16.09.2021 22:15:00
17.09.2021 13:20:08
លក់
0.04
1.37947
1.37804
ចំណេញ
0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44831039
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 22:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37947
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 13:20:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
16.09.2021 21:05:01
17.09.2021 13:20:08
លក់
0.03
1.37871
1.37804
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44827726
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 21:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37871
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.09.2021 13:20:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
16.09.2021 14:45:02
16.09.2021 15:26:40
លក់
0.03
1.38349
1.38239
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44779087
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 14:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38349
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 15:26:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38239
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
16.09.2021 09:00:06
16.09.2021 14:41:40
ទិញ
0.03
1.38259
1.38369
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44738038
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2021 09:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38259
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 14:41:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38369
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
15.09.2021 23:00:00
16.09.2021 09:54:01
លក់
0.04
1.38442
1.38189
ចំណេញ
0.10 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44707270
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 23:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38442
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:54:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38189
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
15.09.2021 08:50:01
16.09.2021 09:54:01
លក់
0.03
1.38109
1.38189
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44622734
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 08:50:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38109
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2021 09:54:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38189
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
14.09.2021 17:06:32
15.09.2021 16:49:56
ទិញ
0.03
1.38737
1.38465
ចំណេញ
-0.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44555973
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 17:06:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:49:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38465
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.08 USD
14.09.2021 21:25:01
15.09.2021 16:49:56
ទិញ
0.06
1.38323
1.38465
ចំណេញ
0.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44585951
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:25:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38323
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:49:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.38465
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
14.09.2021 21:20:01
15.09.2021 16:49:56
ទិញ
0.04
1.38371
1.38465
ចំណេញ
0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44585336
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38371
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:49:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38465
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
14.09.2021 21:30:09
15.09.2021 16:49:56
ទិញ
0.09
1.38241
1.38465
ចំណេញ
0.20 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44588122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 21:30:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38241
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 16:49:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.38465
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
15.09.2021 02:55:05
15.09.2021 05:03:24
លក់
0.03
1.3808
1.3797
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44606955
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2021 02:55:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2021 05:03:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.3797
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
09.09.2021 09:40:02
14.09.2021 21:59:44
លក់
0.09
1.37746
1.38154
ចំណេញ
-0.37 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44130750
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 09:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37746
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 21:59:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.38154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.37 USD
13.09.2021 13:10:01
14.09.2021 21:59:44
លក់
0.19
1.38295
1.38154
ចំណេញ
0.27 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44403752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 13:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38295
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 21:59:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
ចេញ
1.38154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.27 USD
08.09.2021 18:50:16
14.09.2021 21:59:44
លក់
0.03
1.37572
1.38154
ចំណេញ
-0.17 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44088502
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 18:50:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37572
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 21:59:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.17 USD
09.09.2021 05:20:01
14.09.2021 21:59:44
លក់
0.06
1.37714
1.38154
ចំណេញ
-0.26 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44117880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 05:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37714
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 21:59:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.38154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.26 USD
09.09.2021 12:45:01
14.09.2021 21:59:44
លក់
0.13
1.38212
1.38154
ចំណេញ
0.08 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44156512
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 12:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38212
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 21:59:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.38154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
14.09.2021 13:40:01
14.09.2021 21:59:44
លក់
0.29
1.38704
1.38154
ចំណេញ
1.60 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44516057
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2021 13:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 21:59:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.29
ចេញ
1.38154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.60 USD
08.09.2021 18:55:04
14.09.2021 21:59:44
លក់
0.04
1.37615
1.38154
ចំណេញ
-0.22 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44089292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 18:55:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37615
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.09.2021 21:59:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38154
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.22 USD
13.09.2021 17:38:38
13.09.2021 17:52:23
ទិញ
0.03
1.38308
1.38418
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44437004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 17:38:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38308
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 17:52:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38418
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
13.09.2021 08:15:01
13.09.2021 15:08:31
ទិញ
0.13
1.38186
1.38377
ចំណេញ
0.25 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44372904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 08:15:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 15:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.38377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.25 USD
10.09.2021 22:30:00
13.09.2021 15:08:31
ទិញ
0.04
1.38391
1.38377
ចំណេញ
-0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44333076
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 22:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38391
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 15:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
13.09.2021 08:05:01
13.09.2021 15:08:31
ទិញ
0.09
1.3821
1.38377
ចំណេញ
0.15 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44371198
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2021 08:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3821
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 15:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.38377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
10.09.2021 21:10:02
13.09.2021 15:08:31
ទិញ
0.03
1.38443
1.38377
ចំណេញ
-0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44330124
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 21:10:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38443
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 15:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.02 USD
10.09.2021 22:40:01
13.09.2021 15:08:31
ទិញ
0.06
1.38359
1.38377
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44334283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.09.2021 22:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38359
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.09.2021 15:08:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.38377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
09.09.2021 20:40:07
10.09.2021 09:59:14
ទិញ
0.03
1.38478
1.38588
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44216213
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.09.2021 20:40:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38478
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.09.2021 09:59:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38588
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
07.09.2021 17:56:52
09.09.2021 12:08:41
ទិញ
0.13
1.37828
1.38113
ចំណេញ
0.37 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43984333
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 17:56:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37828
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.38113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.37 USD
06.09.2021 16:35:01
09.09.2021 12:08:41
ទិញ
0.04
1.38326
1.38113
ចំណេញ
-0.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43858747
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 16:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38326
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.09 USD
07.09.2021 11:21:45
09.09.2021 12:08:41
ទិញ
0.09
1.38141
1.38113
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43927255
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 11:21:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.38113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
08.09.2021 02:15:20
09.09.2021 12:08:41
ទិញ
0.19
1.37804
1.38113
ចំណេញ
0.59 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44007008
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 02:15:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37804
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.19
ចេញ
1.38113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.59 USD
03.09.2021 21:40:04
09.09.2021 12:08:41
ទិញ
0.03
1.38834
1.38113
ចំណេញ
-0.22 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43793766
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 21:40:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.22 USD
07.09.2021 11:16:59
09.09.2021 12:08:41
ទិញ
0.06
1.38174
1.38113
ចំណេញ
-0.04 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43926575
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 11:16:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38174
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.09.2021 12:08:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.38113
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.04 USD
08.09.2021 14:20:01
08.09.2021 14:56:42
លក់
0.03
1.37733
1.37623
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#44058072
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2021 14:20:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37733
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 14:56:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37623
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
07.09.2021 19:09:22
08.09.2021 03:02:47
លក់
0.03
1.37888
1.37778
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43990644
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2021 19:09:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37888
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 03:02:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37778
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
06.09.2021 19:40:31
07.09.2021 09:33:12
លក់
0.03
1.38331
1.38221
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43867754
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2021 19:40:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38331
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2021 09:33:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38221
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
03.09.2021 00:30:04
06.09.2021 17:15:12
លក់
0.06
1.38338
1.38297
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43681828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 00:30:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38338
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2021 17:15:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.38297
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
03.09.2021 19:40:01
06.09.2021 17:15:12
លក់
0.13
1.38671
1.38297
ចំណេញ
0.49 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43783940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 19:40:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38671
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2021 17:15:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.38297
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.49 USD
02.09.2021 16:50:03
06.09.2021 17:15:12
លក់
0.04
1.38131
1.38297
ចំណេញ
-0.07 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43645880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 16:50:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38131
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2021 17:15:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38297
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.07 USD
03.09.2021 14:55:12
06.09.2021 17:15:12
លក់
0.09
1.38361
1.38297
ចំណេញ
0.06 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43726612
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 14:55:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38361
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2021 17:15:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.38297
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.06 USD
02.09.2021 14:50:02
06.09.2021 17:15:12
លក់
0.03
1.3791
1.38297
ចំណេញ
-0.12 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43632842
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2021 14:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3791
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2021 17:15:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38297
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.12 USD
03.09.2021 14:00:01
03.09.2021 14:26:37
ទិញ
0.04
1.38209
1.38329
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43723410
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 14:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38209
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 14:26:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.38329
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
03.09.2021 13:50:09
03.09.2021 14:26:37
ទិញ
0.03
1.38233
1.38329
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43722589
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 13:50:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38233
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 14:26:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38329
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
01.09.2021 23:10:13
02.09.2021 10:33:40
ទិញ
0.04
1.37689
1.37854
ចំណេញ
0.07 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43587144
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 23:10:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37689
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2021 10:33:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37854
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.07 USD
01.09.2021 20:10:06
02.09.2021 10:33:40
ទិញ
0.03
1.37817
1.37854
ចំណេញ
0.01 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43578555
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2021 20:10:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2021 10:33:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37854
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
31.08.2021 06:35:00
31.08.2021 17:55:41
លក់
0.04
1.37738
1.37696
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43316561
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 06:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 17:55:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.37696
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
31.08.2021 16:45:01
31.08.2021 17:55:41
លក់
0.09
1.37886
1.37696
ចំណេញ
0.17 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43409664
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 16:45:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37886
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 17:55:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.09
ចេញ
1.37696
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.17 USD
30.08.2021 20:35:01
31.08.2021 17:55:41
លក់
0.03
1.3759
1.37696
ចំណេញ
-0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43290488
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 20:35:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 17:55:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37696
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.03 USD
31.08.2021 16:40:04
31.08.2021 17:55:41
លក់
0.06
1.3784
1.37696
ចំណេញ
0.09 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43408158
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 16:40:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.3784
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 17:55:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.37696
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
31.08.2021 10:05:05
31.08.2021 17:31:51
ទិញ
0.03
1.37894
1.38004
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43346768
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2021 10:05:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37894
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 17:31:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38004
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
30.08.2021 23:40:04
31.08.2021 04:33:39
ទិញ
0.03
1.37574
1.37684
ចំណេញ
0.03 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43296762
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2021 23:40:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37574
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.03 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2021 04:33:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37684
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.03 USD
27.08.2021 22:50:02
30.08.2021 11:22:51
ទិញ
0.03
1.37645
1.37697
ចំណេញ
0.02 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#43196086
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 22:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37645
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2021 11:22:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.37697
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD