22.10.2021 10:24:10
25.10.2021 13:01:58
ទិញ
1
0.91723
0.91906
ចំណេញ
199.12 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#82251950
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 10:24:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91723
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
199.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.10.2021 13:01:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.91906
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
199.12 USD
22.10.2021 07:01:34
22.10.2021 18:52:09
លក់
1
1786.81
1786.23
ចំណេញ
58.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82243621
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 07:01:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1786.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
58.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:52:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1786.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
58.00 USD
22.10.2021 15:50:51
22.10.2021 18:29:29
លក់
5
1805.66
1800.62
ចំណេញ
2 520.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82269819
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 15:50:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1805.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2 520.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:29:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1800.62
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2 520.00 USD
22.10.2021 16:58:41
22.10.2021 18:29:24
លក់
5
1808.78
1800.58
ចំណេញ
4 100.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82275634
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 16:58:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1808.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4 100.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:29:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1800.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4 100.00 USD
22.10.2021 16:58:56
22.10.2021 18:00:46
ទិញ
2
0.91552
0.91581
ចំណេញ
63.33 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#82275651
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 16:58:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91552
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
63.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 18:00:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
0.91581
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
63.33 USD
22.10.2021 09:35:29
22.10.2021 15:29:03
លក់
1
1790
1799.9
ចំណេញ
-990.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82182208
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 09:35:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1790
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-990.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:29:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1799.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-990.00 USD
20.10.2021 11:36:43
22.10.2021 15:28:58
លក់
0.3
1778.17
1799.71
ចំណេញ
-646.20 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82137060
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 11:36:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1778.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-646.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:28:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1799.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-646.20 USD
20.10.2021 09:15:11
22.10.2021 15:28:56
លក់
0.3
1776.4
1799.91
ចំណេញ
-705.30 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82128859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 09:15:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1776.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-705.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:28:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1799.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-705.30 USD
20.10.2021 06:00:18
22.10.2021 15:28:54
លក់
0.3
1774.08
1799.98
ចំណេញ
-777.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82122534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 06:00:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1774.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-777.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:28:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1799.98
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-777.00 USD
22.10.2021 10:23:13
22.10.2021 15:28:49
លក់
5
1792.23
1799.88
ចំណេញ
-3 825.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82251910
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 10:23:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1792.23
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3 825.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 15:28:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1799.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3 825.00 USD
22.10.2021 12:01:04
22.10.2021 13:58:52
លក់
1
157.4
156.9
ចំណេញ
439.31 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#82251899
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.10.2021 12:01:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
157.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
439.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 13:58:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
156.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
439.31 USD
20.10.2021 19:10:41
22.10.2021 07:01:40
លក់
1
1.16447
1.16281
ចំណេញ
166.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82165325
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 19:10:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16447
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
166.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.10.2021 07:01:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.16281
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
166.00 USD
21.10.2021 16:30:54
21.10.2021 17:01:21
លក់
0.3
1783.41
1778.86
ចំណេញ
136.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82214773
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 16:30:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1783.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
136.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 17:01:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1778.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
136.50 USD
21.10.2021 06:05:30
21.10.2021 14:20:47
លក់
1
1.16657
1.16427
ចំណេញ
230.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82182213
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.10.2021 06:05:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16657
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
230.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 14:20:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.16427
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
230.00 USD
20.10.2021 19:10:06
21.10.2021 14:20:45
លក់
1
1783.91
1782.37
ចំណេញ
154.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82165311
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 19:10:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1783.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
154.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.10.2021 14:20:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1782.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
154.00 USD
12.10.2021 19:55:22
20.10.2021 19:10:33
លក់
0.1
1.15262
1.16464
ចំណេញ
-120.20 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81775897
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 19:55:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.15262
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-120.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 19:10:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.16464
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-120.20 USD
18.10.2021 10:12:11
20.10.2021 19:10:21
លក់
2
157.089
157.892
ចំណេញ
-1 405.60 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#82008348
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 10:12:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
157.089
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 405.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 19:10:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
157.892
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 405.60 USD
20.10.2021 04:22:24
20.10.2021 13:55:32
លក់
0.3
1773
1780.21
ចំណេញ
-216.30 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82105238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 04:22:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1773
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-216.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 13:55:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1780.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-216.30 USD
19.10.2021 13:38:52
20.10.2021 12:11:08
លក់
2
157.808
157.65
ចំណេញ
276.14 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#82081997
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 13:38:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
157.808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
276.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 12:11:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
157.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
276.14 USD
19.10.2021 14:26:27
20.10.2021 12:11:00
លក់
2
157.895
157.653
ចំណេញ
422.94 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#82084301
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 14:26:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
157.895
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
422.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 12:11:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
157.653
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
422.94 USD
19.10.2021 13:39:44
20.10.2021 12:10:54
លក់
1
1.1661
1.16282
ចំណេញ
328.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82082035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 13:39:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
328.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 12:10:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.16282
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
328.00 USD
19.10.2021 12:05:59
20.10.2021 12:10:44
ទិញ
0.5
0.919
0.92404
ចំណេញ
272.72 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#82056307
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 12:05:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.919
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
272.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 12:10:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.92404
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
272.72 USD
20.10.2021 12:02:09
20.10.2021 12:02:24
ទិញ
1
266.85
266.25
ចំណេញ
-0.70 USD
#ADS
ព្រមព្រៀង
#82138581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 12:02:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
266.85
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 12:02:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
266.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.70 USD
19.10.2021 15:11:48
20.10.2021 10:02:51
លក់
2
158
157.5
ចំណេញ
874.67 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#82082263
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 15:11:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
158
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
874.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 10:02:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
157.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
874.67 USD
19.10.2021 11:38:04
19.10.2021 14:26:17
លក់
0.01
1781.94
1777.71
ចំណេញ
4.23 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82077861
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 11:38:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1781.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 14:26:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1777.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.23 USD
14.10.2021 16:47:24
19.10.2021 13:39:30
លក់
0.5
155.66
157.824
ចំណេញ
-947.96 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#81899741
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 16:47:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-947.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 13:39:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
157.824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-947.96 USD
14.10.2021 08:05:24
19.10.2021 13:39:16
លក់
0.5
155.143
157.821
ចំណេញ
-1 173.12 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#81868207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 08:05:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.143
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 173.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 13:39:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
157.821
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 173.12 USD
14.10.2021 10:13:45
19.10.2021 13:39:12
លក់
0.5
155.358
157.844
ចំណេញ
-1 089.01 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#81873943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 10:13:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.358
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 089.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 13:39:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
157.844
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 089.01 USD
14.10.2021 05:13:37
19.10.2021 13:39:06
លក់
0.5
155.098
157.845
ចំណេញ
-1 203.33 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#81863468
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 05:13:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
155.098
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 203.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 13:39:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
157.845
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 203.33 USD
19.10.2021 11:38:04
19.10.2021 12:34:33
លក់
2.99
1781.94
1779.18
ចំណេញ
825.24 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82074605
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 11:38:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1781.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
825.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 12:34:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.99
ចេញ
1779.18
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
825.24 USD
14.10.2021 10:13:37
18.10.2021 16:49:22
ទិញ
0.5
0.92076
0.92407
ចំណេញ
179.10 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#81873938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.10.2021 10:13:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
179.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 16:49:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.92407
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
179.10 USD
18.10.2021 10:18:55
18.10.2021 15:10:22
ទិញ
0.1
1763.37
1768.2
ចំណេញ
48.30 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#82008753
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 10:18:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1763.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
48.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.10.2021 15:10:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1768.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
48.30 USD
15.10.2021 15:52:06
15.10.2021 16:45:46
ទិញ
2
1769.11
1771.7
ចំណេញ
518.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81953722
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 15:52:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1769.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
518.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 16:45:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1771.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
518.00 USD
15.10.2021 15:55:47
15.10.2021 16:45:44
ទិញ
3
1765.48
1771.67
ចំណេញ
1 857.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81954405
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.10.2021 15:55:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1765.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 857.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.10.2021 16:45:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1771.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 857.00 USD
13.10.2021 09:46:48
14.10.2021 11:17:38
ទិញ
0.5
0.92921
0.91996
ចំណេញ
-502.74 USD
USDCHF.
ព្រមព្រៀង
#81798268
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 09:46:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92921
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-502.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 11:17:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.91996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-502.74 USD
13.10.2021 09:47:05
14.10.2021 10:00:15
ទិញ
0.5
1.24539
1.23991
ចំណេញ
-220.98 USD
USDCAD.
ព្រមព្រៀង
#81798285
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 09:47:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24539
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-220.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 10:00:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.23991
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-220.98 USD
13.10.2021 10:36:53
14.10.2021 09:26:35
លក់
0.5
154.7
155.304
ចំណេញ
-266.04 USD
GBPJPY.
ព្រមព្រៀង
#81798383
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 10:36:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
154.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-266.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 09:26:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
155.304
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-266.04 USD
13.10.2021 17:46:42
14.10.2021 04:19:26
លក់
2
1793.31
1791.18
ចំណេញ
426.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81841999
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 17:46:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1793.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
426.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 04:19:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1791.18
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
426.00 USD
13.10.2021 18:03:20
14.10.2021 04:19:18
លក់
2
1794.51
1791.17
ចំណេញ
668.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81844051
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 18:03:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1794.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
668.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.10.2021 04:19:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1791.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
668.00 USD
13.10.2021 11:04:49
13.10.2021 15:35:41
លក់
0.01
1767
1765.2
ចំណេញ
1.80 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81798115
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 11:04:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1767
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:35:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1765.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.80 USD
13.10.2021 13:00:46
13.10.2021 15:35:36
លក់
0.5
1767.75
1765.33
ចំណេញ
121.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81810198
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 13:00:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1767.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
121.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:35:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1765.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
121.00 USD
13.10.2021 13:55:40
13.10.2021 15:35:32
លក់
0.5
1773.21
1766.87
ចំណេញ
317.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81813510
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 13:55:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1773.21
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
317.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:35:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1766.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
317.00 USD
13.10.2021 15:16:04
13.10.2021 15:35:28
លក់
0.5
1776.61
1766.63
ចំណេញ
499.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81817815
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 15:16:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1776.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
499.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 15:35:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1766.63
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
499.00 USD
13.10.2021 09:41:21
13.10.2021 11:45:05
ទិញ
0.1
1762.16
1767.15
ចំណេញ
49.90 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81798126
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.10.2021 09:41:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1762.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 11:45:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1767.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
49.90 USD
12.10.2021 19:55:32
13.10.2021 09:40:13
ទិញ
0.01
1760.74
1762.41
ចំណេញ
1.67 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81775907
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 19:55:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1760.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.10.2021 09:40:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1762.41
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.67 USD
01.10.2021 18:45:27
12.10.2021 16:59:05
ទិញ
20
223.82
227.95
ចំណេញ
82.60 USD
#BA
ព្រមព្រៀង
#81284864
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.10.2021 18:45:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
223.82
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
82.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 16:59:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
20
ចេញ
227.95
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
82.60 USD
12.10.2021 12:50:14
12.10.2021 16:59:04
ទិញ
0.05
1761.39
1768.26
ចំណេញ
34.35 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81744336
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 12:50:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1761.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
34.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 16:59:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1768.26
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
34.35 USD
05.10.2021 05:35:08
12.10.2021 16:59:02
ទិញ
0.1
1763.45
1768.37
ចំណេញ
49.20 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81378866
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 05:35:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1763.45
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
49.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 16:59:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1768.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
49.20 USD
12.10.2021 15:54:50
12.10.2021 16:58:57
ទិញ
5
1756.86
1768.23
ចំណេញ
5 685.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81756407
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 15:54:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1756.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5 685.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 16:58:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1768.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5 685.00 USD
12.10.2021 14:27:31
12.10.2021 16:58:54
ទិញ
5
1764.89
1768.3
ចំណេញ
1 705.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#81749392
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.10.2021 14:27:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1764.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1 705.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.10.2021 16:58:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1768.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 705.00 USD