14.04.2021 12:55:35
14.04.2021 16:41:18
ទិញ
0.01
1.37699
1.37899
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17511283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 12:55:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37699
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 16:41:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37899
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
14.04.2021 08:28:24
14.04.2021 14:58:34
លក់
0.01
1.37769
1.37563
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17452251
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 08:28:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37769
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 14:58:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37563
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.04.2021 19:18:16
14.04.2021 14:58:34
លក់
0.01
1.3742
1.37563
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17373016
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 19:18:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3742
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 14:58:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37563
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
14.04.2021 10:13:06
14.04.2021 14:58:34
លក់
0.02
1.37931
1.37563
ចំណេញ
0.07 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17472544
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 10:13:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 14:58:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37563
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
14.04.2021 00:39:22
14.04.2021 07:50:44
ទិញ
0.01
1.3755
1.3775
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17401313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2021 00:39:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3755
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2021 07:50:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.04.2021 14:44:17
13.04.2021 16:57:48
ទិញ
0.02
1.37244
1.37491
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17274492
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 14:44:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37244
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 16:57:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37491
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
13.04.2021 14:13:40
13.04.2021 16:57:48
ទិញ
0.01
1.37278
1.37491
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17265181
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 14:13:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37278
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 16:57:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37491
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.04.2021 13:51:27
13.04.2021 16:57:48
ទិញ
0.01
1.37397
1.37491
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17252585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 13:51:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37397
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 16:57:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37491
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
13.04.2021 01:30:01
13.04.2021 13:30:54
លក់
0.01
1.37425
1.37345
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17146805
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 01:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37425
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 13:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
13.04.2021 09:15:36
13.04.2021 13:30:54
លក់
0.03
1.37474
1.37345
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17196208
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 09:15:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37474
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 13:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
13.04.2021 12:48:36
13.04.2021 13:30:54
លក់
0.07
1.37621
1.37345
ចំណេញ
0.19 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17240773
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 12:48:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37621
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 13:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.37345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.19 USD
12.04.2021 10:26:06
13.04.2021 13:30:54
លក់
0.01
1.37171
1.37345
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17019963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 10:26:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37171
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 13:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
13.04.2021 02:00:02
13.04.2021 13:30:54
លក់
0.02
1.37468
1.37345
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17147749
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 02:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37468
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 13:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.37345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
13.04.2021 12:32:50
13.04.2021 13:30:54
លក់
0.05
1.37609
1.37345
ចំណេញ
0.13 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17238503
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 12:32:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37609
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 13:30:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.37345
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
13.04.2021 05:44:14
13.04.2021 10:27:36
ទិញ
0.01
1.37369
1.37605
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17169767
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2021 05:44:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 10:27:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
12.04.2021 21:46:36
13.04.2021 10:27:36
ទិញ
0.01
1.37441
1.37605
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#17133042
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 21:46:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37441
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2021 10:27:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37605
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
12.04.2021 15:03:17
12.04.2021 22:42:47
លក់
0.4
0.76258
0.76179
ចំណេញ
0.32 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#17083721
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 15:03:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76258
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 22:42:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
0.76179
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
12.04.2021 21:33:07
12.04.2021 22:35:33
លក់
0.2
0.76167
0.76159
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#17132434
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 21:33:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76167
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 22:35:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.76159
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
09.04.2021 21:46:23
12.04.2021 11:05:02
ទិញ
0.01
1.37168
1.37368
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#16903667
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 21:46:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 11:05:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37368
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
08.04.2021 11:46:35
12.04.2021 09:59:23
លក់
0.2
0.7623
0.7613
ចំណេញ
0.20 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16518145
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 11:46:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.7623
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 09:59:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.7613
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
09.04.2021 08:40:05
12.04.2021 08:52:49
លក់
0.2
0.76209
0.76056
ចំណេញ
0.31 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16564337
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 08:40:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76209
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 08:52:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
0.76056
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.31 USD
09.04.2021 11:13:49
12.04.2021 08:47:37
លក់
0.1
0.76053
0.76046
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16793635
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 11:13:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76053
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 08:47:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.76046
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
12.04.2021 02:45:03
12.04.2021 04:55:27
លក់
0.01
1.37098
1.36898
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#16950833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.04.2021 02:45:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37098
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.04.2021 04:55:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.36898
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
08.04.2021 21:08:32
09.04.2021 16:44:35
លក់
0.5
0.76476
0.76261
ចំណេញ
1.08 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16708371
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 21:08:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76476
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:44:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.76261
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.08 USD
09.04.2021 08:30:43
09.04.2021 16:32:21
ទិញ
0.01
1.37266
1.37397
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#16744017
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 08:30:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37266
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:32:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37397
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
09.04.2021 08:54:30
09.04.2021 16:32:21
ទិញ
0.01
1.37127
1.37397
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#16752883
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 08:54:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37127
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 16:32:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37397
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
09.04.2021 05:06:06
09.04.2021 08:46:03
លក់
0.01
1.37355
1.37155
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#16733397
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.04.2021 05:06:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.04.2021 08:46:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37155
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
06.04.2021 10:37:57
08.04.2021 21:08:10
ទិញ
0.1
0.76348
0.76476
ចំណេញ
0.13 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16033095
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 10:37:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.76348
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 21:08:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.76476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
08.04.2021 15:04:51
08.04.2021 16:34:52
លក់
0.01
1.37672
1.37472
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#16618021
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 15:04:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37672
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 16:34:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37472
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
08.04.2021 05:29:57
08.04.2021 11:47:31
ទិញ
0.05
0.76104
0.76226
ចំណេញ
0.06 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16510742
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 05:29:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.76104
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 11:47:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.76226
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
08.04.2021 03:29:17
08.04.2021 11:47:17
លក់
0.01
1.37402
1.37301
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#16493077
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 03:29:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37402
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 11:47:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37301
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
08.04.2021 07:33:19
08.04.2021 11:47:17
លក់
0.01
1.37599
1.37301
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#16512723
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 07:33:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37599
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 11:47:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37301
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
08.04.2021 05:04:39
08.04.2021 08:03:03
ទិញ
0.01
1.37443
1.37643
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#16503143
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 05:04:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 08:03:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37643
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
08.04.2021 04:46:16
08.04.2021 06:53:54
ទិញ
0.4
0.76158
0.76201
ចំណេញ
0.17 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16502445
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 04:46:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.76158
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 06:53:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
0.76201
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
08.04.2021 05:29:57
08.04.2021 06:53:45
ទិញ
0.35
0.76104
0.76204
ចំណេញ
0.35 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16503892
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 05:29:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.76104
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 06:53:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.35
ចេញ
0.76204
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.35 USD
08.04.2021 04:38:58
08.04.2021 06:53:08
ទិញ
0.4
0.76109
0.76204
ចំណេញ
0.38 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16501416
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 04:38:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.76109
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 06:53:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
0.76204
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.38 USD
08.04.2021 00:12:48
08.04.2021 04:38:51
លក់
0.4
0.76059
0.76112
ចំណេញ
-0.21 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16482104
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 00:12:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76059
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 04:38:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
0.76112
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.21 USD
07.04.2021 23:29:18
08.04.2021 04:38:47
លក់
0.4
0.76086
0.76112
ចំណេញ
-0.10 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16483171
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 23:29:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76086
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 04:38:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.4
ចេញ
0.76112
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.10 USD
08.04.2021 01:09:13
08.04.2021 03:08:45
ទិញ
0.01
1.37376
1.3739
ចំណេញ
0.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#16488767
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2021 01:09:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.04.2021 03:08:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.3739
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
07.04.2021 15:30:51
07.04.2021 23:01:47
លក់
0.07
0.76166
0.76132
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16359167
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 15:30:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76166
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 23:01:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
0.76132
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
07.04.2021 15:16:42
07.04.2021 23:01:43
លក់
0.17
0.76205
0.76132
ចំណេញ
0.12 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16354243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 15:16:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76205
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 23:01:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.17
ចេញ
0.76132
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
05.04.2021 10:03:33
07.04.2021 23:01:40
លក់
0.1
0.75973
0.76132
ចំណេញ
-0.16 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#15858031
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 10:03:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.75973
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 23:01:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.76132
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.16 USD
05.04.2021 10:02:00
07.04.2021 23:01:38
លក់
0.1
0.75995
0.76131
ចំណេញ
-0.14 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#15857439
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2021 10:02:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.75995
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 23:01:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.76131
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.14 USD
06.04.2021 13:33:14
07.04.2021 23:01:35
លក់
0.1
0.76061
0.7613
ចំណេញ
-0.07 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16076326
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 13:33:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76061
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 23:01:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.7613
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
06.04.2021 13:30:47
07.04.2021 23:01:31
លក់
0.1
0.76087
0.76129
ចំណេញ
-0.04 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16075636
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.04.2021 13:30:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76087
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 23:01:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
0.76129
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
07.04.2021 16:12:56
07.04.2021 23:01:29
លក់
0.05
0.76144
0.7613
ចំណេញ
0.01 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16381906
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 16:12:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76144
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 23:01:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.7613
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
07.04.2021 16:16:38
07.04.2021 23:01:26
លក់
0.03
0.76136
0.76129
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16382803
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 16:16:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76136
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 23:01:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.76129
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
07.04.2021 16:18:28
07.04.2021 23:01:22
លក់
0.02
0.76125
0.76129
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16383812
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 16:18:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76125
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 23:01:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.76129
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
07.04.2021 16:29:16
07.04.2021 23:01:19
លក់
0.02
0.76227
0.76129
ចំណេញ
0.02 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16387645
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 16:29:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76227
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 23:01:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.76129
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
07.04.2021 16:39:47
07.04.2021 23:01:15
លក់
0.01
0.76144
0.76126
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#16391293
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2021 16:39:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.76144
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.04.2021 23:01:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.76126
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD