29.08.2021 15:48:34
29.08.2021 23:30:32
លក់
0.01
48378.96
49071.76
ចំណេញ
-7.03 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#162737161
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2021 15:48:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
48378.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.93 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2021 23:30:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
49071.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-7.03 USD
27.08.2021 07:57:52
27.08.2021 09:16:02
លក់
1
1799.74
1803.43
ចំណេញ
-391.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162702697
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 07:57:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1799.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-369.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 09:16:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1803.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-22.00 USD
ចំណេញ
-391.00 USD
27.08.2021 04:16:01
27.08.2021 07:04:59
លក់
1
1.17464
1.17605
ចំណេញ
-161.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#162698504
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 04:16:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17464
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-141.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 07:04:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
-161.00 USD
27.08.2021 02:59:29
27.08.2021 04:01:09
លក់
0.15
46849.05
47527.71
ចំណេញ
-103.30 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#162696826
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 02:59:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
46849.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-101.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 04:01:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
47527.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.50 USD
ចំណេញ
-103.30 USD
26.08.2021 15:47:43
26.08.2021 17:30:58
លក់
0.2
1782.78
1792.94
ចំណេញ
-207.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162679313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 15:47:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1782.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-203.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 17:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1792.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.40 USD
ចំណេញ
-207.60 USD
26.08.2021 15:46:09
26.08.2021 17:30:58
លក់
0.2
1781.6
1792.94
ចំណេញ
-231.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162679245
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 15:46:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1781.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-226.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 17:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1792.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.40 USD
ចំណេញ
-231.20 USD
26.08.2021 15:58:48
26.08.2021 17:30:58
លក់
0.1
1783.61
1792.94
ចំណេញ
-95.50 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162679799
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 15:58:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1783.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-93.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 17:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1792.94
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.20 USD
ចំណេញ
-95.50 USD
26.08.2021 15:32:13
26.08.2021 15:48:46
លក់
0.5
110.031
110.159
ចំណេញ
-68.10 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#162678291
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 15:32:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
110.031
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-58.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 15:48:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
110.159
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-68.10 USD
25.08.2021 10:24:25
26.08.2021 15:31:21
លក់
0.1
1793.3
1789.34
ចំណេញ
37.09 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162631307
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 10:24:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1793.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.31 USD
សរុប
39.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 15:31:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1789.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.20 USD
ចំណេញ
37.09 USD
26.08.2021 14:59:47
26.08.2021 15:21:11
លក់
0.1
46828.43
47258.5
ចំណេញ
-44.01 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#162677083
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 14:59:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
46828.43
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-43.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 15:21:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
47258.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-44.01 USD
26.08.2021 14:30:52
26.08.2021 14:59:54
លក់
0.5
0.85665
0.85699
ចំណេញ
-34.35 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#162676395
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 14:30:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.85665
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-23.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 14:59:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.85699
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.00 USD
ចំណេញ
-34.35 USD
25.08.2021 04:42:06
26.08.2021 14:00:35
លក់
0.5
0.85552
0.85744
ចំណេញ
-147.03 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#162624527
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 04:42:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.85552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.19 USD
សរុប
-131.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 14:00:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.85744
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.00 USD
ចំណេញ
-147.03 USD
26.08.2021 04:55:12
26.08.2021 08:53:52
លក់
0.15
48761.2
47090.1
ចំណេញ
249.17 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#162660922
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 04:55:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
48761.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
250.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 08:53:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
47090.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.50 USD
ចំណេញ
249.17 USD
25.08.2021 05:53:43
25.08.2021 18:51:05
លក់
0.2
48219.19
48830.32
ចំណេញ
-124.23 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#162625937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2021 05:53:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
48219.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-122.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.08.2021 18:51:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
48830.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-124.23 USD
24.08.2021 11:51:13
24.08.2021 20:57:48
លក់
0.8
0.9123
0.91384
ចំណេញ
-150.82 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#162597718
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 11:51:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-134.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2021 20:57:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.8
ចេញ
0.91384
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.00 USD
ចំណេញ
-150.82 USD
23.08.2021 16:45:54
24.08.2021 10:45:25
លក់
1
0.85702
0.85571
ចំណេញ
154.91 USD
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#162571164
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.08.2021 16:45:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.85702
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.78 USD
សរុប
179.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2021 10:45:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.85571
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-22.00 USD
ចំណេញ
154.91 USD
20.08.2021 14:32:15
23.08.2021 03:01:33
លក់
1
1.291
1.28213
ចំណេញ
669.32 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#162524801
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 14:32:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.291
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.50 USD
សរុប
691.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.08.2021 03:01:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.28213
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
669.32 USD
20.08.2021 05:10:19
20.08.2021 14:32:01
លក់
0.8
109.733
109.693
ចំណេញ
13.17 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#162511171
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2021 05:10:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
109.733
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2021 14:32:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.8
ចេញ
109.693
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.00 USD
ចំណេញ
13.17 USD
17.08.2021 16:32:38
20.08.2021 05:06:11
លក់
0.1
1790
1782.91
ចំណេញ
68.19 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162417257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.08.2021 16:32:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1790
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.51 USD
សរុប
70.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2021 05:06:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1782.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.20 USD
ចំណេញ
68.19 USD
17.08.2021 16:18:56
20.08.2021 05:06:08
លក់
0.5
1787.31
1782.85
ចំណេញ
209.39 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162417115
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.08.2021 16:18:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1787.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.61 USD
សរុប
223.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2021 05:06:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1782.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-11.00 USD
ចំណេញ
209.39 USD
13.08.2021 16:55:31
16.08.2021 06:07:05
លក់
1
1.25255
1.25366
ចំណេញ
-111.10 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#162330547
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 16:55:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25255
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.56 USD
សរុប
-88.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 06:07:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.25366
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
-111.10 USD
12.08.2021 13:34:58
12.08.2021 16:37:02
លក់
1.5
0.92222
0.92337
ចំណេញ
-216.82 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#162284479
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2021 13:34:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92222
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-186.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2021 16:37:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.92337
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-30.00 USD
ចំណេញ
-216.82 USD
11.08.2021 18:37:57
12.08.2021 13:22:26
លក់
0.5
0.92153
0.92256
ចំណេញ
-74.35 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#162259990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2021 18:37:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92153
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-8.53 USD
សរុប
-55.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2021 13:22:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.92256
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-74.35 USD
11.08.2021 22:16:43
12.08.2021 13:22:26
លក់
0.5
0.92202
0.92256
ចំណេញ
-47.80 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#162259997
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2021 22:16:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-8.53 USD
សរុប
-29.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2021 13:22:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.92256
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-47.80 USD
04.08.2021 14:25:48
04.08.2021 16:49:31
ទិញ
0.05
1815.99
1829.85
ចំណេញ
68.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#162033054
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 14:25:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1815.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
69.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 16:49:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1829.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.10 USD
ចំណេញ
68.20 USD
21.07.2021 14:06:52
04.08.2021 14:25:33
លក់
0.01
31376.26
38189
ចំណេញ
-71.43 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161589137
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 14:06:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
31376.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.20 USD
សរុប
-68.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 14:25:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
38189
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-71.43 USD
21.07.2021 14:06:58
04.08.2021 14:25:31
លក់
0.01
31376.26
38171.68
ចំណេញ
-71.25 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161589144
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 14:06:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
31376.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.20 USD
សរុប
-67.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 14:25:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
38171.68
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-71.25 USD
21.07.2021 14:07:00
04.08.2021 14:25:28
លក់
0.01
31376.26
38171.68
ចំណេញ
-71.25 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161589148
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 14:07:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
31376.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.20 USD
សរុប
-67.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 14:25:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
38171.68
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-71.25 USD
04.08.2021 05:57:53
04.08.2021 14:25:16
លក់
0.05
38069.1
38152.85
ចំណេញ
-4.69 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#162016869
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 05:57:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
38069.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 14:25:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
38152.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
-4.69 USD
02.08.2021 11:16:59
04.08.2021 14:25:08
លក់
0.1
39908.97
38127.72
ចំណេញ
172.57 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161946561
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2021 11:16:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
39908.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.56 USD
សរុប
178.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2021 14:25:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
38127.72
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
172.57 USD
30.07.2021 23:51:30
02.08.2021 11:16:45
ទិញ
0.03
41146.02
39896.23
ចំណេញ
-38.48 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161830866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.07.2021 23:51:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
41146.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.69 USD
សរុប
-37.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2021 11:16:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
39896.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-38.48 USD
28.07.2021 18:31:09
30.07.2021 23:51:30
លក់
0.1
39592.76
41146.02
ចំណេញ
-165.45 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161830849
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 18:31:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
39592.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-9.12 USD
សរុប
-155.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 23:51:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
41146.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-165.45 USD
28.07.2021 10:06:33
30.07.2021 23:51:30
លក់
0.03
39679.89
41146.02
ចំណេញ
-47.01 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161810083
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2021 10:06:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
39679.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.73 USD
សរុប
-43.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.07.2021 23:51:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
41146.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.30 USD
ចំណេញ
-47.01 USD
27.07.2021 13:34:41
28.07.2021 10:06:01
លក់
0.02
37561
39708.63
ចំណេញ
-43.61 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161756838
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 13:34:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
37561
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.46 USD
សរុប
-42.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 10:06:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
39708.63
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.20 USD
ចំណេញ
-43.61 USD
27.07.2021 18:03:40
28.07.2021 10:05:32
ទិញ
0.05
38411.44
39637.26
ចំណេញ
59.63 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161788806
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 18:03:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
38411.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.16 USD
សរុប
61.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2021 10:05:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
39637.26
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.50 USD
ចំណេញ
59.63 USD
21.07.2021 21:42:29
27.07.2021 06:42:45
លក់
0.01
32122.22
36777.04
ចំណេញ
-48.02 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161608525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 21:42:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
32122.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.37 USD
សរុប
-46.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 06:42:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
36777.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-48.02 USD
25.07.2021 10:34:08
27.07.2021 06:42:09
ទិញ
0.01
34812.06
36701.15
ចំណេញ
18.56 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161703178
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.07.2021 10:34:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
34812.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.23 USD
សរុប
18.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 06:42:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
36701.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
18.56 USD
25.07.2021 10:34:05
27.07.2021 06:42:06
ទិញ
0.01
34801.76
36713.31
ចំណេញ
18.79 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161703176
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.07.2021 10:34:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
34801.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.23 USD
សរុប
19.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 06:42:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
36713.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
18.79 USD
25.07.2021 10:34:02
27.07.2021 06:42:03
ទិញ
0.01
34812.1
36734.46
ចំណេញ
18.89 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161703175
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.07.2021 10:34:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
34812.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.23 USD
សរុប
19.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 06:42:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
36734.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
18.89 USD
25.07.2021 10:33:58
27.07.2021 06:42:00
ទិញ
0.01
34800.24
36742.44
ចំណេញ
19.09 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161703174
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.07.2021 10:33:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
34800.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.23 USD
សរុប
19.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2021 06:42:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
36742.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
19.09 USD
24.07.2021 10:01:17
24.07.2021 10:14:24
ទិញ
0.01
33973.97
33879.04
ចំណេញ
-1.05 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161701010
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2021 10:01:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
33973.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.07.2021 10:14:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
33879.04
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.05 USD
24.07.2021 10:01:11
24.07.2021 10:14:21
ទិញ
0.01
33973.97
33878.57
ចំណេញ
-1.05 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161701009
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2021 10:01:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
33973.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.07.2021 10:14:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
33878.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.05 USD
24.07.2021 10:01:07
24.07.2021 10:14:19
ទិញ
0.01
33973.97
33861.43
ចំណេញ
-1.23 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161701008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2021 10:01:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
33973.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.07.2021 10:14:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
33861.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.23 USD
24.07.2021 10:01:04
24.07.2021 10:14:16
ទិញ
0.01
33973.97
33861.43
ចំណេញ
-1.23 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#161701007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.07.2021 10:01:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
33973.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.07.2021 10:14:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
33861.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-1.23 USD
23.07.2021 17:47:31
23.07.2021 17:49:34
លក់
0.1
129.959
130.029
ចំណេញ
-8.54 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#161692174
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 17:47:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.959
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 17:49:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
130.029
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.20 USD
ចំណេញ
-8.54 USD
22.07.2021 17:02:29
23.07.2021 15:27:27
លក់
0.1
0.69607
0.69914
ចំណេញ
-32.86 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#161644465
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 17:02:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.69607
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.16 USD
សរុប
-30.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 15:27:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.69914
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-32.86 USD
23.07.2021 14:11:27
23.07.2021 15:27:27
លក់
0.1
0.6979
0.69914
ចំណេញ
-14.40 USD
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#161681613
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 14:11:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.6979
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 15:27:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.69914
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-14.40 USD
22.07.2021 14:57:28
23.07.2021 15:25:38
លក់
0.1
1.37644
1.37615
ចំណេញ
0.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#161636222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2021 14:57:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37644
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.43 USD
សរុប
2.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 15:25:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.37615
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
0.47 USD
23.07.2021 12:09:42
23.07.2021 15:21:02
លក់
0.1
1.17746
1.17728
ចំណេញ
-0.20 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#161676476
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 12:09:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 15:21:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.17728
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-0.20 USD
23.07.2021 12:06:44
23.07.2021 14:23:33
លក់
0.01
1805
1795
ចំណេញ
9.78 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#161676220
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2021 12:06:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.07.2021 14:23:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1795
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.22 USD
ចំណេញ
9.78 USD