01.07.2021 11:00:02
29.09.2021 17:19:05
ទិញ
0.04
111.286
111.756
ចំណេញ
16.82 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#76109093
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.07.2021 11:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
111.286
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2021 17:19:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
111.756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.82 USD
05.07.2021 11:30:17
28.09.2021 10:28:59
ទិញ
0.04
110.896
111.262
ចំណេញ
13.16 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#76270759
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2021 11:30:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.896
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2021 10:28:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
111.262
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.16 USD
08.07.2021 10:30:01
27.09.2021 15:06:16
ទិញ
0.04
109.97
110.902
ចំណេញ
33.62 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#76499621
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 10:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 15:06:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
110.902
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
33.62 USD
07.07.2021 03:39:24
27.09.2021 15:06:15
ទិញ
0.04
110.506
110.903
ចំណេញ
14.32 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#76391271
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2021 03:39:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.506
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2021 15:06:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
110.903
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.32 USD
01.06.2021 15:31:58
23.09.2021 14:25:03
ចម្លង
0.12%
-25.85%
ចំណេញ
-281.96 USD
Daily Profits FX
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 15:31:58
ចំណុច​ចូល
0.12%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2021 14:25:03
ចេញ
-25.85%
ចំណេញ
-281.96 USD
30.03.2021 09:46:47
18.08.2021 01:11:57
លក់
0.13
1.17401
1.17065
ចំណេញ
43.68 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#71750449
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.03.2021 09:46:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17401
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
43.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.08.2021 01:11:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.17065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
43.68 USD
13.08.2021 20:07:48
18.08.2021 01:11:57
លក់
0.04
1.17971
1.17065
ចំណេញ
36.24 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#78850925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 20:07:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17971
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
36.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.08.2021 01:11:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.17065
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
36.24 USD
23.03.2021 21:22:15
17.08.2021 20:00:01
លក់
0.12
128.741
128.271
ចំណេញ
51.48 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#71444546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2021 21:22:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
128.741
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
51.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 20:00:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
128.271
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
51.48 USD
04.08.2021 17:25:04
16.08.2021 10:20:51
លក់
0.04
129.675
128.971
ចំណេញ
25.74 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#78299015
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 17:25:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.675
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 10:20:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
128.971
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
25.74 USD
03.08.2021 17:04:17
16.08.2021 10:20:51
លក់
0.04
129.277
128.971
ចំណេញ
11.19 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#78201837
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2021 17:04:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.277
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 10:20:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
128.971
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.19 USD
27.07.2021 19:20:00
09.08.2021 04:33:46
លក់
0.04
1.18265
1.17565
ចំណេញ
28.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#77783220
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.07.2021 19:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18265
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
28.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 04:33:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.17565
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
28.00 USD
20.07.2021 21:01:26
09.08.2021 04:16:57
លក់
0.04
1.17792
1.17554
ចំណេញ
9.52 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#77276369
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 21:01:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17792
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
9.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 04:16:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.17554
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.52 USD
29.07.2021 12:15:09
09.08.2021 00:13:05
លក់
0.04
1.18705
1.17674
ចំណេញ
41.24 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#77932483
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 12:15:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18705
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
41.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2021 00:13:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.17674
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
41.24 USD
20.07.2021 20:10:03
03.08.2021 17:04:16
លក់
0.04
129.377
129.304
ចំណេញ
2.68 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#77275033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2021 20:10:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.377
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 17:04:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
129.304
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.68 USD
21.07.2021 17:00:02
03.08.2021 17:04:16
លក់
0.04
129.926
129.304
ចំណេញ
22.83 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#77343026
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2021 17:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.926
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 17:04:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
129.304
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
22.83 USD
29.07.2021 10:20:00
03.08.2021 17:04:15
លក់
0.04
130.318
129.302
ចំណេញ
37.30 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#77921616
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.07.2021 10:20:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
130.318
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
37.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 17:04:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
129.302
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
37.30 USD
17.06.2021 01:40:00
03.08.2021 16:17:19
លក់
0.04
0.90837
0.90372
ចំណេញ
20.58 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#75354774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 01:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.90837
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 16:17:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.90372
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.58 USD
17.06.2021 13:40:01
03.08.2021 16:14:20
លក់
0.04
0.91456
0.90364
ចំណេញ
48.34 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#75401646
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 13:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91456
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
48.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2021 16:14:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
0.90364
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
48.34 USD
02.04.2021 09:27:26
20.07.2021 16:47:23
លក់
0.03
1.1779
1.17693
ចំណេញ
2.91 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#71929141
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.04.2021 09:27:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1779
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 16:47:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17693
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.91 USD
06.04.2021 22:40:01
20.07.2021 16:47:23
លក់
0.03
1.18675
1.17695
ចំណេញ
29.40 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72093352
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 22:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18675
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
29.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 16:47:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17695
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
29.40 USD
06.04.2021 16:05:00
20.07.2021 16:47:18
លក់
0.03
1.18269
1.17687
ចំណេញ
17.46 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#72065866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 16:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18269
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 16:47:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.17687
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
17.46 USD
29.03.2021 11:32:21
20.07.2021 15:47:13
លក់
0.14
129.134
128.942
ចំណេញ
24.54 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#71694245
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.03.2021 11:32:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.134
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
24.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 15:47:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.14
ចេញ
128.942
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
24.54 USD
09.04.2021 09:40:02
20.07.2021 09:54:11
លក់
0.03
1.36822
1.36352
ចំណេញ
14.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72248829
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 09:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.36822
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2021 09:54:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.36352
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.10 USD
19.07.2021 13:13:00
19.07.2021 15:24:47
លក់
0.04
1.37215
1.37025
ចំណេញ
7.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#77140783
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2021 13:13:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37215
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 15:24:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37025
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.60 USD
31.03.2021 04:20:04
19.07.2021 12:22:33
លក់
0.17
129.571
129.233
ចំណេញ
52.33 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#71804341
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 04:20:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.571
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
52.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 12:22:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.17
ចេញ
129.233
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
52.33 USD
31.03.2021 17:34:43
19.07.2021 12:22:32
លក់
0.2
129.957
129.23
ចំណេញ
132.43 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#71847358
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.03.2021 17:34:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
129.957
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
132.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 12:22:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
129.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
132.43 USD
13.04.2021 16:24:41
19.07.2021 12:05:38
លក់
0.03
1.37217
1.37156
ចំណេញ
1.83 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72413388
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 16:24:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37217
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 12:05:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.83 USD
08.07.2021 15:39:56
19.07.2021 12:05:36
លក់
0.04
1.37612
1.37155
ចំណេញ
18.28 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76531369
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 15:39:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37612
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 12:05:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37155
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
18.28 USD
09.07.2021 17:56:29
19.07.2021 04:30:02
លក់
0.04
1.38542
1.37621
ចំណេញ
36.84 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76618027
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.07.2021 17:56:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
36.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2021 04:30:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37621
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
36.84 USD
07.05.2021 15:43:00
08.07.2021 18:03:31
លក់
0.04
1.25857
1.25836
ចំណេញ
0.92 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#73529924
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 15:43:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25857
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 18:03:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.25836
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.92 USD
08.07.2021 13:58:50
08.07.2021 18:03:25
លក់
0.04
1.26288
1.25831
ចំណេញ
20.00 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#76522392
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2021 13:58:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26288
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 18:03:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.25831
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.00 USD
02.07.2021 22:25:00
08.07.2021 15:27:52
លក់
0.04
1.38364
1.37559
ចំណេញ
32.20 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76224152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 22:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38364
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
32.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 15:27:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37559
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
32.20 USD
02.07.2021 15:32:35
08.07.2021 15:27:52
លក់
0.04
1.37671
1.37559
ចំណេញ
4.48 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#76194137
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.07.2021 15:32:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37671
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 15:27:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37559
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.48 USD
10.06.2021 17:26:54
08.07.2021 13:58:48
លក់
0.04
1.26757
1.26342
ចំណេញ
18.09 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#75070181
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 17:26:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26757
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 13:58:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26342
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
18.09 USD
17.06.2021 08:53:29
08.07.2021 13:58:48
លក់
0.04
1.27156
1.2634
ចំណេញ
35.58 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#75372997
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 08:53:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27156
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
35.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 13:58:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.2634
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
35.58 USD
09.06.2021 17:27:14
08.07.2021 13:58:33
លក់
0.04
1.26366
1.26334
ចំណេញ
1.40 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#75000025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:27:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26366
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2021 13:58:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.26334
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.40 USD
16.04.2021 15:45:01
02.07.2021 15:31:45
លក់
0.04
1.38015
1.3751
ចំណេញ
20.20 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72598243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.04.2021 15:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38015
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 15:31:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.3751
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.20 USD
14.04.2021 03:18:08
02.07.2021 15:30:58
លក់
0.03
1.37608
1.37456
ចំណេញ
4.56 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#72435281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 03:18:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37608
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.07.2021 15:30:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37456
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.56 USD
17.06.2021 02:46:52
01.07.2021 10:48:58
ទិញ
0.04
110.795
111.265
ចំណេញ
16.90 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#75357642
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 02:46:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.07.2021 10:48:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
111.265
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.90 USD
07.04.2021 20:00:02
23.06.2021 11:04:09
ទិញ
0.06
1.27616
1.28247
ចំណេញ
41.25 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#72165700
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 20:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27616
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
41.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.06.2021 11:04:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.28247
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
41.25 USD
07.04.2021 15:50:01
23.06.2021 11:04:05
ទិញ
0.05
1.28066
1.28251
ចំណេញ
10.08 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#72145366
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 15:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28066
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
10.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.06.2021 11:04:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.28251
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
10.08 USD
17.06.2021 18:05:03
22.06.2021 10:06:33
ទិញ
0.04
110.267
110.363
ចំណេញ
3.48 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#75427063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.06.2021 18:05:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.267
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.06.2021 10:06:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
110.363
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.48 USD
21.06.2021 06:26:26
22.06.2021 09:55:10
ទិញ
0.04
109.873
110.373
ចំណេញ
18.12 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#75537629
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.06.2021 06:26:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.873
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
18.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.06.2021 09:55:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
110.373
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
18.12 USD
16.06.2021 02:37:51
17.06.2021 18:23:03
ចម្លង
2.74%
-72.66%
ចំណេញ
-770.36 USD
Sure WIN
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 02:37:51
ចំណុច​ចូល
2.74%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 18:23:03
ចេញ
-72.66%
ចំណេញ
-770.36 USD
03.06.2021 18:48:24
17.06.2021 02:46:51
ទិញ
0.04
110.302
110.772
ចំណេញ
16.97 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#74778513
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 18:48:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
110.302
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.06.2021 02:46:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
110.772
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.97 USD
16.06.2021 15:25:01
16.06.2021 21:07:32
ទិញ
0.04
109.858
110.237
ចំណេញ
13.75 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#75309398
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.06.2021 15:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.858
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:07:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
110.237
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.75 USD
11.06.2021 20:35:38
15.06.2021 12:02:31
ទិញ
0.04
132.734
133.511
ចំណេញ
28.22 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#75142689
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.06.2021 20:35:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.734
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
28.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 12:02:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
133.511
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
28.22 USD
10.06.2021 23:50:27
15.06.2021 12:02:19
ទិញ
0.04
133.122
133.516
ចំណេញ
14.31 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#75080440
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 23:50:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
133.122
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 12:02:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
133.516
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.31 USD
04.06.2021 15:55:01
15.06.2021 10:32:07
ទិញ
0.04
109.809
109.983
ចំណេញ
6.33 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#74819718
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 15:55:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.809
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 10:32:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
109.983
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.33 USD
07.06.2021 13:14:34
15.06.2021 10:32:07
ទិញ
0.04
109.415
109.983
ចំណេញ
20.66 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#74874625
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 13:14:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
109.415
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
20.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.06.2021 10:32:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
109.983
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
20.66 USD