09.06.2021 17:14:07
09.06.2021 18:11:54
លក់
0.02
1891.11
1890.99
ចំណេញ
0.24 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#74998710
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 17:14:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1891.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 18:11:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1890.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.24 USD
03.06.2021 16:12:40
03.06.2021 16:50:28
លក់
0.02
1.21552
1.21398
ចំណេញ
3.08 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#74762576
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 16:12:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 16:50:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.21398
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.08 USD
03.06.2021 03:27:53
03.06.2021 05:13:54
លក់
0.01
1907.64
1906.83
ចំណេញ
0.81 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#74716196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.06.2021 03:27:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1907.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.06.2021 05:13:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1906.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.81 USD
02.06.2021 19:55:31
02.06.2021 22:50:04
លក់
0.01
1.20434
1.20315
ចំណេញ
0.99 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#74710308
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 19:55:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20434
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 22:50:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.20315
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.99 USD
28.05.2021 16:26:03
02.06.2021 11:36:34
លក់
0.01
1.41402
1.41316
ចំណេញ
0.86 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#74506002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2021 16:26:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41402
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 11:36:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41316
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.86 USD
01.06.2021 15:24:39
02.06.2021 11:36:34
លក់
0.01
1.41615
1.41316
ចំណេញ
2.99 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#74625043
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.06.2021 15:24:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41615
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 11:36:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.41316
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.99 USD
28.05.2021 15:52:15
31.05.2021 16:38:30
លក់
0.01
1.21391
1.22
ចំណេញ
-6.09 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#74502453
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2021 15:52:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21391
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2021 16:38:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.09 USD
27.05.2021 18:51:01
27.05.2021 19:25:44
លក់
0.01
1.21921
1.21867
ចំណេញ
0.54 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#74455447
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 18:51:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21921
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 19:25:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21867
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.54 USD
27.05.2021 18:38:57
27.05.2021 19:25:07
លក់
0.01
1.21892
1.21878
ចំណេញ
0.14 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#74454936
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 18:38:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21892
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 19:25:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21878
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
27.05.2021 18:21:03
27.05.2021 18:36:15
លក់
0.01
1.21949
1.21903
ចំណេញ
0.46 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#74454074
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 18:21:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21949
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 18:36:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21903
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.46 USD
27.05.2021 17:32:20
27.05.2021 17:48:58
លក់
0.01
0.89819
0.89924
ចំណេញ
-1.17 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#74449927
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 17:32:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89819
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 17:48:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89924
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.17 USD
25.05.2021 20:06:34
27.05.2021 15:12:58
លក់
0.01
0.89626
0.89929
ចំណេញ
-3.37 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#74330939
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 20:06:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89626
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 15:12:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.37 USD
25.05.2021 10:18:36
27.05.2021 15:12:55
លក់
0.01
0.89413
0.89929
ចំណេញ
-5.74 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#74291235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 10:18:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89413
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 15:12:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.74 USD
25.05.2021 16:19:42
27.05.2021 15:12:52
លក់
0.02
0.89588
0.89929
ចំណេញ
-7.58 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#74311695
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 16:19:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 15:12:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.58 USD
26.05.2021 11:11:23
27.05.2021 15:12:47
លក់
0.02
0.89471
0.89928
ចំណេញ
-10.16 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#74360952
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2021 11:11:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89471
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 15:12:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89928
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.16 USD
26.05.2021 11:11:49
27.05.2021 15:12:44
លក់
0.01
0.89467
0.89928
ចំណេញ
-5.13 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#74360976
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2021 11:11:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 15:12:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89928
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.13 USD
26.05.2021 10:48:28
26.05.2021 10:51:41
ទិញ
0.01
1909.08
1909.16
ចំណេញ
0.08 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#74359315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2021 10:48:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1909.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2021 10:51:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1909.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
26.05.2021 10:28:29
26.05.2021 10:44:47
លក់
0.01
1904.63
1908.63
ចំណេញ
-4.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#74357898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2021 10:28:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1904.63
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2021 10:44:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1908.63
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.00 USD
25.05.2021 16:46:39
25.05.2021 19:59:40
លក់
0.02
1883.12
1895.67
ចំណេញ
-25.10 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#74315868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 16:46:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1883.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-25.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 19:59:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1895.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-25.10 USD
25.05.2021 16:41:33
25.05.2021 19:59:40
លក់
0.04
1880.96
1895.67
ចំណេញ
-58.84 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#74314686
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 16:41:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1880.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-58.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 19:59:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1895.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-58.84 USD
25.05.2021 16:26:05
25.05.2021 16:37:28
ទិញ
0.02
1881.35
1882.62
ចំណេញ
2.54 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#74312376
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 16:26:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1881.35
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 16:37:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1882.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.54 USD
25.05.2021 16:05:29
25.05.2021 16:10:22
លក់
0.02
1882.89
1881.19
ចំណេញ
3.40 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#74310537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 16:05:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1882.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 16:10:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1881.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.40 USD
25.05.2021 15:22:00
25.05.2021 16:10:10
លក់
0.02
1882.21
1881.87
ចំណេញ
0.68 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#74307594
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 15:22:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1882.21
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 16:10:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1881.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.68 USD
25.05.2021 14:04:54
25.05.2021 15:59:01
លក់
0.01
1.95789
1.95402
ចំណេញ
2.81 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#74303841
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 14:04:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.95789
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 15:59:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.95402
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.81 USD
25.05.2021 15:02:12
25.05.2021 15:58:57
លក់
0.04
1.95488
1.95412
ចំណេញ
2.21 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#74306498
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 15:02:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.95488
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 15:58:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.95412
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.21 USD
25.05.2021 10:37:24
25.05.2021 15:36:35
ទិញ
0.01
78.557
78.818
ចំណេញ
2.39 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#74292553
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 10:37:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
78.557
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 15:36:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
78.818
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.39 USD
25.05.2021 14:47:11
25.05.2021 14:50:55
ទិញ
0.04
1881.23
1881.56
ចំណេញ
1.32 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#74305698
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 14:47:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1881.23
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 14:50:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1881.56
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.32 USD
25.05.2021 13:46:54
25.05.2021 14:45:43
ទិញ
0.04
1883.76
1880.16
ចំណេញ
-14.40 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#74303033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 13:46:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1883.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-14.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 14:45:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1880.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-14.40 USD
25.05.2021 10:12:53
25.05.2021 14:01:53
ទិញ
0.01
1.96322
1.9587
ចំណេញ
-3.27 USD
GBPNZD
ព្រមព្រៀង
#74290781
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 10:12:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.96322
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 14:01:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.9587
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.27 USD
24.05.2021 10:57:19
25.05.2021 10:08:01
ទិញ
0.01
1.09528
1.09626
ចំណេញ
1.09 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#74230459
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 10:57:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.09528
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 10:08:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09626
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.09 USD
24.05.2021 11:21:59
25.05.2021 10:07:50
ទិញ
0.01
1.09614
1.09618
ចំណេញ
0.04 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#74231670
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 11:21:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.09614
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 10:07:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.09618
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
24.05.2021 21:43:09
25.05.2021 10:07:27
ទិញ
0.01
154.044
154.154
ចំណេញ
1.01 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#74263926
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 21:43:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
154.044
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 10:07:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
154.154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.01 USD
24.05.2021 18:34:40
24.05.2021 23:51:45
លក់
0.04
1882.39
1881.8
ចំណេញ
2.36 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#74259921
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 18:34:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1882.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 23:51:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1881.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.36 USD
24.05.2021 13:18:45
24.05.2021 19:23:35
លក់
0.01
1.26719
1.26999
ចំណេញ
-3.12 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#74241327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 13:18:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26719
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 19:23:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.26999
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.12 USD
24.05.2021 10:52:54
24.05.2021 17:39:47
ទិញ
0.01
78.178
78.416
ចំណេញ
2.19 USD
NZDJPY
ព្រមព្រៀង
#74230225
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 10:52:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
78.178
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 17:39:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
78.416
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.19 USD
24.05.2021 10:55:49
24.05.2021 17:39:25
ទិញ
0.01
132.699
132.924
ចំណេញ
2.07 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#74230378
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 10:55:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.699
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 17:39:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
132.924
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.07 USD
24.05.2021 11:38:15
24.05.2021 16:07:31
លក់
0.01
83.963
84.299
ចំណេញ
-3.08 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#74233779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 11:38:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
83.963
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 16:07:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
84.299
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.08 USD
24.05.2021 10:50:45
24.05.2021 13:11:00
ទិញ
0.01
1.27224
1.2673
ចំណេញ
-5.51 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#74230124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 10:50:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27224
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 13:11:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2673
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.51 USD
24.05.2021 10:54:52
24.05.2021 11:38:02
ទិញ
0.01
84.193
83.97
ចំណេញ
-2.05 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#74230334
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.05.2021 10:54:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
84.193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.05.2021 11:38:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
83.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.05 USD
18.05.2021 17:03:16
18.05.2021 17:51:04
ទិញ
0.05
1.20664
1.20491
ចំណេញ
-7.18 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#73990852
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 17:03:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20664
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 17:51:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.20491
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.18 USD
18.05.2021 16:59:49
18.05.2021 17:03:00
ទិញ
0.02
1.20528
1.20597
ចំណេញ
1.14 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#73990278
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 16:59:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20528
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 17:03:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20597
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.14 USD
18.05.2021 10:27:34
18.05.2021 16:46:30
លក់
0.05
1.20137
1.2046
ចំណេញ
-13.41 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#73968672
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 10:27:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20137
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 16:46:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.2046
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.41 USD
18.05.2021 10:23:29
18.05.2021 16:46:30
លក់
0.01
1.20176
1.2046
ចំណេញ
-2.36 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#73968525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 10:23:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20176
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2021 16:46:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2046
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.36 USD
17.05.2021 17:26:07
17.05.2021 17:57:53
ទិញ
0.01
154.073
154.128
ចំណេញ
0.51 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#73936033
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 17:26:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
154.073
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2021 17:57:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
154.128
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.51 USD
16.05.2021 19:03:02
17.05.2021 06:49:17
លក់
0.01
0.076
0.07566
ចំណេញ
0.03 USD
ETHBTC
ព្រមព្រៀង
#73889271
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2021 19:03:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2021 06:49:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.07566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.12 USD
ចំណេញ
0.03 USD
12.05.2021 16:07:22
13.05.2021 03:06:53
លក់
0.05
1.20544
1.21282
ចំណេញ
-30.42 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#73735676
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 16:07:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20544
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-30.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 03:06:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.21282
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-30.42 USD
12.05.2021 16:05:09
12.05.2021 23:50:29
លក់
0.05
1.20501
1.21334
ចំណេញ
-34.33 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#73735121
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 16:05:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20501
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-34.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 23:50:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.21334
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-34.33 USD
12.05.2021 15:46:29
12.05.2021 16:04:47
លក់
0.02
1.20657
1.20519
ចំណេញ
2.29 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#73730572
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 15:46:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20657
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 16:04:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.20519
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.29 USD
11.05.2021 17:44:08
11.05.2021 19:34:42
លក់
0.01
1827.3
1835.59
ចំណេញ
-8.29 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#73680678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 17:44:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1827.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 19:34:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1835.59
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.29 USD
11.05.2021 16:32:39
11.05.2021 19:20:51
លក់
0.01
1818.56
1835.55
ចំណេញ
-16.99 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#73673292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 16:32:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1818.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.99 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 19:20:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1835.55
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-16.99 USD