20.10.2021 10:18:01
20.10.2021 11:58:18
លក់
0.01
0.92389
0.92475
ចំណេញ
-0.70 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82132678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 10:18:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92389
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 11:58:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.70 USD
20.10.2021 11:30:01
20.10.2021 11:58:18
លក់
0.03
0.9251
0.92475
ចំណេញ
0.85 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82136782
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 11:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9251
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 11:58:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.92475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.85 USD
20.10.2021 07:00:02
20.10.2021 11:21:55
ទិញ
0.03
1.70439
1.70183
ចំណេញ
-6.22 USD
GBPCAD.
ព្រមព្រៀង
#82124079
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 07:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.70439
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 11:21:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.70183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.22 USD
20.10.2021 10:30:00
20.10.2021 11:21:55
ទិញ
0.16
1.70061
1.70183
ចំណេញ
15.81 USD
GBPCAD.
ព្រមព្រៀង
#82133402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 10:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.70061
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 11:21:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.70183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.81 USD
20.10.2021 03:30:01
20.10.2021 11:21:55
ទិញ
0.01
1.70563
1.70183
ចំណេញ
-3.08 USD
GBPCAD.
ព្រមព្រៀង
#82116748
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 03:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.70563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 11:21:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.70183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.08 USD
20.10.2021 10:00:01
20.10.2021 11:21:55
ទិញ
0.06
1.70296
1.70183
ចំណេញ
-5.49 USD
GBPCAD.
ព្រមព្រៀង
#82131145
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 10:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.70296
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 11:21:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.70183
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-5.49 USD
19.10.2021 19:30:00
20.10.2021 10:56:13
ទិញ
0.01
1.43784
1.43548
ចំណេញ
-1.98 USD
EURCAD.
ព្រមព្រៀង
#82106704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 19:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.43784
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.07 USD
សរុប
-1.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 10:56:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.43548
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.98 USD
20.10.2021 10:30:00
20.10.2021 10:56:13
ទិញ
0.03
1.43463
1.43548
ចំណេញ
2.07 USD
EURCAD.
ព្រមព្រៀង
#82133404
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 10:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.43463
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.07 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 10:56:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.43548
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.07 USD
20.10.2021 10:29:26
20.10.2021 10:34:04
លក់
0.5
1.16258
1.16241
ចំណេញ
8.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82131172
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 10:29:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16258
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
8.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 10:34:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.16241
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
8.50 USD
18.10.2021 08:30:01
20.10.2021 10:29:46
ទិញ
0.01
1.15799
1.16242
ចំណេញ
4.31 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82003213
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 08:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
4.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 10:29:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16242
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.31 USD
20.10.2021 04:30:00
20.10.2021 10:18:00
លក់
0.03
0.92457
0.92409
ចំណេញ
1.16 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82119185
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 04:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 10:18:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.92409
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.16 USD
20.10.2021 03:22:05
20.10.2021 10:18:00
លក់
0.01
0.92285
0.92409
ចំណេញ
-1.01 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82116423
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 03:22:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92285
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 10:18:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92409
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.01 USD
18.10.2021 19:00:00
20.10.2021 09:31:21
ទិញ
0.01
1.37272
1.37845
ចំណេញ
5.61 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#82039941
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 19:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.37272
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
5.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 09:31:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.37845
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.61 USD
19.10.2021 22:04:43
20.10.2021 05:03:23
លក់
0.01
0.88432
0.88528
ចំណេញ
-0.80 USD
NZDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82110727
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 22:04:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88432
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-0.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 05:03:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88528
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.80 USD
20.10.2021 05:00:01
20.10.2021 05:03:23
លក់
0.03
0.88566
0.88528
ចំណេញ
0.92 USD
NZDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82120362
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 05:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88566
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 05:03:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.88528
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.92 USD
19.10.2021 14:30:01
20.10.2021 03:22:04
លក់
0.03
0.92118
0.92303
ចំណេញ
-4.56 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82084538
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 14:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92118
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.07 USD
សរុប
-4.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 03:22:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.92303
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.56 USD
19.10.2021 18:00:01
20.10.2021 03:22:04
លក់
0.16
0.92379
0.92303
ចំណេញ
9.44 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82102091
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 18:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92379
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.39 USD
សរុប
9.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 03:22:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
0.92303
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
9.44 USD
19.10.2021 11:10:40
20.10.2021 03:22:04
លក់
0.01
0.91981
0.92303
ចំណេញ
-2.62 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82073481
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 11:10:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91981
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 03:22:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.92303
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.62 USD
19.10.2021 16:30:01
20.10.2021 03:22:04
លក់
0.06
0.92267
0.92303
ចំណេញ
-1.90 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82093325
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 16:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92267
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.15 USD
សរុប
-1.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 03:22:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
0.92303
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.90 USD
19.10.2021 19:00:00
20.10.2021 03:17:58
ទិញ
0.01
1.70563
1.70468
ចំណេញ
-0.84 USD
GBPCAD.
ព្រមព្រៀង
#82105328
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 19:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.70563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.07 USD
សរុប
-0.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 03:17:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.70468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.84 USD
20.10.2021 03:00:00
20.10.2021 03:17:58
ទិញ
0.03
1.7043
1.70468
ចំណេញ
0.92 USD
GBPCAD.
ព្រមព្រៀង
#82115761
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.10.2021 03:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.7043
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.10.2021 03:17:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.70468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.92 USD
19.10.2021 23:00:00
19.10.2021 23:17:56
លក់
0.03
1.23679
1.23639
ចំណេញ
0.97 USD
USDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82111671
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 23:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23679
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 23:17:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.23639
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.97 USD
19.10.2021 17:00:01
19.10.2021 23:17:56
លក់
0.01
1.23537
1.23639
ចំណេញ
-0.82 USD
USDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82096244
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 17:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23537
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 23:17:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.23639
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.82 USD
18.10.2021 02:00:01
19.10.2021 22:04:39
លក់
0.01
0.87684
0.88449
ចំណេញ
-6.21 USD
NZDCAD.
ព្រមព្រៀង
#81990798
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 02:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87684
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.02 USD
សរុប
-6.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 22:04:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88449
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.21 USD
19.10.2021 05:00:00
19.10.2021 22:04:39
លក់
0.03
0.87899
0.88449
ចំណេញ
-13.35 USD
NZDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82054726
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 05:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.87899
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 22:04:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.88449
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.35 USD
19.10.2021 13:00:01
19.10.2021 22:04:39
លក់
0.16
0.88119
0.88449
ចំណេញ
-42.72 USD
NZDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82079629
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 13:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88119
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-42.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 22:04:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
0.88449
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-42.72 USD
19.10.2021 09:00:01
19.10.2021 22:04:39
លក់
0.06
0.88014
0.88449
ចំណេញ
-21.12 USD
NZDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82064873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 09:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88014
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-21.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 22:04:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
0.88449
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-21.12 USD
19.10.2021 14:30:01
19.10.2021 22:04:39
លក់
0.39
0.8823
0.88449
ចំណេញ
-69.11 USD
NZDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82084537
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 14:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8823
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-69.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 22:04:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.39
ចេញ
0.88449
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-69.11 USD
19.10.2021 17:30:01
19.10.2021 22:04:39
លក់
2.44
0.88542
0.88449
ចំណេញ
183.62 USD
NZDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82098743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 17:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88542
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
183.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 22:04:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.44
ចេញ
0.88449
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
183.62 USD
19.10.2021 16:30:01
19.10.2021 22:04:39
លក់
0.98
0.88431
0.88449
ចំណេញ
-14.28 USD
NZDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82093332
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 16:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88431
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-14.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 22:04:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.98
ចេញ
0.88449
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-14.28 USD
19.10.2021 12:00:01
19.10.2021 18:39:52
ទិញ
0.01
1.43682
1.43687
ចំណេញ
0.04 USD
EURCAD.
ព្រមព្រៀង
#82075859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 12:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.43682
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 18:39:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.43687
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.04 USD
19.10.2021 10:30:00
19.10.2021 18:24:16
ទិញ
0.01
1.69843
1.70444
ចំណេញ
4.87 USD
GBPCAD.
ព្រមព្រៀង
#82070714
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 10:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.69843
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 18:24:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.70444
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.87 USD
19.10.2021 06:30:03
19.10.2021 17:59:27
ទិញ
0.01
1.04565
1.04374
ចំណេញ
-1.37 USD
AUDNZD.
ព្រមព្រៀង
#82058636
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 06:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04565
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:59:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.37 USD
19.10.2021 17:00:01
19.10.2021 17:59:27
ទិញ
0.06
1.04312
1.04374
ចំណេញ
2.66 USD
AUDNZD.
ព្រមព្រៀង
#82096240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 17:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04312
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:59:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.04374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.66 USD
19.10.2021 14:30:01
19.10.2021 17:59:27
ទិញ
0.03
1.04417
1.04374
ចំណេញ
-0.92 USD
AUDNZD.
ព្រមព្រៀង
#82084539
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 14:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04417
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:59:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.04374
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.92 USD
19.10.2021 17:30:00
19.10.2021 17:35:52
លក់
0.06
1.43991
1.43937
ចំណេញ
2.62 USD
EURCAD.
ព្រមព្រៀង
#82098725
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 17:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.43991
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:35:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.43937
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.62 USD
19.10.2021 15:30:01
19.10.2021 17:35:52
លក់
0.03
1.43895
1.43937
ចំណេញ
-1.02 USD
EURCAD.
ព្រមព្រៀង
#82088388
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 15:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.43895
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:35:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.43937
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.02 USD
19.10.2021 08:11:11
19.10.2021 17:35:52
លក់
0.01
1.43791
1.43937
ចំណេញ
-1.18 USD
EURCAD.
ព្រមព្រៀង
#82062826
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 08:11:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.43791
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 17:35:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.43937
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.18 USD
19.10.2021 16:00:01
19.10.2021 16:38:11
លក់
0.01
1.70662
1.70736
ចំណេញ
-0.60 USD
GBPCAD.
ព្រមព្រៀង
#82090521
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 16:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.70662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 16:38:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.70736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.60 USD
19.10.2021 16:30:01
19.10.2021 16:38:11
លក់
0.03
1.70767
1.70736
ចំណេញ
0.75 USD
GBPCAD.
ព្រមព្រៀង
#82093327
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 16:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.70767
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 16:38:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.70736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.75 USD
19.10.2021 05:30:03
19.10.2021 15:43:30
លក់
0.01
1.37555
1.38164
ចំណេញ
-6.09 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#82056161
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 05:30:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37555
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 15:43:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.38164
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.09 USD
19.10.2021 11:30:01
19.10.2021 15:43:30
លក់
0.06
1.37859
1.38164
ចំណេញ
-18.30 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#82074298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 11:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37859
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-18.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 15:43:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.38164
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-18.30 USD
19.10.2021 13:00:01
19.10.2021 15:43:30
លក់
0.16
1.38144
1.38164
ចំណេញ
-3.20 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#82079584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 13:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38144
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 15:43:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.38164
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.20 USD
19.10.2021 07:30:08
19.10.2021 15:43:30
លក់
0.03
1.37737
1.38164
ចំណេញ
-12.81 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#82061226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 07:30:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37737
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 15:43:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.38164
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.81 USD
19.10.2021 13:30:00
19.10.2021 15:43:30
លក់
0.39
1.38276
1.38164
ចំណេញ
43.68 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#82081589
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 13:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.38276
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
43.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 15:43:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.39
ចេញ
1.38164
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
43.68 USD
18.10.2021 10:14:54
19.10.2021 15:24:14
លក់
0.01
1.23942
1.2351
ចំណេញ
3.47 USD
USDCAD.
ព្រមព្រៀង
#82008505
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 10:14:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.23942
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.03 USD
សរុប
3.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 15:24:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2351
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.47 USD
18.10.2021 22:00:01
19.10.2021 15:22:44
លក់
0.01
1.16096
1.16504
ចំណេញ
-4.08 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82045046
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.10.2021 22:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16096
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 15:22:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.16504
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.08 USD
19.10.2021 03:30:01
19.10.2021 15:22:44
លក់
0.03
1.16211
1.16504
ចំណេញ
-8.79 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82050475
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 03:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16211
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 15:22:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.16504
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-8.79 USD
19.10.2021 07:00:02
19.10.2021 15:22:44
លក់
0.16
1.16462
1.16504
ចំណេញ
-6.72 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82059846
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 07:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16462
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 15:22:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.16
ចេញ
1.16504
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-6.72 USD
19.10.2021 05:00:02
19.10.2021 15:22:44
លក់
0.06
1.16334
1.16504
ចំណេញ
-10.20 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#82054793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.10.2021 05:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16334
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.10.2021 15:22:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.16504
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.20 USD