22.10.2021 15:00:34
22.10.2021 22:52:09
ទិញ
0.01
0.88297
0.88472
ចំណេញ
1.34 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164651168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 15:00:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88297
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 22:52:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88472
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.34 USD
22.10.2021 15:06:42
22.10.2021 17:51:49
ទិញ
0.01
0.88257
0.88349
ចំណេញ
0.68 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164651405
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 15:06:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88257
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 17:51:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.68 USD
19.10.2021 14:28:40
22.10.2021 15:06:57
លក់
0.01
0.88227
0.88253
ចំណេញ
-0.28 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164545995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 14:28:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88227
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:06:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88253
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-0.28 USD
19.10.2021 16:26:12
22.10.2021 15:06:47
លក់
0.01
0.88409
0.88256
ចំណេញ
1.17 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164553565
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 16:26:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88409
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:06:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88256
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.17 USD
19.10.2021 04:11:35
22.10.2021 15:06:46
លក់
0.01
0.87789
0.88256
ចំណេញ
-3.86 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164524958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 04:11:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87789
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:06:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88256
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-3.86 USD
19.10.2021 16:56:49
22.10.2021 15:06:43
លក់
0.01
0.88487
0.88255
ចំណេញ
1.81 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164555138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 16:56:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88487
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:06:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88255
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.81 USD
19.10.2021 13:38:13
22.10.2021 15:06:42
លក់
0.01
0.88145
0.88255
ចំណេញ
-0.96 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164544343
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 13:38:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88145
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:06:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88255
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-0.96 USD
19.10.2021 15:14:53
22.10.2021 15:06:42
លក់
0.01
0.88315
0.88255
ចំណេញ
0.41 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164550350
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 15:14:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88315
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:06:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88255
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.41 USD
14.10.2021 03:16:21
22.10.2021 15:06:42
លក់
0.01
0.86732
0.88257
ចំណេញ
-12.44 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164413809
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 03:16:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86732
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:06:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88257
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-12.44 USD
19.10.2021 17:14:04
22.10.2021 15:06:37
លក់
0.01
0.88586
0.88254
ចំណេញ
2.62 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164556497
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 17:14:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88586
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:06:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
2.62 USD
20.10.2021 16:43:13
22.10.2021 15:06:37
លក់
0.01
0.88724
0.88254
ចំណេញ
3.74 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164592553
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 16:43:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:06:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.74 USD
21.10.2021 17:47:26
22.10.2021 15:00:34
លក់
0.01
0.88471
0.88297
ចំណេញ
1.34 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164625529
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 17:47:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88471
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:00:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88297
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.34 USD
21.10.2021 23:43:25
22.10.2021 03:01:15
លក់
0.01
1.85796
1.85737
ចំណេញ
0.36 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164632173
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 23:43:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85796
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 03:01:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.85737
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.36 USD
21.10.2021 23:00:01
22.10.2021 02:14:12
លក់
0.03
1.70627
1.70599
ចំណេញ
0.47 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164631247
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 23:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.70627
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 02:14:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.70599
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
0.47 USD
21.10.2021 21:00:10
21.10.2021 23:02:49
ទិញ
0.01
1.85724
1.85788
ចំណេញ
0.40 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164629334
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 21:00:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.85724
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 23:02:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.85788
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.40 USD
21.10.2021 16:47:48
21.10.2021 17:47:27
ទិញ
0.01
0.88301
0.88471
ចំណេញ
1.31 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164623731
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 16:47:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88301
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 17:47:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88471
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.31 USD
19.10.2021 14:44:31
21.10.2021 16:47:50
លក់
0.01
0.88266
0.88303
ចំណេញ
-0.37 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164548250
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 14:44:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88266
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 16:47:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88303
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-0.37 USD
19.10.2021 13:39:00
21.10.2021 16:47:49
លក់
0.01
0.88169
0.88304
ចំណេញ
-1.16 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164544365
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 13:39:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88169
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 16:47:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88304
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-1.16 USD
14.10.2021 07:01:08
21.10.2021 16:47:49
លក់
0.01
0.86758
0.88301
ចំណេញ
-12.60 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164417957
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 07:01:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.86758
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 16:47:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88301
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-12.60 USD
19.10.2021 04:41:46
21.10.2021 16:47:49
លក់
0.01
0.8783
0.88301
ចំណេញ
-3.90 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164525883
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 04:41:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8783
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 16:47:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88301
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-3.90 USD
20.10.2021 17:26:18
21.10.2021 16:47:40
លក់
0.01
0.8876
0.88297
ចំណេញ
3.69 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164594125
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 17:26:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8876
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 16:47:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88297
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.69 USD
20.10.2021 15:37:50
21.10.2021 16:47:39
លក់
0.01
0.88629
0.88297
ចំណេញ
2.62 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164589600
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 15:37:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88629
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 16:47:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88297
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
2.62 USD
19.10.2021 16:30:56
21.10.2021 16:47:39
លក់
0.01
0.88446
0.883
ចំណេញ
1.12 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164553769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 16:30:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88446
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 16:47:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.12 USD
19.10.2021 17:08:16
21.10.2021 16:47:39
លក់
0.01
0.88536
0.883
ចំណេញ
1.85 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164556351
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 17:08:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88536
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 16:47:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.85 USD
19.10.2021 16:20:54
21.10.2021 16:47:38
លក់
0.01
0.88354
0.883
ចំណេញ
0.37 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164553331
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 16:20:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88354
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 16:47:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.37 USD
20.10.2021 23:51:49
21.10.2021 01:06:40
ទិញ
0.03
1.70304
1.70327
ចំណេញ
0.35 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164601390
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 23:51:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.70304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 01:06:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.70327
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
0.35 USD
20.10.2021 21:00:10
20.10.2021 23:53:40
លក់
0.01
1.85736
1.85724
ចំណេញ
0.02 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164598904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 21:00:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85736
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 23:53:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.85724
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.02 USD
20.10.2021 23:34:09
20.10.2021 23:45:37
ទិញ
0.03
1.70285
1.7036
ចំណេញ
1.62 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164601045
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 23:34:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.70285
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 23:45:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.7036
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
1.62 USD
20.10.2021 23:00:24
20.10.2021 23:33:45
លក់
0.03
1.70383
1.70302
ចំណេញ
1.76 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164600581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 23:00:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.70383
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 23:33:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.70302
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
1.76 USD
19.10.2021 21:55:37
20.10.2021 03:17:58
ទិញ
0.01
1.85564
1.85574
ចំណេញ
0.00 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164565004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 21:55:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.85564
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 03:17:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.85574
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.00 USD
19.10.2021 23:38:16
20.10.2021 00:26:53
ទិញ
0.03
1.70503
1.70577
ចំណេញ
1.59 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164567112
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 23:38:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.70503
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 00:26:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.70577
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
1.59 USD
19.10.2021 23:18:01
19.10.2021 23:24:22
ទិញ
0.03
1.70513
1.70585
ចំណេញ
1.54 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164566832
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 23:18:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.70513
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 23:24:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.70585
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
1.54 USD
19.10.2021 21:13:38
19.10.2021 21:41:13
លក់
0.01
1.85647
1.85579
ចំណេញ
0.43 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164564227
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 21:13:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85647
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 21:41:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.85579
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.43 USD
01.10.2021 20:02:06
19.10.2021 07:22:07
ទិញ
0.01
0.91924
0.92013
ចំណេញ
0.65 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#164038977
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2021 20:02:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91924
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 07:22:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92013
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.65 USD
12.10.2021 17:04:58
19.10.2021 04:51:39
ទិញ
0.01
0.91774
0.91957
ចំណេញ
1.41 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#164348292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 17:04:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91774
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 04:51:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91957
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
1.41 USD
12.10.2021 17:19:33
19.10.2021 04:50:06
ទិញ
0.01
0.91685
0.91944
ចំណេញ
2.02 USD
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#164349498
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 17:19:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91685
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 04:50:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.91944
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
2.02 USD
18.10.2021 23:31:35
19.10.2021 01:35:24
ទិញ
0.01
1.85244
1.85269
ចំណេញ
0.11 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164520651
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 23:31:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.85244
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 01:35:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.85269
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.11 USD
19.10.2021 00:30:03
19.10.2021 01:04:50
ទិញ
0.03
1.69936
1.69946
ចំណេញ
0.03 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164521336
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 00:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.69936
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 01:04:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.69946
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
0.03 USD
18.10.2021 23:00:11
18.10.2021 23:51:55
លក់
0.03
1.70002
1.69907
ចំណេញ
2.09 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164520138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 23:00:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.70002
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 23:51:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.69907
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
2.09 USD
18.10.2021 22:59:03
18.10.2021 23:30:17
លក់
0.01
1.85286
1.85254
ចំណេញ
0.17 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164519803
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 22:59:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85286
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 23:30:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.85254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.17 USD
18.10.2021 22:41:57
18.10.2021 22:51:27
លក់
0.01
1.8527
1.85231
ចំណេញ
0.22 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164519533
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 22:41:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.8527
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.29 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 22:51:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.85231
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.22 USD
18.10.2021 22:01:31
18.10.2021 22:24:15
ទិញ
0.01
1.85212
1.8526
ចំណេញ
0.28 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164518868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 22:01:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.85212
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 22:24:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.8526
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.28 USD
18.10.2021 21:00:06
18.10.2021 21:59:58
លក់
0.01
1.85306
1.85227
ចំណេញ
0.51 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164517369
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 21:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.85306
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 21:59:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.85227
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.51 USD
14.10.2021 21:00:03
15.10.2021 07:07:32
ទិញ
0.01
1.84554
1.84573
ចំណេញ
0.08 USD
GBPSGD
ព្រមព្រៀង
#164441329
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 21:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.84554
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 07:07:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.84573
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.08 USD
14.10.2021 23:01:19
15.10.2021 01:31:04
ទិញ
0.03
1.69213
1.69223
ចំណេញ
0.04 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164443587
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 23:01:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.69213
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 01:31:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.69223
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
0.04 USD
08.10.2021 17:13:41
14.10.2021 07:01:12
ទិញ
0.01
0.86673
0.86756
ចំណេញ
0.60 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164265626
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.10.2021 17:13:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86673
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 07:01:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86756
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
0.60 USD
11.10.2021 01:16:38
14.10.2021 07:01:09
ទិញ
0.01
0.86341
0.86758
ចំណេញ
3.29 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164283648
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.10.2021 01:16:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86341
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 07:01:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
3.29 USD
13.10.2021 15:42:40
14.10.2021 07:01:09
ទិញ
0.01
0.86245
0.86758
ចំណេញ
4.06 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164394247
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:42:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.86245
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 07:01:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
4.06 USD
04.10.2021 16:46:18
14.10.2021 07:01:08
ទិញ
0.01
0.87731
0.86758
ចំណេញ
-7.90 USD
NZDCAD
ព្រមព្រៀង
#164075822
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2021 16:46:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.87731
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 07:01:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.86758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.07 USD
ចំណេញ
-7.90 USD
13.10.2021 23:00:16
14.10.2021 03:20:46
លក់
0.03
1.69936
1.69915
ចំណេញ
0.30 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#164409868
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 23:00:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.69936
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 03:20:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.69915
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.21 USD
ចំណេញ
0.30 USD