03.09.2021 19:34:24
08.09.2021 11:25:56
ទិញ
1
152.029
151.45
ចំណេញ
-525.69 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#79894779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 19:34:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
152.029
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-525.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 11:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
151.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-525.69 USD
03.09.2021 19:34:35
08.09.2021 11:25:56
ទិញ
1
152.028
151.45
ចំណេញ
-524.78 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#79894858
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 19:34:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
152.028
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-524.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 11:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
151.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-524.78 USD
03.09.2021 19:34:26
08.09.2021 11:25:56
ទិញ
1
152.029
151.45
ចំណេញ
-525.69 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#79894782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.09.2021 19:34:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
152.029
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-525.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2021 11:25:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
151.45
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-525.69 USD
27.08.2021 11:58:56
03.09.2021 10:43:45
ទិញ
0.2
150.894
152.145
ចំណេញ
227.40 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#79508488
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 11:58:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.894
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
227.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 10:43:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
152.145
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
227.40 USD
27.08.2021 10:51:23
03.09.2021 10:43:44
ទិញ
1
151.027
152.146
ចំណេញ
1 017.05 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#79504051
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 10:51:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.027
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 017.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 10:43:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
152.146
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 017.05 USD
27.08.2021 10:19:07
03.09.2021 10:43:44
ទិញ
1
150.839
152.148
ចំណេញ
1 189.72 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#79502094
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.08.2021 10:19:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
150.839
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 189.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.09.2021 10:43:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
152.148
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 189.72 USD
26.08.2021 17:36:26
27.08.2021 10:51:29
លក់
0.2
1791.87
1801.73
ចំណេញ
-197.20 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79460457
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 17:36:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1791.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-197.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 10:51:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1801.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-197.20 USD
26.08.2021 17:33:57
27.08.2021 10:51:29
លក់
0.2
1792.94
1801.73
ចំណេញ
-175.80 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79460201
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 17:33:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1792.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-175.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 10:51:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1801.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-175.80 USD
26.08.2021 17:00:46
27.08.2021 08:34:51
លក់
0.2
1786.53
1802.82
ចំណេញ
-325.80 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79457123
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 17:00:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1786.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-325.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 08:34:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1802.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-325.80 USD
26.08.2021 17:25:23
27.08.2021 08:32:50
លក់
0.2
1789.8
1802.48
ចំណេញ
-253.60 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79459126
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 17:25:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1789.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-253.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 08:32:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1802.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-253.60 USD
26.08.2021 17:33:32
27.08.2021 08:30:08
លក់
0.2
1793.15
1802
ចំណេញ
-177.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79460133
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 17:33:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1793.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-177.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 08:30:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1802
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-177.00 USD
26.08.2021 17:33:42
27.08.2021 08:30:08
លក់
0.2
1793.33
1802.03
ចំណេញ
-174.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79460169
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 17:33:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1793.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-174.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 08:30:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1802.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-174.00 USD
26.08.2021 17:00:57
27.08.2021 08:30:08
លក់
0.2
1785.99
1802
ចំណេញ
-320.20 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79457132
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 17:00:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1785.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-320.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 08:30:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1802
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-320.20 USD
26.08.2021 17:33:35
27.08.2021 08:30:08
លក់
0.2
1793.19
1802.11
ចំណេញ
-178.40 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79460152
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 17:33:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1793.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-178.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 08:30:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1802.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-178.40 USD
26.08.2021 17:33:51
27.08.2021 08:30:08
លក់
0.2
1792.93
1802
ចំណេញ
-181.40 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79460185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 17:33:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1792.93
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-181.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 08:30:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1802
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-181.40 USD
26.08.2021 17:06:22
27.08.2021 08:30:04
លក់
0.2
1788.05
1801.48
ចំណេញ
-268.60 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#79457393
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2021 17:06:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1788.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-268.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.08.2021 08:30:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1801.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-268.60 USD
24.08.2021 09:25:28
26.08.2021 17:00:43
ទិញ
0.2
1.17455
1.17521
ចំណេញ
13.20 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#79295634
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 09:25:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17455
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 17:00:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.17521
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.20 USD
24.08.2021 11:11:10
26.08.2021 17:00:42
ទិញ
0.2
1.17388
1.1752
ចំណេញ
26.40 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#79303187
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 11:11:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17388
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
26.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 17:00:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.1752
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
26.40 USD
24.08.2021 09:47:25
26.08.2021 17:00:42
ទិញ
0.2
1.17425
1.1752
ចំណេញ
19.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#79296956
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 09:47:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17425
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
19.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 17:00:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.1752
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
19.00 USD
24.08.2021 11:25:43
26.08.2021 17:00:42
ទិញ
0.2
1.17355
1.1752
ចំណេញ
33.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#79304263
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 11:25:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 17:00:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.1752
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
33.00 USD
24.08.2021 11:40:41
26.08.2021 17:00:41
ទិញ
0.2
1.17325
1.17521
ចំណេញ
39.20 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#79305406
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 11:40:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17325
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
39.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 17:00:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.17521
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
39.20 USD
24.08.2021 11:54:07
26.08.2021 17:00:41
ទិញ
0.2
1.17309
1.17521
ចំណេញ
42.40 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#79306249
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 11:54:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17309
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
42.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 17:00:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.17521
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
42.40 USD
24.08.2021 11:54:32
26.08.2021 17:00:40
ទិញ
0.2
1.17293
1.1752
ចំណេញ
45.40 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#79306279
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2021 11:54:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17293
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.08.2021 17:00:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.1752
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
45.40 USD
18.08.2021 10:53:55
24.08.2021 09:25:19
លក់
0.2
1.17238
1.17455
ចំណេញ
-43.40 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#79030346
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.08.2021 10:53:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17238
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-43.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2021 09:25:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.17455
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-43.40 USD
19.08.2021 10:50:24
24.08.2021 09:25:18
ទិញ
1
0.91726
0.91275
ចំណេញ
-494.11 USD
USDCHFm
ព្រមព្រៀង
#79099913
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 10:50:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-494.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2021 09:25:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.91275
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-494.11 USD
19.08.2021 11:18:14
24.08.2021 09:25:15
ទិញ
1
0.91645
0.91275
ចំណេញ
-405.37 USD
USDCHFm
ព្រមព្រៀង
#79102249
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 11:18:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91645
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-405.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2021 09:25:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.91275
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-405.37 USD
19.08.2021 10:50:28
24.08.2021 09:24:58
ទិញ
1
0.91726
0.91272
ចំណេញ
-497.41 USD
USDCHFm
ព្រមព្រៀង
#79099916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 10:50:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-497.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2021 09:24:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.91272
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-497.41 USD
19.08.2021 11:39:45
23.08.2021 20:59:07
លក់
1
1.16943
1.17447
ចំណេញ
-504.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#79104228
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.08.2021 11:39:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16943
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-504.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.08.2021 20:59:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-504.00 USD
16.08.2021 14:23:35
17.08.2021 17:18:26
ទិញ
0.2
1.17765
1.17251
ចំណេញ
-102.80 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#78905427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2021 14:23:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17765
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-102.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 17:18:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.17251
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-102.80 USD
16.08.2021 15:07:19
17.08.2021 17:18:26
ទិញ
1
1.17726
1.17251
ចំណេញ
-475.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#78909249
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2021 15:07:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.17726
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-475.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 17:18:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17251
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-475.00 USD
16.08.2021 14:31:58
17.08.2021 06:25:29
ទិញ
1
1.38731
1.38166
ចំណេញ
-565.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#78906372
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2021 14:31:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38731
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-565.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 06:25:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38166
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-565.00 USD
16.08.2021 16:10:09
17.08.2021 06:25:27
ទិញ
1
1.38676
1.38166
ចំណេញ
-510.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#78914652
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2021 16:10:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38676
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-510.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 06:25:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38166
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-510.00 USD
16.08.2021 16:09:56
17.08.2021 06:24:41
ទិញ
1
1.38668
1.38168
ចំណេញ
-500.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#78914553
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2021 16:09:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38668
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-500.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.08.2021 06:24:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38168
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-500.00 USD
13.08.2021 16:39:04
16.08.2021 15:07:08
លក់
1
1.17666
1.17723
ចំណេញ
-57.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#78835259
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 16:39:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17666
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-57.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 15:07:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-57.00 USD
13.08.2021 16:39:18
16.08.2021 15:07:07
លក់
1
1.17661
1.17723
ចំណេញ
-62.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#78835283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 16:39:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.17661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-62.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 15:07:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-62.00 USD
13.08.2021 17:19:07
16.08.2021 15:07:07
លក់
1
1.179
1.17723
ចំណេញ
177.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#78840379
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.08.2021 17:19:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.179
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
177.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2021 15:07:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.17723
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
177.00 USD
07.08.2021 08:15:12
13.08.2021 15:15:27
ទិញ
1
4.535
4.9254
ចំណេញ
39.04 USD
EOSUSD
ព្រមព្រៀង
#78497861
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.08.2021 08:15:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4.535
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
39.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 15:15:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
4.9254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
39.04 USD
07.08.2021 08:15:30
13.08.2021 15:15:26
ទិញ
4
4.5397
4.9254
ចំណេញ
154.28 USD
EOSUSD
ព្រមព្រៀង
#78497863
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.08.2021 08:15:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4.5397
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
154.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 15:15:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
4
ចេញ
4.9254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
154.28 USD
07.08.2021 08:16:57
13.08.2021 15:15:25
ទិញ
5
4.5357
4.9255
ចំណេញ
194.90 USD
EOSUSD
ព្រមព្រៀង
#78497877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.08.2021 08:16:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4.5357
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
194.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 15:15:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
4.9255
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
194.90 USD
07.08.2021 08:17:27
13.08.2021 15:15:25
ទិញ
8
4.536
4.9254
ចំណេញ
311.52 USD
EOSUSD
ព្រមព្រៀង
#78497878
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.08.2021 08:17:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4.536
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
311.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 15:15:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
4.9254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
311.52 USD
07.08.2021 08:17:54
13.08.2021 15:15:24
ទិញ
8
4.5327
4.9254
ចំណេញ
314.16 USD
EOSUSD
ព្រមព្រៀង
#78497883
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.08.2021 08:17:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4.5327
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
314.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 15:15:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
4.9254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
314.16 USD
07.08.2021 08:18:59
13.08.2021 15:15:24
ទិញ
8
4.5324
4.9254
ចំណេញ
314.40 USD
EOSUSD
ព្រមព្រៀង
#78497894
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.08.2021 08:18:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4.5324
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
314.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 15:15:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
4.9254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
314.40 USD
07.08.2021 08:17:39
13.08.2021 15:15:24
ទិញ
8
4.5354
4.9254
ចំណេញ
312.00 USD
EOSUSD
ព្រមព្រៀង
#78497881
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.08.2021 08:17:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4.5354
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
312.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 15:15:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
4.9254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
312.00 USD
07.08.2021 08:18:40
13.08.2021 15:15:24
ទិញ
8
4.5324
4.9254
ចំណេញ
314.40 USD
EOSUSD
ព្រមព្រៀង
#78497892
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.08.2021 08:18:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
4.5324
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
314.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.08.2021 15:15:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
4.9254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
314.40 USD
05.08.2021 10:33:15
06.08.2021 15:51:07
លក់
1
1.1845
1.1783
ចំណេញ
620.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#78345139
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 10:33:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
620.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 15:51:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.1783
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
620.00 USD
05.08.2021 14:33:44
06.08.2021 15:51:06
លក់
0.5
1.18537
1.17839
ចំណេញ
349.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#78367597
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 14:33:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18537
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
349.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 15:51:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.17839
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
349.00 USD
05.08.2021 18:37:20
06.08.2021 15:51:06
លក់
0.5
1.18418
1.17839
ចំណេញ
289.50 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#78398237
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2021 18:37:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.18418
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
289.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.08.2021 15:51:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.17839
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
289.50 USD
04.08.2021 17:13:10
05.08.2021 11:20:45
ទិញ
1
1.18591
1.18341
ចំណេញ
-250.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#78294848
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 17:13:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18591
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-250.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 11:20:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18341
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-250.00 USD
04.08.2021 17:24:22
05.08.2021 11:06:24
ទិញ
1
1.18484
1.18447
ចំណេញ
-37.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#78298840
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 17:24:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18484
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-37.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 11:06:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-37.00 USD
04.08.2021 14:51:58
05.08.2021 09:40:11
ទិញ
1
1.39276
1.38721
ចំណេញ
-555.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#78269997
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.08.2021 14:51:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.39276
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-555.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2021 09:40:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.38721
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-555.00 USD