26.10.2021 20:30:07
26.10.2021 22:29:26
ទិញ
0.46
85.584
85.677
ចំណេញ
28.28 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#32652896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 20:30:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
85.584
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
37.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 22:29:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.46
ចេញ
85.677
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-9.20 USD
ចំណេញ
28.28 USD
26.10.2021 14:07:35
26.10.2021 16:01:13
ទិញ
0.46
0.71839
0.71868
ចំណេញ
8.74 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#32607963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 14:07:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71839
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 16:01:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.46
ចេញ
0.71868
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.60 USD
ចំណេញ
8.74 USD
26.10.2021 13:29:28
26.10.2021 16:01:10
លក់
0.4
1.23557
1.23529
ចំណេញ
5.07 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#32604095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 13:29:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23557
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 16:01:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.23529
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
5.07 USD
26.10.2021 15:28:39
26.10.2021 16:01:08
លក់
0.4
1.23663
1.23527
ចំណេញ
40.04 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#32603647
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 15:28:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23663
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
44.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 16:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.23527
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
40.04 USD
26.10.2021 12:06:18
26.10.2021 16:01:05
ទិញ
0.4
1.37835
1.38047
ចំណេញ
80.80 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#32596783
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 12:06:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37835
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
84.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 16:01:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.38047
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
80.80 USD
26.10.2021 10:55:55
26.10.2021 16:01:02
ទិញ
0.4
0.69077
0.69147
ចំណេញ
22.45 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#32589937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 10:55:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.69077
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
30.45 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 16:01:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
0.69147
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
22.45 USD
26.10.2021 10:22:27
26.10.2021 15:56:49
ទិញ
0.4
85.439
85.903
ចំណេញ
154.57 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#32582135
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 10:22:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
85.439
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
162.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 15:56:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
85.903
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
154.57 USD
26.10.2021 08:23:24
26.10.2021 15:56:49
ទិញ
0.4
85.605
85.903
ចំណេញ
96.41 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#32576920
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 08:23:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
85.605
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
104.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 15:56:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
85.903
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
96.41 USD
26.10.2021 10:24:27
26.10.2021 13:47:12
ទិញ
0.4
0.92852
0.92749
ចំណេញ
-41.34 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#32578973
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 10:24:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92852
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-33.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 13:47:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
0.92749
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
-41.34 USD
26.10.2021 09:02:21
26.10.2021 13:47:07
ទិញ
0.4
0.93008
0.92749
ចំណេញ
-91.84 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#32579051
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 09:02:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93008
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-83.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 13:47:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
0.92749
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
-91.84 USD
26.10.2021 10:49:28
26.10.2021 12:03:56
ទិញ
0.4
1.23881
1.23726
ចំណេញ
-54.11 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#32589399
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 10:49:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23881
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-50.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 12:03:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.23726
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
-54.11 USD
26.10.2021 05:02:19
26.10.2021 05:34:26
លក់
0.4
1.83572
1.83475
ចំណេញ
21.11 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#32567893
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 05:02:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.83572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 05:34:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.83475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
21.11 USD
26.10.2021 03:29:22
26.10.2021 04:31:33
ទិញ
0.51
0.69
0.69087
ចំណេញ
38.00 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#32565729
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 03:29:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
48.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 04:31:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.51
ចេញ
0.69087
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.20 USD
ចំណេញ
38.00 USD
26.10.2021 03:34:18
26.10.2021 04:14:56
ទិញ
0.4
85.305
85.457
ចំណេញ
45.38 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#32565924
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.10.2021 03:34:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
85.305
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
53.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.10.2021 04:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
85.457
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
45.38 USD
25.10.2021 18:26:26
25.10.2021 22:43:59
ទិញ
0.51
0.68901
0.68909
ចំណេញ
-5.77 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#32544822
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 18:26:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.68901
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 22:43:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.51
ចេញ
0.68909
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.20 USD
ចំណេញ
-5.77 USD
25.10.2021 21:24:13
25.10.2021 22:43:55
ទិញ
0.51
0.71704
0.71636
ចំណេញ
-39.78 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#32555045
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 21:24:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-34.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 22:43:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.51
ចេញ
0.71636
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.10 USD
ចំណេញ
-39.78 USD
25.10.2021 18:28:39
25.10.2021 22:43:50
លក់
0.51
1.54922
1.54953
ចំណេញ
-22.04 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#32544994
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 18:28:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.54922
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 22:43:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.51
ចេញ
1.54953
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.20 USD
ចំណេញ
-22.04 USD
25.10.2021 13:00:34
25.10.2021 22:43:48
លក់
0.4
1.16268
1.16099
ចំណេញ
63.60 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#32508103
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 13:00:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16268
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
67.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 22:43:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.16099
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
63.60 USD
25.10.2021 13:07:38
25.10.2021 18:25:49
លក់
0.4
85.03
85.222
ចំណេញ
-75.56 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#32508971
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 13:07:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
85.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-67.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 18:25:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
85.222
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
-75.56 USD
25.10.2021 12:50:51
25.10.2021 18:25:45
លក់
0.4
0.71319
0.71693
ចំណេញ
-153.60 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#32506740
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 12:50:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71319
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-149.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 18:25:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
0.71693
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
-153.60 USD
25.10.2021 12:54:40
25.10.2021 17:12:24
ទិញ
0.4
0.68765
0.68777
ចំណេញ
-2.78 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#32507136
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 12:54:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.68765
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 17:12:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
0.68777
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
-2.78 USD
25.10.2021 07:50:39
25.10.2021 11:22:42
ទិញ
0.4
156.669
156.589
ចំណេញ
-36.17 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#32472580
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 07:50:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
156.669
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-28.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 11:22:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
156.589
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
-36.17 USD
25.10.2021 07:47:26
25.10.2021 11:22:36
ទិញ
0.4
85.059
85.264
ចំណេញ
64.17 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#32472456
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 07:47:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
85.059
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 11:22:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
85.264
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
64.17 USD
25.10.2021 07:53:11
25.10.2021 11:22:30
ទិញ
0.4
0.71659
0.71751
ចំណេញ
32.80 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#32472687
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 07:53:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71659
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
36.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 11:22:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
0.71751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
32.80 USD
25.10.2021 09:50:02
25.10.2021 10:17:51
ទិញ
0.5
0.68611
0.68725
ចំណេញ
52.12 USD
AUDCHF
ព្រមព្រៀង
#32481805
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.10.2021 09:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.68611
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 10:17:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.68725
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
52.12 USD
22.10.2021 16:15:21
22.10.2021 21:39:23
លក់
0.4
81.219
81.114
ចំណេញ
29.02 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#32358840
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 16:15:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
81.219
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
37.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 21:39:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
81.114
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
29.02 USD
22.10.2021 18:32:57
22.10.2021 21:39:13
លក់
0.4
0.71392
0.7149
ចំណេញ
-43.20 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#32382524
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 18:32:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71392
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-39.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 21:39:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
0.7149
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
-43.20 USD
22.10.2021 16:13:38
22.10.2021 18:40:13
ទិញ
0.4
1.04917
1.04557
ចំណេញ
-110.73 USD
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#32358596
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 16:13:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04917
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-102.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:40:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.04557
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
-110.73 USD
22.10.2021 16:41:00
22.10.2021 17:58:54
ទិញ
0.4
1.23283
1.23516
ចំណេញ
71.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#32362616
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 16:41:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
75.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 17:58:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.23516
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
71.46 USD
22.10.2021 09:43:29
22.10.2021 11:22:33
លក់
0.4
1.55364
1.55277
ចំណេញ
18.09 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#32310769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 09:43:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.55364
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
26.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 11:22:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.55277
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
18.09 USD
22.10.2021 09:44:59
22.10.2021 11:22:24
ទិញ
0.4
85.331
85.429
ចំណេញ
26.41 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#32310932
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 09:44:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
85.331
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
34.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 11:22:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
85.429
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
26.41 USD
22.10.2021 09:46:24
22.10.2021 11:22:18
ទិញ
0.4
0.74887
0.74991
ចំណេញ
37.60 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#32311175
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 09:46:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74887
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
41.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 11:22:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
0.74991
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
37.60 USD
22.10.2021 10:04:38
22.10.2021 11:03:37
លក់
0.4
1.84147
1.83707
ចំណេញ
123.99 USD
GBPAUD
ព្រមព្រៀង
#32313732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 10:04:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.84147
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
131.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 11:03:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.83707
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
123.99 USD
21.10.2021 15:49:13
21.10.2021 18:35:04
លក់
0.4
157.472
157.065
ចំណេញ
135.10 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#32238059
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 15:49:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
157.472
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
143.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 18:35:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
157.065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
135.10 USD
21.10.2021 18:07:11
21.10.2021 18:34:59
លក់
0.4
81.714
81.549
ចំណេញ
50.01 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#32259905
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 18:07:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
81.714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
58.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 18:34:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
81.549
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
50.01 USD
21.10.2021 09:40:46
21.10.2021 18:34:55
លក់
0.4
157.313
157.074
ចំណេញ
76.02 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#32201841
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 09:40:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
157.313
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
84.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 18:34:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
157.074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
76.02 USD
21.10.2021 07:12:32
21.10.2021 13:38:45
លក់
0.4
82.009
81.874
ចំណេញ
39.35 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#32193070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 07:12:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
82.009
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
47.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 13:38:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
81.874
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
39.35 USD
20.10.2021 08:29:25
21.10.2021 04:58:09
ទិញ
0.4
82.179
82.43
ចំណេញ
78.21 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#32067921
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 08:29:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
82.179
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.59 USD
សរុប
87.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 04:58:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
82.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
78.21 USD
19.10.2021 09:43:08
20.10.2021 20:36:44
លក់
0.4
1.23306
1.23147
ចំណេញ
46.61 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#31950688
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 09:43:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23306
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.04 USD
សរុប
51.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 20:36:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.23147
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
46.61 USD
19.10.2021 09:26:37
19.10.2021 21:33:21
លក់
0.1
1.56011
1.55669
ចំណេញ
23.57 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#32036528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 09:26:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.56011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 21:33:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.55669
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
23.57 USD
19.10.2021 08:37:23
19.10.2021 21:29:27
ទិញ
0.3
0.74557
0.74807
ចំណេញ
72.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#31943646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 08:37:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.74557
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
75.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 21:29:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
0.74807
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.00 USD
ចំណេញ
72.00 USD
19.10.2021 09:26:37
19.10.2021 21:23:40
លក់
0.4
1.56011
1.5565
ចំណេញ
100.02 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#31948703
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 09:26:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.56011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
108.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 21:23:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
1.5565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.00 USD
ចំណេញ
100.02 USD
19.10.2021 08:48:15
19.10.2021 17:58:44
ទិញ
0.43
85.166
85.435
ចំណេញ
92.62 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#31944636
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 08:48:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
85.166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
101.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:58:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.43
ចេញ
85.435
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.60 USD
ចំណេញ
92.62 USD
19.10.2021 08:42:21
19.10.2021 17:00:25
ទិញ
0.3
0.71297
0.71635
ចំណេញ
98.40 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#31944009
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 08:42:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71297
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
101.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:00:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
0.71635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.00 USD
ចំណេញ
98.40 USD
19.10.2021 09:53:17
19.10.2021 17:00:25
ទិញ
0.4
0.71481
0.71635
ចំណេញ
57.60 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#31951773
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 09:53:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71481
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
61.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:00:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
0.71635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
57.60 USD
18.10.2021 08:58:58
19.10.2021 09:42:33
ទិញ
0.1
1.23984
1.23313
ចំណេញ
-55.72 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#31845353
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 08:58:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.23984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.31 USD
សរុប
-54.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 09:42:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.23313
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-55.72 USD
18.10.2021 17:34:21
19.10.2021 09:26:26
ទិញ
0.1
1.56581
1.56011
ចំណេញ
-45.13 USD
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#31890925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 17:34:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.56581
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.56 USD
សរុប
-42.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 09:26:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.56011
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-45.13 USD
18.10.2021 11:36:17
19.10.2021 08:47:53
លក់
0.1
84.514
85.169
ចំណេញ
-59.59 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#31859724
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 11:36:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
84.514
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.19 USD
សរុប
-57.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 08:47:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
85.169
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-59.59 USD
18.10.2021 10:23:08
19.10.2021 08:37:04
លក់
0.1
0.73968
0.74566
ចំណេញ
-61.04 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#31853189
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 10:23:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73968
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.24 USD
សរុប
-59.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 08:37:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.74566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-61.04 USD
18.10.2021 10:22:41
18.10.2021 10:22:55
លក់
0.1
114.38
114.375
ចំណេញ
-0.56 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#31853146
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 10:22:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
114.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 10:22:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
114.375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-0.56 USD