24.09.2021 07:54:44
24.09.2021 16:20:57
លក់
0.02
1.37213
1.3678
ចំណេញ
8.66 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80880381
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 07:54:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37213
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 16:20:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.3678
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.66 USD
24.09.2021 14:23:03
24.09.2021 15:44:42
លក់
0.02
1.36848
1.3669
ចំណេញ
3.16 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80899235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.09.2021 14:23:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36848
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 15:44:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.3669
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.16 USD
23.09.2021 14:37:01
24.09.2021 14:22:04
លក់
0.02
1.37121
1.36879
ចំណេញ
4.75 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80834369
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:37:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37121
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.09 USD
សរុប
4.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 14:22:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.36879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.75 USD
23.09.2021 16:58:01
24.09.2021 00:12:22
លក់
0.02
1.37357
1.3726
ចំណេញ
1.85 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80850284
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 16:58:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.09 USD
សរុប
1.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.09.2021 00:12:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.3726
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.85 USD
23.09.2021 14:37:02
23.09.2021 16:57:57
ទិញ
0.02
1.37153
1.37358
ចំណេញ
4.10 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80834438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:37:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37153
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 16:57:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37358
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.10 USD
20.09.2021 09:39:01
23.09.2021 15:35:58
ទិញ
0.09
1.36971
1.37129
ចំណេញ
11.68 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80608775
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 09:39:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36971
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.54 USD
សរុប
14.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 15:35:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.37129
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.68 USD
04.08.2021 09:48:51
23.09.2021 15:35:52
ទិញ
0.01
1.39401
1.3713
ចំណេញ
-25.63 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80402640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 09:48:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39401
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.92 USD
សរុប
-22.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 15:35:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3713
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-25.63 USD
14.09.2021 16:00:03
23.09.2021 14:38:22
ទិញ
0.02
1.39035
1.37115
ចំណេញ
-39.63 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80348783
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 16:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39035
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.23 USD
សរុប
-38.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:38:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37115
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-39.63 USD
20.09.2021 19:59:03
23.09.2021 14:37:37
ទិញ
0.12
1.36477
1.3712
ចំណេញ
73.77 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80652312
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 19:59:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36477
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.39 USD
សរុប
77.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:37:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1.3712
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
73.77 USD
23.09.2021 14:25:04
23.09.2021 14:36:49
ទិញ
0.04
1.36984
1.37109
ចំណេញ
5.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80833356
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:25:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:36:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37109
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.00 USD
20.09.2021 10:13:01
23.09.2021 14:36:32
ទិញ
0.03
1.36795
1.37113
ចំណេញ
8.69 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80611410
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:13:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.85 USD
សរុប
9.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:36:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.69 USD
20.09.2021 03:28:21
23.09.2021 14:36:26
ទិញ
0.02
1.373
1.37118
ចំណេញ
-4.20 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80592037
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 03:28:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.373
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.56 USD
សរុប
-3.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:36:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37118
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.20 USD
23.09.2021 14:25:01
23.09.2021 14:36:18
ទិញ
0.04
1.36995
1.37117
ចំណេញ
4.88 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80833292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2021 14:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36995
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:36:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37117
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.88 USD
20.09.2021 10:14:01
23.09.2021 14:36:10
ទិញ
0.03
1.36747
1.37116
ចំណេញ
10.22 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80611650
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 10:14:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.36747
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.85 USD
សរុប
11.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:36:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37116
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.22 USD
20.09.2021 03:32:04
23.09.2021 14:35:59
ទិញ
0.02
1.37282
1.37107
ចំណេញ
-4.06 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80592190
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 03:32:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37282
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.56 USD
សរុប
-3.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:35:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37107
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.06 USD
20.09.2021 00:27:39
20.09.2021 03:27:06
លក់
0.02
1.37503
1.37306
ចំណេញ
3.94 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80588273
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 00:27:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37503
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 03:27:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37306
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.94 USD
20.09.2021 00:45:08
20.09.2021 03:27:06
លក់
0.02
1.37423
1.37306
ចំណេញ
2.34 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80588501
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2021 00:45:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37423
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 03:27:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37306
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.34 USD
17.09.2021 23:59:04
20.09.2021 00:43:26
ទិញ
0.02
1.37364
1.37405
ចំណេញ
0.71 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80574760
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:59:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37364
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.11 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 00:43:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37405
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.71 USD
17.09.2021 23:15:03
20.09.2021 00:26:47
ទិញ
0.02
1.37336
1.37431
ចំណេញ
1.79 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80574075
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 23:15:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37336
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.11 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2021 00:26:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37431
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.79 USD
17.09.2021 17:52:04
17.09.2021 23:58:24
លក់
0.02
1.37451
1.37362
ចំណេញ
1.78 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80564971
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:52:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37451
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 23:58:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37362
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.78 USD
17.09.2021 17:55:01
17.09.2021 22:42:25
លក់
0.02
1.37529
1.37442
ចំណេញ
1.74 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80565385
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37529
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 22:42:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37442
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.74 USD
17.09.2021 17:15:01
17.09.2021 17:54:26
លក់
0.02
1.37633
1.37532
ចំណេញ
2.02 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80560986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 17:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37633
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:54:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37532
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.02 USD
17.09.2021 15:50:02
17.09.2021 17:51:42
លក់
0.02
1.37964
1.37464
ចំណេញ
10.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80551600
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 15:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37964
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:51:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37464
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.00 USD
16.09.2021 16:56:06
17.09.2021 17:14:39
លក់
0.02
1.3775
1.37663
ចំណេញ
1.65 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80501349
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:56:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3775
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.09 USD
សរុប
1.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 17:14:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37663
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.65 USD
17.09.2021 13:28:02
17.09.2021 15:49:15
ទិញ
0.02
1.37835
1.37981
ចំណេញ
2.92 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80544413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 13:28:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37835
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 15:49:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37981
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.92 USD
17.09.2021 09:01:00
17.09.2021 13:27:22
លក់
0.02
1.3799
1.37838
ចំណេញ
3.04 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80529997
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2021 09:01:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 13:27:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37838
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.04 USD
16.09.2021 16:20:03
17.09.2021 09:00:05
ទិញ
0.02
1.37907
1.38008
ចំណេញ
1.91 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80495662
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:20:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37907
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.11 USD
សរុប
2.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 09:00:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38008
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.91 USD
16.09.2021 16:20:01
16.09.2021 16:55:43
លក់
0.02
1.37894
1.37786
ចំណេញ
2.16 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80495614
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 16:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37894
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 16:55:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37786
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.16 USD
16.09.2021 15:07:01
16.09.2021 16:19:51
លក់
0.02
1.38329
1.37919
ចំណេញ
8.20 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80485028
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 15:07:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38329
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 16:19:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37919
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.20 USD
15.09.2021 00:40:14
16.09.2021 16:19:51
លក់
0.02
1.38056
1.37919
ចំណេញ
2.48 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80378104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 00:40:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.26 USD
សរុប
2.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 16:19:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37919
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.48 USD
16.09.2021 10:05:01
16.09.2021 15:06:22
ទិញ
0.02
1.38213
1.38328
ចំណេញ
2.30 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80464613
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 10:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38213
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:06:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38328
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.30 USD
15.09.2021 18:37:01
16.09.2021 10:04:42
លក់
0.02
1.38367
1.38205
ចំណេញ
2.98 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80433814
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 18:37:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38367
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.26 USD
សរុប
3.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 10:04:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.98 USD
15.09.2021 17:57:01
15.09.2021 18:36:27
ទិញ
0.02
1.38275
1.38355
ចំណេញ
1.60 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80431158
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 17:57:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38275
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 18:36:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38355
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.60 USD
15.09.2021 17:07:01
15.09.2021 17:56:16
លក់
0.02
1.38443
1.383
ចំណេញ
2.86 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80427055
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 17:07:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:56:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.383
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.86 USD
15.09.2021 12:00:01
15.09.2021 17:06:58
ទិញ
0.02
1.3836
1.38434
ចំណេញ
1.48 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80402735
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 12:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3836
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 17:06:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38434
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.48 USD
04.08.2021 09:48:51
15.09.2021 11:59:37
ទិញ
0.01
1.39401
1.3834
ចំណេញ
-12.97 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80401807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 09:48:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39401
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.36 USD
សរុប
-10.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 11:59:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3834
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.97 USD
14.09.2021 22:35:09
15.09.2021 11:59:11
ទិញ
0.03
1.38046
1.38328
ចំណេញ
8.29 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80375870
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 22:35:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38046
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.17 USD
សរុប
8.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 11:59:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38328
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.29 USD
14.09.2021 17:48:04
15.09.2021 11:59:11
ទិញ
0.02
1.38547
1.38328
ចំណេញ
-4.49 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80362978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:48:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38547
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.11 USD
សរុប
-4.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 11:59:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38328
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.49 USD
04.08.2021 09:48:51
15.09.2021 11:46:10
ទិញ
0.01
1.39401
1.3835
ចំណេញ
-12.87 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80401726
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 09:48:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39401
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.36 USD
សរុប
-10.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 11:46:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3835
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.87 USD
04.08.2021 09:48:51
15.09.2021 11:45:59
ទិញ
0.01
1.39401
1.38354
ចំណេញ
-12.83 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80292373
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 09:48:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39401
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.36 USD
សរុប
-10.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 11:45:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38354
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.83 USD
15.09.2021 05:01:01
15.09.2021 11:45:52
ទិញ
0.04
1.38011
1.38346
ចំណេញ
13.40 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80384207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 05:01:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 11:45:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38346
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.40 USD
09.09.2021 10:53:00
15.09.2021 00:39:10
លក់
0.03
1.37877
1.38142
ចំណេញ
-8.47 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80123686
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 10:53:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37877
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.52 USD
សរុប
-7.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 00:39:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.47 USD
09.09.2021 15:03:00
15.09.2021 00:39:10
លក់
0.04
1.38386
1.38142
ចំណេញ
9.08 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80139658
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 15:03:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.68 USD
សរុប
9.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 00:39:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.08 USD
14.09.2021 15:35:02
15.09.2021 00:39:10
លក់
0.06
1.38963
1.38142
ចំណេញ
49.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80343330
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 15:35:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38963
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.26 USD
សរុប
49.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 00:39:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
49.00 USD
08.09.2021 17:49:00
15.09.2021 00:39:10
លក់
0.02
1.37341
1.38142
ចំណេញ
-16.64 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80089204
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 17:49:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.62 USD
សរុប
-16.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 00:39:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38142
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-16.64 USD
14.09.2021 10:22:01
14.09.2021 17:47:32
លក់
0.02
1.38646
1.3855
ចំណេញ
1.92 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80321510
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 10:22:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38646
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 17:47:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.3855
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.92 USD
14.09.2021 11:00:03
14.09.2021 15:36:49
ទិញ
0.02
1.38771
1.38929
ចំណេញ
3.16 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80325068
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 11:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38771
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 15:36:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.16 USD
13.09.2021 23:00:00
14.09.2021 10:23:17
ទិញ
0.02
1.3836
1.38623
ចំណេញ
5.15 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80299410
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 23:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3836
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.11 USD
សរុប
5.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 10:23:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38623
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.15 USD
13.09.2021 18:06:03
14.09.2021 10:21:31
ទិញ
0.02
1.38465
1.38625
ចំណេញ
3.09 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80290823
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 18:06:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38465
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.11 USD
សរុប
3.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 10:21:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38625
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.09 USD
13.09.2021 18:00:01
13.09.2021 22:27:42
លក់
0.02
1.38479
1.38346
ចំណេញ
2.66 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#80290311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 18:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38479
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 22:27:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.38346
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.66 USD