16.03.2021 17:41:24
14.04.2021 05:53:35
លក់
0.3
1.38725
1.37692
ចំណេញ
272.13 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#158017545
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 17:41:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-35.67 USD
សរុប
309.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 05:53:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37692
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.10 USD
ចំណេញ
272.13 USD
16.03.2021 17:41:27
14.04.2021 05:53:35
លក់
0.3
1.38714
1.37694
ចំណេញ
268.23 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#158017553
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 17:41:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-35.67 USD
សរុប
306.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 05:53:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.37694
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.10 USD
ចំណេញ
268.23 USD
16.03.2021 11:46:58
17.03.2021 04:20:00
លក់
0.5
1.19277
1.18996
ចំណេញ
137.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157973113
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 11:46:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19277
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.10 USD
សរុប
140.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.03.2021 04:20:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.18996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
137.10 USD
16.03.2021 11:46:26
17.03.2021 04:19:59
លក់
0.5
1.19283
1.18996
ចំណេញ
140.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157973097
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 11:46:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.10 USD
សរុប
143.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.03.2021 04:19:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.18996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
140.10 USD
16.03.2021 11:47:00
17.03.2021 04:19:59
លក់
0.5
1.19275
1.18996
ចំណេញ
136.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157973115
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 11:47:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19275
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.10 USD
សរុប
139.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.03.2021 04:19:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.18996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
136.10 USD
16.03.2021 11:46:20
17.03.2021 04:19:57
លក់
0.5
1.19283
1.18996
ចំណេញ
140.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157973089
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 11:46:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.10 USD
សរុប
143.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.03.2021 04:19:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.18996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
140.10 USD
16.03.2021 11:46:22
17.03.2021 04:19:57
លក់
0.5
1.19283
1.18996
ចំណេញ
140.10 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157973092
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 11:46:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.10 USD
សរុប
143.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.03.2021 04:19:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.18996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
140.10 USD
16.03.2021 11:46:18
17.03.2021 04:19:56
លក់
0.5
1.19283
1.18997
ចំណេញ
139.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157973088
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 11:46:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.10 USD
សរុប
143.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.03.2021 04:19:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.18997
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
139.60 USD
16.03.2021 14:09:47
16.03.2021 17:59:15
ទិញ
0.5
1.54175
1.535
ចំណេញ
-265.02 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#157977071
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 14:09:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.54175
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-261.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 17:59:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-265.02 USD
16.03.2021 14:09:47
16.03.2021 17:59:15
ទិញ
0.5
1.54175
1.535
ចំណេញ
-265.02 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#157976892
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.03.2021 14:09:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.54175
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-261.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 17:59:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-265.02 USD
03.03.2021 09:05:01
16.03.2021 11:45:41
ទិញ
0.5
1.65932
1.66338
ចំណេញ
100.36 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#157492542
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 09:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.65932
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-41.70 USD
សរុប
145.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 11:45:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.66338
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
100.36 USD
08.03.2021 10:02:53
16.03.2021 11:45:39
លក់
1
85.594
87.437
ចំណេញ
-1 711.53 USD
CADJPY
ព្រមព្រៀង
#157633469
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2021 10:02:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
85.594
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.62 USD
សរុប
-1 687.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 11:45:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
87.437
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-1 711.53 USD
08.03.2021 10:03:14
16.03.2021 11:45:39
លក់
0.5
83.242
84.246
ចំណេញ
-471.39 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#157633482
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2021 10:03:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
83.242
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-8.13 USD
សរុប
-459.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 11:45:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
84.246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-471.39 USD
08.03.2021 10:03:37
16.03.2021 11:45:38
លក់
1
150.043
150.873
ចំណេញ
-803.91 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#157633511
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2021 10:03:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
150.043
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-36.76 USD
សរុប
-760.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 11:45:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
150.873
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-803.91 USD
08.03.2021 10:03:50
16.03.2021 11:45:37
លក់
1
116.314
117.661
ចំណេញ
-1 233.76 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#157633521
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2021 10:03:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
116.314
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
6.89 USD
សរុប
-1 233.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 11:45:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
117.661
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-1 233.76 USD
08.03.2021 10:04:26
16.03.2021 11:45:36
ទិញ
1
1.50646
1.48966
ចំណេញ
-1 396.93 USD
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#157633560
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2021 10:04:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.50646
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-44.66 USD
សរុប
-1 345.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.03.2021 11:45:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.48966
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-1 396.93 USD
08.03.2021 14:23:50
09.03.2021 10:49:31
លក់
0.5
1690
1700
ចំណេញ
-504.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#157645579
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.03.2021 14:23:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1690
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.52 USD
សរុប
-500.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.03.2021 10:49:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1700
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-504.02 USD
01.03.2021 04:48:24
08.03.2021 10:03:03
ទិញ
0.5
82.792
83.257
ចំណេញ
205.49 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#157463008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 04:48:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
82.792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-5.40 USD
សរុប
214.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.03.2021 10:03:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
83.257
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
205.49 USD
01.03.2021 04:35:02
05.03.2021 15:31:03
ទិញ
1
0.77579
0.76353
ចំណេញ
-1 255.81 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#157349627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 04:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-22.81 USD
សរុប
-1 226.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2021 15:31:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.76353
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-1 255.81 USD
01.03.2021 12:17:59
05.03.2021 12:31:47
លក់
0.5
1.55684
1.55767
ចំណេញ
-35.53 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#157460963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 12:17:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.55684
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.22 USD
សរុប
-31.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.03.2021 12:31:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.55767
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-35.53 USD
03.03.2021 09:04:59
04.03.2021 11:54:08
ទិញ
0.5
1.65931
1.65913
ចំណេញ
-19.71 USD
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#157492540
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 09:04:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.65931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-9.69 USD
សរុប
-6.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2021 11:54:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.65913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-19.71 USD
01.03.2021 12:19:52
04.03.2021 10:37:50
លក់
1
116.983
116.233
ចំណេញ
696.49 USD
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#157407420
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 12:19:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
116.983
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
4.38 USD
សរុប
699.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.03.2021 10:37:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
116.233
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
696.49 USD
01.03.2021 04:44:55
03.03.2021 20:36:15
ទិញ
1
1.2713
1.28421
ចំណេញ
1 395.68 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#157349941
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 04:44:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2713
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.04 USD
សរុប
1 405.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 20:36:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.28421
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
1 395.68 USD
03.03.2021 07:49:16
03.03.2021 12:43:20
ទិញ
0.5
1733.01
1724
ចំណេញ
-454.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#157490650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.03.2021 07:49:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1733.01
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-450.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.03.2021 12:43:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-454.00 USD
02.03.2021 07:03:14
02.03.2021 19:16:13
លក់
0.5
0.72427
0.72953
ចំណេញ
-266.50 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157448112
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 07:03:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.72427
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-263.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 19:16:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.72953
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-266.50 USD
02.03.2021 12:35:36
02.03.2021 19:16:04
លក់
1
128.467
128.895
ចំណេញ
-408.08 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#157461339
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 12:35:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-401.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 19:16:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
128.895
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-408.08 USD
02.03.2021 09:09:54
02.03.2021 19:16:01
លក់
1
128.385
128.886
ចំណេញ
-476.48 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#157450945
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 09:09:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.385
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-469.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 19:16:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
128.886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-476.48 USD
02.03.2021 09:09:49
02.03.2021 19:15:57
លក់
1
128.383
128.886
ចំណេញ
-478.35 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#157450942
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 09:09:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.383
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-471.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 19:15:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
128.886
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-478.35 USD
02.03.2021 05:34:02
02.03.2021 14:59:32
លក់
1
1.27148
1.27873
ចំណេញ
-796.62 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#157446519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 05:34:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27148
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-789.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 14:59:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.27873
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-796.62 USD
02.03.2021 11:35:23
02.03.2021 14:59:26
លក់
1
1721.11
1733.59
ចំណេញ
-1 255.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#157459130
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2021 11:35:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1721.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 248.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 14:59:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1733.59
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-1 255.00 USD
01.03.2021 04:48:24
02.03.2021 13:18:45
ទិញ
0.5
82.792
83.329
ចំណេញ
246.87 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#157350002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 04:48:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
82.792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.78 USD
សរុប
251.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 13:18:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
83.329
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
246.87 USD
01.03.2021 12:17:59
02.03.2021 12:26:46
លក់
0.5
1.55684
1.54658
ចំណេញ
395.30 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#157406987
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 12:17:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.55684
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.04 USD
សរុប
398.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 12:26:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.54658
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
395.30 USD
01.03.2021 04:35:11
02.03.2021 09:43:09
ទិញ
1
0.72836
0.72162
ចំណេញ
-683.60 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#157349635
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 04:35:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72836
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.60 USD
សរុប
-674.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 09:43:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.72162
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-683.60 USD
01.03.2021 10:02:23
02.03.2021 04:52:16
ទិញ
1
1.39642
1.38816
ចំណេញ
-838.81 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157380241
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 10:02:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39642
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-5.81 USD
សរុប
-826.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 04:52:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38816
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-838.81 USD
01.03.2021 04:37:30
02.03.2021 04:50:43
ទិញ
1
1.20835
1.20188
ចំណេញ
-659.77 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157349679
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 04:37:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20835
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-5.77 USD
សរុប
-647.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.03.2021 04:50:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20188
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-659.77 USD
01.03.2021 15:08:06
01.03.2021 15:24:12
ទិញ
1
148.691
148.446
ចំណេញ
-236.56 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#157422939
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 15:08:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
148.691
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-229.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2021 15:24:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
148.446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-236.56 USD
01.03.2021 04:35:18
01.03.2021 15:24:12
ទិញ
1
149.236
148.446
ចំណេញ
-747.21 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#157349638
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 04:35:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
149.236
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-740.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2021 15:24:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
148.446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-747.21 USD
01.03.2021 04:52:59
01.03.2021 14:43:45
ទិញ
1
1748.74
1735.88
ចំណេញ
-1 293.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#157350115
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 04:52:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1748.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 286.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2021 14:43:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1735.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-1 293.00 USD
01.03.2021 13:00:23
01.03.2021 14:43:45
ទិញ
1
1746
1735.88
ចំណេញ
-1 019.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#157413459
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.03.2021 13:00:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 012.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2021 14:43:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1735.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-1 019.00 USD
26.02.2021 06:30:46
01.03.2021 02:31:15
ទិញ
1
0.90578
0.90759
ចំណេញ
192.85 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#157258934
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 06:30:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.90578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.42 USD
សរុប
199.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.03.2021 02:31:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.90759
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
192.85 USD
26.02.2021 11:32:37
26.02.2021 12:56:12
ទិញ
1
0.78243
0.77731
ចំណេញ
-519.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#157269845
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 11:32:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.78243
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-512.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 12:56:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.77731
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-519.00 USD
26.02.2021 06:35:19
26.02.2021 08:49:26
លក់
1
1769.06
1762.97
ចំណេញ
602.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#157259093
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 06:35:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1769.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
609.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 08:49:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1762.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
602.00 USD
26.02.2021 04:30:06
26.02.2021 07:33:42
ទិញ
1.5
1774.11
1761.65
ចំណេញ
-1 879.50 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#157256286
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.02.2021 04:30:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1774.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 869.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 07:33:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
1761.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.50 USD
ចំណេញ
-1 879.50 USD
25.02.2021 06:19:38
26.02.2021 04:28:50
លក់
1
0.90638
0.90423
ចំណេញ
224.85 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#157146900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 06:19:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90638
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-5.92 USD
សរុប
237.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.02.2021 04:28:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.90423
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
224.85 USD
25.02.2021 05:59:32
25.02.2021 19:33:06
ទិញ
1
1.41452
1.40769
ចំណេញ
-690.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#157145079
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 05:59:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41452
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-683.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 19:33:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.40769
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-690.00 USD
25.02.2021 05:59:26
25.02.2021 17:52:25
ទិញ
1
1.28232
1.27822
ចំណេញ
-460.81 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#157145075
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 05:59:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28232
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-453.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 17:52:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.27822
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-460.81 USD
25.02.2021 05:46:34
25.02.2021 15:58:16
ទិញ
1
1.21667
1.22151
ចំណេញ
477.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#157144712
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.02.2021 05:46:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21667
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
484.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.02.2021 15:58:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.22151
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
477.00 USD
23.02.2021 09:45:27
23.02.2021 16:42:47
ទិញ
1
148.025
148.157
ចំណេញ
118.30 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#157058592
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 09:45:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
148.025
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
125.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 16:42:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
148.157
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
118.30 USD
23.02.2021 09:46:30
23.02.2021 16:42:46
ទិញ
1
1.26142
1.26655
ចំណេញ
562.68 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#157058643
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 09:46:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26142
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
569.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 16:42:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.26655
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
562.68 USD
23.02.2021 10:33:02
23.02.2021 11:57:34
ទិញ
1
1807.08
1804
ចំណេញ
-315.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#157055063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2021 10:33:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1807.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-308.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.02.2021 11:57:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-315.00 USD