេញ
-4.22 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#76060658
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 16:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18698
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 15:29:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18487
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.22 USD
23.06.2021 17:00:01
29.06.2021 15:26:06
លក់
0.07
1.19679
1.18855
ចំណេញ
57.68 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75710609
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2021 17:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19679
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
57.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 15:26:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.18855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
57.68 USD
23.06.2021 16:45:01
29.06.2021 15:26:06
លក់
0.05
1.19595
1.18855
ចំណេញ
37.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75708295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.06.2021 16:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19595
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
37.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 15:26:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.18855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
37.00 USD
22.06.2021 22:10:01
29.06.2021 15:26:06
លក់
0.04
1.19513
1.18855
ចំណេញ
26.32 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75660209
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 22:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19513
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
26.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 15:26:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.18855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
26.32 USD
21.06.2021 17:05:01
29.06.2021 15:26:05
លក់
0.01
1.19159
1.18855
ចំណេញ
3.04 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75580222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 17:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19159
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 15:26:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.04 USD
22.06.2021 19:40:03
29.06.2021 15:26:05
លក់
0.03
1.19382
1.18855
ចំណេញ
15.81 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75655045
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 19:40:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19382
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 15:26:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.18855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.81 USD
21.06.2021 16:25:01
29.06.2021 15:26:05
លក់
0.01
1.19035
1.18855
ចំណេញ
1.80 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75576357
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 16:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 15:26:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.80 USD
22.06.2021 19:30:01
29.06.2021 15:26:05
លក់
0.02
1.19278
1.18855
ចំណេញ
8.46 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75654396
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.06.2021 19:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19278
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 15:26:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.18855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.46 USD
18.06.2021 15:30:01
21.06.2021 16:20:57
ទិញ
0.01
1.18743
1.19038
ចំណេញ
2.95 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75485809
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 15:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 16:20:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19038
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.95 USD
18.06.2021 18:05:00
21.06.2021 16:20:57
ទិញ
0.03
1.18534
1.19038
ចំណេញ
15.12 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75501475
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 18:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18534
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 16:20:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.19038
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.12 USD
18.06.2021 15:25:00
21.06.2021 16:20:57
ទិញ
0.01
1.18838
1.19038
ចំណេញ
2.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75484339
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 15:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18838
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 16:20:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19038
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.00 USD
18.06.2021 16:40:00
21.06.2021 16:20:57
ទិញ
0.02
1.18641
1.19038
ចំណេញ
7.94 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75492742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 16:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18641
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.06.2021 16:20:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.19038
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.94 USD
18.06.2021 11:30:01
18.06.2021 15:20:08
លក់
0.01
1.19219
1.18919
ចំណេញ
3.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75472485
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 11:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19219
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 15:20:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18919
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.00 USD
18.06.2021 09:55:00
18.06.2021 11:26:10
ទិញ
0.01
1.18894
1.19194
ចំណេញ
3.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75464585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 09:55:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18894
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 11:26:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.19194
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.00 USD
18.06.2021 06:30:00
18.06.2021 09:53:08
លក់
0.01
1.19236
1.18936
ចំណេញ
3.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75454232
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.06.2021 06:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19236
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 09:53:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.18936
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.00 USD
17.06.2021 10:15:01
18.06.2021 06:26:26
ទិញ
1.01
1.19619
1.19228
ចំណេញ
-394.91 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#75381387
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 10:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19619
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-394.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.06.2021 06:26:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.01
ចេញ
1.19228
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-394.91 USD