03.06.2021 16:32:03
04.06.2021 04:56:24
ទិញ
0.1
1875
1857.49
ចំណេញ
-175.80 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74757424
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:32:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1875
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.70 USD
សរុប
-175.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 04:56:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1857.49
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-175.80 USD
02.06.2021 16:44:37
04.06.2021 04:56:24
ទិញ
0.02
37732.46
37769.39
ចំណេញ
-1.11 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#74699076
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 16:44:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
37732.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.85 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 04:56:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
37769.39
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.11 USD
03.06.2021 16:16:07
04.06.2021 04:56:24
ទិញ
0.02
1878.44
1857.49
ចំណេញ
-42.04 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74763212
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:16:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1878.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.14 USD
សរុប
-41.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 04:56:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1857.49
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-42.04 USD
03.06.2021 12:21:31
03.06.2021 16:53:45
លក់
0.1
155.624
155.413
ចំណេញ
19.16 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#74743516
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 12:21:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.624
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 16:53:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
155.413
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
19.16 USD
03.06.2021 12:19:50
03.06.2021 16:03:05
លក់
0.1
1.41794
1.41476
ចំណេញ
31.80 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#74743460
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 12:19:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41794
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
31.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 16:03:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.41476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
31.80 USD
14.05.2021 11:48:17
02.06.2021 16:41:13
លក់
0.05
1.4059
1.41642
ចំណេញ
-54.13 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#73852425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 11:48:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.4059
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.53 USD
សរុប
-52.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 16:41:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.41642
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-54.13 USD
02.06.2021 14:57:39
02.06.2021 16:41:13
លក់
1
1900
1908.7
ចំណេញ
-870.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74682152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 14:57:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1900
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-870.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 16:41:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1908.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-870.00 USD
01.06.2021 09:47:06
02.06.2021 16:41:13
ទិញ
0.05
1916.51
1908.46
ចំណេញ
-40.60 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74682021
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 09:47:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1916.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
-40.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 16:41:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1908.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-40.60 USD
17.05.2021 09:38:51
02.06.2021 16:41:13
លក់
0.02
1853.41
1908.7
ចំណេញ
-111.40 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73909523
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 09:38:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1853.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.82 USD
សរុប
-110.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 16:41:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1908.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-111.40 USD
07.05.2021 17:44:54
02.06.2021 16:41:13
លក់
0.1
1.39762
1.41642
ចំណេញ
-192.35 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#73546819
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 17:44:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.39762
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.35 USD
សរុប
-188.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 16:41:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.41642
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-192.35 USD
02.06.2021 15:12:13
02.06.2021 16:41:13
លក់
0.97
1903.89
1908.7
ចំណេញ
-466.57 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74698605
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 15:12:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1903.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-466.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 16:41:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.97
ចេញ
1908.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-466.57 USD
27.05.2021 04:10:15
02.06.2021 16:41:13
លក់
0.1
1.40989
1.41642
ចំណេញ
-66.02 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#74403466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 04:10:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40989
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.72 USD
សរុប
-65.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 16:41:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.41642
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-66.02 USD
17.05.2021 09:35:05
02.06.2021 16:41:13
លក់
0.02
1853.25
1908.7
ចំណេញ
-111.72 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73909218
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 09:35:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1853.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.82 USD
សរុប
-110.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 16:41:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1908.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-111.72 USD
01.06.2021 11:16:37
02.06.2021 16:41:13
ទិញ
0.1
1911.2
1908.46
ចំណេញ
-28.10 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74607044
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 11:16:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1911.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.70 USD
សរុប
-27.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 16:41:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1908.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-28.10 USD
04.05.2021 18:18:44
02.06.2021 16:41:13
លក់
0.1
1.38757
1.41642
ចំណេញ
-293.76 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#73350272
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.05.2021 18:18:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38757
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-5.26 USD
សរុប
-288.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 16:41:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.41642
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-293.76 USD
02.06.2021 15:12:13
02.06.2021 16:41:01
លក់
0.03
1903.89
1907.85
ចំណេញ
-11.88 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74692037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 15:12:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1903.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 16:41:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1907.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.88 USD
01.06.2021 17:03:15
02.06.2021 15:11:24
ទិញ
0.2
1903.57
1903.62
ចំណេញ
-0.41 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74643264
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:03:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1903.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.41 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 15:11:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1903.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.41 USD
02.06.2021 12:31:03
02.06.2021 15:10:50
ទិញ
1
1.41389
1.41553
ចំណេញ
164.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#74682612
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 12:31:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41389
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
164.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 15:10:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.41553
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
164.00 USD
02.06.2021 12:30:42
02.06.2021 15:09:02
ទិញ
1
1.4139
1.4152
ចំណេញ
130.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#74682590
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 12:30:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.4139
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
130.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 15:09:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.4152
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
130.00 USD
02.06.2021 12:31:11
02.06.2021 12:45:11
ទិញ
1
1.41381
1.4143
ចំណេញ
49.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#74682622
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 12:31:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41381
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 12:45:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.4143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
49.00 USD
21.05.2021 05:25:18
02.06.2021 12:34:44
លក់
0.02
1871.22
1895.79
ចំណេញ
-49.65 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74143567
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.05.2021 05:25:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1871.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.51 USD
សរុប
-49.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 12:34:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1895.79
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-49.65 USD
01.06.2021 09:47:06
02.06.2021 12:17:05
ទិញ
0.05
1916.51
1896.69
ចំណេញ
-99.45 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74600327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 09:47:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1916.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.35 USD
សរុប
-99.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 12:17:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1896.69
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-99.45 USD
02.06.2021 03:24:08
02.06.2021 12:16:54
លក់
1
1898.28
1896.77
ចំណេញ
151.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74656159
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 03:24:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1898.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
151.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 12:16:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1896.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
151.00 USD
02.06.2021 09:13:05
02.06.2021 10:00:46
ទិញ
1
1.41547
1.41377
ចំណេញ
-170.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#74668877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 09:13:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41547
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-170.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 10:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.41377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-170.00 USD
31.05.2021 11:49:11
02.06.2021 06:10:19
លក់
0.1
1.41654
1.41628
ចំណេញ
2.24 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#74558216
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 11:49:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41654
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.36 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 06:10:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.41628
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.24 USD
01.06.2021 17:03:15
01.06.2021 18:08:44
ទិញ
0.3
1903.57
1896.89
ចំណេញ
-200.40 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74641982
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:03:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1903.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-200.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 18:08:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1896.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-200.40 USD
01.06.2021 18:01:26
01.06.2021 18:08:36
ទិញ
1
1894.43
1896.83
ចំណេញ
240.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74642678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 18:01:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1894.43
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
240.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 18:08:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1896.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
240.00 USD
01.06.2021 17:56:12
01.06.2021 18:00:45
ទិញ
1
1893.82
1893.97
ចំណេញ
15.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74642007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:56:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1893.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 18:00:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1893.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.00 USD
01.06.2021 17:03:15
01.06.2021 17:55:54
ទិញ
0.5
1903.57
1893.67
ចំណេញ
-495.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74635467
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:03:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1903.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-495.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:55:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1893.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-495.00 USD
01.06.2021 17:44:56
01.06.2021 17:55:37
លក់
2
1895.88
1893.96
ចំណេញ
384.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74637864
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 17:44:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1895.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
384.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:55:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1893.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
384.00 USD
19.04.2021 02:57:44
01.06.2021 17:00:39
លក់
0.02
1.38204
1.41909
ចំណេញ
-75.66 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#74630528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 02:57:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38204
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.56 USD
សរុប
-74.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:00:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.41909
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-75.66 USD
01.06.2021 16:58:18
01.06.2021 17:00:05
ទិញ
1
1903.18
1904
ចំណេញ
82.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74633988
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:58:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1903.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
82.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 17:00:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1904
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
82.00 USD
19.04.2021 02:57:44
01.06.2021 16:33:33
លក់
0.01
1.38204
1.41876
ចំណេញ
-37.50 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#74629543
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 02:57:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38204
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.78 USD
សរុប
-36.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 16:33:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41876
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-37.50 USD
01.06.2021 16:32:24
01.06.2021 16:33:20
លក់
1
1907.71
1907.3
ចំណេញ
41.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74630352
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 16:32:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1907.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
41.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 16:33:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1907.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
41.00 USD
19.04.2021 02:57:44
01.06.2021 16:25:15
លក់
0.03
1.38204
1.41811
ចំណេញ
-110.55 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#74606992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 02:57:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38204
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.34 USD
សរុប
-108.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 16:25:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.41811
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-110.55 USD
01.06.2021 15:06:46
01.06.2021 16:24:39
លក់
1
1908.6
1907.62
ចំណេញ
98.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74624184
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 15:06:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1908.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
98.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 16:24:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1907.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
98.00 USD
31.05.2021 11:49:02
01.06.2021 11:32:46
លក់
0.1
155.43
155.5
ចំណេញ
-6.92 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#74558210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 11:49:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.43
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.53 USD
សរុប
-6.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 11:32:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
155.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.92 USD
19.04.2021 02:57:44
01.06.2021 11:16:03
លក់
0.04
1.38204
1.42072
ចំណេញ
-157.84 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#72628944
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2021 02:57:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38204
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.12 USD
សរុប
-154.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 11:16:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.42072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-157.84 USD
16.04.2021 15:16:34
01.06.2021 11:15:08
លក់
0.04
1.38051
1.42087
ចំណេញ
-164.61 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#74552238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 15:16:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38051
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.17 USD
សរុប
-161.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 11:15:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.42087
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-164.61 USD
06.05.2021 17:08:33
01.06.2021 11:14:27
លក់
0.01
1810.39
1910.98
ចំណេញ
-101.21 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74552208
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 17:08:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1810.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.62 USD
សរុប
-100.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 11:14:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1910.98
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-101.21 USD
01.06.2021 10:02:44
01.06.2021 11:13:44
លក់
1
1914.78
1910.64
ចំណេញ
414.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74601363
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 10:02:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1914.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
414.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 11:13:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1910.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
414.00 USD
26.05.2021 07:07:11
01.06.2021 10:45:03
ចម្លង
98.49%
103.37%
ចំណេញ
32.20 USD
S-Dragon
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2021 07:07:11
ចំណុច​ចូល
98.49%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 10:45:03
ចេញ
103.37%
ចំណេញ
32.20 USD
31.05.2021 15:09:12
01.06.2021 01:00:00
ទិញ
0.1
1905.56
1907
ចំណេញ
13.70 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74565740
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 15:09:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1905.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.70 USD
សរុប
14.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.06.2021 01:00:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1907
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.70 USD
31.05.2021 11:41:49
31.05.2021 12:47:20
លក់
0.1
1905.78
1905.6
ចំណេញ
1.80 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74557808
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 11:41:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1905.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2021 12:47:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1905.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.80 USD
31.05.2021 10:09:48
31.05.2021 10:26:26
ទិញ
0.1
35371.86
35700
ចំណេញ
32.81 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#74553505
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 10:09:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
35371.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
32.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2021 10:26:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
35700
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
32.81 USD
16.04.2021 15:16:34
31.05.2021 09:47:12
លក់
0.01
1.38051
1.418
ចំណេញ
-38.26 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#72596425
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 15:16:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38051
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.77 USD
សរុប
-37.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2021 09:47:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.418
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-38.26 USD
06.05.2021 17:08:33
31.05.2021 09:46:58
លក់
0.01
1810.39
1904.07
ចំណេញ
-94.27 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73478077
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 17:08:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1810.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.59 USD
សរុប
-93.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2021 09:46:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1904.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-94.27 USD
31.05.2021 07:25:47
31.05.2021 09:45:48
លក់
0.1
1907.32
1903.98
ចំណេញ
33.40 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74547354
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 07:25:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1907.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2021 09:45:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1903.98
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
33.40 USD
31.05.2021 07:25:29
31.05.2021 09:45:36
លក់
0.5
1.41937
1.41781
ចំណេញ
78.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#74547351
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 07:25:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41937
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
78.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2021 09:45:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.41781
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
78.00 USD
26.05.2021 04:08:14
31.05.2021 07:25:41
ទិញ
0.04
1903.06
1907.34
ចំណេញ
15.72 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#74340079
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2021 04:08:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1903.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.40 USD
សរុប
17.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2021 07:25:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1907.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.72 USD